Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Rakenteellinen lasirakennus, jossa sininen taivas ja pilvinäkymä rajattu.

Zenito Oy

Zenito Oy:n toiminta keskittyy yhteen asiaan – edullisiin pörssiosakkeisiin. Yrityksen sijoitusstrategia ja tutkimusmenetelmät, perustuvat yli kahdenkymmenen vuoden käytännön kokemukseen ja tulokselliseen sijoitustoimintaan. Yhtiön toiminta muodostuu kahdesta erillisestä liiketoiminta-alueesta, Varainhoito ja Zenostock, verkkopalvelu edullisten pörssiyhtiöiden löytämiseen ja tutkimiseen.

Zenito Oy on 31.1.2024 alkaen osa Evli-konsernia.

Lue lisää

Sijoitusrahastot

Rahaston varat sijoitetaan pääosin sellaisten yritysten julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa koostuu kullan, hopean, platinaryhmän metallien tai timanttien kaivannais- tai jalostustoiminnasta. Salkunhoitajana toimii Zenito Oy ja rahastoyhtiönä toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy.

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden kotipaikka ja pääpörssinoteerauspaikka on Iso-Britannia ja/tai joiden liiketoiminnasta suuri osa on riippuvaista Yhdistyneiden kuningaskunnan talouden kehityksestä. Zenito Oy toimii rahaston salkunhoitajana ja rahastoyhtiönä toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy.

Rahasto sijoittaa sellaisiin etupäässä vähävelkaisiin eurooppalaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvon pörssissä arvioidaan olevan merkittävän alhainen suhteessa yhtiön taseomaisuuteen ja tuloksentekokykyyn. Salkunhoitajana toimii Zenito Oy ja rahastoyhtiönä Evli-Rahastoyhtiö Oy.

Valkoinen abstrakti aaltokuvio.

Rahastojen merkintä- ja lunastus

Evli Silver and Gold ja Zenito UK Value Fund -sijoitusrahastojen osuuksia koskeva merkintä- ja lunastustoimeksiantoihin liittyvä menettelytapa on muuttunut. Näitä sijoitusrahastoja koskevat rahastotoimeksiannot toimitetaan vastaisuudessa My Evli -verkkopalvelun kautta. 

Mikäli asiakas ei halua avata asiakkuutta Evliin, tulee asiakkaan lunastaa kaikki osuudet. Tässä tapauksessa pyydetään asiakasta olemaan yhteydessä Zenito Oy:hin (info@zenito.fi) ja pyytämään lunastuslomaketta, jonka osalta Zenito Oy ohjeistaa miten toimia.

Henkilö työskentelee kannettavalla tietokoneella, johon kohdistuu valonsäteitä.

Zenostock - Huippuluokan apuväline sijoittajille

Zenostock on markkinoiden paras työkalu halpojen osakkeiden etsimiseen, tutkimiseen ja seurantaan.

TUTUSTU PALVELUUN

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Kestävyysriskien huomioonottaminen omaisuudenhoidon sijoituspäätöksissä ja sijoitusneuvonnassa / Kestävyysriskien vaikutusten arvioinnin tulos, joita kestävyysriskit todennäköisesti aiheuttavat tarjottujen rahoitustuotteiden tuottoon / Palkitsemisperiaatteiden johdonmukaisuus kestävyysriskien huomioonottamisen kanssa / Rahoitustuotetta koskeva taksonomia-asetuksen mukainen lauseke
 

Zenito Oy ottaa huomioon osana sijoituskohteiden kokonaisvaltaista arviointia omaisuudenhoitopalvelun sijoituspäätösprosessin puitteissa ja sijoitusneuvontapalvelun puitteissa tehtäviä sijoitussuosituksia, sijoituskohteisiin liittyvät kestävyysriskit, eli ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvät tapahtumat tai olosuhteet, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Zenito Oy on mm. tätä toimintoa varten integroinut ESG-dataa yhtiön käyttämään sijoituskohteiden seulonta- ja analyysityökaluun (Zenostock.com), mahdollistaen salkkujen ja yksittäisten yhtiöiden ESG-muuttujien huomioimisen osakkeiden seulontatyössä, ja myös ESG-raportoinnin ja -seurannan sisäisesti sekä niiden sijoitusrahastojen kuukausiraporteissa, joiden salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle.

Zenito Oy käyttää tämän lisäksi kestävyysriskien arvioinnissa ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä sijoituskohteiden kestävyysriskiarviointeja sekä ns. ’black list’ -luokituksia. Zenito Oy voi myös sulkea pois sijoituskohteen, jos yhtiön liiketoiminta kokonaisuudessaan arvioidaan olevan kestävyysvaikutuksiltaan negatiivinen.

Zenito Oy on jäsen vastuullista sijoittamista edistävässä FINSIF ry:ssä (Finland’s Sustainable Investment Forum) ja haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa. Zenito Oy pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset tulevaisuudessa toimisivat entistä vastuullisemmin.

Kestävyysriskien vaikutusten arvioinnin tulos, joita kestävyysriskit todennäköisesti aiheuttavat tarjottujen rahoitustuotteiden tuottoon

Kestävyysriskien vaikutus omaisuudenhoito- ja sijoitusneuvontapalveluun arvioidaan olevan rahoitusvälinekohtainen, eli vaikutus voi rahoitusvälinekohtaisesti mahdollisesti olla lievästi negatiivinen tai lievästi positiivinen, siten arvioinnin kokonaisvaikutus omaisuudenhoitopalveluun ja sijoitusneuvontapalvelun kohteena olevien sijoitusrahastojen osalta, joiden salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle, voi mahdollisesti olla neutraali tai lievästi positiivinen.

Zenito Oy:tä kiinnostaa erityisesti myös sellaiset rahoitusvälineet, jossa kestävyysriskit voidaan arvioida vaikuttavan merkittävän myönteisesti kurssikehitykseen. Tämä koskee Zenito Oy:n arvion mukaan tapauksia, jossa voidaan arvioida, että rahoitusvälineessä on tapahtumassa merkittävä muutos kestävyysriskien osalta.

Palkitsemisperiaatteiden johdonmukaisuus kestävyysriskien huomioonottamisen kanssa

Zenito Oy:llä on sen hallituksen hyväksymä palkitsemisperiaatteita kuvaava palkitsemisohje. Palkitsemisessa otetaan huomioon laadulliset ja määrälliset kriteerit. Laadullisina kriteereinä otetaan huomioon myös sijoitusneuvonnan ja omaisuudenhoidon sijoitusprosessin johdonmukaisuus Zenito Oy:n kestävyysriskien huomioonottamisesta julkaisemien periaatteiden ja linjausten kanssa.

Rahoitustuotetta koskeva taksonomia-asetuksen mukainen lauseke (eu 2020/852, 7 artikla)

Zenito Oy:n tarjoaman omaisuudenhoitopalvelun osalta annetaan seuraava lauseke: Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.


TIEDOTE
10.3.2021
Päivitetty 2.5.2022
Päivitetty ja eriytetty erilliseksi tiedotteeksi 21.4.2023

Zenito Oy ei ota huomioon omaisuudenhoitopalvelun sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Niiden sijoitusrahastojen osalta, joiden salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle, ja hallinnoidaan Evli-Rahastoyhtiö Oy:n toimesta (Sijoitusrahasto Evli Silver and Gold, Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund ja Sijoitusrahasto Evli Hannibal), kategoria on arvioitavana. Mikäli sijoitusrahastojen kategoria muutetaan, sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin tullaan ottamaan huomioon.

TIEDOTE 10.3.2021
Päivitetty 2.5.2022
Eriytetty erilliseksi tiedotteeksi 21.4.2023 Päivitetty 11.5.2023

Zenito Oy ei ota huomioon sijoitusneuvonnan sijoitussuositusten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Sijoitusneuvontapalvelun kategoria on arvioitavana. Mikäli palvelun kategoria muutetaan, sijoitussuositusten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin tullaan ottamaan huomioon.


TIEDOTE 10.3.2021
Päivitetty 2.5.2022
Päivitetty ja eriytetty erilliseksi tiedotteeksi 21.4.2023
Päivitetty 11.5.2023

Asiakasinformaatio

Zenito Oy toimii vastuullisesti sijoitusneuvonnassa, sekä hallinnoitavien mandaattien että sijoitusrahastojen sijoituskohteiden valinnassa, ja yrityksen omassa liiketoiminnassa. Tämä tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen sekä hyvän hallintotavan (Environment, Social, Corporate Governance, eli ESG-asioiden) huomioimista. ESG-asioiden huomioiminen osana sijoitusprosessia on Zenito Oy:ssä salkunhoitajan vastuulla.

Zenito Oy:n näkökulmasta vastuullisen sijoittajan tarkoituksena on saada salkuilleen hyvä tuotto. ESG-näkökohdat huomioivat yritykset hoitavat myös taloudelliset velvoitteensa hyvin, pienentäen näin sijoittajan riskiä. Parhaat mahdollisuudet hyvään tuottoon pitkällä aikavälillä on sijoittajalla, joka pyrkii myös huomioimaan perinteisen taloudellisen raportoinnin ulkopuoliset erät ja tuntee sijoituskohteensa.

Zenito Oy ei ole pääsääntöisesti aktiivinen yritysten yhtiökokouksissa. Zenito Oy pyrkii edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. Zenito Oy on jäsen vastuullista sijoittamista edistävässä FINSIF ry:ssä (Finland’s Sustainable Investment Forum) ja haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa. Zenito Oy pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset tulevaisuudessa toimisivat entistä vastuullisemmin.

Zenito Oy ylläpitää verkkosivuillaan kunkin rahoitusvälinelajin osalta tiedot niistä tahoista, joille se antaa toimeksiannot ja joiden avulla yhtiön on mahdollista päästä asiakastoimeksiantojen toteuttamisen kannalta jatkuvasti parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

Zenito Oy Palveluntarjoajat rahoitusvälineittäin 2024

Zenito Oy on sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa täydenvaltakirjan omaisuudenhoitopalvelua henkilöille ja yhteisöille, ml. institutionaalisille sijoittajille. Lisäksi kolmen sijoitusrahaston salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle (Evli Silver and Gold, Zenito UK Value Fund ja Evli Hannibal).

Omaisuudenhoitajan ja asiakkaan, kuten esim. institutionaalisen sijoittajan, välinen suhde on lähtökohtaisesti kahdenkeskinen luottamuksellinen sopimusjärjestely. Omaisuudenhoitopalvelussa Zenito Oy noudattaa jokaisen yksittäisen asiakkaan ja yhtiön välillä solmitussa asiakassopimuksessa ja kummankin sijoitusrahaston vahvistetuissa säännöissä määritettyä sijoitusstrategiaa, vaikuttamispolitiikkaa ja sen täytäntöönpanoa. Zenito Oy:n omaisuudenhoitopalvelutoiminta on objektiivisesti katsottuna suhteellisen pienimuotoista ja osakkeenomistajavaikuttamis mahdollisuudet ovat näin ollen rajalliset. Zenito Oy:llä ei ole oikeutta edustaa asiakasta yhtiökokouksissa ilman erillistä valtuutusta. Sijoitusrahastojen omistusohjausta koskevat periaatteet ilmenevät asianomaisen rahaston rahastoesitteestä.

Näihin syihin perustuen Zenito Oy on päättänyt olla laatimatta omistajaohjauksen periaatteita ja julkaisematta erillistä selvitystä osakkeenomistajavaikuttamispolitiikasta.

Zenito Oy antaa riittävästi tietoa institutionaaliselle sijoittajalle omaisuudenhoitopalvelusta, pääosin säännöllisen omaisuudenhoitopalveluraportin muodossa. Raportoinnin lisäksi institutionaalisen sijoittajan edustajat voivat tavata säännöllisesti salkunhoitajaa arvioidakseen, että Zenito Oy toimii institutionaalisen sijoittajan pitkän aikavälin etujen mukaisesti, edistää tämän etuja ja että noudatetaan strategiaa, joka antaa mahdollisuuden osakkeenomistajien tehokkaaseen vaikuttamiseen, sekä että sijoitusstrategia ja sen toteuttaminen myötävaikuttavat institutionaalisen sijoittajien varojen tuottoon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.


TIEDOTE
10.12.2019

Puheenjohtaja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja , Evli Oyj

Jäsenet:
Petter Langenskiöld, Toimitusjohtaja / Salkunhoitaja, Zenito Oy
Kim Pessala, toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy

Evli-Rahastoyhtiö Oy on Sijoitusrahastoa Evli HannibalSijoitusrahastoa Evli Silver and Goldia ja Sijoitusrahastoa Zenito UK Value Fundia hallinnoiva rahastoyhtiö. Evli-Rahastoyhtiö Oy:n ja Zenito Oy:n välillä on tehty Evli Hannibal, Evli Silver and Gold ja Zenito UK Value Fund -sijoitusrahastojen salkunhoitoa koskeva ulkoistamissopimus. Ulkoistamissopimuksen mukaan Zenito Oy vastaa itsenäisesti Evli Hannibal, Evli Silver and Gold ja Zenito UK Value Fund -sijoitusrahastojen salkunhoidosta ja sijoituspäätöksistä. Rahastojen salkunhoitajana toimii KTL Petter Langenskiöld.

Zenito Oy:n sääntöjen seuranta -toiminto (’compliance’) on ulkoistettu JLM Law Oy:lle ja sen toimitusjohtaja OTK KTM Jaana Immoselle. JLM Law Oy:n toiminta keskittyy eri kokoisten sijoituspalveluyhtiöiden compliance -palveluihin.

Zenito Oy:n tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Grant Thornton Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Satu Peltonen.

1) sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n 4 kohdan mukainen omaisuudenhoito
2) sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n 5 kohdan mukainen sijoitusneuvonta
3) sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n 1 kohdan mukainen toimeksiantojen välittäminen
4) sijoituspalvelulain 2 luvun 3§:n 8 kohdan mukainen oheistoiminta.
 
Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, joka on myöntänyt Zenito Oy:lle toimiluvan 11.8.2014. Yhtiöllä ei ole oikeutta pitää hallussaan asiakasvaroja.

Ota meihin yhteyttä

Puh. 09 171 0040
Fax. 010 752 0030
info@zenito.fi

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 19, Helsinki, 4 krs.
Postiosoite: Döbelninkatu 2 E 29, 00260 Helsinki

Petter Langenskiöld
Petter Langenskiöld
Toimitusjohtaja / salkunhoitaja, Zenito Oy
Henrik Kyynäräinen
Henrik Kyynäräinen
Hallinto