Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Nainen kävelee pieni lapsi sylissään polulla, jonka taustalla on vihreä luonto.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon huomioimista sijoitustoiminnassa. Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden pitkän aikavälin menestysmahdollisuuksiin, ja tämän huomioon ottaminen sijoituksissa on tuottavaa myös sijoittajalle.

Hiilineutraali varainhoitaja vuoteen 2050 mennessä

Evlin uudet ilmastotavoitteet tähtäävät aitoon vaikuttavuuteen sijoituksissa, yritysten toiminnassa sekä toimialalla.

Tutustu ilmastotavoitteisiimme

Vastuullinen sijoittaminen Evlissä

Haluamme kasvattaa asiakkaidemme varallisuutta vastuullisesti. Tämän vuoksi vastuullisuus on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

1. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 • Toimintatavat omaisuusluokkakohtaisesti
 • Erilliset ilmasto- ja omistajaohjauksen periaatteet
 • Ilmastotavoitteet ja biodiversiteettitiekartta luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen
 • Sisäinen vastuunjakoja hallinnointimalli

2. ESG -integraatio sijoituksissa

 • Vastuullisuusanalyysi osana sijoituspäätöksiä
 • Vastuullisuusosaamista omaisuusluokkakohtaisesti
 • Vastuullisen sijoittamisen tiimi salkuhoidon tukena

3. Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus

 • Keskustelu itsenäisesti yhtiöiden kanssa
 • Yhteisvaikuttamisaloitteet ja sijoittajakannanotot
 • Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus omaisuusluokkakohtaisesti

4. Raportointi

 • Kattava ja läpinäkyvä raportointi rahastoja asiakastasolla
 • Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus vuosittain vastuulisuustyön etenemisestä

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista uhkista, ja haluamme olla osaltamme hillitsemässä sitä vastuullisen sijoitustoiminnan keinoin. Evlin kaikissa sijoituksissa noudatetaan yhtiön ilmastoperiaatteita.

Lue lisää Evlin ilmastoperiaatteista

Evlin oma ilmastoriskien raportointi

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) on kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jonka kautta tarkastellaan ilmastonmuutoksen uhkia ja mahdollisuuksia yrityksille. Raportoimme Evlin ilmastoriskeistä TCFD:n ohjeistusta mukaillen. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuoden 2019 yritysvastuuraportissa. Liityimme elokuussa 2019 TCFD:n julkiseksi tukijaksi.

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin huomioiminen sijoitustoiminnassa on nousemassa ilmastonmuutoksen rinnalle merkittäväksi vastuullisuuden osa-alueeksi. Evli on laatinut vuosille 2023–2025 varainhoidon biodiversiteettitiekartan, jonka tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys sijoitusten vaikutuksista biodiversiteettiin.

Lue lisää Evlin biodiversiteettitiekartasta

Evlin oma biodiversiteettiraportointi

Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) on markkinalähtöinen, tieteeseen pohjautuva aloite, joka on kehittänyt luontoraportoinnin viitekehyksen rahoitusinstituutioille ja organisaatioille. Evli liittyi TNFD-foorumin jäseneksi vuonna 2022 ensimmäisenä varainhoitajana Suomessa ja tulee Evlin biodiversiteettitiekartan mukaisesti raportoimaan TNFD:n suositusten mukaisesti vuonna 2025 vuoden 2024 tietoihin pohjautuen.

Poissulkeminen on yksi konkreettisimmista tavoista toteuttaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlissä noudatetaan kaksivaiheista poissulkemista: kaikkia Evlin aktiivisia osake- ja korkorahastoja ja sijoituskohteita koskevat tietyt periaatteet*, minkä lisäksi osa rahastoista noudattaa laajempia poissulkemisen kriteereitä.

Evli Oyj:n (Evli) vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä on hyväksynyt nämä kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevat periaatteet. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Näitä kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevia periaatteita sovelletaan Evli Oyj:n sijoittaessa asiakkaidensa omaisuudenhoidossaan olevia varoja ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan sekä Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin rahastoihin sekä sen omaisuudenhoidossa oleviin varoihin. Näin ollen koko Evli-konsernissa sovelletaan samoja periaatteita ja alla sanalla ”Evli” viitataan kaikkiin Evli-konsernin yhtiöihin.

Sääntelyn mukaisesti Evli selvittää ja huomioi asiakkaan mahdolliset kestävyysmieltymykset omaisuudenhoitopalvelua ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan.

Evli huomioi kestävyysriskit sijoituksissaan sekä sijoitusten pääasialliset vaikutukset kestävyystekijöihin Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin huomiointi Evlin omaisuudenhoidossa sekä rahastoissa tapahtuu Evlin vastuullisen sijoittamisen ja ilmastoperiaatteisiin pohjautuvan sisäisen prosessin kautta siten, ettei toiminta ole ristiriidassa asiakkaan kanssa sovittujen toimintaperiaatteiden tai sijoitusmieltymysten kanssa. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat omaisuusluokkalajikohtaiset ja kattavat kaikki Evlin hoidossa olevat aktiiviset sijoitukset. Rahastokohtaiset tai omaisuusluokkakohtaiset periaatteet voivat vaihdella kestävyysriskien tai pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioinnin tavoissa. Lisäksi rahastokohtaisesti on yksittäisiä tuotteita, jotka eivät ota huomioon haitallisia kestävyysvaikutuksia tai kestävyysriskejä.

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat:

Yllä olevissa periaatteissa on kuvattu, miten Evli tunnistaa ja analysoi kestävyysvaikutuksia sekä niitä koskevia indikaattoreita sekä mitkä ovat Evlin toimintatavat näihin liittyen. Haitallisista kestävyysvaikutuksista yksi esimerkki on mahdolliset niin sanotut normirikkomukset eli YK Global Compact -yritysvastuualoitteen periaatteita rikkovat toimet, joihin Evli on määritellyt systemaattisen toimintatavan. Seuraamme suorien osakesijoitusten ja Evlin rahastojen osalta, löytyykö niistä yhtiöitä, jotka rikkoisivat YK:n Global Compactin periaatteita. YK:n Global Compact on kansainvälinen yritysvastuualoite, joka edellyttää yrityksiltä ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja ympäristöasioiden huomioimista. Se koostuu kymmenestä periaatteesta, jotka perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistukseen sekä YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Mikäli havaitsemme sijoituskohteenamme olevan yrityksen rikkovan YK:n Global Compactin periaatteita, analysoimme tilanteen yhdessä salkunhoitajan kanssa ja tämän jälkeen vastuullisen sijoittamisen tiimi päättää jatkotoimista. Jatkotoimien osalta on kaksi vaihtoehtoa: aloittaa vaikuttamistoimenpiteet tai siirtää yritys poissuljettujen sijoituskohteiden listalle. Vaikuttamistoimenpiteiden tavoitteena on muuttaa yritysten toimintatapoja vastuullisemmiksi. 

Evlillä on myös olemassa erilliset omistajaohjausperiaatteet, jotka kuvaavat Evlin käyttämiä omistajaohjauksen keinoja. Evli raportoi haitallisista kestävyysvaikutuksista vuosittain yhtiötasolla Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti. Lisäksi Evli raportoi osana muuta vastuullisuusraportointia rahastojensa ja asiakassalkkujensa vastuullisuudesta rahasto-/ salkkukohtaisilla ESG-raporteilla, joilla on kuvattu laajasti vastuullisuuteen ja kestävyysvaikutuksiin liittyviä indikaattoreita. Omistajaohjausperiaatteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain julkaistavalla vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksella.

Tietoa omaisuudenhoitosalkkujen luokittelusta tiedonantoasetuksen mukaisesti

Evlin sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen rahastokohtaiset EU:n tiedonantoasetuksen mukaiset tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta evli.com/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/sijoitusrahastot ja evli.com/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/vaihtoehtorahastot.

Ilmoitus ja tiivistelmä sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin (Tiivistelmä: EN, ET, NL, FR, DE, IT, LT, LV, NO, PT, ES, SV) 

Vastuullisen sijoittamisen painopistealueet Evlissä

#01

Ilmastotavoitteiden työn jatkaminen

#02

Biodiversiteetin tutkiminen

#03

Työ ihmisoikeuksien edistämiseksi

#04

ESG-integraation jatkuva kehittäminen salkunhoidossa

#05

Uudet vastuullisuusteemaiset tuotteet

#06

EU:kestävän rahoituksen lainsäädännön seuraaminen

Uutiset | Evli-konserni |

Evlin vuosikertomus 2023 on julkaistu

Lue lisää
Uutiset | Vastuullisuus |

Evlin biodiversiteettitiekartta ohjaa luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen sijoitustoiminnassa

Olemme julkaisseet Evlin biodiversiteettitiekartan, joka asettaa askelmerkit toiminnallemme luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi vuosina 2023–2025. Tiekartan tavoitteena on saada parempi ymmärrys sijoitusten vaikutuksista biodiversiteettiin, edistää Evlin tutkimustyötä biodiversiteetistä sekä kehittää biodiversiteettiin liittyvää raportointia.

 

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Katso kaikki
Katso kaikki

“Meidän avullamme sijoittajat voivat olla omalta osaltaan ratkaisemassa ilmastonmuutosta ja asettaa toiminnalleen konkreettiset tavoitteet.”

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj

Vastuullisen sijoittamisen sitoumukset ja yhteisvaikuttamis­hankkeet

Meren aaltojen murtuminen.
Climate Action 100+ -aloite

Kansainvälinen sijoittajien aloite pyrkii vaikuttamaan maailman suurimpiin kasvihuonepäästöjen tuottajiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lue lisää (EN)
Teräsrakenteen design.
Principles for Responsible Investment (PRI)

Kansainvälinen sijoittajien verkosto PRI kehittää vastuullisen sijoittamisen menetelmiä ja käyttöönottoa sijoituspäätöksissä. Evli raportoi vastuullisuudestaan PRI:n raportointikehikon mukaisesti.

Lue lisää (EN)
Heinä heiluu tuulessa.
Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis

Kansainvälisten sijoittajien allekirjoittama kirje, jossa kannustetaan valtioita toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lue lisää (EN)
Valon heijastus lammessa.
Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP on kansainvälinen järjestö, joka kannustaa yrityksiä ja kaupunkeja raportoimaan ympäristövaikutuksistaan

Lue lisää (EN)
Pisaroita kaislalla.
Finland’s Sustainable Investment Forum (Finsif)

Finsif edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehdessä.

Lue lisää
Nuori nainen katselee merimaisemaa auringonlaskun aikaan.
PRI:n Advance-aloitteen tukija

Evli on PRI Advance-aloitteen tukija. Aloitteessa sijoittajat työskentelevät yhdessä ryhtyäkseen toimiin koskien ihmisoikeuksia ja sosiaalisia kysymyksiä.

Lue lisää (EN)
Vaaleanruskea puu.
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

TCFD on kansainvälinen finanssialan yhteishanke, jonka tavoitteena on tuoda ilmastoriskien vaikutukset osaksi virallista talousraportointia.

Lue lisää (EN)
Lähikuvassa pörröisiä valkoisia kasveja, joissa on keltaisia osia.
TNFD-foorumin jäsen

TNFD on markkinalähtöinen, tieteeseen pohjautuva aloite, jonka tavoitteena on kehittää luontoraportoinnin viitekehys rahoitusinstituutioille ja organisaatioille. Evli on ensimmäisenä suomalaisena varainhoitajana liittynyt TNFD-foorumin jäseneksi.

Lue lisää (EN)
Meren aaltojen murtuminen lähikuvassa.
Net Zero Asset Managers -aloitteen allekirjoittaja

Evli on allekirjoittanut Net Zero Asset Managers -aloitteen, jossa kansainvälinen joukko varainhoitajia on sitoutunut tukemaan kasvihuonepäästöjen nettonollatavoitteen saavuttamista 2050 mennessä, pyrkimyksenä rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ja tukemaan sijoituksia, jotka ovat tavoitteen mukaisia.

Lue lisää (EN)
Kaunis sumuinen ja aurinkoinen aamu suon alueella.
Globaalin COP15 -aloitteen allekirjoittaja

Evli on allekirjoittanut globaalin COP15 -aloitteen, jossa hallituksia kehotetaan asettamaan entistä vahvempi mandaatti rahoituslaitoksille, jolla rahoitustoimintaa pyrittäisiin sovittamaan yhteen biodiversiteettitavoitteen kanssa.

Lue lisää (EN)
Vesi hiipii takaisin mereen laskuveden lähestyessä.
ESG4Real -sertifikaatti

Evlin osake- ja yrityslainarahastoille on myönnetty ESG4Real -sertifikaatti vuonna 2023.

Ota meihin yhteyttä

Petra Hakamo
Petra Hakamo
Vastuullisuusjohtaja (vanhempainvapaalla)
Georgi Agiashvili
Georgi Agiashvili
Kvanttianalyytikko (sapattivapaalla)
Emma Kontsas
Emma Kontsas
Seniori analyytikko, Vastuullinen sijoittaminen
Jenni Moilanen
Jenni Moilanen
Juniori analyytikko, Vastuullinen sijoittaminen
Elina Niiranen
Elina Niiranen
Seniori analyytikko, Vastuullinen sijoittaminen
Samuel Schroderus
Samuel Schroderus
Harjoittelija, Vastuullinen sijoittaminen