Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Mustavalkoisena rivitalorakennus, jossa useita ikkunoita ja taustalla taivas.

Evli Residential II

Evli Residential II on suomalaisiin asuntoihin sijoittava korkean tuottotavoitteen kiinteistökehitysrahasto. Rahasto on aktiivisesti mukana koko rakentamisen arvoketjun aina irtaantumiseen asti.  Asunnot ovat sijoituskohteina olleet houkuttavia sekä tarjonneet historiallisesti vakaata tuottoa. Rahaston tavoitteena on toimia vastuullisesti ympäristö, hallinnon ja yhteiskuntavastuun saralla.

Esittely
Vastuullisuus

Rahaston esittely

Asunnot sijoituskohteena likvidejä ja defensiivisiä

Asunnot ovat tuottaneet 20 vuoden aikana yli +8 % vuodessa (KTI). Samalla ne nähdään myös vähäriskisenä ja likvidinä kiinteistöomaisuusluokkana.

Kohteiden sijainti kasvukeskuksissa

Rahasto sijoittaa pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin (Tampere ja Turku) sekä valikoidusti kehyskuntiin. Mikrosijainti valitaan tarkan analyysin perusteella käyttöasteen ja vuokratuoton maksimoimiseksi pitkällä aikavälillä.

Oma kohdekehitys nostaa tuottotavoitetta

Rahaston tuottotavoite on yli 10 % p.a. (IRR). Oma kiinteistökehitys tarjoaa selvästi korkeamman tuotto-odotuksen perinteiseen asuntosijoittamiseen verrattuna.

Rahastolla tehokas pääomankäyttö ja vahva hankeputki

Rahasto pyrkii tekemään sijoitukset mahdollisimman nopeasti ja toimikauden aikana (6 vuotta) on tarkoitus kehittää ja rakentaa yli 300 miljoonan euron vuokrattu asuntoportfolio ja realisoida kehityskate sekä portfoliopreemio nopeasti valmistumisen jälkeen.

Koko arvoketjun hallinta itsenäisesti

Vaikka merkittävä osa tuotoista perustuu omaan kehittämiseen myös ammattimainen vuokraus (paikallistuntemus ja vuokramarkkinan seuranta) ja käyttökustannusten optimointi nostavat kassavirtaa (sekä samalla kohteiden arvoa) pitoaikana.

Vahvat tulokset sekä erittäin kokenut salkunhoitotiimi

Kokeneella tiimillä on kokemusta jo useammasta menestyksekkäästä asuntokehitysrahastosta.  Evlin aikaisempi EAI Residential I Ky on ollut yksi tuotoltaan parhaista asuntorahastoista Suomessa.

 

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa pääsyn kiinteisökehitykseen, joka tarjoaa selvästi korkeamman tuotto-odotuksen perinteiseen asuntosijoittamiseen verrattuna
  • joka haluaa sijoittaa kiinteistöomaisuusluokkaan, joka on tuottanut viimeisen 20 vuoden aikana  yli +8 % vuodessa
  • joka hyväksyy asuntosijoitusten heikon likviditeetin ja sitoutuu siihen, että rahat ovat sidottuina 6 vuotta tai erityistapauksissa pidempäänkin
  • Ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten avaintietoasiakirjaan. Tiedot ovat saatavilla sijoitusta harkitseville Evlistä. 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 05.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 3245928-9 (y-tunnus)

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ilmastoperiaatteita ja ilmastotavoitteita sekä edellyttää, että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja.

Sijoitusprosessissa salkunhoito arvioi kehitettävää hanketta ESG-näkökulmasta (Environmental, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinto) osana yleistä sijoituspäätöstä. Mikäli arvioinnissa ilmenee merkittävä ratkaisematon ESG-ongelma, sijoitusta ei tehdä.

Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Rahasto osallistuu kiinteistökohteiden kehittämiseen, joten rahasto pystyy vaikuttamaan ympäristön huomioon ottaviin rakennusratkaisuihin jo suunnitteluvaiheessa. Energiaratkaisuissa painotetaan muun muassa maalämpöä, aurinkokeräimiä ja tehokkaampaa lämmöntalteenottoa. Monet energiatehokkuusinvestoinnit ovat myös taloudellisesti järkeviä elinkaarikustannusnäkökulmasta. Materiaalivalinnoissa panostetaan matalampipäästöisiin ratkaisuihin. Myös asunto-osakeyhtiöiden pitoaikana pyritään rahaston omilla toimilla ja päätöksillä edistämään ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tavoittelemalla kiinteistöjen parempaa energiatehokkuutta. Lisäksi kiinteistöjen tilaratkaisuilla suunnitteluvaiheessa sekä rahaston omilla toimilla ja päätöksillä sijoituskohteiden pitoaikana pyritään parantamaan asukasviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Salkunhoitotiimi monitoroi aktiivisesti kohdekiinteistöjä, esimerkiksi niiden energian- ja vedenkulutusta, vuokralaisten tyytyväisyyttä ja tekee lisäksi säännöllisesti vierailuja kiinteistöille. Evlin kiinteistörahastoilla on useita sidosryhmiä. Salkunhoitotiimi tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ymmärtääkseen, mitkä ovat heille oleellisia ESG-kysymyksiä ja kehittääkseen kiinteistöjen laatua ja tukeakseen energiatehokkuustavoitteita. Evlin kiinteistörahastot toimivat vain luotettujen yhteistyökumppaneiden ja vuokralaisten kanssa. Rahastossa pyritään sijoittamaan ainoastaan A-energialuokan kohteisiin. Lisäksi kaikki kohteet ovat Nearly zero-emission building (NZEB) -vaatimusten mukaisia.

Koska rahasto on mukana kohteiden kehityksessä, sillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa valittuihin rakennuskohtaisiin ratkaisuihin kuin valmiita kohteita ostettaessa. Lisäksi rahasto osallistuu kiinteistökohteiden kehittämiseen, joten rahasto pystyy vaikuttamaan ympäristön huomioon ottaviin rakennusratkaisuihin jo suunnitteluvaiheessa. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka sekä rahastokohtaiset vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahaston rakennuttamia asunto-osakeyhtiöitä johdetaan hyvän hallinnointitavan mukaisesti sidosryhmät huomioiden. Myös rakennusaikana kaikilta yhteistyökumppaneilta edellytetään hyvää hallintotapaa ja sen noudattaminen on edellytys yhteistyölle. Hallintotavan laadun arviointi on keskeinen osa mahdollisten sijoituskohteiden arviointia.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään indikaattoreina A-energialuokan kohteiden osuutta sijoitussalkussa, kohteiden energiankulutusta, kiinteistösijoituksiin liittyviä pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten indikaattoreita (altistuminen fossiilisiin polttoaineisiin liittyvälle riskille kiinteistövarallisuudessa ja altistuminen energiatehottomaan kiinteistövarallisuuteen liittyvälle riskille) sekä hiili-intensiteettiä. Rahasto kerää tietoja sen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteita, ilmastoperiaatteita ja ilmastotavoitteita sekä edellyttää, että sijoitusten kohdeyhtiöt noudattavat hyviä hallintotapoja.

Sijoitusprosessissa salkunhoito arvioi kehitettävää hanketta ESG-näkökulmasta (Environmental, Social, Governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallinto) osana yleistä sijoituspäätöstä. Mikäli arvioinnissa ilmenee merkittävä ratkaisematon ESG-ongelma, sijoitusta ei tehdä. Koska rahasto on mukana kohteiden kehityksessä, sillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa valittuihin rakennuskohtaisiin ratkaisuihin kuin valmiita kohteita ostettaessa.

Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Rahasto osallistuu kiinteistökohteiden kehittämiseen, joten rahasto pystyy vaikuttamaan ympäristön huomioon ottaviin rakennusratkaisuihin jo suunnitteluvaiheessa. Energiaratkaisuissa painotetaan muun muassa maalämpöä, aurinkokeräimiä ja tehokkaampaa lämmöntalteenottoa. Monet energiatehokkuusinvestoinnit ovat myös taloudellisesti järkeviä elinkaarikustannusnäkökulmasta. Materiaalivalinnoissa panostetaan matalampipäästöisiin ratkaisuihin. Myös asunto-osakeyhtiöiden pitoaikana pyritään rahaston omilla toimilla ja päätöksillä edistämään ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tavoittelemalla kiinteistöjen parempaa energiatehokkuutta. Lisäksi kiinteistöjen tilaratkaisuilla suunnitteluvaiheessa sekä rahaston omilla toimilla ja päätöksillä sijoituskohteiden pitoaikana pyritään parantamaan asukasviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Salkunhoitotiimi monitoroi aktiivisesti kohdekiinteistöjä, esimerkiksi niiden energian- ja vedenkulutusta, vuokralaisten tyytyväisyyttä ja tekee lisäksi säännöllisesti vierailuja kiinteistöille. Evlin kiinteistörahastoilla on useita sidosryhmiä. Salkunhoitotiimi tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ymmärtääkseen, mitkä ovat heille oleellisia ESG-kysymyksiä ja kehittääkseen kiinteistöjen laatua ja tukeakseen energiatehokkuustavoitteita.

Osana Evli-Rahastoyhtiötä kiinteistörahastot ovat sitoutuneet noudattamaan Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisen lisäksi rahasto noudattaa erillisiä kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Evlin kiinteistörahastot toimivat vain luotettujen yhteistyökumppaneiden ja vuokralaisten kanssa. Rahastossa pyritään sijoittamaan ainoastaan A-energialuokan kohteisiin. Lisäksi kaikki kohteet ovat Nearly zero-emission building (NZEB) -vaatimusten mukaisia.

Rahaston rakennuttamia asunto-osakeyhtiöitä johdetaan hyvän hallinnointitavan mukaisesti sidosryhmät huomioiden. Myös rakennusaikana kaikilta yhteistyökumppaneilta edellytetään hyvää hallintotapaa ja sen noudattaminen on edellytys yhteistyölle. Hallintotavan laadun arviointi on keskeinen osa mahdollisten sijoituskohteiden arviointia.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään indikaattoreina A-energialuokan kohteiden osuutta sijoitussalkussa, kohteiden energiankulutusta, kiinteistösijoituksiin liittyviä pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten indikaattoreita (altistuminen fossiilisiin polttoaineisiin liittyvälle riskille kiinteistövarallisuudessa ja altistuminen energiatehottomaan kiinteistövarallisuuteen liittyvälle riskille) sekä hiili-intensiteettiä.

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

Sijoitusprosessissa salkunhoito arvioi kehitettävää hanketta ESG-näkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Rahasto kerää tietoja sen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus.

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja rahastokohtaisia vastuullisuusperiaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Sijoitusprosessissa salkunhoito arvioi kehitettävää hanketta ESG-näkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Mikäli arvioinnissa ilmenee merkittävä ratkaisematon ESG-ongelma, sijoitusta ei tehdä. Koska rahasto on mukana kohteiden kehityksessä, sillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa valittuihin rakennuskohtaisiin ratkaisuihin kuin valmiita kohteita ostettaessa. Lisäksi rahasto osallistuu kiinteistökohteiden kehittämiseen, joten rahasto pystyy vaikuttamaan ympäristön huomioon ottaviin rakennusratkaisuihin jo suunnitteluvaiheessa. Salkunhoitotiimi monitoroi aktiivisesti kohdekiinteistöjä ja tekee lisäksi säännöllisesti vierailuja kiinteistöille. Salkunhoitotiimi tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ymmärtääkseen, mitkä ovat heille oleellisia ESG-kysymyksiä ja kehittääkseen kiinteistöjen laatua ja tukeakseen energiatehokkuustavoitteita. Menetelmät perustuvat kohteista kerättyihin tietoihin, jotka eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia.

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka sekä rahastokohtaiset vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Tietoa rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista Tiedonantovelvoiteasetuksen 8 artiklan mukaisesti (voimassa 1.1.2023 alkaen)

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisuusraportti

Kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti 2022

Rahasto (AIF) Evli Residential II Ky
Vaihe Suljettu
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö, suljettu rahasto
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Suomi
Sijoituskohteet Asuinkiinteistöt
Strategia Kiinteistökehitys ja vuokraus
Toimikausi 6 (+3 GP:n päätöksellä) vuotta
Sijoitusperiodi 4 vuotta (tavoite 3 tai vähemmän)
Tuottotavoite Yli 10 % p.a. Tuottotavoitteet perustuvat arvioon sijoituksen arvon ja markkinaolosuhteiden kehittymisestä. Toteutuneeseen tuottoon vaikuttavat sijoitustoiminnan onnistuminen ja toteutunut markkinakehitys. Asetettua tavoiteltua tuottoa ei välttämättä saavuteta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.
Minimisitoumus 100 000 euroa

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston avaintietoesitteestä