Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Rauhallinen merivesi kohtaa kallion saaristossa.

Evli Private Equity III

Evli Private Equity III -rahasto sijoittaa globaalisti pääasiassa buyout -markkinalla toimiviin ensiluokkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa listaamattomiin osakkeisiin. Rahastovalinnassa kiinnitetään erityishuomiota managerin sijoitusstrategian jatkuvuuteen ja toistettavuuteen sekä kykyyn luoda ylituottoa läpi taloussyklin eri vaiheiden. Rahaston tavoitteena on hyvä strategiakohtainen, managerikohtainen, maantieteellinen, toimialojen välinen ja ajallinen hajautus. Evli on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet eli PRI:n, joten myös EPE III -rahaston sijoitusprosessiin on integroitu ESG-analyysi ja monitorointi.

Esittely
Vastuullisuus

Rahaston esittely

Omaisuusluokalla hyvä tuottopotentiaali

Private equity -omaisuusluokka on tarjonnut ajallisesti ja rahastoittain hajautettuna hyvän tuottopotentiaalin läpi taloussyklin.

Strategialla vahva ja pitkä tuottohistoria

EPE III jatkaa EPE I ja EPE II rahastojen menestyneellä sijoitusstategialla. Sijoituksia on tehty vuodesta 2002 alkaen ja tuotot ovat selvästi yli private equity -markkinan mediaanituoton.

Hyvin hajautettu globaali Private Equity-salkku

Sijoitusstrategia on globaali. Rahaston tavoitteena on hajauttaa sijoituksensa noin 10-15 buyout -rahastoon, joista kukin hajauttaa sijoituksensa keskimäärin 10-20 yhtiöön. 

Tiimillä erinomainen track record

Salkunhoitotiimi on erittäin kokenut, ja sillä on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset rahaston strategian mukaisen sijoitusprosessin toteuttamisesta. 

Pääsy ensiluokkaisiin rahastoihin

Evli Private Equity III -rahaston kautta voi sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin buyout- rahastoihin pienemmälläkin pääomalla.

Vastuullinen varainhoitaja

Evli on ollut PRI allekirjoittaja vuodesta 2010 lähtien. Vastuullisuus (ESG) on integroitu Evli Private Equity:n koko sijoitusprosessiin.

 

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100 000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin buyout-rahastoihin.
  • joka haluaa sijoittaa omaisuusluokkaan, joka on tarjonnut korkean tuottopotentiaalin.
  • joka haluaa, että rahastovalinnassa kiinnitetään huomiota valitun sijoitusstrategian noudattamiseen ja kykyyn luoda ylituottoa läpi taloussyklin eri vaiheiden. 
  • joka hyväksyy että rahaston sijoitukset keskittyvät kansainvälisiin pääomasijoitusrahastoihin, joiden arvonkehitys voi poiketa merkittävällä tavalla yleisestä arvopaperimarkkinoiden kehityksestä.
  • ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten avaintietoasiakirjaan. Tiedot ovat saatavilla sijoitusta harkitseville Evlistä. 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 05.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 3248585-8 (y-tunnus)

a) Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia osana sijoitustoimintaansa integroimalla kestävyystekijöitä ennen sijoittamista suoritettavaan due diligence -prosessiin, arvioimalla rahastonhoitajia sijoitusaikana, poissulkemalla tiettyjä sektoreita ja pyrkimällä vaikuttamaan rahastonhoitajiin aktiivisen vuoropuhelun kautta. Rahasto noudattaa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Private Equity -rahastojen omia vastuullisuusperiaatteita.

Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla, ja pyrkivät aktiivisella yhteistyöllä vähentämään kestävyysriskien toteutumisen todennäköisyyttä. Rahasto antaa jokaiselle kohderahastolle oman ESG-luokituksen, joka perustuu rahaston sijoitustiimin tekemään arviointiin. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja Private Equity -rahastojen vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle.

Lisäksi rahasto kannustaa hallinnointiyhtiöitä raportoimaan ilmastotietoja sekä asettamaan omat ilmastotavoitteet. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää noudattamalla Evlin ilmastotavoitteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka rahastonhoitaja huomioi olennaiset ESG-kysymykset sijoitusprosessin eri vaiheissa. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohderahaston hallinnointiyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso. Rahasto vaatii kaikkia kohderahastojen hallinnointiyhtiöitä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Rahasto ei tee uusia sitoumuksia rahastoyhtiöihin, joilla ei ole omaa ESG-politiikkaa ja jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päätettäessä uusista sijoituksista arvioidaan rahaston poissulkemiskäytännöt ja pyritään välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Rahastojenrahaston hoitajana voidaan tietyissä tilanteissa poiketa Evlin poissulkemiskriteereistä. Lisäksi kohderahaston hallinnointiyhtiön kanssa voidaan sopia erikseen poissuluista tietyn toimialan osalta. Ennen sitoumusta kohderahastoon rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta. Rahasto edellyttää kohderahastojen rahastonhoitajilta hyvää hallintotapaa.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään osuutta kohderahastojen hallinnointiyhtiöistä, jotka raportoivat hiili-intensiteetistään, osuutta hallinnointiyhtiöistä, joilla on ilmastotavoitteet sekä osuutta hallinnointiyhtiöistä, jotka huomioivat ja raportoivat sijoituspäätöstensä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja yhteiskunnalle (nk. PAI- indikaattorit). Rahastossa tehdään oma ESG-arvio hallinnointiyhtiöstä ennen sitoumuksen tekemistä. ESG-arviointi toistetaan vuosittain ja siinä kerätään tietoja rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia osana sijoitustoimintaansa integroimalla kestävyystekijöitä ennen sijoittamista suoritettavaan due diligence -prosessiin, arvioimalla rahastonhoitajia sijoitusaikana, poissulkemalla tiettyjä sektoreita ja pyrkimällä vaikuttamaan rahastonhoitajiin aktiivisen vuoropuhelun kautta. Rahasto noudattaa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Private Equity -rahastojen omia vastuullisuusperiaatteita.

Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla, ja pyrkivät aktiivisella yhteistyöllä vähentämään kestävyysriskien toteutumisen todennäköisyyttä. Rahasto antaa jokaiselle kohderahastolle oman ESG-luokituksen, joka perustuu rahaston sijoitustiimin tekemään arviointiin.

Lisäksi rahasto kannustaa hallinnointiyhtiöitä raportoimaan ilmastotietoja sekä asettamaan omat ilmastotavoitteet. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää noudattamalla Evlin ilmastotavoitteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä edistetään myös rahaston laajalla poissulkemiskäytännöllä. Rahasto pyrkii poissulkemaan sijoituskohteet, jotka ovat haitallisia tai kiistanalaisia toimialoja kuten tupakka, aikuisviihde, kiistanalainen lainaaminen, aseteollisuus sekä turvetuotanto. Rahasto ei myöskään sijoita kohderahastoihin, jotka eivät omasta sijoitustoiminnastaan poissulje yrityksiä, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman ja korruption kanssa.

d) Sijoitusstrategia

Rahasto noudattaa sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto ei tee uusia sitoumuksia rahastoyhtiöihin, joilla ei ole omaa ESG-politiikkaa ja jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päätettäessä uusista sijoituksista arvioidaan rahaston poissulkemiskäytännöt ja pyritään välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Rahastojenrahaston hoitajana voidaan tietyissä tilanteissa poiketa Evlin poissulkemiskriteereistä. Lisäksi kohderahaston hallinnointiyhtiön kanssa voidaan sopia erikseen poissuluista tietyn toimialan osalta. Ennen sitoumusta kohderahastoon rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta.

Rahasto edellyttää kohderahastojen rahastonhoitajilta hyvää hallintotapaa. Hyvän hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston potentiaalisten kohderahastojen arviointia. Hallintotavan arvioinnissa käsitellään rahastonhoitajan ja sen johdon liiketoiminnan hyvän hallintotavan neljää osa-aluetta (toimivat hallintorakenteet, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteet, henkilöstön palkitseminen ja verosäännösten noudattaminen) hyvään hallintotapaan liittyvien riskien arviointikykyä ja tähän käytettävissä olevia työkaluja. Samoin Evli Private Equity III kohderahastot edellyttävät sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa kohderahaston oman ESG-politiikan mukaisesti.

e) Sijoitusten osuus

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään osuutta kohderahastojen hallinnointiyhtiöistä, jotka raportoivat hiili-intensiteetistään, osuutta hallinnointiyhtiöistä, joilla on ilmastotavoitteet sekä osuutta hallinnointiyhtiöistä, jotka huomioivat ja raportoivat sijoituspäätöstensä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja yhteiskunnalle (nk. PAI- indikaattorit). Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla.

g) Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

Rahastossa tehdään oma ESG-arvio hallinnointiyhtiöstä ennen sitoumuksen tekemistä. ESG-arviointi toistetaan vuosittain ja siinä kerätään tietoja rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus.

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja Private Equity -rahastojen vastuullisuusperiaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

j) Asianmukainen huolellisuus

Rahaston lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka rahastonhoitaja huomioi olennaiset ESG-kysymykset sijoitusprosessin eri vaiheissa. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohderahaston hallinnointiyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso. Rahasto vaatii kaikkia kohderahastojen hallinnointiyhtiöitä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Rahasto ei tee sitoumusta rahastoon, jolla ei ole ESG-politiikkaa tai joka ei ole sitoutunut vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin (kuten esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (eng. UNPRI)). Lisäksi rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta ennen sitoumuksen tekemistä ja arviointi toistetaan vuosittain. Menetelmät perustuvat hallintoyhtiöistä kerättyihin tietoihin, jotka eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia.

k) Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohderahastojen hallinnointiyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja Private Equity -rahastojen vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

l) Nimetty vertailuarvo

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Tietoa rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista Tiedonantovelvoiteasetuksen 8 artiklan mukaisesti (voimassa 1.1.2023 alkaen)

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisuusraportti

Evli Private Equity III ESG-raportti 2023 (EN)

Rahasto (AIF) Evli Private Equity III Ky
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö, suljettu rahasto
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Globaali
Sijoituskohteet Private equity -rahastot (primary) sekä co-invesment ja secondary-sijoitukset
Strategia Rahastojen rahasto
Toimikausi 14 vuotta
Sijoitusperiodi 4 vuotta
Tuottotavoite IRR* 12-15% vuosittain kulujen jälkeen

Tuottotavoitteet perustuvat arvioon sijoituksen arvon ja markkinaolosuhteiden kehittymisestä. Toteutuneeseen tuottoon vaikuttavat sijoitustoiminnan onnistuminen ja toteutunut markkinakehitys. Asetettua tavoiteltua tuottoa ei välttämättä saavuteta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.
Minimisitoumus 100 000 euroa

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston avaintietoesitteestä