Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Puinen kierre rakennuksessa rajattu.

Evli Private Debt Fund I

Private Debt on voimakkaasti kasvava omaisuusluokka, joka auttaa erityylisiä yhtiöitä ja omistajia heidän pääoma tarpeissaan. Omaisuusluokan ominaisuuksiin kuuluvat mm. säännöllinen kassavirta, korkea tuotto-odotus, sijoitussalkun tuotto-riskisuhteen parantaminen ja korrelaatiohyödyt. Rahastomme sijoittaa globaalisti laadukkaisiin pääomarahastoihin, jotka sijoittavat varansa yritysten luottoriskiä sisältäviin epälikvideihin lainoihin ja joukkovelkakirjalainoihin.

Esittely
Vastuullisuus

Rahaston esittely

Vahva ja ennustettava kassavirta

Korkosijoitukset tarjoavat säännöllisen kuponkikoron ja pääoman palautuksen eräpäivänä.  7-10 % vuosituottotavoite. Kassavirtatuotto valmiille salkulle 4-5 %.

Laajasti ja tehokkaasti hajautettu salkku

Tehokas maantieteellinen, salkunhoitaja- ja strategiakohtainen hajautus. Rahaston tavoitteena on hajauttaa sijoituksensa eri strategioita edustaviin private debt-rahastoihin.

Tuottava ja turvaava sijoitusmuoto

Senior-tasoiset lainat ovat etuoikeusjärjestyksessä ensimmäisenä yhtiön omaisuuseriin. Lainoittajalla on mahdollisuus ottaa yhtiö tai omaisuuserät hallintaansa mikäli lainaehtoja rikotaan. 

Pääsy maailman johtaviin rahastoihin

Evli Private Debt Fund I -rahaston kautta voi sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin private debt- rahastoihin pienemmälläkin pääomalla.

Kasvava globaali kysyntä ja tarjonta

Pankkien sääntelykehikon muutokset ja yritysten kasvava rahoitustarve private equity - kysynnän kasvaessa lisäävät private debt - lainojen kysyntää.  

Erittäin kokenut salkunhoitotiimi

Salkunhoitotiimi on erittäin kokenut, ja sillä on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset. Vastuullisuus on vahvasti integroitu sijoitusprosessiin. 

 

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100 000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin Private Debt -rahastoihin
  • joka haluaa saada sijoitussalkkuun hajautushyötyä lisäämällä omaisuusluokan jolla on matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin
  • joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vahvaa ja ennustettavaa kassavirtaa
  • joka hyväksyy Private Debtin heikon likviditeetin ja rahaston pitkän toimikauden
  • joka hyväksyy että rahasto-osuutta ei voi lunastaa ennenaikaisesti eikä sille ole järjesteltyä jälkimarkkinaa
  • ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten avaintietoasiakirjaan. Tiedot ovat saatavilla sijoitusta harkitseville Evlistä. 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 05.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 3205949-6 (y-tunnus)

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia osana sijoitustoimintaansa integroimalla kestävyystekijöitä ennen sijoittamista suoritettavaan due diligence -prosessiin, arvioimalla rahastonhoitajia sijoitusaikana, poissulkemalla tiettyjä sektoreita ja pyrkimällä vaikuttamaan rahastonhoitajiin aktiivisen vuoropuhelun kautta. Rahasto noudattaa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Private Debt -rahastojen omia vastuullisuusperiaatteita.

Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla, ja pyrkivät aktiivisella yhteistyöllä vähentämään kestävyysriskien toteutumisen todennäköisyyttä. Rahasto antaa jokaiselle kohderahastolle oman ESG-luokituksen, joka perustuu rahaston sijoitustiimin tekemään arviointiin. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja Private Debt -rahastojen vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle.

Lisäksi rahasto kannustaa hallinnointiyhtiöitä raportoimaan ilmastotietoja sekä asettamaan omat ilmastotavoitteet. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää noudattamalla Evlin ilmastotavoitteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka rahastonhoitaja huomioi olennaiset ESG-kysymykset sijoitusprosessin eri vaiheissa. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohderahaston hallinnointiyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso. Rahasto vaatii kaikkia kohderahastojen hallinnointiyhtiöitä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Rahasto ei tee uusia sitoumuksia rahastoyhtiöihin, joilla ei ole omaa ESG-politiikkaa ja jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päätettäessä uusista sijoituksista arvioidaan rahaston poissulkemiskäytännöt ja pyritään välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Rahastojenrahaston hoitajana voidaan tietyissä tilanteissa poiketa Evlin poissulkemiskriteereistä. Lisäksi kohderahaston hallinnointiyhtiön kanssa voidaan sopia erikseen poissuluista tietyn toimialan osalta. Ennen sitoumusta kohderahastoon rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta. Rahasto edellyttää kohderahastojen rahastonhoitajilta hyvää hallintotapaa.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään osuutta kohderahastojen hallinnointiyhtiöistä, jotka raportoivat hiili-intensiteetistään, osuutta hallinnointiyhtiöistä, joilla on ilmastotavoitteet sekä osuutta hallinnointiyhtiöistä, jotka huomioivat ja raportoivat sijoituspäätöstensä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja yhteiskunnalle (nk. PAI- indikaattorit). Rahastossa tehdään oma ESG-arvio hallinnointiyhtiöstä ennen sitoumuksen tekemistä. ESG-arviointi toistetaan vuosittain ja siinä kerätään tietoja rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia osana sijoitustoimintaansa integroimalla kestävyystekijöitä ennen sijoittamista suoritettavaan due diligence -prosessiin, arvioimalla rahastonhoitajia sijoitusaikana, poissulkemalla tiettyjä sektoreita ja pyrkimällä vaikuttamaan rahastonhoitajiin aktiivisen vuoropuhelun kautta. Rahasto noudattaa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Private Debt -rahastojen omia vastuullisuusperiaatteita.

Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla, ja pyrkivät aktiivisella yhteistyöllä vähentämään kestävyysriskien toteutumisen todennäköisyyttä. Rahasto antaa jokaiselle kohderahastolle oman ESG-luokituksen, joka perustuu rahaston sijoitustiimin tekemään arviointiin.

Lisäksi rahasto kannustaa hallinnointiyhtiöitä raportoimaan ilmastotietoja sekä asettamaan omat ilmastotavoitteet. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää noudattamalla Evlin ilmastotavoitteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä edistetään myös rahaston laajalla poissulkemiskäytännöllä. Rahasto pyrkii poissulkemaan sijoituskohteet, jotka ovat haitallisia tai kiistanalaisia toimialoja kuten tupakka, aikuisviihde, kiistanalainen lainaaminen, aseteollisuus sekä turvetuotanto. Rahasto ei myöskään sijoita kohderahastoihin, jotka eivät omasta sijoitustoiminnastaan poissulje yrityksiä, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman ja korruption kanssa.

Rahasto noudattaa sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto ei tee uusia sitoumuksia rahastoyhtiöihin, joilla ei ole omaa ESG-politiikkaa ja jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päätettäessä uusista sijoituksista arvioidaan rahaston poissulkemiskäytännöt ja pyritään välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Rahastojenrahaston hoitajana voidaan tietyissä tilanteissa poiketa Evlin poissulkemiskriteereistä. Lisäksi kohderahaston hallinnointiyhtiön kanssa voidaan sopia erikseen poissuluista tietyn toimialan osalta. Ennen sitoumusta kohderahastoon rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta.

Rahasto edellyttää kohderahastojen rahastonhoitajilta hyvää hallintotapaa. Hyvän hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston potentiaalisten kohderahastojen arviointia. Hallintotavan arvioinnissa käsitellään rahastonhoitajan ja sen johdon liiketoiminnan hyvän hallintotavan neljää osa-aluetta (toimivat hallintorakenteet, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteet, henkilöstön palkitseminen ja verosäännösten noudattaminen) hyvään hallintotapaan liittyvien riskien arviointikykyä ja tähän käytettävissä olevia työkaluja. Samoin Evli Private Debt I kohderahastot edellyttävät sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa kohderahaston oman ESG-politiikan mukaisesti.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään osuutta kohderahastojen hallinnointiyhtiöistä, jotka raportoivat hiili-intensiteetistään, osuutta hallinnointiyhtiöistä, joilla on ilmastotavoitteet sekä osuutta hallinnointiyhtiöistä, jotka huomioivat ja raportoivat sijoituspäätöstensä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja yhteiskunnalle (nk. PAI- indikaattorit). Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla.

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

Rahastossa tehdään oma ESG-arvio hallinnointiyhtiöstä ennen sitoumuksen tekemistä. ESG-arviointi toistetaan vuosittain ja siinä kerätään tietoja rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus.

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja Private Debt -rahastojen vastuullisuusperiaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Rahaston lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka rahastonhoitaja huomioi olennaiset ESG-kysymykset sijoitusprosessin eri vaiheissa. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohderahaston hallinnointiyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso. Rahasto vaatii kaikkia kohderahastojen hallinnointiyhtiöitä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Rahasto ei tee sitoumusta rahastoon, jolla ei ole ESG-politiikkaa tai joka ei ole sitoutunut vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin (kuten esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (eng. UNPRI)). Lisäksi rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta ennen sitoumuksen tekemistä ja arviointi toistetaan vuosittain. Menetelmät perustuvat hallintoyhtiöistä kerättyihin tietoihin, jotka eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia.

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohderahastojen hallinnointiyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja Private Debt -rahastojen vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisuusraportti

Evli Private Debt Fund I ESG-raportti 2023 (EN)

Rahasto (AIF) Evli Private Debt Fund I Ky
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö, suljettu rahasto
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Pohjois-Amerikka ja Eurooppa
Sijoituskohteet Private Debt -lainoihin sijoittavat pääomarahastot (primary, secondary)
Strategia Rahastojen rahasto
Toimikausi 9 vuotta
Sijoitusperiodi 2 vuotta
Tuottotavoite 7-10 % p.a. net IRR*, kassavirtatavoite 4-5% valmiille salkulle

Tuottotavoite ja kassavirtatuottotavoite perustuvat arvioon sijoituksen arvon ja markkinaolosuhteiden kehittymisestä. Toteutuneeseen tuottoon vaikuttavat sijoitustoiminnan onnistuminen ja toteutunut markkinakehitys. Asetettua tavoiteltua tuottoa ei välttämättä saavuteta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.
Minimisitoumus 100 000 euroa
Tavoitekoko 100-200 milj. euroa

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston avaintietoesitteestä.