Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Moderni lasirakennus ja sininen taivas Helsingissä.

Evli Infrastructure Fund I

Infrastruktuuri on defensiivinen omaisuusluokka, joka on kestänyt suhdannevaihteluita hyvin. Vahvan kassavirtansa ansiosta se on tuottanut hyvin myös läpi taloussyklin. Rahastomme sijoittaa infrakohteisiin, joihin kuuluvat mm. vesi- ja kaasuyhtiöt, yhteiskuntaa palveleva sosiaalinen infra, tietoliikenneyhtiöt kuten televerkot ja palvelinkeskukset, tiet ja satamat, energian tuotanto- ja jakeluyhtiöt sekä uusiutuva energia.

Esittely
Vastuullisuus

Rahaston esittely

Hyvä tuottopotentiaali läpi taloussyklin

Infrastruktuurisijoitukset ovat omaisuusluokkana tarjonneet ajallisesti ja rahastoittain hajautettuna hyvän tuottopotentiaalin läpi taloussyklin.

Hajautettu globaali salkku

Evli Infrastructure Fund I -rahasto hajauttaa sijoituksensa globaalisti 7-10 infrastruktuurirahastoon. Kukin rahasto sijoittaa keskimäärin 10-15 yhtiöön, rahastossa on 80-120 sijoituskohdetta.

Defensiivinen sijoitus vahvoilla kassavirroilla

Infrastruktuurisijoituksille ominaista on vahvat ja stabiilit kassavirrat, osittainen inflaatiosuoja ja matala korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa. Nämä pienentävät herkkyyttä suhdannevaihteluille.

Pääsy laadukkaimpiin rahastoihin

Evli Infrastructure Fund I -rahaston kautta voi sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin infrastruktuurirahastoihin alkaen 100.000 € sijoitussitoumuksella.

Kasvava globaali kysyntä

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja uusiutuva energia kasvattavat infrastruktuuri-investointien tarvetta merkittävästi 2020-luvulla. Yksityisen pääoman rooli investointien toteuttamiseksi on suuri.

Kokenut salkunhoitotiimi

Kokenut salkunhoitotiimi on toiminut vaihtoehtorahastojen saralla vuodesta 2002, ja sillä on erinomaiset pitkän aikavälin tulokset rahaston strategian mukaisen sijoitusprosessin toteuttamisesta.

 

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa saada vaivattomasti hyvin hajautetun allokaation ei-listattuihin infrastruktuurikohteisiin
  • joka haluaa saada sijoitussalkkuun hajautushyötyä lisäämällä omaisuusluokan jolla on matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin
  • joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
  • joka hyväksyy infrastruktuurisijoitusten heikon likviditeetin ja rahaston pitkän toimikauden
  • joka hyväksyy että rahasto-osuutta ei voi lunastaa ennenaikaisesti eikä sille ole järjesteltyä jälkimarkkinaa
  • Ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta

Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten avaintietoasiakirjaan. Tiedot ovat saatavilla sijoitusta harkitseville Evlistä.  

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 05.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 3119158-3 (y-tunnus)

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia osana sijoitustoimintaansa integroimalla kestävyystekijöitä ennen sijoittamista suoritettavaan due diligence -prosessiin, arvioimalla rahastonhoitajia sijoitusaikana, poissulkemalla tiettyjä sektoreita ja pyrkimällä vaikuttamaan rahastonhoitajiin aktiivisen vuoropuhelun kautta.

Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla, ja pyrkivät aktiivisella yhteistyöllä vähentämään kestävyysriskien toteutumisen todennäköisyyttä. Rahasto antaa jokaiselle kohderahastolle oman ESG-luokituksen, joka perustuu rahaston sijoitustiimin tekemään arviointiin. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja rahastokohtaiset vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle.

Lisäksi rahasto kannustaa hallinnointiyhtiöitä raportoimaan ilmastotietoja sekä asettamaan omat ilmastotavoitteet. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää noudattamalla Evlin ilmastotavoitteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka rahastonhoitaja huomioi olennaiset ESG-kysymykset sijoitusprosessin eri vaiheissa. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohderahaston hallinnointiyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso. Rahasto vaatii kaikkia kohderahastojen hallinnointiyhtiöitä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Rahasto ei tee sitoumusta rahastoon, jolla ei ole ESG-politiikkaa tai joka ei ole sitoutunut vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin (kuten esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (eng. UNPRI)). Lisäksi rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta ennen sitoumuksen tekemistä ja arvio toistetaan vuosittain. Rahasto edellyttää kohderahastojen rahastonhoitajilta hyvää hallintotapaa.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään indikaattoreina uusiutuvaan energiaan sijoitetun pääoman osuutta, osuutta kohderahastojen hallinnointiyhtiöistä, jotka raportoivat hiili-intensiteetistään, osuutta hallinnointiyhtiöistä, joilla on ilmastotavoitteet sekä osuutta hallinnointiyhtiöistä, jotka huomioivat ja raportoivat sijoituspäätöstensä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja yhteiskunnalle (nk. PAI- indikaattorit). Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla. Rahastossa tehdään oma ESG-arvio hallinnointiyhtiöstä ennen sitoumuksen tekemistä. ESG-arviointi toistetaan vuosittain ja siinä kerätään tietoja rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia osana sijoitustoimintaansa integroimalla kestävyystekijöitä ennen sijoittamista suoritettavaan due diligence -prosessiin, arvioimalla rahastonhoitajia sijoitusaikana, poissulkemalla tiettyjä sektoreita ja pyrkimällä vaikuttamaan rahastonhoitajiin aktiivisen vuoropuhelun kautta.

Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla, ja pyrkivät aktiivisella yhteistyöllä vähentämään kestävyysriskien toteutumisen todennäköisyyttä. Rahasto antaa jokaiselle kohderahastolle oman ESG-luokituksen, joka perustuu rahaston sijoitustiimin tekemään arviointiin.

Lisäksi rahasto kannustaa hallinnointiyhtiöitä raportoimaan ilmastotietoja sekä asettamaan omat ilmastotavoitteet. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää noudattamalla Evlin ilmastotavoitteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä edistetään myös rahaston laajalla poissulkemiskäytännöllä. Rahasto pyrkii poissulkemaan sijoituskohteet, jotka ovat haitallisia tai kiistanalaisia toimialoja kuten tupakka, aikuisviihde, kiistanalainen lainaaminen, aseteollisuus sekä turvetuotanto. Rahasto ei myöskään sijoita kohderahastoihin, jotka eivät omasta sijoitustoiminnastaan poissulje yrityksiä, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman ja korruption kanssa.

Rahasto noudattaa sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto ei tee uusia sitoumuksia rahastoyhtiöihin, joilla ei ole omaa ESG-politiikkaa ja jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päätettäessä uusista sijoituksista arvioidaan rahaston poissulkemiskäytännöt ja pyritään välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Rahastojenrahaston hoitajana voidaan tietyissä tilanteissa poiketa Evlin poissulkemiskriteereistä. Lisäksi sidelettereissä voidaan sopia erikseen poissuluista esimerkiksi hiiliyhtiöihin tai turvetta energiatuotantoon käyttäviin sijoituskohteisiin. Rahastossa tehdään ennen sitoumusta kohderahastosta oma ESG-arvio.

Rahasto edellyttää kohderahastojen rahastonhoitajilta hyvää hallintotapaa. Hyvän hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston potentiaalisten kohderahastojen arviointia. Hallintotavan arvioinnissa käsitellään rahastonhoitajan ja sen johdon liiketoiminnan hyvän hallintotavan neljää osa-aluetta (toimivat hallintorakenteet, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteet, henkilöstön palkitseminen ja verosäännösten noudattaminen) hyvään hallintotapaan liittyvien riskien arviointikykyä ja tähän käytettävissä olevia työkaluja. Samoin Evli Infrastructure Fund I kohderahastot edellyttävät sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa kohderahaston oman ESG-politiikan mukaisesti.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään indikaattoreina uusiutuvaan energiaan sijoitetun pääoman osuutta, osuutta kohderahastojen hallinnointiyhtiöistä, jotka raportoivat hiili-intensiteetistään, osuutta hallinnointiyhtiöistä, joilla on ilmastotavoitteet sekä osuutta hallinnointiyhtiöistä, jotka huomioivat ja raportoivat sijoituspäätöstensä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja yhteiskunnalle (nk. PAI- indikaattorit). Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla.

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

Rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta ennen sitoumuksen tekemistä. ESG-arviointi toistetaan vuosittain. ESG-arvioinnissa kerätään tietoja rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus.

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja rahastokohtaisia vastuullisuusperiaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Rahaston lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka rahastonhoitaja huomioi olennaiset ESG-kysymykset sijoitusprosessin eri vaiheissa. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohderahaston hallinnointiyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso. Rahasto vaatii kaikkia kohderahastojen hallinnointiyhtiöitä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Rahasto ei tee sitoumusta rahastoon, jolla ei ole ESG-politiikkaa tai joka ei ole sitoutunut vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin (kuten esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (eng. UNPRI)). Lisäksi rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta ennen sitoumuksen tekemistä ja arvio toistetaan vuosittain. Menetelmät perustuvat hallintoyhtiöistä kerättyihin tietoihin, jotka eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia.

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohderahastojen hallinnointiyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja rahastokohtaiset vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet 

Vastuullisuusraportti

Evli Infrastructure Fund I ESG-raportti 2023 (EN)

Rahasto (AIF) Evli Infrastructure Fund I Ky
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö, suljettu rahasto
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Globaali
Sijoituskohteet Infrastruktuurisijoituksia tekevät pääomarahastot (primary, secondary, co-invest)
Strategia Rahastojen rahasto
Toimikausi 14 vuotta
Sijoitusperiodi 4 vuotta
Tuottotavoite 7-9 % p.a. net IRR*. Tuottotavoitteet perustuvat arvioon sijoituksen arvon ja markkinaolosuhteiden kehittymisestä. Toteutuneeseen tuottoon vaikuttavat sijoitustoiminnan onnistuminen ja toteutunut markkinakehitys. Asetettua tavoiteltua tuottoa ei välttämättä saavuteta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.
Minimisitoumus 100 000 euroa
Tavoitekoko 100-200 milj. euroa

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston Avaintietoesitteestä