Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Vihreä metsä ylhäältä päin.

Evli Impact Forest Fund II

Metsä on reaaliomaisuusluokka, jolla on hyvä tuottopotentiaali sekä se on defensiivisyytensä vuoksi pärjännyt myös haastavissa markkinaolosuhteissa.  Evli Impact Forest Fund II (EIFF II) sijoittaa maailman johtaviin metsärahastoihin tavoitellen laajasti hajautettua metsäomaisuussalkkua. Rahasto jatkaa edellisen Evli Impact Forest Fund I -metsärahastomme menestyksekästä sijoitusstrategiaa.

Esittely

Impaktisijoitus hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Metsätalous on tehokas ja edullisin keino poistaa ja varastoida ilmakehän hiilidioksidia. Rahaston hiilivaikutusta mitataan ja raportoidaan vuosittain.

Korkeampi pitkän aikavälin tuottopotentiaali

Globaali metsärahastosijoitus tarjoaa huomattavasti korkeamman tuottopotentiaalin kuin pohjoismainen metsäsijoitus, puiden kasvaessa nopeammin kohdealueilla. 

Defensiivinen sijoitus joka tarjoaa inflaatiosuojaa

Metsäsijoitukset ovat kestäneet suhdannevaihteluita hyvin ja niillä on erittäin matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin. 

Pääsy maailman johtaviin metsärahastoihin

Rahaston kautta voi sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeasti saavutettaviin globaaleihin metsärahastoihin.

Puun hintakehitys positiivinen pitkällä aikavälillä

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja ekologisen rakentamisen kasvu kasvattavat puun kysyntää tarjontaa nopeammin globaalisti. 

Kokenut salkunhoitotiimi

Kokeneella tiimillä on erinomainen tuntemus metsärahastoista ja niiden valinnasta sekä hyvät tulokset sijoitusprosessin toteuttamisesta. Tiimin vetäjä on sijoittanut globaalisti metsään vuodesta 2004.

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

 • joka haluaa pienentää sijoitustensa hiilijalanjälkeä vaikuttavuussijoittamisen avulla
 • joka haluaa saada vaivattomasti hyvin hajautetun salkun ei-listattuista metsäsijoituksista
 • joka haluaa saada sijoitussalkkuun hajautushyötyä lisäämällä omaisuusluokan jolla on matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin, ja joka voi toimia inflaatiosuojana
 • joka tavoittelee pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa ja kassavirtaa
 • joka hakee pääomien säilyttämiseen omaisuusluokkaa, joka on kestänyt hyvin suhdannevaihteluita
 • joka hyväksyy metsäsijoitusten heikon likviditeetin ja rahaston pitkän toimikauden
 • joka hyväksyy että rahasto-osuutta ei voi lunastaa ennenaikaisesti eikä sille ole järjesteltyä jälkimarkkinaa
 • ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten avaintietoasiakirjaan. Tiedot ovat saatavilla sijoitusta harkitseville Evlistä. 

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 08.08.2023
Oikeushenkilötunnus: 3315350-5 (y-tunnus)

a) Tiivistelmä

Rahasto edistää ympäristöominaisuuksia sitomalla ilmakehän hiilidioksidia metsäinvestoinneilla. Sidottu hiilidioksidi varastoidaan kasvaviin metsiin ja kestäviin puutuotteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Rahasto sitoutuu myös sijoittamaan vähintään 50 % ympäristön kannalta kestäväksi katsottuun toimintaan, jotta saavutetaan rahaston osittainen kestävän sijoittamisen tavoite eli ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Rahasto sijoittaa metsärahastoihin erikoistuneiden organisaatioiden (Timberland Investment Management Organization, TIMO) hallinnoimiin rahastoihin. Rahasto käyttää sijoituskohteiden rahastonhoitajien ilmoittamia mittareita kestävän sijoitustavoitteensa saavuttamisen mittaamiseen. Luvut raportoidaan sijoittajille säännöllisesti.

Rahaston tavoite on poistaa vähintään 21 000 tonnia ilmakehän hiilidioksidia jokaista yhtä miljoonaa rahaston 14 vuoden toimikautena sijoitettua euroa kohden eli 1 500 tCO2e vuosittain. Rahaston tuottosidonnainen palkkio riippuu tämän hiilivaikutustavoitteen saavuttamisesta.

Rahasto edellyttää, että hoitajat hankkivat sijoituskohteilleen riippumattoman kestävyyssertifikaatin. Evli tunnustaa seuraavat sertifiointijärjestelmät: Forest Stewardship Council (FSC) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Metsäsertifiointi on riippumaton auditointi, jonka suorittavat akkreditoidut sertifiointielimet. Ne arvioivat metsänhoidon ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä määriteltyjen kriteerien perusteella. Sertifiointi varmistaa, että metsiä hoidetaan tavalla, joka säilyttää biologisen monimuotoisuuden, hyödyttää paikallisia yhteisöjä ja työntekijöitä ja on taloudellisesti kannattava.

Lisäksi rahastonhoitajien edellytetään noudattavan seuraavia periaatteita: OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, YK:n Global Compact -aloite ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet.

Rahasto ottaa huomioon kestävyystekijöihin kohdistuvat pääasialliset haitalliset vaikutukset. Kun rahasto tekee ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia, se varmistaa, ettei se aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristö- tai yhteiskunnallisille tavoitteille.

Evli pyrkii yhdessä rahastonhoitajien kanssa jatkuvasti parantamaan ESG-indikaattorien mittaamista ja raportointia. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka asettaa puitteet Evlin vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten varalta.

Rahasto ei sitoudu tekemään taksonomian mukaisia sijoituksia. Tässä vaiheessa ei ole riittävän tarkkoja tietoja siitä, ovatko rahaston sijoitukset EU:n taksonomian mukaisia, mikä tukisi sitoutumista EU:n taksonomian mukaisiin ympäristön kannalta kestäviin sijoituksiin.

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan ympäristöominaisuuksien edistämistä. Ympäristöominaisuuksien saavuttamista mitataan edellä kuvatuilla kestävyysindikaattoreilla.

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Ympäristöominaisuuksien edistämisen lisäksi rahasto sitoutuu sijoittamaan vähintään 50 % ympäristön kannalta kestäväksi katsottuun toimintaan, jotta saavutetaan rahaston osittainen kestävän sijoittamisen tavoite eli ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Jotta rahasto täyttää ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevat ympäristötavoitteensa aiheuttamatta merkittävää haittaa muille ympäristöä koskeville ja yhteiskunnallisille tavoitteille, se tunnistaa ja ottaa huomioon sen, miten kohderahastot noudattavat SFDR:n teknisen sääntelystandardin liitteen 1 mukaisia pakollisia ja valinnaisia pääasiallisten haitallisten vaikutusten (PAI) indikaattoreita. PAI-vaikutusten arviointi riippuu rahastonhoitajilta saatavissa olevasta tiedosta.

Kaikki SFDR:ssä luetellut pakolliset PAI-indikaattorit sekä oleelliset valinnaiset indikaattorit otetaan huomioon. Kaikki indikaattorit eivät ole oleellisia, koska rahasto kuitenkin sijoittaa pääasiassa reaaliomaisuuteen eikä yrityksiin ja sen sijoitustoiminta on kapea-alaista (metsätalous ja siihen liittyvät toiminnot).

Ennen sijoitusten tekemistä arvioidaan kohderahaston hoitajan ESG-valmiudet ja kyky raportoida PAI-tietoja. Lisäksi Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteet sulkevat pois sellaiset toiminnot, joilla katsotaan olevan normaalia suurempi haitallisten vaikutusten riski. Tämä koskee esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden alalla toimivia yhtiöitä. Poissuljetut toiminnot on sisällytetty kohderahastojen hoitajien kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotta voidaan varmistaa, että hoitajat eivät tee sijoituksia, jotka rikkovat Evlin poissulkemisperiaatteita. Sopimuksiin voi myös sisältyä velvoitteita, joiden perusteella rahastonhoitajat pyrkivät parhaansa mukaan toimittamaan Evlille riittävät tiedot, jotta se voi täyttää SFDR:n mukaiset velvoitteensa, ja raportoimaan hiilivaikutuksista kestävän sijoitustavoitteen mukaisesti.  

Metsäsertifiointi on lisäkeino, jota käytetään merkittävän haitan välttämistä koskevassa arvioinnissa. Rahasto sijoittaa metsäsertifiointia tavoitteleviin yhtiöihin, kuten edellä on kuvattu.

Yhteiskunnallisten tekijöiden osalta sijoituskohteilta edellytetään monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n toimintaohjeiden, YK:n Global Compact -aloitteen ja sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattamista.

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöominaisuuksia sitomalla ilmakehän hiilidioksidia metsäinvestoinneilla ja tuottaa samalla sijoittajille tavoiteltua tuottoa. Sidottu hiilidioksidi varastoidaan kasvaviin metsiin ja kestäviin puutuotteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Rahasto sitoutuu myös sijoittamaan vähintään 50 % ympäristön kannalta kestäväksi katsottuun toimintaan, jotta saavutetaan rahaston osittainen kestävän sijoittamisen tavoite eli ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahaston tavoite on poistaa vähintään 21 000 tonnia ilmakehän hiilidioksidia jokaista yhtä miljoonaa rahaston 14 vuoden toimikautena sijoitettua euroa kohden eli 1 500 tCO2e vuosittain. Rahaston tuottosidonnainen palkkio riippuu tämän hiilivaikutustavoitteen saavuttamisesta. 
Rahasto vaikuttaa suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 13: Ilmastotekoja. Rahaston odotetaan myös tukevan kestävän kehityksen tavoitetta 15: Maanpäällinen elämä suojelemalla maaekosysteemejä sekä tavoitetta 12: Vastuullista kuluttamista valmistamalla kestäviä puutuotteita, joilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Muut vaikutukset tukevat tavoitetta 6: Puhdas vesi ja sanitaatio ja tavoitetta 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua erityisesti haja-asutusalueilla.

d) Sijoitusstrategia

Rahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa kolmansien osapuolten (Timberland Investment Management Organizations) kautta listaamattomiin kaupalliseen metsätalouteen erikoistuneisiin rahastoihin, jotka puolestaan sijoittavat kestävään metsäomaisuuteen ja hallinnoivat sitä.

Hiilivaikutustavoitteen mukaisia soveltuvia strategioita ovat: 

 • Kestävä metsänhoito kestävän ja sertifioidun puuntuotannon lisäämiseksi
 • Metsänistutus – puiden istuttaminen avokesannolle (usein huonontunutta laidunmaata) metsien pinta-alan laajentamiseksi
 • Mahdollinen osallistuminen hiilimarkkinoille myymällä rekisteröityjen metsien päästöoikeuksia.

Rahasto käyttää sijoituskohteiden rahastonhoitajien ilmoittamia mittareita ympäristöominaisuuksien edistämisen mittaamiseen. Luvut raportoidaan sijoittajille säännöllisesti.

Kohderahastojen hyvää hallintotapaa arvioidaan ennen sijoitusten tekemistä keskustelemalla rahastonhoitajien kanssa ja heidän ESG due diligence -kyselyyn antamiensa vastausten perusteella.

e) Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 50 % ympäristöllisesti kestäviä sijoituksia, jotka eivät aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristö- tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Muut investoinnit, joita ei pidetä ympäristön kannalta kestävinä, edistävät ympäristöominaisuuksia. Sosiaalisia suojatoimia sovelletaan molempiin investointityyppeihin. Rahasto voi myös pitää käteisvaroja lyhyen aikavälin likviditeettitarkoituksiin, eikä sosiaalisia suojatoimia sovelleta. Rahasto ei sitoudu tekemään taksonomian mukaisia sijoituksia. Tässä vaiheessa ei ole riittävän tarkkoja tietoja siitä, ovatko rahaston sijoitukset EU:n taksonomian mukaisia, mikä tukisi sitoutumista EU:n taksonomian mukaisiin ympäristön kannalta kestäviin sijoituksiin.

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahaston edistämien ympäristöominaisuuksien seuraamiseksi sijoituskohteiden rahastonhoitajat raportoivat rahaston sijoitusten sitoman hiilidioksidin määrän (tCO2e) vuosineljänneksittäin, vuosittain tai muuten tarpeen mukaan. Luvut konsolidoidaan ja raportoidaan sijoittajille.

Ennen sijoituksen tekemistä rahasto pyrkii varmistamaan, että kohderahastojen hiilensidonnan laskentamenetelmät ovat hyvän käytännön ja hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisia.

Rahasto määrittää kohderahastojen ilmoittamien lukujen perusteella, onko hiilitavoite saavutettu vai ei.

g) Menetelmät

Rahoitustuotteen ympäristöominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainitulla kestävyysindikaattorilla eli sidotun hiilen määrällä (tCO2e).

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

Tiedot kerätään sijoituskohteiden rahastonhoitajilta. Ympäristöominaisuuksien osalta edistymistä seurataan mittaamalla kohde-etuutena oleviin omaisuuseriin vuosittain sitoutuneen hiilidioksidin määrä (tCO2e). Hiilivarantojen arviointimallit kehittyvät. Ennen sijoittamista Evli arvioi rahastonhoitajien hiilenlaskentamenetelmät ja varmistaa, että ne noudattavat tunnustettuja hiilenlaskentastandardeja, kuten GHG-protokollaa.

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rahasto tukeutuu sijoituskohteiden rahastonhoitajien ilmoittamiin tietoihin. Rahaston ympäristöominaisuuksien edistämistä koskevan tavoitteen saavuttamisesta raportoidaan vuosittain edellä kuvatuilla kestävyysindikaattoreilla. Lisäksi raportoidaan sijoituskohteista saatujen tietojen kattavuus. Kaikki rahaston sijoitukset noudattavat myös Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

j) Asianmukainen huolellisuus

Ympäristö-, sosiaali- ja hallinto- ja ohjausjärjestelmäkysymykset analysoidaan ennen investointeja ja otetaan huomioon investointipäätöksessä. Rahaston sijoituskomitealle annettaviin sijoitussuosituksiin sisältyy arvio rahastonhoitajien ESG-valmiuksista. Sijoituskohteiden ESG-tuloksia seurataan säännöllisin väliajoin.

k) Vaikuttamispolitiikat

Evli pyrkii yhdessä rahastonhoitajien kanssa jatkuvasti parantamaan ESG-indikaattorien mittaamista ja raportointia. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka asettaa puitteet Evlin vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten varalta.

l) Nimetty vertailuarvo

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan ympäristöominaisuuksien edistämistä. Ympäristöominaisuuksien saavuttamista mitataan edellä kuvatuilla kestävyysindikaattoreilla.
 

Tietoa rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista Tiedonantovelvoiteasetuksen 8 artiklan mukaisesti.

Rahasto (AIF) Evli Impact Forest Fund II Ky
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Globaali (fokus: Yhdysvallat, Etelä-Amerikka, Australia, Uusi-Seelanti)
Sijoituskohteet Yksityiset, kaupalliset metsärahastot (primary, secondary, co-invest), jotka on valittu matalamman hiilijalanjäljen ja hyvän tuottokyvyn pohjalta
Strategia Rahastojen rahasto
Toimikausi 14 vuotta (1 x 3 vuoden jatkomahdollisuus)
Sijoitusperiodi 3 vuotta
Tuottotavoite 6-8 % p.a. net IRR* Tuottotavoite ja kassavirtatuottotavoite perustuvat arvioon sijoituksen arvon ja markkinaolosuhteiden kehittymisestä. Toteutuneeseen tuottoon vaikuttavat sijoitustoiminnan onnistuminen ja
toteutunut markkinakehitys. Asetettua tavoiteltua tuottoa ei välttämättä saavuteta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.
Minimisitoumus 100 000 euroa
Tavoitekoko (maksimikoko) 100 milj. euroa (250 milj. euroa)
Voitonjako-osuus 1,25 x maksetun palautuksen jälkeen,
6 % voitosta (sis. catch-up), riippuen siitä saavutetaanko kumulatiivinen hiilen sitomistavoite, joka on 21.000 t CO2-ekv per sijoitettu miljoona euroa.

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston Avaintietoesitteestä