Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Elite Intian Aurinko I

Sijoituskohteina neljä toiminnassa olevaa aurinkovoimalaa Intiassa. Rahaston rinnakkaissijoittajina ovat Fortum Oyj ja UK Climate Impact Fund (Macquarie Groupin hoitama rahasto, jonka ainoa sijoittaja on Englannin valtio). Rahaston kassavirtatuottotavoite on noin 5 % vuodessa. Rahasto suljettiin uusilta sijoittajilta huhtikuussa 2019. Rahaston sijoitettava pääoma on 18 miljoonaa euroa.

Esittely
Vastuullisuus

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 9. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 09.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 2917179-4 (y-tunnus)

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia uusiutuvan energian infrastruktuuriin, pääasiassa aurinkovoimaan. Aurinkoenergia on uusiutuva, hiilineutraali energialähde, ja investoinnit aurinkovoiman infrastruktuuriin auttavat hillitsemään energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä sekä auttavat saavuttamaan globaalit ilmastotavoitteet sekä Pariisin ilmastosopimuksen lämpenemistavoitteen. Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta.

Rahaston tavoitteena on uusiutuvan aurinkoenergian tuotanto mahdollisimman suurissa määrin ja taloudellisesti järkevästi. Uusiutuva energia vähentää sekä suoria että epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi investoinnit energiatehokkuuteen pienentävät energiankulutuksen intensiteettiä. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan ilmastonmuutoksen hillintää ja autetaan saavuttamaan Pariisin sopimuksen mukainen lämpenemistavoite. Rahasto ei käytä vertailuindeksiä tavoitteen saavuttamisen mittaamiseen, sillä Pariisin sopimuksen mukaista indeksiä ei ole saatavilla rahaston omaisuusluokalle. Rahaston tarkoituksena on seurata EU:n ohjeistuksia vertailuarvon osalta arvioidessaan sijoitusten ilmastovaikutuksia ja pyrkimyksessään pitää rahaston lämpenemisaste alle 1.5 asteen tavoitteen. Sijoituksissa huomioidaan erilaisia ESG-tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin ominaisuuksiin. Rahasto seuraa kohteiden hiili-intensiteettiä, altistumistaan suuripäästöisille toimialoille, ilmastoon liittyviä mahdollisuuksia sekä altistumistaan kiistanalaisiin aseisiin, tupakkaan sekä YK Global Compact -periaatteiden rikkomuksiin, joiden osuus pyritään minimoimaan.

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisille tavoitteille. Rahasto huomioi pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit). Rahaston strategian tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa aurinkoenergiaa mahdollisimman suuria määriä ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Uusiutuvan energian tuotanto mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen välttämisen. Lisäksi toiminnassa huomioidaan vedenkäyttö ja sitä pyritään vähentämään. Luonnon monimuotoisuutta pyritään säilyttämään projekteissa ja jätteen määrää monitoroidaan sekä pyritään vähentämään. Sijoituskohteilta edellytetään OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen periaatteiden, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista.

Rahaston strategiana on kehittää, ostaa ja hallinnoida uusiutuvan energian tuotantolaitoksia, niihin liittyvää infrastruktuuria sekä niitä tukevien teknologioiden kehittäminen, hankinta ja hallinnointi. Hallintotavan laadun arvioinnissa varmistetaan, että sijoituskohteet noudattavat OECD:n monikansallisille yrityksille annettuja periaatteita sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita. Arviointiin sisältyy mm. kilpailukäyttäytymiseen, lahjontaan ja korruptioon, hallintorakenteisiin ja liiketoiminnan eettisyyteen, henkilöstöön sekä verosäännösten noudattamiseen liittyviä tekijöitä. Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista sijoituskohteisiin osana kestävyystavoitteen edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka asettaa raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta. Rahasto voi sijoittaa ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin. Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan ja raportoidaan ympäristöön liittyvillä mittareilla. Kestävyysindikaattoreina käytetään tuotetun uusiutuvan energian määrää, vedenkäytön määrää, vältettyjä kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaarallisen jätteen määrää. Rahasto kerää tietoja kestävyystavoitteen toteutumista kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainitun kestävyystavoitteen edistämiseen.

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan kestävyysindikaattoreilla.

Rahasto ei tee sijoituksia, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa muille ympäristö- ja yhteiskunnallisille tavoitteille. Rahasto huomioi pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (nk. PAI-indikaattorit). Rahaston strategian tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa energiaa mahdollisimman suuria määriä ja taloudellisesti järkevällä tavalla. Uusiutuvan energian tuotanto mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen välttämisen. Lisäksi toiminnassa huomioidaan vedenkäyttö ja sitä pyritään vähentämään. Luonnon monimuotoisuutta pyritään säilyttämään projekteissa ja jätteen määrää monitoroidaan sekä pyritään vähentämään.

Sijoituskohteilta edellytetään OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen periaatteiden, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden noudattamista.

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia uusiutuvan energian infrastruktuuriin, pääasiassa aurinkovoimaan. Aurinkoenergia on uusiutuva, hiilineutraali energialähde, ja investoinnit aurinkovoiman infrastruktuuriin auttavat hillitsemään energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä sekä auttavat saavuttamaan globaalit ilmastotavoitteet sekä Pariisin ilmastosopimuksen lämpenemistavoitteen. Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta.

Rahaston tavoitteena on uusiutuvan energian tuotanto mahdollisimman suurissa määrin ja taloudellisesti järkevästi. Uusiutuva energia vähentää sekä suoria että epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi investoinnit energiatehokkuuteen pienentävät energiankulutuksen intensiteettiä. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan ilmastonmuutoksen hillintää ja autetaan saavuttamaan Pariisin sopimuksen mukainen lämpenemistavoite. Rahasto ei käytä vertailuindeksiä tavoitteen saavuttamisen mittaamiseen, sillä Pariisin sopimuksen mukaista indeksiä ei ole saatavilla rahaston omaisuusluokalle. Rahaston tarkoituksena on seurata EU:n ohjeistuksia vertailuarvon osalta arvioidessaan sijoitusten ilmastovaikutuksia ja pyrkimyksessään pitää rahaston lämpenemisaste alle 1.5 asteen tavoitteen. Sijoituksissa huomioidaan erilaisia ESG-tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviin ominaisuuksiin. Rahasto seuraa kohteiden hiili-intensiteettiä, altistumistaan suuripäästöisille toimialoille, ilmastoon liittyviä mahdollisuuksia sekä altistumistaan kiistanalaisiin aseisiin, tupakkaan sekä YK Global Compact -periaatteiden rikkomuksiin, joiden osuus pyritään minimoimaan.

Rahasto arvioi kestävyystekijöitä (ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät vastuut) valitessaan sijoituskohteita. Esimerkiksi, rahasto arvioi kestävyystekijöitä osana mahdollisen sijoituskohteen Due Diligence -prosessia. Ympäristötekijät ovat arvioinnin keskiössä, ja analysoitavat ympäristötekijät liittyvät suorien ja epäsuorien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuden parantamiseen, vedenkäytön vähentämiseen, luontopääoman (ekosysteemit, maa, vesi) säilyttämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä keskiössä ovat hyvien työolojen tarjoaminen ja työturvallisuus, syrjinnän ehkäiseminen ja monimuotoisuutta tukevat periaatteet sekä ammattiliittojen ohjeistusten noudattaminen. Lisäksi tärkeinä ESG-tekijöinä pidetään kommunikaatiota sidosryhmien kanssa, tietoturvaa sekä tuoteturvallisuutta.

Rahaston strategiana on kehittää, ostaa ja hallinnoida uusiutuvan energian tuotantolaitoksia, niihin liittyvää infrastruktuuria sekä niitä tukevien teknologioiden kehittäminen, hankinta ja hallinnointi. Rahaston tavoitteena on uusiutuvan aurinkoenergian tuotanto mahdollisimman suurissa määrin ja taloudellisesti järkevästi. Uusiutuva energia vähentää sekä suoria että epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi investoinnit energiatehokkuuteen pienentävät energiankulutuksen intensiteettiä.

Hallintotavan laadun arvioinnissa varmistetaan, että sijoituskohteet noudattavat OECD:n monikansallisille yrityksille annettuja periaatteita sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita. Arviointiin sisältyy mm. kilpailukäyttäytymiseen, lahjontaan ja korruptioon, hallintorakenteisiin ja liiketoiminnan eettisyyteen, henkilöstöön sekä verosäännösten noudattamiseen liittyviä tekijöitä.

Rahaston sijoituskohteet ovat EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviä ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin ilmastonmuutoksen hillinnän osalta. Rahasto voi sijoittaa ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin.

Rahastossa voi olla muita sijoituksia esimerkiksi likviditeettiä varten, jotka eivät täytä kestävän sijoituksen määritelmää.

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen toteutumista mitataan ja raportoidaan ympäristöön liittyvillä mittareilla. Kestävyysindikaattoreina käytetään tuotetun uusiutuvan energian määrää, vedenkäytön määrää, vältettyjä kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaarallisen jätteen määrää.

Rahoitustuotteen kestävyysominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainitulla kestävyysindikaattorilla.

Sijoitusprosessissa salkunhoito arvioi sijoituskohdetta kestävyysnäkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Rahasto kerää tietoja kestävyystavoitteen toteutumista kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus.

Rahaston kestävyystavoitteen toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan sijoituskohteista saatujen tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainitun kestävyystavoitteen edistämiseen.

Rahasto arvioi kestävyystekijöitä osana mahdollisen sijoituskohteen Due Diligence -prosessia. Ympäristötekijät ovat arvioinnin keskiössä, ja analysoitavat ympäristötekijät liittyvät suorien ja epäsuorien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, uusiutuvan energian tuotantoon, energiatehokkuuden parantamiseen, vedenkäytön vähentämiseen, luontopääoman (ekosysteemit, maa, vesi) säilyttämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä keskiössä ovat hyvien työolojen tarjoaminen ja työturvallisuus, syrjinnän ehkäiseminen ja monimuotoisuutta tukevat periaatteet sekä ammattiliittojen ohjeistusten noudattaminen. Lisäksi tärkeinä ESG-tekijöinä pidetään kommunikaatiota sidosryhmien kanssa, tietoturvaa sekä tuoteturvallisuutta. Sijoituspäätöksissä noudatetaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investment, PRI).

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista sijoituskohteisiin osana kestävyystavoitteen edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka asettaa raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoksi indeksiä, jota käytettäisiin mittaamaan kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista mitataan edellä kuvatuilla kestävyysindikaattoreilla.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen