Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Lasirakennus ja sininen taivas taustalla.

EGP Fund I

EGP Fund I on rahasto Evli Growth Partnersin sijoitusohjelmassa, jonka tavoitteena on toteuttaa neljän rahaston ohjelma vuosina 2018-2028. Ohjelma sijoittaa + 300 miljoonaa euroa alojensa johtaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin Euroopassa. Rahaston koko on 60 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa omistajuuden 7 kasvuyhtiössä. Tavoitteenamme on tarjota houkutteleva riski-tuotto -suhde yhdistettynä vastuullisuuden kehittämiseen portfolioyhtiöiden kautta.

Esittely
Vastuullisuus

Rahaston esittely

Sijoitamme kauneimpiin europpalaisiin kasvuyhtiöihin

Sijoitamme yrittäjä vetoisiin yhtiöihin, joita johtavat kunnianhimoiset alojensa erikoisosaajat.

Tavoittelemme yli 20% vuosituottoa

Kasvuvaiheen omistajuus mahdollistaa skaalausvaiheen tuotot sijoittamalla alkuvaiheen rahastojen voittajiin. Tuottotavoite on yli 2x sijoitettu pääoma kulujen jälkeen.

Kasvumarkkinalla on tarvetta rahoituskierroksia johtaville omistajille

Ansaitsemme paikkamme kiinnostavimpien sijoituskohteiden keskuudessa johtamalla rahoituskierroksia ja tarjoamalla huippuyrittäjien neuvonantoa.

Vastuullisuus on keskeinen osa omistajuustyötämme

Keskeinen osa arvonluontiamme on kohdeyhtiöidemme pitkäjänteinen tukeminen ESG-asioissa. Olemme sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteisiin.

Tunnollisella työllä vahvaa tulosta

EGP I-rahasto on onnistunut kasvattamaan omistustensa arvoa merkittävästi. Kasvuyhtiöomistaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä toimintaa.

Tiimissä Suomen paras kokemus ja osaaminen

Growth Partnerimme ovat Suomen menestyneimpiä yrittäjiä, jotka työskentelevät yritystemme kanssa säännöllisesti.

 

HUOM! Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 50 000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

Minkälaiselle sijoittajalle rahasto sopii?

  • joka haluaa sijoittaa alojensa johtaviin eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin, joilla on potentiaalia kasvaa globaaleiksi markkinajohtajiksi
  • joka haluaa mukaan kasvuvaiheen omistajuuteen ja skaalausvaiheen tuottoihin
  • joka haluaa houkuttelevan riski-tuotto-suhteen yhdistettynä vastuullisuuden kehittämiseen portfolioyhtiöiden kautta
  • ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten avaintietoasiakirjaan. Tiedot ovat saatavilla sijoitusta harkitseville Evlistä. 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahoitustuotteen kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) mukaisesti. Kyseessä on asetuksen 8. artiklan mukainen rahoitustuote.

Julkaisupäivämäärä: 14.12.2022
Oikeushenkilötunnus: 3235204-3 (y-tunnus)

a) Tiivistelmä

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä systemaattisesti sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Näin ollen kestävyystekijät ovat integroitu osaksi koko sijoitusprosessia.

Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin kestävyysstrategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana määritetään yhdessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa kestävyysmittaristo. Mittaristo on aina yrityskohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, yhtiön verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan. Kunkin yhtiön osalta pyrimme omistajina varmistamaan, että yhtiö seuraa ja raportoi kestävyysmittaristoaan ja tarvittaessa vaihtaa toimintansa suuntaa. Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja Evli Growth Partnersin vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää osana ympäristöön liittyvien ominaisuuksien edistämistä mm. vaikuttamalla yhtiöihin sekä poissulkemalla tietyt toimialat. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Rahastossa edistetään aktiivisen omistajuuden myötä ilmastotyötä kohdeyhtiöissä, muun muassa päästölaskennan kautta (Scope 1 & 2 sekä 3 rajatusti). Tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta pyritään siihen, että kolmas riippumaton osapuoli tekee yhdessä yhtiön kanssa yhtiön hiilidioksidipäästöistä laskelman. Rahasto on myös sitoutunut kompensoimaan oman osuutensa yhtiöiden päästöistä. Rahasto pyrkii omistajana tehostamaan kunkin kohdeyhtiön toimintaa niin, että hiilidioksidipäästöt pienenevät vuosittain tuotettua yksikköä kohden. Siltä osin, kun kohdeyhtiöt eivät itse kompensoi hiilidioksidipäästöjään, pyrkii rahaston hallinnointiyhtiö kompensoimaan kunkin kohdeyhtiön hiilidioksidipäästöt rahaston omistusosuudella painotettuna. Mikäli päästöjen määrää ei voida rahastosta riippumattomasta syystä laskemaan, arvioidaan päästöjen suuruus ulkopuolisen kolmannen osapuolen puolesta. Kompensaatio toteutetaan kolmannen osapuolen toimesta.

Rahaston sijoituksia analysoidessa tehdään poissuljentaa mm. yhtiöiden toimialan suhteen. Rahasto ei sijoita keskimääräistä korkeamman hiilijalanjäljen yhtiöihin (mm. hiili- ja teräsyhtiöt). Rahasto ei sijoita korkean sosiaalisen kustannuksen yhtiöihin (mm. vedonlyönti-, uhkapeli- tai pornografiatoimialat). Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden yhtiörakenne tai -malli mahdollistaa aggressiivisen veronkierron (yhtiöiden kotipaikka määräytyy pääsääntöisesti verotuksen minimoimiseksi). Rahasto noudattaa lisäksi Evlin yleistä poissulkemista sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa. Hyvän hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston potentiaalisten sijoituskohteiden arviointia. Hallintotavan arvioinnissa käsitellään yhtiön, sen johdon ja hallituksen liiketoiminnan hyvään hallintotapaan liittyvien riskien arviointikykyä ja tähän käytettävissä olevia työkaluja. Samalla selvennetään ja päätetään osakassopimuksella tai vastaavalla sopimusrakenteella osakkeenomistajien, hallituksen ja johdon hyvään hallintotapaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan kestävyysindikaattoreilla. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta toteutetaan kolmannen osapuolen kanssa hiilidioksidipäästöjen (Scope 1 ja 2 sekä 3 rajatusti) laskenta, jonka tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kohdeyhtiöiden kestävyyssuunnitelman yhteydessä sovitaan lisäksi yhtiökohtaisista kestävyysmittareista. Mittaristo on aina yrityskohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, yhtiön verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan.

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin ja rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä systemaattisesti sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Näin ollen kestävyystekijät ovat integroitu osaksi koko sijoitusprosessia.

Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin kestävyysstrategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana määritetään yhdessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa kestävyysmittaristo. Mittaristo on aina yrityskohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, yhtiön verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan. Kunkin yhtiön osalta pyrimme omistajina varmistamaan, että yhtiö seuraa ja raportoi kestävyysmittaristoaan ja tarvittaessa vaihtaa toimintansa suuntaa.

Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää osana ympäristöön liittyvien ominaisuuksien edistämistä mm. vaikuttamalla yhtiöihin sekä poissulkemalla tietyt toimialat. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Rahastossa edistetään aktiivisen omistajuuden myötä ilmastotyötä kohdeyhtiöissä, muun muassa päästölaskennan kautta (Scope 1 & 2 sekä 3 rajatusti). Tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta pyritään siihen, että kolmas riippumaton osapuoli tekee yhdessä yhtiön kanssa yhtiön hiilidioksidipäästöistä laskelman. Rahasto on myös sitoutunut kompensoimaan oman osuutensa yhtiöiden päästöistä. Rahasto pyrkii omistajana tehostamaan kunkin kohdeyhtiön toimintaa niin, että hiilidioksidipäästöt pienenevät vuosittain tuotettua yksikköä kohden. Siltä osin, kun kohdeyhtiöt eivät itse kompensoi hiilidioksidipäästöjään, pyrkii rahaston hallinnointiyhtiö kompensoimaan kunkin kohdeyhtiön hiilidioksidipäästöt rahaston omistusosuudella painotettuna. Mikäli päästöjen määrää ei voida rahastosta riippumattomasta syystä laskemaan, arvioidaan päästöjen suuruus ulkopuolisen kolmannen osapuolen puolesta. Kompensaatio toteutetaan kolmannen osapuolen toimesta.

Rahaston sijoituksia analysoidessa tehdään poissuljentaa mm. yhtiöiden toimialan suhteen. Rahasto ei sijoita keskimääräistä korkeamman hiilijalanjäljen yhtiöihin (mm. hiili- ja teräsyhtiöt). Rahasto ei sijoita korkean sosiaalisen kustannuksen yhtiöihin (mm. vedonlyönti-, uhkapeli- tai pornografiatoimialat). Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden yhtiörakenne tai -malli mahdollistaa aggressiivisen veronkierron (yhtiöiden kotipaikka määräytyy pääsääntöisesti verotuksen minimoimiseksi). Rahasto noudattaa lisäksi Evlin yleistä poissulkemista sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

d) Sijoitusstrategia

Rahasto noudattaa sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman sekä vaikuttaa yhtiöihin ja poissulkee tietyt toimialat.

Rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa. Hyvän hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston potentiaalisten sijoituskohteiden arviointia. Hallintotavan arvioinnissa käsitellään yhtiön, sen johdon ja hallituksen liiketoiminnan hyvään hallintotapaan liittyvien riskien arviointikykyä ja tähän käytettävissä olevia työkaluja. Samalla selvennetään ja päätetään osakassopimuksella tai vastaavalla sopimusrakenteella osakkeenomistajien, hallituksen ja johdon hyvään hallintotapaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

e) Sijoitusten osuus

Kaikki rahoitustuotteen aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan kestävyysindikaattoreilla. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta toteutetaan kolmannen osapuolen kanssa hiilidioksidipäästöjen (Scope 1 ja 2 sekä 3 rajatusti) laskenta, jonka tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa.

Lisäksi rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin kestävyysstrategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana määritetään yhdessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa kestävyysmittaristo. Mittaristo on aina yrityskohtainen ja voi sisältää mittareita esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen, työntekijöiden viihtyvyyden, työturvallisuuden ja monimuotoisuuden, yhtiön verojalanjäljen ja päättäjien diversiteetin seurantaan. Kunkin yhtiön osalta pyritään omistajina varmistamaan, että yhtiö seuraa ja raportoi kestävyysmittaristoaan ja tarvittaessa vaihtaa toimintansa suuntaa. Rahasto raportoi vuosittain kohdeyhtiöiden kehityksestä sijoittajille. Raportit ovat vertailukelpoisia yhtiöittäin aikasarjana.

g) Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

Rahastossa tehdään osana kestävyysstrategiaa päätös kohdeyhtiöiden kestävyysmittareista, joiden tiedot kerätään yhtiöiltä. Nämä mittarit voivat vaihdella yhtiökohtaisesti. Lisäksi rahastossa toteutetaan päästölaskenta (Scope 1 & 2 sekä 3 rajatusti) ja tavoitteena on tukea kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta pyritään siihen, että kolmas riippumaton osapuoli tekee yhdessä yhtiön kanssa yhtiön hiilidioksidipäästöistä laskelman. Mikäli päästöjen määrää ei voida rahastosta riippumattomasta syystä laskemaan, arvioidaan päästöjen suuruus ulkopuolisen kolmannen osapuolen puolesta.

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin ja rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

j) Asianmukainen huolellisuus

Kestävyystekijät ovat integroitu osaksi koko sijoitusprosessia. Rahasto tekee kunkin kohdeyhtiön kanssa kestävyyssuunnitelman, jonka perusteella pyritään löytämään kullekin kohdeyhtiölle sopivin kestävyysstrategia. Strategian valmistuttua sen toimeenpanon osana määritetään yhdessä yhtiön johdon ja hallituksen kanssa kestävyysmittaristo.

Rahastossa edistetään aktiivisen omistajuuden myötä ilmastotyötä kohdeyhtiöissä, muun muassa päästölaskennan kautta sekä tukemalla kaikkia kohdeyhtiöitä niin päästölaskennassa kuin päästövähennystavoitteissa. Kaikkien kohdeyhtiöiden osalta pyritään siihen, että kolmas riippumaton osapuoli tekee yhdessä yhtiön kanssa yhtiön hiilidioksidipäästöistä laskelman. Rahasto on myös sitoutunut kompensoimaan oman osuutensa yhtiöiden päästöistä.

k) Vaikuttamispolitiikat

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohdeyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä sijoitustuotteen mahdollistamilla tavoilla. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja Evli Growth Partnersin vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

l) Nimetty vertailuarvo

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Rahasto (AIF) EGP Fund I Ky
Juridinen rakenne Suomalainen kommandiittiyhtiö
Vaihtoehtorahastonhoitaja (AIFM) Evli-Rahastoyhtiö Oy
Maantieteellinen fokus Evlin vaikutusalue, Eurooppa
Sijoituskohteet Listaamattomat yritykset
Strategia Kasvuyhtiösijoitukset
Toimikausi 10 vuotta
Sijoitusperiodi 4 vuotta
Tuottotavoite 3x nettotuotto, (IRR* +20% p.a). Tuottotavoitteet perustuvat arvioon sijoituksen arvon ja markkinaolosuhteiden kehittymisestä. Toteutuneeseen tuottoon vaikuttavat sijoitustoiminnan onnistuminen ja toteutunut markkinakehitys. Asetettua tavoiteltua tuottoa ei välttämättä saavuteta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.
Minimisitoumus 50 000 euroa

* sisäinen korkokanta/internal rate of return

Rahaston kulut ja muut täydentävät tiedot saatavissa rahaston avaintietoesitteestä.