Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Tumman seinän symmetrinen rakenne.

Strukturoidut sijoitus­ratkaisut

Strukturoidut tuotteet on tuotekategoria, johon kuuluu asiakaskohtaisesti räätälöityjä sijoitusratkaisuja. Lisäksi tuotetarjonta kattaa laajemmin sijoittajille tarjottavat tuotteet.

Tuotteiden arvostukset

Tuotteiden arvostukset, tuotteiden perustiedot ja ehdot näet My Evli -verkkopalvelussa.

Kirjaudu My Evliin

Räätälöityjä vaihtoehtoja

Tuotteiden kohde-etuuksina on mahdollista käyttää useita eri vaihtoehtoisia omaisuusluokkia ja sijoituskohteita luottoriskistä hyödykkeisiin.

Sijoitusratkaisujen pohjana toimivat läpinäkyvät ja selkeät tuottorakenteet sekä tehokkaan hajautuksen tarjoavat indeksipohjaiset, passiiviset kohde-etuudet. Sijoitusratkaisut toteutetaan arvopaperimuotoisina kilpailukykyisesti Evlin liikkeeseen laskemina tai räätälöidysti globaalisti toimivien kumppaneidemme kanssa.

Tuotteiden arvostukset sekä perustiedot ja ehdot näet My Evli -verkkopalvelussa.

Kirjaudu My Evliin

Evlin omiin liikkeeseenlaskuihin liittyvät dokumentit ja muiden liikkeeseenlaskijoiden esitteet tuotteen tarjousaikana.

Strukturoituihin sijoituksiin liittyvät keskeisimmät riskit on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Riskit voivat vaihdella tuotekohtaisesti, joten tutustu ennen sijoituspäätöstä tuotteen markkinointimateriaaliin.

Markkinariski

Pääomaturvaamattomissa tuotteissa sijoittaja kantaa kohde-etuuteen liittyvän markkinariskin. Markkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että tuotteen kohde-etuus kehittyy ehtojen kannalta epäedullisella tavalla. Markkinariskin toteutuessa on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvo voi vaihdella tuotteen sijoitusaikana ja kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat tuotteen arvoon. Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen.

Liikkeeseenlaskijariski

Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua tuotteen asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Tällöin on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa nimellispääoman kokonaan tai osittain tai ei saa sijoituksen ehtojen mukaista tuottoa. Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi esitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Juoksuaikana liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikkeneminen saattaa laskea sijoituksen arvoa ja luottokelpoisuuden koheneminen saattaa nostaa sijoituksen arvoa.

Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski

Tuotteen myynti jälkimarkkinalla ennen eräpäivää tapahtuu aina senhetkiseen markkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Suosittelemme tuotteita ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Tuotteen markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski.

Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida tuotteen kesken sen juoksuajan. Tällöin on riskinä, että tuotteelle ei löydy ostajaa tai että tuotteesta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi, esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään tuotteen jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa tuotteelle lähtökohtaisesti päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita.

Korkoriski

Korkoriskillä tarkoitetaan sitä, että korkotason kehityksellä on vaikutus korkosijoituksen arvoon sijoituksen juoksuaikana. Korkotason noustessa tuotteen korko-osan arvo pääsääntöisesti laskee ja korkotason laskiessa tuotteen korko-osan arvo pääsääntöisesti nouse.

Riski tuotteen ehtojen korjaamisesta

Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija / laskenta-asiamies voi tuotteen ehdoissa mainituin ehdoin korjata ehtoja ilman tuotteen omistajan suostumusta. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia tuotteen haltijoille. Liikkeeseenlaskija voi tuotteen ehdoissa mainituissa erityistapauksissa myös lunastaa tuotteen takaisin ennen sen erääntymistä, muun muassa olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa.

Verotusriski

Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että tuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Sijoittaja vastaa kaikista tuotteeseen liittyvistä veroseuraamuksista ja hänen on itse arvioitava mahdolliset veroseuraamukset ja tarvittaessa käännyttävä veroneuvojan puoleen.

Ajankohtaista