Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Mörk symmetrisk struktur av en vägg.

Strukturerade placeringslösningar

Strukturerade placeringslösningar innehåller både kundspecifika  investeringslösningar och till ett bredare antal investerare erbjudna produkter.

Produktvärderingar

I My Evli nättjänsten kan du bekanta dig med produktvärderingarna, grundläggande produktinformation, analysrapporter och produktvillkoren.

Logga in på My Evli

Skräddarsydda alternativ

Strukturerade placeringslösningar innehåller ett nästan obegränsat antal produkter för byggande av mångsidiga kundspecifika placeringslösningar. Produktkategorin innehåller också mera allmänna produkter för placerare. Som produkternas objektförmåner kan användas ett omfattande urval av alternativa egendomsklasser och placeringsobjekt, från kreditrisk till nyttigheter.

Placeringslösningarna baserar sig på transparenta och klara avkastningsstrukturer och indexbaserade, passiva objektförmåner som erbjuder en effektiv diversifiering. Placeringslösningarna genomförs konkurrenskraftigt via Evlis emissioner eller skräddarsytt med våra globala partners. Vi genomför placeringar på värdepappersbasis. 

I My Evli nättjänsten kan du bekanta dig med produktvärderingarna, grundläggande produktinformation, analysrapporter och produktvillkoren.

Logga in på My Evli

Programbroschyrerna innehåller dokument för Evlis egna produkter och broschyrer från andra emittenter under produkternas anbudstid.

De viktigaste riskerna med strukturerade placeringslösningar beskrivs kortfattat nedan. De risker som presenteras är inte rangordnade i betydelseordning och utgör inte en heltäckande beskrivning av riskerna. Riskerna kan variera från produkt till produkt, så läs produktmarknadsföringsmaterialet innan du fattar ett investeringsbeslut.

Marknadsrisk

För produkter utan kapitalskydd bär investeraren den marknadsrisk som är förknippad med den underliggande tillgången. Marknadsrisken är risken för att den underliggande tillgången i en produkt utvecklas på ett sätt som är ogynnsamt för produktens villkor. Om marknadsrisken förverkligas kan investeraren förlora hela eller delar av det investerade nominella kapitalet. Det finns ingen garanti för den underliggande tillgångens framtida utveckling. Den underliggande tillgångens värde kan fluktuera under investeringsperioden och fluktuationer i den underliggande tillgångens värde kommer att påverka produktens värde. En investering i ett certifikat är inte detsamma som en investering direkt i den underliggande tillgången.

Risk för emittenten

Emittentrisk är risken för att emittenten blir insolvent och inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot investerare enligt produkten. I ett sådant fall är det möjligt att investeraren förlorar hela eller delar av det investerade nominella kapitalet eller inte får den avkastning som föreskrivs i investeringsvillkoren. När investeraren fattar ett investeringsbeslut bör hen därför vara uppmärksam på emittentens finansiella ställning och kreditvärdighet. I syfte att bedöma emittentens risk finns information om emittentens finansiella ställning i prospektet. Under investeringens löptid kan en försämring av emittentens kreditvärdighet minska investeringens värde och en förbättring av emittentens kreditvärdighet kan öka investeringens värde.

Marknads- och likviditetsrisk

Investeringsobligationsprodukten säljs på andrahandsmarknaden före förfallodagen alltid till det aktuella marknadspriset, vilket kan vara högre eller lägre än det nominella investerade beloppet. Vi rekommenderar därför att produkterna i första hand är en investering som hålls under hela investeringens löptid. Marknadspriset för en produkt under löptiden påverkas av faktorer som den underliggande tillgångens utveckling, allmänna räntor och emittentens kreditrisk.

Likviditetsrisken kan uppstå om en investerare vill avveckla produkten mitt under löptiden. Risken är att ingen köpare kan hittas för produkten eller att det pris som erbjuds för produkten är lägre än dess faktiska värde, till exempel på grund av exceptionella marknadsförhållanden. Investeraren kan därför drabbas av förluster när hen säljer produkten på andrahandsmarknaden. I princip tillhandahåller emittenten ett dagligt återköpspris för produkten under normala marknadsförhållanden, men detta återköpspris kan inte garanteras på en andrahandsmarknad.

Ränterisk

Ränterisk är risken för att ränterörelser påverkar värdet av en ränteplacering under placeringens löptid. När räntorna stiger sjunker värdet av produktens räntekomponent i allmänhet, och när räntorna sjunker stiger värdet av produktens räntekomponent i allmänhet.

Risk för korrigering av produktens villkor

I vissa specifika fall kan emittenten/beräkningsagenten, på de villkor som anges i produktens villkor, ändra villkoren utan samtycke från produktens ägare. Det kan inte garanteras att ovanstående ändringar inte kommer att vara ofördelaktiga för produktinnehavare. Emittenten kan också, i de särskilda fall som anges i produktens villkor, lösa in produkten före förfallodagen, bland annat på grund av en väsentlig förändring i lagstiftningen. Ifall produkten inlöses före förfallodagen kan det hända att investeraren inte får hela det investerade kapitalet eller någon avkastning.

Skatterisk

Skatterisk är risken för att förändringar i den skattemässiga behandlingen av produkten eller dess inkomster under investeringsperioden kan påverka nettoavkastningen till investeraren. Investeraren är ansvarig för eventuella skattekonsekvenser i samband med produkten och måste själv bedöma de potentiella skattekonsekvenserna och vid behov söka råd hos en skatterådgivare.

Aktuellt