Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Delägare i ett dödsbo

När en person avlider övergår personens rättigheter och skyldigheter till dödsboet. Delägarna i dödsboet fattar tillsammans beslut om dödsboets ärenden.

Delägarna i dödsboet utgörs av lagstadgade arvingar, efterlevande make med stöd av giftorätten samt mottagare av universaltestamente. Mottagare av universaltestamente är en person till vilken den avlidne har testamenterat hela eller en del av egendomen.

Lagstadgade arvingar

 • Den avlidnes barn eller deras avkomlingar.
 • Efterlevande make, om den avlidne inte har barn eller deras avkomlingar.
 • Den avlidnes föräldrar, eller om de avlidit barn till dem eller deras avkomlingar, om den avlidne inte har barn eller deras avkomlingar eller efterlevande make.
 • Mor- och farföräldrar eller om de avlidit barn till dem, om den avlidne inte har barn eller deras avkomlingar, efterlevande make, föräldrar eller syskon.

Skötsel av dödsboets ärenden före bouppteckning

De fullmakter som den avlidne gett för bankärenden upphör vid dödsögonblicket. Dödsboets ansvarar även för den avlidnes skulder. Vid behov är det bra att anlita professionell hjälp för skötseln av ärendena.

Skötseln av bankärenden före bouppteckningen förutsätter att en delägare i dödsboet visar banken ett ämbetsbetyg över den avlidne av vilket det framgår att delägaren är arvinge eller efterlevande make.

En dödsbodelägare har ensam rätt att

 • för bouppteckningen få saldointyg över den avlidnes tillgångar, lån och ansvarsförbindelser på dödsdagen
 • få även andra uppgifter om den avlidnes bankärenden på dödsdagen och därefter
 • avsluta fortlöpande fondsparavtal.

Skötsel av dödsboets ärenden efter bouppteckning

Ett bouppteckningsinstrument ska upprättas inom tre månader från dödsfallet. Delägarna i dödsboet kan befullmäktiga en delägare eller någon annan att företräda dödsboet. Samtycke krävs av alla delägare i dödsboet när

 • en girering görs till något annat än den avlidnes konto
 • den avlidnes placeringar, såsom aktier eller fondandelar, säljs
 • uppgifter begärs om transaktioner som inträffat under den avlidnes levnadstid och om den avlidnes tillgångar före dödsdagen.

Handlingar som behövs vid skötseln av ett dödsbo

För att sköta dödsboets ärenden ber vi er lämna kopior av följande handlingar:

 • Bouppteckningsinstrument
 • Släktutredning över den avlidne (en oavbruten ämbetsbetygskedja från 15-årsåldern till dödsdagen). Släktutredningen behöver inte lämnas in om magistraten har fastställt bouppteckningsinstrumentets delägarförteckning.
 • Ämbetsbetyg över varje delägare i dödsboet, av vilket det framgår att personen lever (såvida detta inte framgår av släktutredningen över den avlidne).
 • Kopia av ett officiellt identitetsbevis över den befullmäktigade
 • Eventuellt äktenskapsförord
 • Eventuellt domstolsbeslut om förordnande av en boutredningsman/skiftesman.
 • En avliden makes bouppteckningsinstrument inklusive bilagor
 • Kopia av alla delägares identitetsbevis
 • Eventuell fullmakt att sköta dödsboets ärenden. Fullmakten ska vara specifik och undertecknad av alla delägare i dödsboet.
 • Eventuellt arvskiftesinstrument (behövs inte om det endast finns en arvinge)
 • Eventuellt testamente.

Vi ber dig vänligen beakta att förteckningen ovan över de handlingar som behövs inte är uttömmande och att vi beroendet på fallet kan behöva ytterligare dokumentation.

Nyttiga länkar:

Finansinspektionen:
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/kund/att-skota-arenden-for-ett-dodsbo/

Skatteförvaltningen:
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/egendom/arv/

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
https://dvv.fi/sv/dodsfall-och-bouppteckning

Hjälp med praktiska ärenden och leverans av dokument

Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig med praktiska ärenden i Evlis Investerarservice. Du kan också förse oss med de handlingar som behövs vid skötseln av ett dödsbo.

Vi kan nås på vardagar via e-post på investerarservice@evli.com eller per telefon på (09) 4766 9701 (kl. 9.30 till 16.30).