Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

EAI_Logo_2020_ilmanvarjoaI Finland ersätts styrelsearbete i allmänhet genom ett fast styrelsearvode som antingen betalas ut månatligen eller årligen. Mötesarvoden används också som en form av vederlag i Finland. De flesta bolag betalar även ut mötes- och/eller årsarvoden åt dem som deltar i styrelsens kommittéers arbete.

Det finns ett tydligt samband mellan styrelsearvodens och bolagens storlek. Större bolag betalar i regel ut högre arvoden än mindre bolag. Nästintill alla styrelse- och kommittéordförande får högre arvoden än respektive medlemmar. Majoriteten av Nasdaq Helsinki Large och Mid Cap - bolag, samt vissa Small Cap - bolag har även en viceordförande som erhåller ett förhöjt styrelsearvode. Medianen för styrelsemedlemsarvoden i Finland för dem som endast jobbar med styrelsearbete är 30 000 euro per år, exkluderat kommittéarvoden. Medianen för styrelseordförandenas arvoden är 60 000 euro per år.

Besluten om styrelsearvoden har normaliserats efter corona-året. Omkring 50 % av bolagen som betalar ett fast styrelsearvode höjde styrelsearvodena under förra vårens bolagsmöten, och den genomsnittliga höjningen var ca 9 %.
Det lönar sig att presentera styrelsens förslag på styrelsearvoden för bolagsmötet och jämföra arvodenas storlek och struktur med andra relevanta bolag.

Evli Alexander Incentives Oy:s databas för styrelsearvoden innehåller information om alla finska, samt alla svenska och danska stora- och medelstora börsbolags styrelsers och kommittéers arvoden. Från denna databas skräddarsyr vi styrelsearvodesutredningar åt våra kunder där vi analyserar målbolagets styrelsearvoden och jämför dem med önskad referensgrupp av bolag.

Styrelsearvoden betalas allt oftare ut som aktier i bolaget. Två tredjedelar av alla finska Large Cap-bolag och nästan hälften av alla bolag noterade på Nasdaq Helsinki betalar ut en del av styrelsearvodena som aktier i det egna bolaget.

Utbetalning av styrelsearvoden som aktier, % av bolagen

Hallituspalkkion maksu osakkeina

Källa: Evli Alexander Incentives Oy, utredning av styrelsearvoden 2021

I samband med utbetalning av styrelsearvoden som aktier vissa saker observeras, som t.ex. praktiska arrangemang gällande aktieköp, öppning av värdeandelskonton, i synnerhet för utländska medlemmar, samt MAR-rapportering. Många bolag har outsourcat dessa praktiska arrangemang åt Evli Alexander Incentives Oy.

 

Ytterligare information:

Leena Tyynilä, Director, Evli Alexander Incentives Oy, p.+358 50 560 5509, leena.tyynila@eai.fi

Detta kan också intressera dig