Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Marble augustine wong 623184 unsplash SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab har beslutat om en fusion där Placeringsfonden Evli Wealth Manager (överlåtande fond) fusioneras med Placeringsfonden Evli Global (övertagande fond).

Finansinspektionen har den 30.3.2023 gett sitt tillstånd att verkställa fusionen.

Fusionen verkställs 12.5.2023, varmed den överlåtande fonden upplöses och dess tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande fonden. Varken godkännandet av fusionen eller mottagandet av fusionsvederlaget – fondandelarna i Evli Global – förutsätter några som helst åtgärder av andelsägarna. Handeln med andelar i fonden Evli Wealth Manager upphör 9.5.2023 kl. 14.00 (finsk tid).

Bakgrunden till fusionen

Den överlåtande placeringsfonden är enligt stadgarna en blandfond som kan placera sina medel på både aktie- och räntemarknaden. Den överlåtande placeringsfondens medel har huvudsakligen varit placerade i aktier. Båda fusionsparterna är placeringsfonder som huvudsakligen placerar sina medel i aktier och aktierelaterade värdepapper utan geografiska begränsningar. Placeringsfonderna verkar med liknande geografiska fokusområden och därför är det motiverat att två fonder med samma placeringsstrategi fusioneras i en enda fond, vilket förbättrar den administrativa effektiviteten och portföljförvaltningens kvalitet. Den överlåtande fondens andelsägare drar nytta av den mottagande fondens större volym, vilket tryggar placeringens kontinuitet.

Evli Global placerar sina medel huvudsakligen i industriländers aktier och aktierelaterade värdepapper utan geografiska begränsningar. Båda fonderna är aktiva. Evli Global har samma riskprofil som den överlåtande fonden och den mottagande fondens risker motsvarar den överlåtande fondens risker. Vid sidan om de andra egenskaperna, främjar den mottagande fonden miljöfaktorer i enlighet med Disclosureförordningens 8. artikel. Evli Wealth Manager har endast beaktat hållbarhetsriskerna.

Den överlåtande fondens fasta årliga förvaltningsavgift är lägre än i den övertagande fonden, varigenom förvaltningsavgiften stiger för andelsägare som accepterar fusionsvederlaget. 

Information om fonderna som fusioneras per 31.1.2023

ewm_glob_taulukko_svenska

Följderna av fusionen

Innehavare av andelar i fonden Evli Wealth Manager

Enligt lagen om placeringsfonder blir andelsägarna i den överlåtande fonden på fusionsdagen andelsägare i den mottagande fonden – naturligtvis förutsatt att inte befintliga fondandelar före fusionsdagen inlösts eller bytts mot andelar i andra fonder förvaltade av Evli-Fondbolag.

Andelsägare som godkänner fusionen får på fusionsdagen av fondförvaltaren sitt innehav i den överlåtande fonden omvandlat till innehav av motsvarande värde i den mottagande fonden. Den överlåtande fonden har endast en andelsserie, B-andelsserien (tillväxtandel), och andelsägarna får andelar i Evli Global B-serien (tillväxtandel) som fusionsvederlag. 

Andelsägares rättigheter i den övertagande fonden uppstår då fondandelarna som utgör fusionsvederlaget antecknas i fondbolagets andelsregister. Den tekniska registreringen av fusionsvederlaget – de nya fondandelarna – sker senast 19.5.2023, dock till det värde som fastställts för fusionsdagen. 

Fondbolaget kan omedelbart före fusionsdagen omvandla den överlåtande fondens kapital till kontanter för att säkerställa att fusionen verkställs utan störningar och därtill kan fonden företa ändringar av placeringarnas viktning och enskilda objekt innan fusionen verkställs. Den överlåtande fondens eventuella resultatregleringsfordringar, exempelvis fordringar avseende sålda värdepapper eller upplupen ränta, utgör den övertagande fondens tillgångar och överförs vid fusionen till denna.

De andelsägare som före fusionen önskar sälja sina andelar i den överlåtande fonden eller byta dem mot andelar i andra fonder, kan genomföra transaktionerna utan gängse avgifter för inlösen och byte. Begäran om inlösen eller byte bör framställas till fondbolaget senast 9.5.2023 klockan 14.00 (finsk tid). Order lämnade efter detta klockslag behandlas efter att fonderna fusionerats. Där begäran om inlösen inkommit inom utsatt tid, betalas inlösningsvederlaget kontant, senast 19.5.2023, till andelsägarens penningmedel hos Evli Abp.

Innehavare av andelar i fonden Evli Global

Enligt vår bedömning har fusionen ingen påtaglig betydelse för fondens andelsägare eller deras rättigheter. Inga betydande ändringar sker i den övertagande fondens stadgar eller fondportföljens uppläggning, men tillgångarna ökar med kapitalet som överförs. Den överlåtande fondens medel överförs antingen i form av kontanter eller värdepapper eller en kombination av dessa, varvid den övertagande fonden omplacerar de överförda tillgångarna enligt fondens placeringsstrategi. 

Beskattning

Andelsägare uppmanas att vid behov anlita yrkesmässiga rådgivare gällande de juridiska, ekonomiska och skattemässiga konsekvenserna fusionen enligt lagen har i andelsägarens hemland eller landet där han är bosatt eller befinner sig. Ifall en i Finland allmänt skattskyldig fondandelsägare accepterar fusionsvederlaget i form av nya fondandelar beskattas transaktionen inte, eftersom det rör sig om sådan generalsuccession som avses i skattelagstiftningen. Inlösen eller byte av fondandelar mot andelar i en annan placeringsfond före fusionen verkställs, beskattas emellertid på samma sätt som realisering i övrigt och försäljning (eller byte) av fondandelar beskattas som normal överlåtelse. På motsvarande sätt beskattas också försäljning av fondandelar som mottagits som fusionsvederlag, dock så, att som anskaffningsutgift betraktas kostnaderna vid anskaffningen av de ursprungliga fondandelarna, d.v.s. andelarna i den överlåtande fonden. 

Ytterligare information

Den övertagande fondens faktablad, fondprospekt, stadgar samt halvårsrapporter och årsberättelser är tillgängliga på webben, adress www.evli.com/fonder. Vi uppmanar den överlåtande fondens andelsägare att ta del av den övertagande fondens dokumentation. Den överlåtande och övertagande fondens andelsägare har rätt att få en kopia på den av fondbolaget utsedda revisorns utlåtande om fusionen. Utlåtandet är tillgängligt hos Evli-Fondbolag Ab.

Vår Investerarservice ger ytterligare information om fusionen och andra frågor kring fondplacering, telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-mail info@evli.com, vardagar kl. 9.30-16.30 (finsk tid, CET+1).


EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig