Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Marble augustine wong 623184 unsplash SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab har beslutat om en fusion där Placeringsfonden Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 (överlåtande fond) fusioneras med Placeringsfonden Evli Nordic Corporate Bond (övertagande fond).

Finansinspektionen har 1.11.2023 gett sitt tillstånd att verkställa fusionen.

Fusionen verkställs den 28.12.2023, och därmed upplöses den överlåtande fonden vars tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande fonden. Varken godkännandet av fusionen eller mottagandet av fusionsvederlaget – fondandelarna i Evli Nordic Corporate Bond – förutsätter några som helst åtgärder av andelsägarna. Handeln med andelar i fonden Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 upphör 22.12.2023 kl. 14.00 (finsk tid).

Bakgrunden till fusionen

Den överlåtande placeringsfonden är enligt stadgarna en nordisk företagslånefond vars placeringsstrategi är tidsbunden och upphör senast den 31.12.2023. Placeringsfonderna som fusioneras är båda nordiska företagslånefonder vars primära placeringsobjekt motsvarar varandra. Eftersom den överlåtande placeringsfondens tidsbundna placeringsstrategi upphör, överförs fondens återstående medel genom fusion till en fond, vars placeringsstrategi är motsvarande men inte är tidsbunden. Andelsägare som inte löser in sina andelar i den överlåtande fonden blir placerare i den övertagande fonden som har motsvarande strategi.

Båda fonderna är aktivt förvaltade. Fonden Evli Nordic Corporate Bond har samma riskprofil som den överlåtande fonden och den mottagande fondens risker motsvarar den överlåtande fondens risker. Vid sidan om de andra egenskaperna, främjar den mottagande fonden miljöfaktorer och sociala faktorer i enlighet med Disclosureförordningens 8. artikel.

Den överlåtande fondens fasta årliga förvaltningsavgift är högre än i den övertagande fonden, varigenom förvaltningsavgiften i de flesta andelsserierna minskar för andelsägare som accepterar fusionsvederlaget.

Information per 31.8.2023* om fonderna som fusioneras.

 

Fond 

Avkastning 1 året (%) 

Avkastning 3 år, årlig avkastning 
(%) 

Förvaltnings-avgift  

Kapital (milj. €) 

Riskklass 

 

Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 

 

 

4,07 % 

 

2,77 % 

 

0,85 % 

 

50,29 

 

2 

 

Evli Nordic Corporate Bond  

 

 

4,17 % 

 

-0,44 % 

 

0,75 % 

 

908,01 

 

2 

 *Uppgifterna avser B-andelsserien (tillväxtandel) 


Överlåtande andelsserie 

Förvaltningsavgift 

Övertagande andelsserie 

Förvaltningsavgift 

A 
(ISIN: FI4000363981) 

 

0,85 % 

A 
(ISIN: FI0008811989) 

 

0,75 % 

B 
(ISIN: FI4000363999) 

 

0,85 % 

B 
(ISIN: FI0008811997) 

 

0,75 % 

CA 
(ISIN: FI4000364021) 

 

0,60 % 

A 
(ISIN: FI0008811989) 

 

0,75 % 

CB 
(ISIN: FI4000364039) 

 

0,60 % 

CB 
(ISIN: FI4000541677) 

 

0,55 % 

IA 
(ISIN: FI4000364005) 

 

0,45 % 

IA 
(ISIN: FI0008812003) 

 

0,40 % 

IB 
(ISIN: FI4000364013) 

 

0,45 % 

IB 
(ISIN: FI0008812011) 

 

0,40 % 

ASEK 
(ISIN: FI4000369764) 

 

0,85 % 

BSEK 
(ISIN: FI4000058862) 

 

0,75 % 

BSEK 
(ISIN: FI4000369772) 

 

0,85 % 

BSEK 
(ISIN: FI4000058862) 

 

0,75 % 

Följderna av fusionen

Andelsägare i fonden Evli Target Maturity Nordic Bond 2023

Enligt lagen om placeringsfonder blir andelsägare i den överlåtande fonden andelsägare i den övertagande fonden, om inte andelsägaren före verkställandet av fusionen löser in sina fondandelar eller byter dem mot andelar i en annan av Evli-Fondbolag förvaltad placeringsfond.

När andelsägaren godkänner fusionen, konverterar fondbolaget dennes innehav enligt fondandelarnas beräknade värde på fusionsdagen till ett innehav av motsvarande belopp i den mottagande fonden.

Andelsägarens rättigheter i den mottagande fonden inleds när fondandelarna som utgör fusionsvederlaget har registrerats i fondbolagets andelsregister. Den tekniska registreringen av fusionsvederlaget – de nya fondandelarna – sker senast 5.1.2024, dock till det värde som fastställts för fusionsdagen.

Fondbolaget kan omedelbart före fusionsdagen omvandla den överlåtande fondens kapital till kontanter för att säkerställa att fusionen verkställs utan störningar och därtill kan fonden företa ändringar av placeringarnas viktning och enskilda objekt innan fusionen verkställs. Den överlåtande fondens eventuella resultatregleringsfordringar, exempelvis fordringar avseende sålda värdepapper eller upplupen ränta, utgör den övertagande fondens tillgångar och överförs vid fusionen till denna.

De andelsägare som före fusionen önskar sälja sina andelar i den överlåtande fonden eller byta dem mot andelar i andra fonder, kan genomföra transaktionerna utan gängse avgifter för inlösen och byte. Begäran om inlösen eller byte bör framställas till fondbolaget senast 22.12.2023 klockan 14.00 (finsk tid). Order lämnade efter detta klockslag behandlas efter att fonderna fusionerats. Där begäran om inlösen inkommit inom utsatt tid, betalas inlösningsvederlaget kontant, senast 5.1.2024, till andelsägarens medel hos Evli Abp.

Andelsägare i fonden Evli Nordic Corporate Bond

Enligt vår bedömning har fusionen ingen påtaglig betydelse för fondens andelsägare eller deras rättigheter. Inga betydande ändringar sker i den övertagande fondens stadgar eller fondportföljens uppläggning, men tillgångarna ökar med kapitalet som överförs. Den överlåtande fondens medel överförs antingen i form av kontanter eller värdepapper eller en kombination av dessa, varvid den övertagande fonden omplacerar de överförda tillgångarna enligt fondens placeringsstrategi.

Ifall andelsägaren godkänner fusionen, krävs inga åtgärder av denne.

Beskattning

Andelsägare uppmanas att vid behov anlita yrkesmässiga rådgivare gällande de juridiska, ekonomiska och skattemässiga konsekvenserna fusionen enligt lagen har i andelsägarens hemland eller landet där andelsägaren är bosatt eller befinner sig. Ifall en i Finland allmänt skattskyldig fondandelsägare accepterar fusionsvederlaget i form av nya fondandelar beskattas transaktionen inte, eftersom det rör sig om sådan generalsuccession som avses i skattelagstiftningen. Inlösen eller byte av fondandelar mot andelar i en annan placeringsfond före fusionen verkställs, beskattas emellertid på samma sätt som realisering i övrigt och försäljning (eller byte) av fondandelar beskattas som normal överlåtelse. På motsvarande sätt beskattas också försäljning av fondandelar som mottagits som fusionsvederlag, dock så, att som anskaffningsutgift betraktas kostnaderna vid anskaffningen av de ursprungliga fondandelarna, d.v.s. andelarna i den överlåtande fonden.

Ytterligare information

Den övertagande fondens faktablad, fondprospekt, stadgar samt halvårsrapporter och årsberättelser är tillgängliga på webben, adress www.evli.com/fonder. Vi uppmanar den överlåtande fondens andelsägare att ta del av den övertagande fondens dokumentation. Den överlåtande och övertagande fondens andelsägare har rätt att få en kopia på den av fondbolaget utsedda revisorns utlåtande om fusionen. Utlåtandet är tillgängligt hos Evli-Fondbolag Ab

Vår Investerarservice ger ytterligare information om fonden och andra frågor kring fondplacering, telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-mail info@evli.com, vardagar kl. 9.30-16.30 (finsk tid, CET+1).

 

EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig