Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

I och med den starkare marknadsmiljön ökade kundaktiviteten avsevärt under andra kvartalet, vilket återspeglades i en ökad försäljning av fondprodukter och tjänster inom diskretionär kapitalförvaltning. 

De förvaltade tillgångarna översteg 13 miljarder euro

 • Rörelseresultatet för segmentet Kapitalförvaltnings- och investerarkunder sjönk och var 6,9 miljoner euro (1-6/2018: 9,1 mn euro)
 • Rörelseresultatet för segmentet Rådgivnings- och företagskunder var på samma nivå som motsvarande period året innan och var 1,0 miljoner euro (0,8 mn euro)
 • Intäkterna via den egna balansräkningen utvecklades positivt och var 2,5 miljoner euro
  (0,4 milj. euro), vilket ledde till att rörelsevinsten för segmentet Koncernfunktioner förbättrades
 • I linje med vår strategi ökade Evlis alternativa investeringsprodukters förvaltade tillgångar under räkenskapsperioden och var närmare 800 miljoner euro (ca 180 mn euro).
Januari-juni 2019
 • Nettoomsättning var 35,1 miljoner euro (34,9 mn euro)
 • Rörelsevinsten var 9,5 miljoner euro (10,4 mn euro)
 • Vinsten för räkenskapsperioden var 7,3 miljoner euro (10,3 mn euro). Resultatet för jämförelseperioden omfattar 2,1 miljoner euro i andelar i intresseföretaget.
 • Evlis resultat per aktie efter utspädning var 0,29 euro (0,41 euro) och avkastningen på eget kapital var 19,8 procent (28,8 %)
 • De förvaltade tillgångarna steg och uppgick i slutet av juni till rekordartade 13,3 miljarder euro netto (11,9 md euro)
 • De återkommande intäkterna i förhållande till de operativa kostnaderna var 113 procent (113 %).
April-juni 2019
 • Koncernens nettoomsättning var 18,3 miljoner euro (18,0 mn euro)
 • Koncernens rörelseresultat för redovisningsperioden var 5,2 miljoner euro (5,2 mn euro)
 • Evlis utspädda resultat per aktie var 0,16 euro (0,17 euro).

Utsikterna för 2019 oförändrade

Riskerna relaterade till den allmänna utvecklingen på aktie- och räntemarknaden är höga på grund av osäkerheten på marknaden. En eventuell fortsatt nedgång i kursnivån eller en avtagande riskaptit hos investerarna skulle påverka bolagets resultatutveckling negativt. Koncernens förvaltade kapital har ökat avsevärt under de senaste åren. Detta dämpar konsekvenserna för resultatet om marknadstrenden vänder. I synnerhet försäljningen av nya alternativa investeringsprodukter har medfört ny stabil omsättning. Evli har vidtagit en del interna åtgärder, i enlighet med strategin och kostnadsbesparingar, med hjälp av vilka bolagets kostnadseffektivitet förbättras.

Efterfrågan för rådgivningstjänsterna har utvecklats positivt och utsikterna för 2019 är stabila.  Investeringarna via den egna balansräkningens andel av Evlis affärsverksamhet minskade under 2018. Trots det kan detta bidra avsevärt till utvecklingen av resultatet. När det gäller rådgivningsverksamheten och den egna investeringsverksamheten kan intäkterna periodvis och årligen variera. Kundernas efterfrågan för Evlis produkter och tjänster har fortsatt vara på en bra nivå, vilket har lett till en planenlig ökning av utlåningen.

Tack vare den fördelaktiga och stabila utvecklingen förväntar vi oss att resultatet för 2019 kommer att vara klart positiv.


Evli Bank Abp:s halvårsrapport 1-6/2019 (sammanfattning)

Evli Bank Plc’s Half Year Financial Report 1-6/2019 (på engelska)

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1-6/2019 (på finska)

Detta kan också intressera dig