Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Marble augustine wong 623184 unsplash SOME20tiny

Evli-Fondbolag Ab har beslutat om en fusion varigenom Placeringsfonden Evli Global Ränta (överlåtande fond) fusioneras med Placeringsfonden Evli Corporate Bond (övertagande fond).

Evli-Fondbolag Ab har beslutat om en fusion varigenom Placeringsfonden Evli Global Ränta (överlåtande fond) fusioneras med Placeringsfonden Evli Corporate Bond (övertagande fond).

Finansinspektionen har 4.3.2024 gett sitt tillstånd att verkställa fusionen.

Fusionen verkställs den 15.4.2024, och därmed upplöses den överlåtande fonden vars tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande fonden. Varken godkännandet av fusionen eller mottagandet av fusionsvederlaget – fondandelarna i Evli Corporate Bond – förutsätter några som helst åtgärder av andelsägarna. Handeln med andelar i fonden Evli Global Ränta upphör 11.4.2024 kl. 14.00 (finsk tid).

Bakgrunden till fusionen

Den överlåtande fonden är en placeringsfond som huvudsakligen placerar sina medel i långräntefonder, masslån emitterade av samfund, stater eller andra aktörer, finansiella instrument samt i insättningar hos kreditinstitut. Den övertagande fonden är en företagslånefond som i första hand investerar i masslån utfärdade i euro och emitterade av europeiska företag. Den överlåtande fondens kapital har under det senaste året minskat genom att placerarnas efterfrågan har avtagit. Den överlåtande fondens andelsägare drar nytta av den mottagande fondens större volym, vilket tryggar placeringens kontinuitet, samt en lägre sammanlagd avgiftsnivå, trots att det fasta förvaltningsarvodet stiger.

Båda fonderna förvaltas aktivt av portföljförvaltaren. Evli Corporate Bond har samma riskprofil som den överlåtande fonden och den mottagande fondens risker motsvarar den överlåtande fondens risker. Vid sidan om de andra egenskaperna, främjar den mottagande fonden miljöfaktorer i enlighet med Disclosureförordningens 8. artikel. Evli Global Ränta har endast beaktat hållbarhetsrisken.

Den överlåtande fondens fasta årliga förvaltningsavgift är lägre än i den övertagande fonden, varigenom förvaltningsavgiften stiger för andelsägare som accepterar fusionsvederlaget. 


Information per 31.12.2023 om fonderna som fusioneras.

 

Fond

 

 Avkastning 1 år

(%)

 

 


Avkastning 3 år, årlig avkastning

(%)

 


Avkastning 5 år, årlig avkastning

(%)

Förvaltnings-avgift

 

Kapital
(milj. €)

Riskklass

 

Evli Global Ränta

 

 

6,52 %

 

-2,88 %

 

0,45 %

 

0,75 %

 

51,50

 

2

 

Evli Corporate Bond

 

 

9,29 %

 

-1,94 %

 

0,50 %

 

0,85 %

 

159,82

 

2

 


Överlåtande andelsserie

 Förvaltningsavgift

 Övertagande andelsserie

Förvaltningsavgift

 

B (ISIN: FI4000252291)

 

0,75 %

 

B (ISIN: FI0008801097)

 

0,85 %

 

A (ISIN: FI4000359427)

 

0,75 %

 

A (ISIN: FI0008801089)

 

0,85 %

 

Följderna av fusionen

Andelsägare i fonden Evli Global Ränta

Enligt lagen om placeringsfonder blir andelsägarna i den överlåtande fonden på fusionsdagen andelsägare i den mottagande fonden – förutsatt att inte befintliga fondandelar före fusionsdagen inlösts eller bytts mot andelar i andra placeringsfonder förvaltade av Evli-Fondbolag.

När andelsägaren godkänner fusionen, konverterar fondbolaget dennes innehav enligt fondandelarnas beräknade värde på fusionsdagen till ett innehav av motsvarande belopp i den mottagande fonden. Den överlåtande fonden har två andelsserier, B-andelsserien (tillväxtandel) och A-andelsserien (avkastningsandel) och andelsägarna får i vederlag för sitt nuvarande innehav på motsvarande sätt B- eller A-andelar i den övertagande fonden. 

Andelsägarens rättigheter i den mottagande fonden inleds när fondandelarna som utgör fusionsvederlaget har registrerats i fondbolagets andelsregister. Den tekniska registreringen av fusionsvederlaget – de nya fondandelarna – sker senast 22.4.2024, dock till det värde som fastställts för fusionsdagen. 

Fondbolaget kan omedelbart före fusionsdagen omvandla den överlåtande fondens kapital till kontanter för att säkerställa att fusionen verkställs utan störningar och därtill kan fonden företa ändringar av placeringarnas viktning och enskilda objekt innan fusionen verkställs. Den överlåtande fondens eventuella resultatregleringsfordringar, exempelvis fordringar avseende sålda värdepapper eller upplupen ränta, utgör den övertagande fondens tillgångar och överförs vid fusionen till denna.

De andelsägare som före fusionen önskar sälja sina andelar i den överlåtande fonden eller byta dem mot andelar i andra fonder, kan genomföra transaktionerna utan gängse avgifter för inlösen och byte. Begäran om inlösen eller byte bör framställas till fondbolaget senast 11.4.2024 klockan 14.00 (finsk tid). Order lämnade efter detta klockslag behandlas efter att fonderna fusionerats. Där begäran om inlösen inkommit inom utsatt tid, betalas inlösningsvederlaget kontant, senast 22.4.2024, till andelsägarens kundmedelskonto hos Evli Abp.

Andelsägare i fonden Evli Corporate Bond

Enligt vår bedömning har fusionen ingen påtaglig betydelse för fondens andelsägare eller deras rättigheter. Inga betydande ändringar sker i den övertagande fondens stadgar eller fondportföljens uppläggning, men tillgångarna ökar med kapitalet som överförs. Den överlåtande fondens medel överförs antingen i form av kontanter eller värdepapper eller en kombination av dessa, varvid den övertagande fonden omplacerar de överförda tillgångarna enligt fondens placeringsstrategi. Ingen åtgärd krävs av andelsägaren på basis av detta brev. 

Beskattning

Andelsägare uppmanas att vid behov anlita yrkesmässiga rådgivare gällande de juridiska, ekonomiska och skattemässiga konsekvenserna fusionen enligt lagen har i andelsägarens hemland eller landet där han är bosatt eller befinner sig.

Ifall en i Finland allmänt skattskyldig fondandelsägare accepterar fusionsvederlaget i form av nya fondandelar beskattas transaktionen inte, eftersom det rör sig om sådan generalsuccession som avses i skattelagstiftningen. Inlösen eller byte av fondandelar mot andelar i en annan placeringsfond före fusionen verkställs, beskattas emellertid på samma sätt som realisering i övrigt och försäljning (eller byte) av fondandelar beskattas som normal överlåtelse. På motsvarande sätt beskattas också försäljning av fondandelar som mottagits som fusionsvederlag, dock så, att som anskaffningsutgift betraktas kostnaderna vid anskaffningen av de ursprungliga fondandelarna, d.v.s. andelarna i den överlåtande fonden. 

Ytterligare information

Den övertagande fondens faktablad, fondprospekt, stadgar samt halvårsrapporter och årsberättelser är tillgängliga på webben, adress www.evli.com/fonder. Vi uppmanar den överlåtande fondens andelsägare att ta del av den övertagande fondens dokumentation. Den överlåtande och övertagande fondens andelsägare har rätt att få en kopia på den av fondbolaget utsedda revisorns utlåtande om fusionen. Utlåtandet är tillgängligt hos Evli-Fondbolag Ab

Vår Investerarservice ger ytterligare information om fonden och andra frågor kring fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-mail info@evli.com, vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1). 

 

EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig