Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Structural glass building with blue sky and cloud view unsplash cropped edited 16 9 1600x900

Evli lanserade en ny aktiefond som investerar i europeiska tillväxtföretag, Evli Europe Growth. Fonden erbjuder möjlighet att investera i företag som växer snabbare än genomsnittet.

Evli lanserade en ny aktiefond som investerar i europeiska tillväxtföretag, Evli Europe Growth. Fonden erbjuder möjlighet att investera i företag som växer snabbare än genomsnittet. 

Bland tillväxtbolagen finns några av aktiemarknadens största bolag med högst avkastning, såsom Novo Nordisk, ASML och Ferrari. Om du som investerare undviker dessa bolag kan du gå miste om en stor del av avkastningen på aktiemarknaden. Det finns dock väldigt få aktiva fonder på marknaden som fokuserar på tillväxtbolag av hög kvalitet. 

"Det finns en efterfrågan på en aktiestrategi som kombinerar tillväxt och kvalitet. Det finns många intressanta europeiska tillväxtbolag som har levererat en stark avkastning under de senaste åren, trots den svaga ekonomiska tillväxten i Europa. Dessa bolag har fått mindre uppmärksamhet än amerikanska tillväxtbolag", säger Peter Lindahl, chef för systematiska fonder på Evli.

Evli Europe Growth är en systerfond till fonden Evli USA Growth, som har väckt stort intresse. Evli Europe Growth placerar huvudsakligen i aktier i stora europeiska företag. Valet av placeringsobjekt baserar sig på akademiskt bevisade faktorer, dvs. specifika aktieegenskaper, snarare än på traditionellt marknadsvärde. 

"Vi investerar i tillväxtföretag av hög kvalitet, så kvalitet är en viktig faktor i aktieurvalet. När det gäller tillväxt fokuserar vi på framtida tillväxt och tillväxtmomentum. Ett mått på förmågan att förutse framtida tillväxt är till exempel företagets satsningar i FoU", säger Lindahl.

Bättre avkastning än jämförelseindexet som mål

Målet för Evli Europe Growth fond är att på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger avkastningen på jämförelseindexet. Eftersom fondens tillgångar är placerade i aktier eller aktierelaterade värdepapper kan fondandelens värde fluktuera mycket kraftigt på kort sikt. Fondens investeringar är exponerade för valutarisk.

"Vår egen forskning visar att tillväxtföretag av hög kvalitet historiskt har avkastat bättre än traditionella marknadsindex. Vi tror att denna typ av aktiestrategi på lång sikt ger en högre förväntad avkastning än marknadsindex", säger Lindahl. 

Han säger att den förväntade avkastningen för värdebolag under de kommande tio åren också är intressant. Därför är den harmoniska samexistensen av välkonstruerade värde- och tillväxtstrategier hörnstenen i sofistikerade investeringsportföljer.

"Vår forskning visar att en tillväxtaktiestrategi med fokus på kvalitet är en intressant komplementär kombination till investeringar i värde- och småbolag. Dessa investeringsstilar är lågt korrelerade med tillväxtföretag och förbättrar därmed diversifieringen av aktieportföljen betydligt", säger Lindahl.

Mer information om Evli Europe Growth och fondens juridiska material, såsom faktabladet och fondprospektet, finns på fondens webbplats. Innan ett investeringsbeslut fattas bör investeraren bekanta sig med fondens egenskaper, risker och juridiska material. Värdet på en investering kan stiga eller sjunka och investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

För mer information:
Peter Lindahl, Head of Systematic Funds, senior portföljförvaltare, Evli Abp, +358 9 4766 9317, peter.lindahl@evli.com 

Detta kan också intressera dig