Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Från 1.10.2020 byts de av Evli-Fondbolag Ab förvaltade placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas förvaringsinstitut (Evli Bank Abp) ut. Det nya förvaringsinstitutet är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filial. Evli-Fondbolag Ab:s styrelse har därtill beslutat ändra stadgarna för placeringsfonderna och specialplaceringsfonderna som bolaget förvaltar.

Följande stadgeändringarna gäller Evlis fonder:

  1. Förvaringsinstitutet Evli Bank Abp byts i placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas stadgar ut mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filial.

  2. Betalningstidtabellen för teckning och inlösen förtydligas i placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas stadgar. Förtydligandet har ingen praktisk inverkan på fondernas nuvarande betalningstidtabell. Betalningstidtabellen som specificeras i stadgarna togs i bruk 15.6.2020. Betalningsbeloppet för teckning eller inlösen överförs från/till kontot två bankdagar efter affärsdag (T+2, ”Betalningsdagen”), undantaget fonden Evli Likviditet vars betalningar överförs från/till kontot en bankdag efter affärsdag (T+1, ”Betalningsdagen”).

  3. Placeringsfondernas gemensamma stadgar gör det nu möjligt att i placeringsfonderna etablera avkastningsandelsserier som utbetalar den årliga avkastningen i flera rater enligt beslut som bekräftas av Evli-Fondbolags ordinarie bolagsstämma.

  4. Verkställandet av uppdrag i placeringsfonderna Evli GEM, Evli Japan, Evli Global och Evli Global X har harmoniserats i fall där uppdraget tas emot på en dag som inte är bankdag eller fondens öppetdag.

  5. Stadgarna för fonderna Evli Global Multi Manager 30, Evli Global Multi Manager 50 och Evli Wealth Manager har uppdaterats med principerna för ansvarsfull placering. Ovan nämnda placeringsfonder tillämpar Evlikoncernens allmänna principer för ansvarsfull placering i placeringsverksamheten.

Finansinspektionen har den 2.7.2020 bekräftat fondernas stadgeändringar. De ändrade stadgarna och bytet av förvaringsinstitut träder i kraft 1.10.2020 och gäller alla fondandelsägare. Ändringen av stadgarna och bytet av förvaringsinstitut förutsätter inga åtgärder av fondandelsägare. Ifall andelsägaren inte accepterar de ändrade stadgarna, kan fondandelarna kostnadsfritt lösas in eller bytas ut mot andelar i en annan placeringsfond hos Evli.

Evlis fonders stadgar är tillgängliga från den 1.9.2020 och fondernas faktablad samt de uppdaterade fondprospekten senast 1.10.2020 på adress www.evli.com/fonder och hos vår Investerarservice.

Vår Investerarservice svarar gärna på era frågor om stadgeändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).


EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig