Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli-Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat ändra stadgarna för placeringsfonderna och specialplaceringsfonderna som bolaget förvaltar. Ändringarna grundar sig huvudsakligen på den helhetsreform av Finlands lag om placeringsfonder som trädde i kraft i mars 2019, harmonisering av stängningstiderna (dagsavbrott) för handel med fondandelar samt på ändringar i teckningstidtabellerna.

De viktigaste stadgeändringarna som gäller alla Evlis fonder:

 1. Stängningstiden för tecknings- och inlösningsuppdrag är härefter klockan 14.00 (finsk tid, CET+1). Tecknings- och inlösningsuppdragen får samma stängningstid. Tecknings- och inlösningsuppdrag som lämnats före stängningstiden, verkställs enligt respektive fonds stadgar, antingen till fondandelsvärdet som fastställts på uppdragets inlämningsdag eller på närmast följande bankdag.
 1. Betalningstidtabellen för våra fonder ändras för teckning och inlösning. Betalningsbeloppet för teckning eller inlösen överförs från/till kontot två bankdagar efter att uppdraget verkställts (T+2, ”Betalningsdagen”), med undantag för fonden Evli Likviditet vars betalningar överförs från/till kontot en bankdag efter att uppdraget verkställts (T+1, ”Betalningsdagen”). Tidtabellsändringen gäller även specialplaceringsfonderna Evli Factor Premia och Evli Q7.

  Institutionella kunders* och mäklares (oavsett slutkund) teckningar handläggs enligt avtal. Teckningen fastställs till värdet på teckningsdagen, när teckningsuppdraget har mottagits före stängningen och före de för teckningsbeloppet nödvändiga penningmedlen är på kundens konto hos Evli. Teckningsbeloppet debiteras i efterskott på Betalningsdagen.

  Övriga kunders (”Privatkunder”) teckningar handläggs på basis av erlagd betalning. Teckningen fastställs till värdet på teckningsdagen, när teckningsuppdraget har mottagits före stängningen och när de för teckningen nödvändiga penningmedlen är tillgängliga på kundens konto hos Evli. En reservering som motsvarar teckningsbeloppet riktas till placerarens penningmedel. Teckningsavgiften debiteras i efterskott på Betalningsdagen.

  Fondernas betalningstidtabeller beskrivs i detalj i gällande fondprospekt och i fondernas uppdragsinstruktioner.
 1. I enlighet med gällande lag om placeringsfonder sammankallar fonderna inte längre den årliga andelsägarstämman. Härefter sammankallas andelsägarstämman i enlighet med lagen om placeringsfonder på det sätt som beskrivs i stadgarna, bland annat när fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta.
 1. Fonderna ger inte längre ut fysiska andelsbevis på fondandelsinnehav till andelsägaren.
 1. Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondandelar utan fondandelsägarens uppdrag eller samtycke, ifall vägande skäl föreligger i anknytning till andelsägaren och att skälet därtill anknyter sig till att andelsägarens innehav i placeringsfonden kan medföra skyldigheter för Fondbolaget som Fondbolaget inte rimligtvis kan förutsättas ombesörja. Vägande skäl beskrivs i detalj i fondernas stadgar.
 1. Fondbolaget och fondandelsägaren kan i särskilda fall avtala om att alternativt lösa in fondandelarna genom att låta fondandelsägaren ta emot fondens värdepapper eller värdepapper och kontanter till ett belopp som motsvarar inlösningsvederlaget. Vid avtal om inlösning skall Fondbolaget tillse att åtgärden inte äventyrar Placeringsfondens övriga fondandelsägares intressen.

De viktigaste stadgeändringarna som gäller enskilda Evlifonder:

 1. De principer för ansvarsfull placering som tillämpas av fonderna har lagts till fondernas stadgar och beskrivs i detalj, där de tillämpas, i varje fonds faktablad.
 1. Det stadgeenliga maximala arvodet som Fondbolaget och förvaringsinstitutet debiterar fonderna Evli Nordic, Evli Finland Småbolag samt Evli Finland Select minskar från 3 % till 2 %.
 1. Stadgarna specificerar den placeringsstrategi som fonderna Evli Equity Factor Europe och Evli Equity Factor USA tillämpar. Fonderna viktar akademiskt prövade faktorer vid val av placeringsobjekt och placeringsstrategin är systematisk. Faktorerna beskrivs i detalj i fondernas faktablad.
 1. Stadgarna för fonderna Evli Likviditet, Evli Target Maturity Nordic Bond 2023, Evli Emerging Markets Credit, samt Evli Nordic Corporate Bond har kompletterats med en punkt som bland annat beskriver fondbolagets interna kreditriskanalys vid val av placeringsobjekt. Bedömningen kan därtill stöda sig på extern kreditbetygsinformation och andra externa källor.
 1. Härefter tillämpas punkterna som gäller placeringsfondens och fondandelens värde samt teckning, inlösen och byte av fondandelar i fondernas gemensamma stadgar på fonderna Evli Sverige Aktieindex och Evli Sverige Småbolag.

Finansinspektionen har den 9.3.2020 bekräftat fondernas stadgeändringar. De ändrade stadgarna träder i kraft 15.6.2020 och gäller alla fondandelsägare.

Ifall andelsägaren inte accepterar de ändrade stadgarna eller de ändrade priserna, kan fondandelarna kostnadsfritt lösas in eller bytas ut mot andelar i en annan placeringsfond hos Evli.

Evlis fonders stadgar är tillgängliga från den 15.5.2020 och fondernas faktablad samt de uppdaterade fondprospekten senast 15.6.2020 på www.evli.com och hos vår Investerarservice.

Vår Investerarservice svarar gärna på frågor om stadgeändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).

*Med institutionella kunder avses företag och samfund som står under myndighetstillsyn, som idkar placeringsverksamhet för egen räkning eller en kunds räkning, exempelvis kreditinstitut, fondbolag och fonder som förvaltas av dessa, pensionsfonder, pensionskassor, ömsesidiga försäkringsbolag, sparbanker samt därtill andelslag, stiftelser, vissa föreningar, som t.ex. fackföreningar, offentliga aktiebolag, offentliga myndigheter och affärsverk, offentligrättsliga organ, stater, statskyrkan och andra religiösa samfund samt internationella organisationer.

EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig