Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Efter den kraftiga kursnedgången i slutet av året blev läget lugnare på marknaden, och priserna på aktier och företagsobligationer återhämtade sig.

Försiktigheten på marknaden återspeglades i första kvartalets resultat

  • Rörelseresultatet för segmentet Kapitalförvaltnings- och investerarkunder sjönk och var 2,8 miljoner euro (1-3/2018: 4,3 mn euro)
  • Rörelseresultatet för segmentet Rådgivnings- och företagskunder var på samma nivå som motsvarande period året innan och var 0,5 miljoner euro (0,5 mn euro)
  • Intäkterna via den egena balansräkningen utvecklades positivt och var 1,1 miljoner euro (-0,1 milj. euro), vilket ledde till att rörelsevinsten för segmentet Koncernfunktioner förbättrades.
  • I linje med vår strategi ökade Evlis alternativa investeringsprodukters förvaltade tillgångar under räkenskapsperioden och översteg 400 miljoner euro (ca 100 mn euro). 
Januari-mars 2019
  • Nettoomsättning var 16,8 miljoner euro (17,0 mn euro)
  • Rörelsevinsten var 4,3 miljoner euro (5,2 mn euro)
  • Vinsten för räkenskapsperioden var 3,5 miljoner euro (5,9 mn euro)
  • Evlis resultat per aktie efter utspädning var 0,13 euro (0,24 euro) och avkastningen på eget kapital var 19,2 procent (34,1 %)
  • De förvaltade tillgångarna steg och uppgick i slutet av mars till 11,9 miljarder euro netto (11,4 md euro)
  • De återkommande intäkterna i förhållande till de operativa kostnaderna var 110 procent (120 %).
Utsikterna för 2019

Riskerna relaterade till den allmänna utvecklingen på aktie- och räntemarknaden är höga på grund av osäkerheten på marknaden. En eventuell fortsatt nedgång i kursnivån eller en avtagande riskaptit hos investerarna skulle påverka bolagets resultatutveckling negativt. Koncernens förvaltade kapital har ökat avsevärt under de senaste åren. Detta dämpar konsekvenserna för resultatet om marknadstrenden vänder. I synnerhet försäljningen av nya alternativa investeringsprodukter har medfört ny stabil omsättning. Evli har vidtagit en del interna åtgärder, i enlighet med strategin och kostnadsbesparingar, med hjälp av vilka bolagets kostnadseffektivitet förbättras.

Efterfrågan för rådgivningstjänsterna har utvecklats positivt och utsikterna för 2019 är stabila.  Investeringarna via den egna balansräkningens andel av Evlis affärsverksamhet minskade under 2018. Trots det kan detta bidra avsevärt till utvecklingen av resultatet. När det gäller rådgivningsverksamheten och den egna investeringsverksamheten kan intäkterna periodvis och årligen variera. Kundernas efterfrågan för Evlis produkter och tjänster har fortsatt vara på en bra nivå, vilket har lett till en planenlig ökning av utlåningen.

Tack vare den fördelaktiga och stabila utvecklingen förväntar vi oss att resultatet för 2019 kommer att vara klart positiv.

Evli Bank Abp:s delårsrapport 1-3/2019 (sammanfattning)

Evli Bank Plc’s Interim Report 1-3/2019 (på engelska)

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2019 (på finska)


Detta kan också intressera dig