Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlis affärsverksamhet utvecklades stabilt under de tre första kvartalen, men i synnerhet sista kvartalet var starkt, då omsättningen inom Evlis bägge affärssegment ökade. 

Rekordartat resultat för årets sista kvartal

 • Rörelsevinsten för segmentet Kapitalförvaltnings- och investerarkunder steg och var 20,8 miljoner euro (1-12/2018: 17,4 mn euro)
 • Rörelsevinsten för segmentet Rådgivnings- och företagskunder steg och var 2,8 miljoner euro (2,2 mn euro)
 • Intäkterna via den egna balansräkningen utvecklades positivt och var 3,2 miljoner euro
  (0,7 mn euro), vilket ledde till att rörelsevinsten för segmentet Koncernfunktioner förbättrades
 • I linje med strategin ökade Evlis alternativa investeringsprodukters förvaltade tillgångar under räkenskapsperioden och var nästan 870 miljoner euro (ca 350 mn euro).
Januari-december 2019
 • Nettoomsättning var 75,8 miljoner euro (68,5 mn euro)
 • Rörelsevinsten var 24,1 miljoner euro (18,9 mn euro)
 • Vinsten för räkenskapsperioden var 18,7 miljoner euro (17,3 mn euro). Resultatet för räkenskapsperioden omfattar -0,6 miljoner euro (2,1 mn euro) i andelar i intresseföretaget
 • Evlis resultat per aktie efter utspädning var 0,71 euro (0,68 euro) och avkastningen på eget kapital var 23,4 procent (23,0 %)
 • De förvaltade tillgångarna steg och uppgick i slutet av december till rekordartade 14,3 miljarder euro netto (11,4 md euro)
 • De återkommande intäkterna i förhållande till de operativa kostnaderna var 124 procent (113 %)
 • Dividendförslaget är 0,66 euro per aktie (0,61 euro).
Oktober-december 2019 
 • Nettoomsättning var 22,7 miljoner euro (17,5 mn euro)
 • Rörelsevinsten för redovisningsperioden var 8,7 miljoner euro (3,6 mn euro)
 • Evlis resultat per aktie efter utspädning var 0,24 euro (0,07 euro).

Utsikterna för 2020

Riskerna relaterade till den allmänna utvecklingen på aktie- och räntemarknaden är höga på grund av osäkerheten på marknaden. En eventuell nedgång i kursnivån eller en avtagande riskaptit hos investerarna skulle påverka bolagets resultatutveckling negativt. Koncernens förvaltade kapital har ökat avsevärt under de senaste åren. Detta dämpar konsekvenserna för resultatet om marknadstrenden vänder. I synnerhet försäljningen av nya alternativa investeringsprodukter har medfört ny stabil omsättning. Evli har vidtagit en del interna åtgärder, i enlighet med strategin och kostnadsbesparingar, med hjälp av vilka bolagets kostnadseffektivitet förväntas förbättras.

Efterfrågan för rådgivningstjänsterna har utvecklats positivt och utsikterna för 2020 är stabila.  Investeringarna via den egna balansräkningens andel av Evlis affärsverksamhet har minskat under de senaste åren. Trots det kan detta bidra avsevärt till utvecklingen av resultatet. När det gäller rådgivningsverksamheten och den egna investeringsverksamheten kan intäkterna periodvis och årligen variera.

Tack vare den fördelaktiga utvecklingen förväntar vi oss att rörelsevinsten för 2020 kommer att vara klart positiv.

Detta kan också intressera dig