Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Trots att marknadsmiljön medförde utmaningar lyckades vi öka försäljningen inom våra strategiska prioritetsområden under 2018. Vårt internationella fondkapital ökade till 1,9 miljarder euro, och våra alternativa investeringsprodukterna samlade in över 300 miljoner euro investeringar.

Bra resultat i en utmanande marknadsmiljö

 • Rörelsevinsten för segmentet Kapitalförvaltnings- och investerarkunder ökade och var 17,4 miljoner euro (1–12/2017: 16,2 mn euro)
 • Rörelsevinsten för segmentet Rådgivnings- och företagskunder sjönk och var 2,2 miljoner euro (2,4 mn euro)
 • Intäkterna via balansräkningen minskade med 4,2 miljoner euro jämfört med föregående år och ledde till att rörelsevinsten för segmentet Koncernfunktioner sjönk.

Januari-december 2018

 • Nettoomsättning var 68,5 miljoner euro (71,4 mn euro)
 • Rörelseresultatet var 18,9 miljoner euro (21,3 mn euro). Resultatet belastades av engångskostnader på 0,6 miljoner euro relaterade till effektivisering av verksamheten
 • Vinsten för räkenskapsperioden var 17,3 miljoner euro (17,5 mn euro)
 • Evlis resultat per aktie efter utspädning var 0,68 euro (0,72 euro) och avkastningen på eget kapital var 23,0 procent (25,5 %)
 • Dividendförslaget är 0,61 euro per aktie (0,52 euro)
 • De förvaltade tillgångarna steg och uppgick i slutet av december till 11,4 miljarder euro netto (11,2 md euro)
 • De återkommande intäkterna i förhållande till de operativa kostnaderna var 113 procent (113 %).

Oktober-december 2018

 • Nettoomsättningen var 17,5 miljoner euro (21,0 mn euro). Omsättningen belastades av att de avkastningsbundna arvodena minskade med 1,5 miljoner euro jämfört med året innan och avkastningen via den egna balansräkningen sjönk
 • Rörelseresultatet för redovisningsperioden var 3,6 miljoner euro (6,5 mn euro). Resultatet belastades av engångskostnader på 0,6 miljoner euro relaterade till effektivisering av verksamheten
 • Evlis utspädda resultat per aktie var 0,07 euro (0,21 euro)

Utsikterna för 2019

Riskerna relaterade till den allmänna utvecklingen på aktie- och räntemarknaden är höga på grund av osäkerheten på marknaden. En eventuell fortsatt nedgång i kursnivån eller en avtagande riskaptit hos investerarna skulle påverka bolagets resultatutveckling negativt. Koncernens förvaltade kapital har ökat avsevärt under de senaste åren. Detta dämpar konsekvenserna för resultatet om marknadstrenden vänder. I synnerhet försäljningen av nya alternativa investeringsprodukter har medfört ny stabil omsättning. Evli har vidtagit en del interna åtgärder, i enlighet med strategin och kostnadsbesparingar, med hjälp av vilka bolagets kostnadseffektivitet förbättras.

Efterfrågan för rådgivningstjänsterna har utvecklats positivt och utsikterna för 2019 är stabila. Investeringarna via den egna balansräkningens andel av Evlis affärsverksamhet minskade under 2018. Trots det kan detta bidra avsevärt till utvecklingen av resultatet. När det gäller rådgivningsverksamheten och den egna investeringsverksamheten kan intäkterna periodvis och årligen variera. Kundernas efterfrågan för Evlis produkter och tjänster har fortsatt vara på en bra nivå, vilket har lett till en planenlig ökning av utlåningen.
Tack vare den fördelaktiga och stabila utvecklingen förväntar vi oss att resultatet för 2019 kommer att vara klart positiv.

 

Evli Bank Abp:s bokslutsöversikt 2018 (sammanfattning)

Evli Bank Plc’s Financial Statements Bulletin 2018 (på engelska)

Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 (på finska)

Detta kan också intressera dig