Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli-Fondbolag Ab:s (”Evli”) styrelse har beslutat ändra stadgarna för placeringsfonderna och specialplaceringsfonderna som bolaget förvaltar. Stadgeändringarna träder i kraft 1.11.2022. Ändringarna gäller både placeringsfondernas gemensamma stadgar och de fondspecifika stadgarna.

Ändringarna gäller alla placeringsfonder som förvaltas av Evli bortsett från Evli USA Growth. Ändringarna gäller också specialplaceringsfonderna Evli Hyresinkomst, Evli Q7 och Evli Leveraged Loan.

De av Evli förvaltade fondernas viktigaste stadgeändringar är:
  1. Placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas stadgar har kompletterats med uppgift om huruvida fonden, utöver övriga egenskaper, främjar miljörelaterade eller sociala faktorer i enlighet med Disclosureförordningens (2019/2088, SFDR) 8 artikel eller vars mål är att göra hållbara investeringar enligt artikel 9.

  2. Placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas stadgar specificerar förutsättningarna för avbrott i teckning och inlösning.

  3. Placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas stadgar specificerar vilka underliggande tillgångar som tillåts för derivat.

  4. Placeringsfonden Evli Equity Factor Globals stadgeenliga transaktionsdag ändras. Uppdragen verkställs härefter till det fondandelspris som fastställs på bankdagen som följer på uppdragets datum.

  5. Placeringsfonden Evli Nordic Corporate Bonds stadgar ändras så att bestämmelserna avseende derivatavtal och skydd mot valutarisk motsvarar de övriga av Evli förvaltade räntefondernas stadgar.

Utöver förutnämnda ändringar, har stadgarna uppdaterats med mindre ändringar av teknisk natur, bland annat nya formuleringar.

Finansinspektionen har den 25.3.2022 bekräftat placeringsfondernas stadgeändringar. De ändrade stadgarna träder i kraft 1.11.2022 och gäller alla fondandelsägare. Ifall andelsägaren inte accepterar de ändrade stadgarna kan fondandelarna kostnadsfritt lösas in eller bytas ut mot andelar i en annan placeringsfond hos Evli.

Evlis fonders uppdaterade stadgar är tillgängliga från den 30.9.2022 på adress www.evli.com/fundrules (på engelska) och via Evlis Investerarservice. Fondernas faktablad är tillgängliga senast 1.11.2022 på de fondspesifika sidorna på www.evli.com/fonder.

Vår Investerarservice svarar gärna på era frågor om stadgeändringen och fondplacering per telefon +358 (0)9 4766 9701 eller e-post info@evli.com vardagar kl. 9.30 - 16.30 (finsk tid, CET+1).

EVLI-FONDBOLAG AB

Detta kan också intressera dig