Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Evli-koncernen behandlar personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och speciallagstiftningen om finansbranschen samt ser till att integritetsskyddet och sekretessplikten fullgörs när personuppgifter behandlas. Personuppgifter används för att upprätthålla kundrelationer, erbjuda produkter och tjänster samt för direktmarknadsföring och riskhantering.

Evli-koncernen har flera personregister för förvaltning av personuppgifter, och separata dataskyddsbeskrivningar har utarbetats för dem alla. Dataskyddsbeskrivningarna av Evli-koncernens kundregister, kundrelationsregister och direktmarknadsföringsregister finns i slutet av denna sida.  

Uppgifter inhämtas av de registrerade, från myndigheternas offentliga register och kreditupplysningsregister samt för direktmarknadsföring från externa källor. Med kundens samtycke kan uppgifter även inhämtas av andra parter, såsom kapitalförvaltare eller arbetsgivare. Sekretessplikten begränsar utlämnande av uppgifter hos Evli-koncernen till utomstående utom med samtycke av den person som uppgifterna gäller eller i lagstadgade fall till exempel till myndigheter.

Evli förvarar uppgifter som behövs för att upprätthålla kundrelationen minst så länge som kundrelationen varar. Efter att kundrelationen upphört beror förvaringstiden på användningssyftet med uppgifterna, och Evli iakttar sina lagstadgade skyldigheter i förvaringen av uppgifter.

Enligt lag har Evli Abp rätt att utlämna kunduppgifter till andra bolag inom Evli-koncernen som omfattas av motsvarande sekretess som Evli Abp. Uppgifterna får användas för upprätthållande av kundrelationer, riskhantering och direktmarknadsföring. Information om bolagen inom Evli-koncernen finns på www.evli.com -kontaktuppgifter.

Registrerades rättigheter

Enligt registrerades rättigheter som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning har var och en rätt att veta ifall uppgifter om honom eller henne behandlas inom Evli-koncernen. Ifall uppgifter behandlas har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter och veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats, för vilket syfte, till vem uppgifter eventuellt utlämnas och hur länge de förvaras. Dessutom har registrerade rätt att begära att uppgifter rättas till, kompletteras, raderas eller att behandlingen av dem begränsas, ifall uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga eller om det inte finns någon gällande grund för förvaringen av dem. Registrerade kan också be om att uppgifterna i registren överlåts till honom eller henne för att överlåtas till en annan registeransvarig.

Evlis kunder kan själva kontrollera och söka personuppgifter i My Evli-onlinetjänsten. Kunder kan ta del av och administrera uppgifter och samtycken som insamlats för direktmarknadsföring riktad till kunder och potentiella kunder – se anvisningarna för administration av direktmarknadsföring. Behandlingen av uppgifterna beskrivs i dataskyddsbeskrivningarna i slutet av denna sida.

Personer som införts i Evlis register har rätt att när som helst förbjuda Evli att använda uppgifterna för direktmarknadsföring. I direktmarknadsföringsregistret kan registrerade själva radera och administrera sina uppgifter. Direktmarknadsföringsförbud införs i kundregistret på kundens begäran.

Evli fattar inte viktiga beslut om registrerade enbart på basis av automatisk databehandling och profilering utan uttryckligt samtycke av den registrerade, tillstånd enligt tillämplig lagstiftning eller när det är nödvändigt att fatta beslut automatiskt för att upprätta eller verkställa avtal. Evli informerar om automatiskt beslutsfattande i anslutning till tjänsterna, och beslut kan alltid överklagas till Evli Abp.

Ovan nämnda förfrågningar, begäran, förbud och klagomål ska skickas till Evli Abp, Investerarservice, PB 1081, 00101 Helsingfors. Den som kommer med förfrågningar ska verifiera sin identitet.

Myndigheterna

Dataskyddsombudsmannen kontrollerar, övervakar och ger råd om behandling av personuppgifter. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors.

Dataskyddsbeskrivningar

Kunduppgiftsregistret – Dataskyddsbeskrivning

Kundrelationsregistret – Dataskyddsbeskrivning

Direktmarknadsföringsregistret – Dataskyddsbeskrivning

Rekryteringsregistret – Dataskyddsbeskrivning

Bolagsstämma - Dataskyddsbeskrivning (på finska)