Hoppa till innehållet

Välkommen till vår nya webbsida

Tjänsteleverantörer

Du hittar uppgifter om Evlikoncernen och koncernbolagen på adressen www.evli.com.

Uppgifterna om den huvudsakliga tjänsteleverantören:

Namn: Evli Abp
FO-nummer: 3239286-2
Adress: Alexandersgatan 19, PB 1081, 00101 Helsingfors
Telefonväxel: (09) 4766 90
E-postadress: info@evli.com

Evli Abp:s tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, tel. 010 831 51

Övriga tjänsteleverantörer:

Kontaktuppgifterna till Evlis koncernbolag och till utomstående samarbetspartners uppges i anslutning till deras tjänster på de aktuella sidorna.

Syfte med informationen och begränsning av ansvaret

Dessa webbsidor innehåller allmän information om Evlikoncernen och de tjänster som företaget tillhandahåller. Materialet på sidorna har producerats enbart i informationssyfte om inget annat anges separat och uttryckligen. Enligt Evlikoncernens uppfattning var materialet på dessa sidor sanningsenligt och korrekt vid tillfället för publiceringen. Evlikoncernen garanterar dock inte riktigheten i uppgifterna och ansvarar inte för eventuella felaktigheter och brister i det presenterade materialet eller problem som kan uppstå vid tillämpning av det.

Inget material på dessa sidor är ett erbjudande att köpa eller sälja fondandelar eller andra värdepapper eller en uppmaning till annan placeringsverksamhet. Placeraren gör alla placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

Placeringsbesluten grundar sig på placerarens egna utredningar och bedömningar av bolag och placeringsobjekt samt på de risker som är förknippade med placeringsbeslutet. Före eventuella placeringsbeslut bör kunden vid behov konsultera en egen skatte-, affärs- eller placeringsrådgivare. Evlikoncernen ansvarar inte för eventuella ekonomiska förluster eller för direkta eller indirekta skador till följd av placeringsbeslut eller andra beslut som fattats på basis av vilken som helst information på denna webbplats.

Webbplatsens information och information som producerats eller publicerats av tredje part

Evlikoncernen förbehåller sig rätten att när som helst och utan förhandsbesked ändra på webbplatsens innehåll eller stänga webbplatsen temporärt eller permanent. Evlikoncernen svarar inte för dröjsmål vid uppdatering av webbplatsens material.
Länkarna till andra serviceleverantörer finns på Evlikoncernens webbplats i informationssyfte. Evli svarar inte för material eller information som producerats eller publicerats av tredje part och som är tillgänglig genom en länk på Evlis webbplats.

Tekniska krav

För att kunna använda Evlis onlinetjänster (evli.com och My Evli) optimalt, se till att följande tekniska krav tillgodoses. Evli.com och My Evli fungerar bäst med de senaste versionerna av webbläsarna Chrome, Safari, Firefox och Edge. De mobila nättjänsterna fungerar bäst med Chromes och Safaris senaste versioner för mobiler och surfplattor. Vi rekommenderar inte att tjänsterna används med Internet Explorer.

JavaScript måste vara aktiverat i din webbläsare när du använder My Evli. JavaScript aktiveras automatiskt om du inte har inaktiverat den i din webbläsare.

Tillträde till My Evli -nättjänsten

Inloggningen i My Evli och svarstiden inom systemet kan variera vad beträffar responsens snabbhet. Evlikoncernen ombesörjer efter bästa förmåga webbplatsens smidighet, men svarar inte för problem med dataöverföring eller fördröjd kommunikation, avbrott, hinder eller för någon skada som orsakas av dessa faktorer.

E-post

I ett öppet kommunikationsnät kan det inte garanteras att e-postmeddelanden hålls konfidentiella. Att skicka personuppgifter och annan konfidentiell information per e-post i ett öppet datanät bör undvikas. Evlikoncernen har ingen förpliktelse att verkställa order eller andra uppdrag som anländer över per e-post över ett öppet datanät. Evlikoncernen svarar inte för skada som eventuellt åsamkas meddelandets avsändare eller tredje part på grund av att meddelandet har skickats över ett öppet datanät.

Telefonsamtal och elektroniska meddelanden

Evli spelar in samtal och korrespondens samt elektroniska möten. Inspelningarna förvaras i fem år och på begäran av en behörig myndighet i sju år. Kunder kan på begäran få en kopia av inspelningar.

Immateriella rättigheter

Där inget annat uppges, innehar Evlikoncernen äganderätten, upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter till materialet som publiceras på denna webbplats. Informationen eller en del därav får under inga omständigheter kopieras, lagras, överföras eller spridas utan att Evlikoncernen på förhand ger sin skriftliga tillåtelse därtill, utom vid sådant privat bruk som avses i upphovsrättslagen i Finland (404/1961).

Handläggning av tvister och tillämplig lag
Förhållandet mellan Evlikoncernen och webbplatsens besökare regleras av Finlands lag. Eventuella tvister behandlas och avgörs i Finland av behörig tingsrätt eller genom skiljeförfarande enligt vedertagen praxis inom Evlikoncernen.

Tjänsternas regionala begränsningar

De finländska bolag som ingår i Evlikoncernen har beviljats koncession att verka som kreditinstitut eller att erbjuda placeringstjänster eller beviljats annat tillstånd att driva viss verksamhet i Finland. Webbplatsen är därför i första hand avsedd för personer som är bosatta i Finland, om inte annat särskilt avtalats eller meddelats. Materialet är inte avsett för personer bosatta i länder med en rättsordning där detta slags verksamhet inte är auktoriserad.