Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Yhtiökokous kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen määräämässä paikassa ja päättämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joka omistaa ainakin kymmenen (10) prosenttia kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiökokouskutsu sekä yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat julkaistaan www.evli.com -sivuilla sekä pörssitiedotteella aikaisintaan 3 kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Yhtiökokouksessa esitettävät asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle asetetaan nähtäville Evlin verkkosivuille evli.com kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan osakkeenomistajien nähtäville www.evli.com -sivulle kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat

Osakeyhtiölaissa ja Evlin yhtiöjärjestyksessä on määritelty asiat, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Tavanomaisesti yhtiökokouksessa käsitellään laissa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen asioiden lisäksi hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Osakkeenomistajilla on myös oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia käsiteltäväksi kokouksessa. Tällainen pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyyntö on lähetettävä päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen ir@evli.com tai Evli Oyj, Sijoittajasuhteet, PL 1081, 00101 Helsinki. 

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoja yhtiön toiminnasta. Lisäksi yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

  • edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
  • yhtiön voitonjaosta
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
  • hallituksen jäsenten valinnasta ja heille maksettavista palkkioista
  • tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

 

Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Evli Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 14.3.2024 Helsingissä. Lue lisää

Aiemmat yhtiökokoukset

Evli Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 14.7.2022 Helsingissä.

Yhtiökokouksen aineisto

Evli Oyj

EAB Group Oyj

EAB Varainhoito Oy

Pörssitiedotteet

Lomakkeet ja äänestysohjeet

Yhtiökokousarkisto Evli Pankki Oyj ja EAB Group Oyj

Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22.12.2021 Helsingissä. 

Yhtiökokouksen aineisto

Evli Pankki Oyj

Fellow Finance Oyj

Pörssitiedotteet

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2021. Kokous järjestettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa.

Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (laki nro 677/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla.

Yhtiökokouksen aineisto

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Pörssitiedotteet