Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Hallituksen tehtävät

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja kokouskäytännöt. Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
 • varmistaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen
 • käsitellä yhtiön ja konsernin toiminnan kannalta laajakantoisesti ja periaatteellisesti tärkeät asiat
 • päättää Evli-konsernin liiketoimintastrategiasta sekä vahvistaa budjetti
 • vahvistaa periaatteet, joiden mukaan Evli-konsernin riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään
 • valita ja vapauttaa toimitusjohtaja ja johtoryhmään kuuluvat johtajat
 • päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista etuuksista
 • vahvistaa konsernin henkilöstösuunnitelman tavoitteet ja valvoa niiden toteuttamista
 • päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteet ja muut laajakantoiset henkilöstöä koskevat asiat.

Hyvän hallinnointitavan mukaisesti hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot. Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Hallituksen jäsenet

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2024 Evli Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Antti Kuljukka sekä uutena jäsenenä Tomi Närhinen. Hallituksen toimikausi alkoi yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Evli Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Robert Ingman ja varapuheenjohtajana Antti Kuljukka. 

Yhtiöstä riippumattomia ovat kaikki hallituksen jäsenet. Robert Ingmania lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Määräysvaltayhtiöidensä osakkeenomistuksen perusteella Robert Ingman ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Ingman Robert

Robert Ingman

 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Evli Oy:n hallituksessa 2.4.2022 alkaen (Evli Pankki Oyj:n hallituksessa 2010–1.4.2022)
 • Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Digia Oyj:n, Etteplan Oyj:n, Qt Group Oyj:n ja Halti Oy:n hallitusten puheenjohtaja
 • Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri, s. 1961
 • Riippumaton yhtiöstä

 

Dahlblom Christina

Christina Dahlblom

 • Evli Oyj:n hallituksessa 14.3.2023 alkaen
 • Päätoimi: yrittäjä, Flo Co Oy
 • Työelämäprofessori, Svenska handelshögskolan (Hanken)
 • Toiminut aiemmin yrittäjänä sekä johtotehtävissä Miltton Groupilla, Hanken & SSE Executive Education Ab:lla ja TNS Gallup Oy:llä
 • Nuorten Yrittäjyys ja Talous NYT ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Viking Line Oyj:n hallituksen jäsen ja Hive Helsinki Sr:n hallintoneuvoston jäsen
 • Kauppatieteiden tohtori, s. 1978
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

Hacklin Fredrik

Fredrik Hacklin

 • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
 • Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 alkaen (Evli Pankki Oyj:n hallituksessa 2019–1.4.2022)
 • Päätoimi: professori ja johtoryhmän jäsen ZHAW School of Management and Law’ssa Zürichissä; dosentti ETH Zürichissä
 • Toiminut aiemmin Booz Allen Hamiltonilla, Harvard Universityssä ja Ericssonilla
 • Neuvonut monikansallisia yrityksiä ja hallituksia yrittäjyydestä, strategiasta ja teknologian johtamisesta
 • Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri, s. 1978
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

Helander Sari

Sari Helander

 • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
 • Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 alkaen (Evli Pankki Oyj:n hallituksessa 2019–1.4.2022)
 • Päätoimi: CFO, Ramirent Group
 • Toiminut aiemmin Greenstep Oy:n toimitusjohtajana ja partnerina ja sitä ennen Posti Group Oyj:n johtajana (logistiikkaratkaisut) ja talous- ja rahoitusjohtajana sekä Nokia Oyj:llä vastuualueenaan Business Reporting -toiminnot ja erilaiset controller- ja talousjohdon tehtävät
 • Enersense International Oyj:n hallituksen jäsen 
 • Kauppatieteiden maisteri, s. 1967
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

Antti Kuljukka

Antti Kuljukka

 • Hallituksen varapuheenjohtaja
 • Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 alkaen
 • Päätoimi: Senior advisor, HTM Solutions Oy
 • Toiminut aiemmin Fennia-konsernin konsernijohtajana, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana, Henki-Fennian toimitusjohtajana sekä eri tehtävissä Sampo-yhtymässä
 • Turvallisuuden tukisäätiön ja Jääkärisäätiön hallitusten jäsen; Suunnistussäätiön valtuuskunnan varapuheenjohtaja
 • Valtiotieteiden maisteri, eMBA, res. majuri, s. 1961
 • Riippumaton yhtiöstä ja osakkeenomistajista

 

Tomi Närhinen

 • Evli Oyj:n hallituksessa 14.3.2024 alkaen
 • Päätoimi: toimitusjohtaja, Pistohiekka Resort Oy ja Adverento Travel Oy 
 • Toiminut aiemmin Säästöpankkiliiton toimitusjohtajana, Rovio Entertainment Oyj:n talousjohtajana ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n talousjohtajana
 • Adverento Travel Oy:n ja Pistohiekka Resort Oy:n hallitusten jäsen
 • Kauppatieteiden maisteri, Executive MBA, s. 1965
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Varsinainen yhtiökokous valitsee Evlin hallitukseen neljästä kahdeksaan (4–8) jäsentä merkittävien osakkeenomistajien edustajista sekä ulkopuolisista,  riippumattomista asiantuntijoista. Yhtiön pääomistajat valmistelevat ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Hallitusta valittaessa tavoitteena on varmistaa mahdollisimman monimuotoinen kokoonpano, joka tukee Evlin liiketoimintatavoitteita ja vastaa seuraavia periaatteita:

 • Hallituksella on kokonaisuutena oltava riittävä osaaminen ja kokemus voidakseen hoitaa sille kuuluvat tehtävät huolellisesti ja tehokkaasti ottaen huomioon yhtiön toiminnan laatu ja laajuus sekä yhtiön strategiset tavoitteet ja liike-elämän ja muun yhteiskunnan muutokset.
 • Hallituksen jäsenillä tulisi olla toisiaan täydentävä koulutus ja osaaminen sekä kokemusta yhtiön kannalta tärkeiltä toimialoilta.
 • Hallituksen jäsenillä tulisi olla kokemusta hallitustyöskentelystä ja johtotehtävistä elinkeinoelämässä tai muilla yhteiskunnan alueilla.
 • Hallituksessa tulisi olla sekä miehiä että naisia mahdollisuuksien mukaan.
 • Hallituksen kokoonpanon tulisi olla monimuotoinen myös ikäjakauman ja toimikauden pituuden suhteen.

Lisäksi hallinnointikoodin mukaisesti hallitukseen valituilla henkilöillä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustehtävien hoitamiseen. Jokaisen hallitukseen ehdolla olevan jäsenen tulee vähintään kerran vuodessa antaa hallitukselle oma arvionsa riippumattomuudestaan. Lisäksi yhtiö itse tekee arvion hallussaan olevien asiakirjojen ja tarvittaessa julkisten rekistereiden avulla arvioidakseen jokaisen nykyisen jäsenen riippumattomuuden Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 antaman hallinnointikoodin tai muiden sovellettavien määräysten mukaisesti.

Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on asettanut vastuulleen kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelujen pohjalta. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta varmistamaan, että yhtiöllä on sen koko toiminnan kattava, riittävä sisäinen valvontajärjestelmä, huolehtia siitä, että yhtiön riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti sekä seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi:

 • valvoa yhtiön taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
 • valmistella yhtiökokoukselle tehtävä esitys tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista
 • seurata, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallinnointijärjestelmän edellyttämällä tavalla
 • valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa ja tehokuutta
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme yhtiön johtoon kuulumatonta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan kokoukseen osallistuvat varsinaisten jäsenten lisäksi tilintarkastajat, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sisäinen tarkastaja. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vuosineljänneksittäin.

Evlin tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniä vuonna 2024 ovat Sari Helander (puheenjohtaja), Antti Kuljukka ja Tomi Närhinen.

Vuonna 2023 tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui viisi kertaa ja sen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön työehtoihin ja palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelussa.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi avustaa hallitusta:

 • johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden valmistelussa
 • palkitsemisjärjestelmän toimivuuden säännöllisen arvioinnin ja noudattamisen valvonnassa.

Lisäksi palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista puheenjohtajana toimii riippumaton hallituksen jäsen.

Evlin palkitsemisvaliokunnan jäseniä vuonna 2024 ovat Fredrik Hacklin (puheenjohtaja), Christina Dahlblom ja Robert Ingman.

Vuonna 2023 palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa ja sen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksella tulee olla monimuotoisuuspolitiikka, johon monimuotoisuutta koskevat periaatteet sisältyvät.

Monimuotoisuus vahvistaa tavoitetta, että hallituksen osaamisprofiili kokonaisuutena tukee Evlin liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus nähdään myös olennaisena menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakaslähtöisen toiminnan jatkuvan parantamisen.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Evlin kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen, kokemus eri toimialoilta ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee jäsenten ikä- ja sukupuolijakauman huomioon ottaminen.

Monimuotoisuuden toteutumista ja kehitystä sitä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa arvioidaan hallituksen vuosittaisessa itsearviointikeskustelussa.

Hallituksen koko

Evlin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuoden ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lukumäärä voi vaihdella johtuen useista tekijöistä. Jäseniä katsotaan olevan riittävä määrä, kun hallituksessa on sopivassa suhteessa jatkuvuutta, kokemusta, osaamista, näkemystä ja taustojen monimuotoisuutta sekä hallitus voi luotettavasti täyttää Evlin ja sen liiketoimintojen tarpeet ja valiokuntapaikat. Hallituksen ei tulisi kuitenkaan olla kooltaan niin suuri, että se on este aktiiviselle keskustelulle ja dynaamiselle päätöksenteolle. Hallituksen tosiasialliseen kokoon voi ajoittain vaikuttaa myös pätevien ehdokkaiden saatavuus ja istuvien jäsenten poisjäänti hallituksesta.

Hallituksen riippumattomuus

Jokaisen hallitukseen ehdolla olevan jäsenen tulee vähintään kerran vuodessa antaa hallitukselle oma arvionsa riippumattomuudesta. Lisäksi yhtiö itse tekee arvion hallussa olevien asiakirjojen ja tarvittaessa julkisten rekistereiden avulla arvioidakseen jokaisen nykyisen jäsenen riippumattomuuden Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin tai muiden sovellettavien määräysten mukaisesti.

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Hallitusta valittaessa tavoitteena on varmistaa mahdollisimman monimuotoinen kokoonpano joka tukisi Evlin liiketoimintatavoitteita ja vastaisi seuraavia periaatteita:

 • Hallituksella on kokonaisuutena oltava riittävä osaaminen ja kokemus voidakseen hoitaa sille kuuluvat tehtävät huolellisesti ja tehokkaasti, ottaen huomioon yhtiön toiminnan laatu ja laajuus sekä yhtiön strategiset tavoitteet ja liike-elämän ja muun yhteiskunnan muutokset
 • Hallituksen jäsenillä tulisi olla toisiaan täydentävä koulutus ja osaaminen, sekä kokemusta yhtiön kannalta tärkeiltä toimialoilta
 • Hallituksen jäsenillä tulisi olla kokemusta hallitustyöskentelystä ja johtotehtävistä elinkeinoelämässä tai muilla yhteiskunnan alueilla
 • Hallituksessa tulisi olla sekä miehiä että naisia mahdollisuuksien mukaan
 • Hallituksen kokoonpanon tulisi olla monimuotoinen myös ikäjakauman ja toimikauden pituuden suhteen.

Lisäksi hallinnointikoodin mukaisesti hallitukseen valituilla henkilöillä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen.

Monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ja niiden seuranta

Evlin tavoitteena on varmistaa, että hallituksen monimuotoisuus toteutuisi mahdollisimman laajasti. Hallituksen jäsenillä tulisi olla kokemusta eri toimialoilta sekä monimuotoinen koulutustausta. Lisäksi heillä tulisi olla johtotason kokemusta joko hallitustyöskentelyn tai johtoryhmätyöskentelyn kautta. Tavoitteena on myös, että hallituksessa olisi aina molemmat sukupuolet edustettuna.

Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa, työskentelytapojaan ja monimuotoisuuden toteutumista ja kehitystä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.