Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

1. Johdanto

Nämä Evli Oyj:n hallituksen vahvistamat Evli-konsernin (”Evli”) eettiset periaatteet sisältävät yleisiä Evlin toimintaan ja toimintatapoihin liittyviä periaatteita ja ohjeita, joita jokainen Evli-konsernissa työskentelevä ja hallinnossa vaikuttava henkilö on asemastaan, roolistaan tai toimipaikastaan riippumatta velvollinen noudattamaan. Jokaisen Evli-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen vastuulla on lisäksi huolehtia siitä, että näitä eettisiä periaatteita noudatetaan Evli-konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Jokaisen esimiehen vastuulla on varmistaa, että nämä eettiset periaatteet tunnetaan ja niitä noudatetaan hänen vastuualueellaan. Liiketoimintayksiköiden vastuulla on lisäksi päättää, ovatko yksityiskohtaisemmat ohjeistukset joiltakin osin tarpeen.

Näiden eettisten periaatteiden tai myöhemmin voimaan tulevien säännösten, menettelytapojen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kurinpitotoimenpiteisiin periaatteiden, säännösten, menettelytapojen tai ohjeiden rikkojaa vastaan.

2. Arvot

Evlin tavoitteena on olla johtava suomalainen varainhoitaja ja Evlin tärkein tehtävä on auttaa asiakasta varallisuuden kasvattamisessa. Evli tarjoaa laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varallisuudenhoidossa. Evli pyrkii siihen, että jokainen tarjottu tuote- ja palveluratkaisu vastaa asiakkaan tarpeita ja hyödyttää häntä pitkäjänteisesti. Evli kehittää jatkuvasti työntekijöidensä ammattitaitoa, jotta Evli pysyisi ajan hermolla ja voisi tarjota innovatiivisia ja markkinaan sopivia ratkaisuja myös tulevaisuudessa.

Evlin toiminnan peruskivi on valettu yrittäjähenkisyydestä, hyvistä suhteista sekä jatkuvasta oppimisesta ja kehittymisestä. Rehellisyys ja läpinäkyvyys kuvaavat Evlin jokapäiväistä toimintaa. Evlin työntekijöiden tulee hoitaa tehtäviään rehellisesti ja lojaalisti sekä käyttäytyä asiallisesti asiakkaita, viranomaisia, yleisöä sekä muita sidosryhmiä ja työtovereitaan kohtaan.

Toiminnan järjestämisessä Evli noudattaa hyvää hallintotapaa ja Evlin toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeita, vahvistettuja toimintaperiaatteita ja ohjeita.

Sijoituksissa Evli pyrkii ensisijaisesti saavuttamaan hyvää tuottoa asiakkaiden sijoituksille. Evli huomioi kuitenkin myös ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavat seikat sijoitus- ja yritystoiminnassa. Evli haluaa vastuullisen sijoittamisen kautta edistää läpinäkyvyyttä ja avointa viestintää asiakkaiden ja Evlin sijoitusammattilaisten välillä.                           

3. Suhde asiakkaisiin 

Evlin liikeideana on tarjota asiakkaille monipuolista sekä laadullisesti korkeatasoista palvelua. Evli tuntee asiakkaansa ja perehtyy asiakkaiden liiketoimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen asiakkuuden edellyttämässä laajuudessa. Evlin on sitouduttava asiakassuhteeseen niin, että toimeksiantoja toteutettaessa asiakkaan etu on aina etusijalla. Työntekijöiden tulee huomioida, että toimiessaan asiakkaiden kanssa he edustavat aina Evliä. Asiakkaiden kohtelun tulee olla aina yhdenvertaista ja ammattimaista. Jos Evlin ja asiakkaiden välille uhkaa syntyä eturistiriita, pyritään tällaiset tilanteet tunnistamaan ja ehkäisemään jo ennakolta, tai eturistiriidat ratkaistaan siten, että asiakkaita kohdellaan aina oikeudenmukaisesti. Eturistiriitojen ehkäisyyn, hallitsemiseen ja käsittelyyn liittyviä keinoja on kuvattu erillisessä eturistiriitapolitiikassa.

Asiakkaan tunnistamisessa ja tuntemisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä ja menettelytapoja. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ja menettelytavat on annettu asiakkaan tunnistamista ja tuntemista koskevassa, hallituksen vahvistamassa politiikassa sekä niihin liittyvissä sisäisissä ohjeissa.

Asiakaspalautteisiin ja –valituksiin suhtaudutaan aina vakavasti. Asiakasvalitukset käsitellään viipymättä erillisen asiakasvalituksia koskevan menettelytapaohjeistuksen ja prosessin mukaisesti.

4. Suhde sidosryhmiin

Yhteydenpidon eri sidosryhmien, kuten yhteistyökumppaneiden, kilpailijoiden ja viranomaisten, kanssa tulee olla asiallista ja arvostavaa.

Evli vastaa omasta toiminnastaan ja valitsee yhteistyökumppaninsa huolellisesti, jotta toiminnan laatu ja jatkuvuus turvataan. Edellytämme, että yhteistyökumppanimme noudattavat lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja toimintaan soveltuvia ohjeita. Yhteistyökumppaneiden toiminnan tulee olla Evli-konsernin eettisten periaatteiden mukaista. Ulkoistamisessa noudatetaan erillisen ulkoistamisohjeen mukaisia menettelytapoja.

5. Työntekijän ja Evlin välinen suhde 

Evlillä on kirjallinen henkilöstöpolitiikka, jossa on kuvattu Evli-konsernia koskevat keskeiset toimintaperiaatteet henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Evli-konsernin olemassaolon, kasvun ja kehityksen edellytys. Evlin tavoitteena on lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme. Tätä lisäarvon tuottamista vahvistetaan luomalla joustava, tehokkaasti toimiva ja tasapainoinen työyhteisö, jolle on ominaista innovatiivisuus sekä valmius muuttua ja aikaansaada muutosta. 

Johdon keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia, ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista sekä omalla toiminnallaan edesauttaa työssä jaksamista ja viihtymistä. Henkilöstöpolitiikan toteuttaminen edellyttää työnantajan ja koko henkilöstön aktiivista työskentelyä avoimen, asiallisen ja luottamukseen perustuvan ilmapiirin aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi työpaikoilla.

Työyhteisössä kunnioitamme toisiamme ja olemme huomaavaisia, koska teemme yhdessä töitä saavuttaaksemme Evlin yhteiset tavoitteet. Evli kohtelee kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, iästä, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä ja muista vastaavista seikoista. Evli-konsernilla on erillinen tasa-arvosuunnitelma.

Evli-konsernilla on sen koko henkilöstöä koskeva palkitsemismalli. Palkitsemisen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä varmistaa konsernin kannattava kasvu.

Henkilöstön jatkuvalla kouluttamisella varmistetaan osaltaan liiketoiminnan strategioiden toteutuminen. Evli-konsernilla on erillinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Jokaisella evliläisellä tulee olla mahdollisuus oppia ja kehittyä, kuitenkin siten, että jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa omasta oppimisestaan ja sen kehittymisestä. Myös esimiesten jatkuva kouluttaminen ja tukeminen muodostavat kiinteän osan Evlin koulutuspolitiikkaa. Seminaareihin ja koulutusmatkoihin osallistumisesta on erillinen sisäinen ohjeistus.

Evlin työntekijät eivät tarjoa, vaadi tai ota vastaan asiattomia lahjoja, matkoja tai maksuja. Edustamisesta ja liikelahjoista on erillinen sisäinen ohjeistus.

Konsernin sisäisessä yhteydenpidossa noudatetaan samoja periaatteita kuin asiakkaiden kanssa toimittaessa. Sisäisen palvelun ja yhteistyön on oltava joustavaa ja Evlin kokonaisedun huomioonottavaa.

Sitovan sääntelyn lisäksi työntekijöiden omaa sijoitustoimintaa koskee korkean eettisyyden vaatimus. Kaikissa tilanteissa asiakkaan edun on oltava ensisijainen, eikä sitä saa loukata. Evlin työntekijä ei saa ajaa omaa taloudellista etuaan vaan tehtyjen päätösten tulee kestää julkista tarkastelua. Omia varoja sijoitettaessa on aina otettava huomioon erillisen ohjeistuksen mukaiset kaupankäyntisäännökset ja -rajoitukset.

Työsuhteen ulkopuoliset luottamus- tai sivutoimet eivät saa vaikuttaa työntekijän kykyyn hoitaa työtään eivätkä heikentää luottamusta Evliä kohtaan.

Jokainen Evlin työntekijä on osa compliancea, riskienhallintaa ja laatuketjua. Lain ja säännösten noudattamiseen, riskienhallintaan tai laatuun liittyvät ongelmat on kerrottava mahdollisimman nopeasti ja oikean sisältöisenä vastuullisille henkilöille tai omalle esimiehelle. Väärän tiedon antaminen tai tiedon piilottaminen ei ole missään tilanteessa sopivaa tai sallittua.

Rikkomuksista ilmoittaminen (Whistleblowing)

Evli on mahdollistanut rikkomuksista ilmoittamisen myös erillisen ns. whistleblowing-menettelyn mukaisesti. Jos työntekijä epäilee, että johonkin asiaan liittyy epäeettistä tai lain, säännösten, viranomaisohjeiden taikka Evli-konsernin sisäisten ohjeiden vastaista toimintaa, on työntekijöiden käytössä erillisen ohjeistuksen mukainen rikkomuksista ilmoittamismenettely.

6. Edustaminen ja liikelahjat

Asiakkaille osoitettavan vieraanvaraisuuden on oltava kohtuullista ja olosuhteisiin sopivaa. Vieraanvaraisuus ei saa johtaa siihen, että asiakkaan asema vaarantuisi tai että asiakkaan työ- tai muille asioille aiheutuisi haittaa. Edustaessaan Evliä työntekijöiden tulee käyttää tervettä harkintaa.

Liikelahjojen antamisen tarkoituksena on antaa asiakkaalle hyvä muisto yhteisestä tilaisuudesta tai yhteistyöstä. Lahjan vastaanottamisen täytyy olla asiakkaalle ongelmatonta, eikä liikelahja saa olla sellainen, että asiakas kokee sen kiusalliseksi tai lahjonnaksi.

Vieraanvaraisuuden vastaanottamisessa noudatetaan samaa harkintaa kuin sen tarjoamisessa. Liikelahjan tai vieraanvaraisuuden vastaanottaminen ei saa johtaa eturistiriitatilanteeseen, Evlin asiakkaiden edun vastaiseen toimintaan kolmannen osapuolen hyödyksi tai rikkoa rahoitusvälineiden markkinat direktiivin mukaisia kannustimia koskevia säännöksiä. Evlin työntekijät voivat ottaa vastaan tavanomaisia liikelahjoja, joiden arvo on enintään 100 €. Mikäli kuitenkaan paikallinen lainsäädäntö ei salli 100 € arvoisen liikelahjan vastaanottamista, sovelletaan paikallista lainsäädäntöä. Jos liikelahjan arvo ylittää 100 €, on siitä ilmoitettava esimiehelle. Liikelahja ei voi olla rahaa, etuuksia tai osuuksia palkkioista tai tuotoista.

7. Viestintä 

Sisäinen viestintä 

Evlissä sisäinen viestintä on osa toimivaa työyhteisöä. Yksikkö- ja johtotasolla viestintä perustuu avoimeen keskusteluun kasvotusten tai digitaalisia kanavia hyödyntäen. Koko konsernia koskevissa asioissa markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet -toiminto ylläpitää sisäiseen viestintään tarkoitettua lähiverkkoa, Evlin intranetiä. Intranetissä julkaistaan konsernia koskevat uutiset, ja se toimii sisäisenä ohjepankkina. Henkilöstöä kehotetaan seuraamaan intranetiä päivittäin pysyäkseen tietoisina konsernia koskevista asioista. Sähköpostia ja Teamsiä käytetään lähinnä kahdenkeskiseen tai pienemmissä ryhmissä tapahtuvaan viestintään.

Ulkoinen viestintä 

Evlin ulkoisen viestinnän periaatteina ovat yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Tavoitteena on, että viestit ovat linjassa Evlin toimintaperiaatteiden kanssa. Jaettavan tiedon on oltava oikeaa ja totuudenmukaista.  Tiedon oikeanmukaisuus tarkistetaan aina ennen viestin julkaisua. Evlille on tärkeää, että ulkoinen viestintä seuraa asetettuja standardeja ja tukee Evlin yrityskuvaa.

Evli kannustaa henkilöstöään osallistumaan sosiaaliseen mediaan konsernin yrityskuvaa tukien. Evlin työntekijät ovat alan ammattilaisia ja tämän ammattilaisuuden esiin tuominen ja näkyvyyden luominen ovat tärkeitä Evlin yrityskuvalle. Evlin arvojen mukaan jokainen Evlin työntekijä toimii sosiaalisessa mediassa rehellisesti. Lisäksi sosiaalisessa mediassa viestintä perustuu avoimuuteen, hyvään makuun ja vapaaehtoisuuteen.

Salassapitovelvollisuus huomioidaan aina Evlin ulkoisessa viestinnässä, myös sosiaalisessa mediassa. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ulkoisen ja sähköisen viestinnän periaatteista ja rajoituksista Evlissä on annettu sisäisissä ohjeissa.

Evlillä on erillinen sisäinen ohjeistus henkilöstön sosiaalisen median käytöstä sekä esiintymisestä julkisuudessa Evlin edustajana.

8. Luottamus ja salassapito

Evlin työntekijöitä sitoo ankara salassapitosäännöstö. Tietojen vaihdossa ja käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia salassapito- ja tietosuojasäännöksiä ja ohjeita. Työtehtäviä hoidettaessa saadut tiedot asiakkaan taloudellisesta tilasta, liikesalaisuuksista tai muista ei-julkisista asioista on pidettävä salassa ulkopuolisilta.

Salassapitovelvollisuus huomioidaan myös Evlin sisäisessä toiminnassa ja salassa pidettävää tietoa käsitellään aina vain siinä laajuudessa kuin se on työtehtävien hoidon kannalta perusteltua.

Myös Evlin omaa liiketoimintaa, työntekijöitä ja hallinnon edustajia koskeva tieto on salassa pidettävää ja sen käsittelyssä noudatetaan samoja säännöksiä ja ohjeita kuin asiakastietojen osalta.

Luottamuksen ja salassapidon toteuttamiseksi Evlissä noudatetaan ylimmän johdon asettamaa tietoturvapolitiikkaa. Evlin tietoturvapolitiikka asettaa vaatimukset ja määrittää vastuut tietoturvan toteuttamiselle Evlissä.

9. Eturistiriitatilanteet

Evlissä eturistiriitatilanteita ehkäistään ja hallitaan erilaisilla hallinnollisilla ja organisatorisilla keinoilla hallituksen hyväksymässä eturistiristiriitapolitiikassa kuvatulla tavalla. Eturistiriitatilanteiden ehkäisemistä ja hallitsemista koskevia organisatorisia ja hallinnollisia keinoja voidaan kuvata tarkemmin myös muussa sisäisessä ohjeistuksessa, esimerkiksi näiden eettisten periaatteiden noudattaminen on osa eturistiriitatilanteiden ehkäisemistä ja hallintaa.