Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Lisäksi Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on kokonaisuudessaan nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa cgfinland.fi.

Evlin hallinnointirakenne

Evlin johtamisesta ja liiketoiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Evlin yhtiöjärjestyksen mukaan. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajista, ja se avustaa toimitusjohtajaa konsernitason toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen hyväksymisessä ja toimeenpanossa.

Evlin hallituksella on ensisijainen vastuu Evli-konsernin riskienhallinnasta. Hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, vastuut, konsernin riskilimiitit sekä muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan.

Selvitys halinto- ja ohjausjärjestelmästä

Luotettavuuden ja pätevyyden arviointi

Evli Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan varamiehen ja muiden yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden sopivuus ja pätevyys selvitetään soveltuvan sääntelyn mukaisesti sekä ennen nimitystä, että säännöllisesti sen jälkeen. Menettelyllä varmistetaan, että konsernin ylimpien päättävien elinten jäsenet täyttävät riippumattomuudelle, mutta myös henkilökohtaisten talousasioidensa moitteettomalle hoidolle asetetut korkeat vaatimukset. Menettelyä noudatetaan sopivuudesta ja luotettavuudesta annettavissa vakuutuksissa sekä tietyissä yhtiön tekemissä selvityksissä.