Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Ketä nämä tiedot koskevat?

Tietosuojaselosteen tiedot on tarkoitettu Evli-konsernin asiakkaille. ’’Asiakas’’-termillä tarkoitetaan henkilöä, joka on tehnyt sopimuksen Evli Oyj:n tai muun Evli-konserniin kuuluvan tahon kanssa omasta tai toisen puolesta. Käsite kattaa lisäksi muut tahot, joiden henkilötietoja Evli käsittelee, kuten esimerkiksi potentiaaliset asiakkaat, vierailijat, työntekijät, verkkosivun käyttäjät, edustajat, tosiasialliset edunsaajat, lähipiiri, muut edunsaajat tai kuolinpesän osakkaat. Näihin henkilöihin viitataan tekstissä myös ’’rekisteröityinä’’.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

Rekisterinpitäjä: Evli Oyj (3239286-2)
Osoite: Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@evli.com 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Evli Oyj (’’Evli’’ tai ’’rekisterinpitäjä’’) käsittelee henkilötietojasi. Mikäli sinulla herää kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä Evli Oyj:ssä, autamme sinua mielellämme. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja tuotteita, jonka takia voimme joutua päivittämään henkilötietojen käsittelyä koskevia tietojamme, kuten tietosuojaselostetta. Lisäksi lainsäädännön muutokset aiheuttavat päivitystarvetta aika-ajoin tietosuojaa koskeviin tietoihin, siksi suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä asiantuntijoihimme. Tiedotamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi Evli-konsernin tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla voi olla omat erilliset tietosuojaa koskevat ehdot ja selosteet, jotka ovat aina ensisijaisia suhteessa tähän tekstiin.

Evli-konserni käsittelee henkilötietoja voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön perustuen, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja rahoitusalan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja suoramarkkinointiin sekä riskienhallintaan.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi Evli-konsernissa on tämä yleinen tietosuojaseloste ja sen lisäksi useita henkilörekistereitä, joista kustakin on laadittu erillinen tietosuojaseloste. Evli-konsernin asiakasrekisterin, asiakassuhderekisterin, suoramarkkinointirekisterin, whistleblowing-rekisterin, yhtiökokousrekisterin ja rekrytointirekisterin erilliset tietosuojaselosteet löytyvät tämän sivun lopusta. Huomioithan, että verkkosivustomme voi sisältää linkkejä verkkosivustoille ja -palveluihin, joita operoivat muut toimijat ja joita Evli ei hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, ja pyydämme tutustumaan näiden kolmansien osapuolten tietosuojaselosteisiin erikseen tapauskohtaisesti. Tällaisia linkkejä tarjotaan vain palvellaksemme sinua paremmin, eikä Evli vastaa näiden toimijoiden verkkosivustojen tai – palveluiden sisällöstä, tietosuojaselosteista tai muista käyttöehdoista. Lisätietoa evästekäytännöstämme

Onko tietojen antaminen pakollista vai vapaaehtoista?

Mikäli asiakas haluaa tehdä sopimuksen Evlin kanssa, tarvitsemme henkilötietoja sopimuksen solmimiseksi ja olemassa olevan asiakassuhteen aikana asiakastietojen ylläpitämiseksi. Tietojen antaminen on siis edellytys prosessille ja mikäli tietoja ei anneta, ei esimerkiksi sopimusta voida solmia Evlin ja asiakkaan välille. Mikäli tietoja ei anneta, ei sopimusta voida solmia tai asiakkaan olemassa olevaa asiakkuutta voidaan joutua rajoittamaan.

Tietoja hankitaan esimerkiksi rekisteröidyltä itseltään ja kolmansilta osapuolilta, kuten viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekistereistä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muulta taholta, kuten omaisuudenhoitajalta tai työnantajalta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös yhteisöltä, jonka puolesta Evlin suuntaan rekisteröity toimii, esimerkiksi yhtiön julkisista tiedoista, kuten kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä tai muista julkisista lähteistä. Salassapitovelvollisuus rajoittaa Evli-konsernin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat, tai lain edellyttämissä tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

Esimerkkejä kolmansien osapuolten tietolähteistä:

 • viranomaisrekisterit (esimerkiksi väestötietorekisterit, verohallinnon rekisterit ja muut rekisterit)
 • listat talouspakotteista ja sanktioista (esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen rekisterit, kuten Euroopan Unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien rekisterit, sekä kansalliset rekisterit, kuten Office of Foreign Assets Control (OFAC) ylläpitämät listat ja Suomen keskusrikospoliisin listat)
 • muut Evli-konsernin yhtiöt ja yhteistyöyhtiöt
 • muut julkisesti saatavilla olevat lähteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ilmoitettu tarkemmin tämän sivun alaosasta löytyvissä erillisissä tietosuojaselosteissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste riippuu siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään Evlissä. Lisäksi Evli käsittelee asiakastietoja riippuen siitä, mitä tuotteita tai palveluita asiakas päättää ottaa käyttöönsä. Henkilötietojen käsittely perustuu laissa mainittuun perusteeseen ja tässä kuvaamme ne perusteet, joita Evlissä noudatetaan, kun käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkien alla ilmoitetut toimet voivat kuulua useamman käsittelyperusteen alle tapauskohtaisesti.

Sopimus

Evli kerää henkilötietoja ennen sopimuksen valmistelua, tekemistä tai toimeksiannon suorittamista. Evli käsittelee tietoja voidakseen dokumentoida ja täyttää sopimusvelvoitteensa asiakasta kohtaan ja voidakseen tarjota asiakkaalle tiettyjä tuotteita ja palveluita, sekä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 • Esimerkkejä käsittelytoimista, joissa Evli noudattaa tätä käsittelyperustetta:
  • asiakkaan taustatietojen selvittäminen sijoitusneuvontaa ja palvelujen sekä tuotteiden tarjontaa varten
  • toimeksiantojen, tapahtumien, maksujen, veloitusten, siirtojen ja nostojen hallinnointi ja seuranta
  • Evlin käyttöehtojen vastainen toiminta ja seuranta, sekä puuttuminen väärinkäytöksiin
  • myönnettyjen luottojen ja lainojen hallinnointi
  • taloudellisten tietojen selvittäminen tilin avaamiseksi
  • henkilöllisyyden todentaminen ja asiakkaan tunnistaminen digitaalisen verkkopalvelun tarjoamiseksi asiakkaalle
  • yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi

Lakisääteinen velvoite

Erilaiset lait, säännökset ja viranomaispäätökset velvoittavat noudattamaan tiettyä menettelytapaa ja käsittelemään siksi asiakkaidemme henkilötietoja.

 • Esimerkkejä käsittelytoimista, joissa Evli noudattaa tätä käsittelyperustetta:
  • asiakkaan tunteminen (KYC, ’’Know Your Customer’’)
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
  • pakotetarkastukset
  • luottotietotarkastus
  • asiakkaan luokittelu arvopaperimarkkinasääntelyn mukaisesti
  • asiakkaan asianmukaisuusarviointi ja soveltuvuusarviointi
  • raportointi viranomaisille (esimerkiksi veroviranomainen, poliisiviranomainen, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset)
  • riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet
  • kirjanpitoon liittyvä toiminta
  • palvelu- ja tuotekohtaiset lainsäädännöt (arvopapereihin, rahastoihin ja muihin instrumentteihin liittyvä sääntely ja raportointi)
  • asiakasvalitusten käsittely ja seuranta
  • velvollisuus hyödyntää verohallinnon ylläpitämää ns. positiivisen luottotietorekisterin tietoja yksityishenkilön luottokelpoisuuden tarkistamiseksi 1.4.2024 alkaen

Suostumus

Evli pyytää asiakkaalta erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelylle niissä tapauksissa, joissa sähköinen suoramarkkinointi ei perustu oikeutettuun etuun. Näissä tilanteissa pyyntö sisältää tietojen käsittelyn tarkoituksen, henkilötietojen tyypin ja oikeuden peruuttaa suostumus. Suostumus voidaan peruuttaa koska tahansa sen antamisen jälkeen.

 • Esimerkkejä käsittelytoimista, joissa Evli noudattaa tätä käsittelyperustetta:
  • erityisten henkilötietoryhmien käsittely, esimerkiksi tilaisuuksia varten kerättävät ruokavaliotiedot
  • erilaiset vapaaehtoiset kyselyt, kilpailut ja arvonnat osana esimerkiksi bränditutkimuksia
  • evästeet ja niitä vastaava tekniikka

Oikeutettu etu

Tarvittaessa Evli voi käyttää oikeutettua etua, mikäli asiakkaan perusoikeudet- ja vapaudet eivät ole ristiriidassa tällaisten etujen kanssa.

 • Esimerkkejä käsittelytoimista, joissa Evli noudattaa tätä käsittelyperustetta:
  • asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä
  • erilaiset analyysit, kuten markkinointi-, asiakas- ja tuoteanalyysit
  • markkinointitoimet, sisältäen suoramarkkinoinnin kohdentamisen ja suunnittelun, sisältäen prosessien ja liiketoimintojen kehittämisen, sekä näiden testaamisen
  • puhelinnauhoitteiden taltiointi asiakaspalvelussa
  • sosiaalisen median käytön analysointitarkoituksessa kohdentaaksemme markkinointia ja viestintää, sekä tarjotaksemme käyttäjätukea
  • palveluiden ja tuotevalikoiman optimointi asiakkaalle sopivaksi ja tuotevalikoimamme parantamiseksi
  • asiakasprofilointi markkinointitarkoituksissa tehtäviin analyyseihin
  • asiakasprofilointi petosten estämiseksi, sekä rahanpesun ja terrorismin estämisen toiminnan tukemiseksi
  • anonymisoitujen tietojen käyttäminen palveluiden ja tuotteiden kehittämistarkoituksessa ja testauksessa
  • tarkastukset, kuten kirjanpidolliset ja sisäiset tarkastukset
  • oikeusvaateet ja niiden käsittely, kuten perintämenettely tai oikeusvaateen laatimisprosessi, esittäminen tai puolustautuminen oikeusvaadetta vastaan

Evli säilyttää asiakkuuden kannalta tarpeellisia tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tietojen käyttötarkoituksista ja Evli noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan tietojen säilyttämisessä.

Evli säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, jota varten henkilötiedot on kerätty ja niitä on käsitelty, ellei muu lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempää aikaa. Mikäli Evli säilyttää henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, kirjanpidollisiin tarkoituksiin tai vakavaraisuusvaatimusten toteuttamiseen, Evli säilyttää henkilötietoja vain, mikäli säilytys on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai lainsäädäntö sitä edellyttää.

Tietojen säilyttämistä koskevissa velvoitteissa voi olla eroavaisuuksia Evli-konsernin sisällä, johtuen eri maiden kansallisista lainsäädännöistä. Lähtökohtaisesti Evli säilyttää asiakastietoja kymmenen (10) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen voidakseen laatia, esittää ja puolustaa oikeudellisia vaateita, periä velkoja tai saatavia sekä osoittaa viranomaisten pyynnöstä noudattavansa lakien ja sääntelyn asettamia velvoitteita. Henkilötietojen säilytysaika riippuu kuitenkin tapauskohtaisesti tietojen käsittelyn tarkoituksesta Säilytysaika voi pidentyä, mikäli henkilötietoja tarvitaan oikeudenkäyntiin, tai muuhun oikeudelliseen menettelyyn. Henkilötiedot poistetaan järjestelmistämme ja rekistereistämme kohtuullisen ajan kuluttua, kun henkilötietoja ei enää tarvita. Pyynnöstä Evli toimittaa tarkempia tietoja.

 • Esimerkkejä säilytysajoista, joita Evli noudattaa:
  • asiakassopimuksiin liittyvää materiaalia säilytetään lakisääteisten ja sopimukseen perustuvien velvoitteiden ja vastuiden takia kymmenen (10) vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä, ellei lainsäädännöstä muuta johdu
  • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön mukaisia asiakkaan tuntemistietoja säilytetään pääsääntöisesti viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä
  • yhteisön edustajan henkilötietojen säilytys niin kauan, kun rekisteröity toimii yhteisön edustajana Evlin suuntaan. Poistamme henkilötiedot kohtuullisessa ajassa kyseisen roolin päätyttyä tai yhteisön ilmoitettua uuden edustajan, mikäli kyse ei ole sopimuksiin tai sopimusmateriaaleihin liittyvistä henkilötiedoista, taikka ellei henkilötietoja tarvitse säilyttää lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
  • sähköistä suoramarkkinointia varten säilytämme tarpeellisia henkilötietoja toistaiseksi, ellei vastaanottaja peru sähköiseen suoramarkkinointiin antamaansa suostumusta tai kiellä sähköistä suoramarkkinointia
  • tapahtumiin (koulutukset ja asiakastapahtumat) liittyviä henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti vuoden (1) ajan kyseisestä tapahtumasta, ellei henkilötietoja hyödynnetä myöhemmin järjestettävään tapahtumaan tai markkinointiin. Ruokavaliotietojen osalta tiedot poistetaan kuukauden (1) kuluessa tapahtumasta.
  • vapaaehtoisen kyselyn, kilpailun tai arvonnan päättymiseen asti, sekä mahdollisia ääni- tai kuvatallenteita näkyvyyttä ja julkisuutta varten käsitellään enintään viisi (5) vuotta.
  • henkilötietojen käsittelyyn annettuja suostumuksia ja kieltoja säilytetään niiden voimassaoloajan ajan, useimmiten toistaiseksi

Evlillä on lain mukaan oikeus luovuttaa henkilötietoja lain velvoitteiden sallimassa laajuudessa, palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseksi ja sopimussuhteen noudattamiseksi.

Evlillä on oikeus luovuttaa henkilötietoja toisille Evli-konserniin kuuluville yhtiöille, joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus kuin Evli Oyj:tä. Tietoja saadaan käyttää esimerkiksi asiakassuhteiden hoitamiseen, riskienhallintaan ja suoramarkkinointiin. Tietoja Evli-konserniin kuuluvista yhtiöistä (lista ei ole tyhjentävä). Lisäksi Evli luovuttaa henkilötietoja lakiin perustuen viranomaisille, esimerkiksi Finanssivalvonnalle, Verohallinnolle, poliisille ja ulosottoviranomaiselle.

Evli voi luovuttaa henkilötietoja myös muille kolmansille tahoille henkilötietolain velvoitteiden sallimassa laajuudessa palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseksi ja sopimussuhteen noudattamiseksi. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi tunnistautumisratkaisut ja tietojen siirto eri osapuolten välillä, kuten keskuspankkien, yhteistyöpankkien, tilisiirtojen vastaanottajien ja selvitysyhteisöjen. Lisäksi Evli on tehnyt yhteistyösopimuksia esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita koskien kolmansien palveluntarjoajien ja toimittajien kanssa.

Evli Oyj käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä, mutta niitä voidaan käsitellä myös ETA:n ulkopuolella kolmansissa maissa. Kun tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Evli Oyj huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi käytämme tarvittaessa esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita ja huomioimme EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojakehyksen, sekä mahdolliset muut lisäsuojamekanismit. Pyynnöstä toimitamme lisätietoja.

Evlillä on käytössä asianmukaiset hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset turvallisuusmenettelyt. Turvaamme näillä menettelyillä Evlin hallussa olevia tietoja esimerkiksi estääksemme tietojen luvattoman käytön, tuhoamisen ja katoamisen.

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Oikeuksien tarkempi soveltaminen riippuu henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta tapauskohtaisesti. Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi toimittaa Evlille kirjeitse tai sähköpostitse.

Käyttääksesi oikeuksiasi tässä otteessa mainittuihin toimiin, ota yhteyttä:

 1. Evli Oyj, Sijoittajapalvelun postiosoite Evli Oyj c/o Sijoittajapalvelu PL 1081, 00101 Helsinki
 2. Evli Oyj, Sijoittajapalvelun sähköpostiosoite info@evli.com 
 3. Evli Oyj, Sijoittajapalvelun asiakaspalvelunumero 09-47669701

Lisäksi muistutamme, että rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Suosittelemme kuitenkin ensin ottamaan yhteyttä suoraan Evliin henkilötietojen käsittelyä koskevan asian selvittämiseksi.

Tietosuojalainsäädännön määrittelemien rekisteröidyn oikeuksien perusteella rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä saada pääsy näihin henkilötietoihin:

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä Evlissä. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistettu tieto siitä, käsitelläänkö hänen tietojaan Evlissä ja mikäli tietoja käsitellään, oikeus tutustua tietoihin ja saada jäljennös käsiteltävistä tiedoista. Lisäksi Evlin asiakkailla on mahdollisuus itse tarkistaa ja hakea tietojaan suoraan My Evli -verkkopalvelusta. Asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista suoramarkkinointia varten kerättyjä tietoja ja suostumuksia voi tarkastella ja hallinnoida itsepalveluna

Oikeus henkilötietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen:

Mikäli rekisteröidyn tietoja käsitellään Evlissä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tietojen oikaisua tai epätarkan tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on myös tapauskohtaisesti tietosuojalainsäädännön tarkemmin osoittamissa tilanteissa oikeus pyytää tietojensa poistamista (oikeus tulla unohdetuksi). Lakisääteiset velvoitteet voivat kuitenkin estää tietojen poistamispyynnön toteuttamisen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisissa tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Mikäli virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa tai kiistettyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnössä on muuta epäselvyyttä, käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, jotta Evli voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Oikeus henkilötietojen siirtämiseen:

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisissa tilanteissa oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee rekisterinpitäjälle toimitettuja henkilötietoja, jotka ovat jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus tai sopimus, joiden käsittely suoritetaan automaattisesti. Tiedot on oikeus saada siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä ja profilointia. Evli voi kieltäytyä rekisteröidyn pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Evlin taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Tästä huolimatta rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus:

Tilanteissa, joissa rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa milloin tahansa antamansa suostumus ilmaiseksi. Peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumus, esimerkiksi uutiskirjeiden lähettäminen tai sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen. Suoramarkkinointirekisteristä rekisteröity poistaa ja hallinnoi tietojaan itse. Asiakasrekisteriin suoramarkkinointikielto merkitään asiakkaan ilmoituksen perusteella. Lisätietoa suoramarkkinoinnista

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi:

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Evli ei tee rekisteröityä koskevia merkittäviä päätöksiä pelkästään automaattiseen tietojen käsittelyyn ja profilointiin perustuen ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, soveltuvan lainsäädännön lupaa tai kun automaattinen päätöksen teko on välttämätöntä sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Automaattisen päätöksen teon olemassaolosta ilmoitetaan palvelun yhteydessä ja päätöksistä voi aina valittaa.

Evli noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja on nimittänyt tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaavan yleistehtävänä on valvoa, että voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan Evlissä.

Evli Oyj:n tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava, tietosuoja@evli.com
Evli Oyj c/o Tietosuojavastaava PL 1081, 00101 Helsinki.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojalainsäädännön mukaista valvontaa harjoittaa Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä.

Suomen Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. tietosuoja.fi/etusivu.

Evli käsittelee erilaisia henkilötietoja riippuen siitä, mitä tuotteita tai palveluita asiakas käyttää. Henkilötietoryhmät ja tietosisältö on ilmoitettu tarkemmin tämän sivun alaosasta löytyvistä erillisistä tietosuojaselosteista.

Evli tallentaa puheluja ja verkkotapaamisia esimerkiksi asiakaspyyntöjen dokumentaatiota varten, turvallisuuden varmistamiseksi, toimeksiantojen ja muiden toimien vastaanottamiseksi ja vahvistamiseksi, rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi ja estämiseksi, sekä muiden lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Joissain tapauksissa tallenteita voidaan lakisääteisten vaatimusten sallimalla tavalla lisäksi käyttää henkilöstön kouluttamiseen, laadun valvontaan ja prosessien kehittämiseen.

Evlin toimitiloissa on valvontakameroita konttoreissa turvallisuussyistä ja rikosten ehkäisemiseksi. Kameravalvonnan alaiset alueet on ilmoitettu konttoreillamme kylteillä. Suoritamme kameravalvontaa osana turvallisuusjärjestelmäämme. Tallennettua materiaalia voidaan jakaa viranomaisille, mikäli jakaminen on välttämätöntä rikostutkinnan takia.

Evli käsittelee esimerkiksi seuraavia henkilötietoluokkia:

Yksilöintitiedot:
Esimerkiksi asiakkaan perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus, sähköisen tunnistautumisen tiedot tai henkilöllisyystodistuksen tiedot. Ääni- ja kuvatallenteet mahdollisista yhteydenotoista.

Yhteystiedot:
Esimerkiksi asiakkaan puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoitteet.

Profiilitiedot:
Esimerkiksi asiakkaan asiakastietoihin liittyvät lisätiedot, kuten asiakasnumero tai -tunnus, asiakkaan luokittelu ja asiakkaan riskiprofiiliin liittyvät tiedot. Lisäksi esimerkiksi asiakastiedot ja tapahtumatiedot asiakkuuden aikana.

Talouteen liittyvät tiedot:
Esimerkiksi asiakkaan ilmoittamat ja asiakkaalla säilytyksessä olevat omistustiedot, saldo, rahoitusinstrumentit, velkatiedot, maksuhuomautukset, luottotiedot, tulotiedot, sijoitustavoitteet, riskinsietokyky.

Verotiedot:
Esimerkiksi asiakkaan ilmoittama verotuksellinen kotipaikka ja verotunnistetieto.

Verkkotunnisteet:
Esimerkiksi asiakkaan IP-osoite, laite- ja selaintunnus, tai muu yksilöity tunnistetieto.

PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö):
Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden osalta tieto asemasta tai sen päättymisestä.

Tietoturvatiedot:
Esimerkiksi sähköisen järjestelmän kirjautumistiedot, turvallisuusloki ja auditrail-tiedot, sekä mahdollisen avainkortin aika- ja sijaintileimaukset, sekä numerotiedot.