Skip to content

Welcome to our new website


Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors

Summary statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors

(EN, ET, NL, FR, DE, IT, LT, LV, NO, PT, ES, SV)

2023

Summary

Evli Plc considers principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors. 

The present statement is the consolidated statement on principal adverse impacts on sustainability factors of Evli Plc and its subsidiary Evli Fund Management Company Ltd (collectively referred to as “Evli”).

This statement on principal adverse impacts on sustainability factors covers the reference period from January 1, 2023 to December 31, 2023.

Evli has considered the principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors during 2023 and developed a process to measure and consider impacts in different asset classes. Adverse impacts on sustainability risks have been considered in accordance with Evli’s Principles for Responsible Investment and Climate Change Principles and Evli’s climate targets. In addition, Evli has developed a tool for reviewing indicators of the principal adverse impacts (PAI indicators) on sustainability factors before and during the investment period. Evli has also developed its process for monitoring and analyzing PAI indicators during the year. The indicators describing the principal adverse impacts of Evli’s investments and the associated actions and targets are presented later in the report. 

To mitigate adverse environmental impacts, Evli strengthened its climate commitment by signing the Net Zero Asset Managers (NZAM) initiative in 2022, which aims to strengthen and further specify emission reduction targets in order to meet the objectives of the Paris Climate Agreement. In summer 2023, Evli submitted more specific interim targets to the NZAM initiative, which will provide more concrete tools and clearer metrics to support Evli’s short- and long-term climate targets. The interim targets consist of three separate targets: an interim target for investments, an engagement target and interim targets related to the assessment of companies. The NZAM interim target will initially include Evli's equity and corporate bond funds. Work will continue on other asset classes in line with Evli's climate target roadmap.  During 2023, Evli continued its research on biodiversity metrics and the impact of investments on nature, for example in terms of portfolio-specific analyses and monitoring the development of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) reporting framework. In September 2023, Evli joined the Nature Action 100 global investor engagement initiative, which aims to mobilize companies into more ambitious action to reverse nature and biodiversity loss. As part of its work related to biodiversity, Evli published a biodiversity roadmap for asset management in December, which sets out check marks for action to take biodiversity into consideration over the years 2023–2025. The roadmap aims to achieve a better understanding of the impacts of investments on biodiversity, to promote Evli's research on biodiversity and improve reporting on biodiversity.

Evli has considered adverse issues related to society and employees in accordance with its Principles for Responsible Investment (PRI) and serious violations have been analyzed and, where possible, Evli has engaged with the companies or, as a last resort, divested from them. 

The principal adverse impacts on sustainability indicators of investment decisions are most noticeable in minor holdings in companies and countries that violate the UN Global Compact principles or OECD guidelines (0.56% of companies), are involved in the manufacture or sale of controversial weapons and firearms (0.01% of companies) or have committed violations of social legislation (1.3% of sovereign debt holdings). Such investments are generally based on index investments in line with Evli's investment strategies and not on direct equity and fixed income investments managed by Evli itself.

Kokkuvõte

Evli Plc arvestab oma investeerimisotsustes peamiste kahjulike mõjudega jätkusuutlikkusteguritele. 

See teadaanne on konsolideeritud teadaanne Evli Plc ja tema tütarettevõtte Evli Fund Management Company Ltd (edaspidi ühiselt „Evli“) peamiste ebasoodsate mõjude kohta jätkusuutlikkusteguritele.

See teadaanne peamiste kahjulike mõjude kohta jätkusuutlikkusteguritele hõlmab võrdlusperioodi 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2023.

Evli on 2023. aasta jooksul kaalunud oma investeerimisotsuste peamisi kahjulikke mõjusid jätkusuutlikkusteguritele ning töötanud välja mõjude mõõtmise ja arvestamise protsessi eri varaklassides. Kahjulikke mõjusid jätkusuutlikkusriskidele on arvestatud vastavalt Evli vastutustundliku investeerimise põhimõtetele ja kliimamuutuste põhimõtetele ning Evli kliimaeesmärkidele. Lisaks sellele on Evli töötanud välja vahendi, mille abil saab vaadata jätkusuutlikkusteguritele avalduvate peamiste kahjulike mõjude näitajaid (PAI näitajad) enne investeeringuperioodi algust ja selle jooksul. Evli on aasta jooksul arendanud ka oma protsessi PAI näitajate jälgimiseks ja analüüsimiseks. Evli investeeringute peamisi kahjulikke mõjusid kirjeldavad näitajad ning nendega seotud meetmed ja eesmärgid esitatakse aruandes hiljem. 

Kahjulike keskkonnamõjude leevendamiseks tugevdas Evli oma kliimakohustust, allkirjastades 2022. aastal algatuse Net Zero Asset Managers (NZAM), mille eesmärk on tugevdada ja täpsustada veelgi heitkoguste vähendamise eesmärke, et täita Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke. 2023. aasta suvel esitas Evli täpsustatud vahe-eesmärgid NZAMi algatusele, mis annab konkreetsemad vahendid ja selgemad mõõdikud Evli lühi- ja pikaajaliste kliimaeesmärkide toetamiseks. Vahe-eesmärgid koosnevad kolmest eraldi eesmärgist: investeeringute vahe-eesmärk, kaasamise eesmärk ja ettevõtete hindamisega seotud vahe-eesmärgid. NZAMi vahe-eesmärk hõlmab esialgu Evli aktsia- ja võlakirjafonde. Töö teiste varaklassidega jätkub kooskõlas Evli kliimaeesmärkide tegevuskavaga.  2023. aasta jooksul jätkas Evli teadusuuringuid bioloogilise mitmekesisuse mõõdikute ja investeeringute mõju kohta loodusele, näiteks portfellipõhiste analüüside ja loodusega seotud finantsaruandluse töörühma (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD) aruandlusraamistiku arengu jälgimise suhtes. 2023. aasta septembris liitus Evli ülemaailmse investorite kaasamise algatusega Nature Action 100, mille eesmärk on kutsuda ettevõtteid üles võtma ambitsioonikamaid meetmeid looduse ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks. Osana oma bioloogilise mitmekesisusega seotud tööst avaldas Evli detsembris varahalduse bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava, milles on esitatud kontrollmärgid bioloogilise mitmekesisusega arvestavate meetmete võtmiseks aastatel 2023–2025. Tegevuskava eesmärk on saavutada parem arusaamine investeeringute mõjust bioloogilisele mitmekesisusele, edendada Evli bioloogilise mitmekesisuse alaseid teadusuuringuid ja tõhustada bioloogilist mitmekesisust käsitlevat aruandlust.

Evli on lahendanud ühiskonna ja töötajatega seotud ebasoodsaid küsimusi oma vastutustundliku investeerimise põhimõtete (PRI) kohaselt. Tõsiseid rikkumisi on analüüsitud, ettevõtteid on võimaluste piires mõjutatud või äärmisel juhul nendesse investeerimine lõpetatud. 

Peamine negatiivne mõju investeerimisotsuste jätkusuutlikkuse näitajatele on kõige märgatavam väiksemate osaluste puhul ettevõtetes ja riikides, mis rikuvad ÜRO Global Compacti põhimõtteid või OECD suuniseid (0,56% ettevõtetest), on seotud vastuoluliste relvade ja tulirelvade tootmise või müügiga (0,01% ettevõtetest) või on rikkunud sotsiaalseid õigusakte (1,3% riigivõlakirjade osalustest). Sellised investeeringud põhinevad üldjuhul Evli investeerimisstrateegiatega kooskõlas olevatel indeksinvesteeringutel, mitte Evli enda hallatavatel otsestel aktsia- ja fikseeritud tulumääraga investeeringutel.

Samenvatting

Evli Plc houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. 

De voorliggende verklaring is de geconsolideerde verklaring ten aanzien van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van Evli Plc en zijn dochteronderneming Evli Fund Management Company Ltd (gezamenlijk 'Evli' genoemd).

Deze verklaring ten aanzien van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren beslaat de referentieperiode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Gedurende 2023 heeft Evli rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en een procedure ontwikkeld om die effecten in verschillende activaklassen te meten en in acht te nemen. Met de ongunstige effecten op duurzaamheid wordt rekening gehouden overeenkomstig Evli’s beginselen voor verantwoord beleggen en zijn beginselen en doelstellingen inzake klimaatverandering. Bovendien heeft Evli een instrument ontwikkeld waarmee indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten (principal adverse impacts- of PAI-indicatoren) op duurzaamheidsfactoren zowel voor als tijdens de beleggingsperiode kunnen worden beoordeeld. Daarnaast heeft Evli in de loop van het jaar een proces voor het controleren en analyseren van PAI-indicatoren ontwikkeld. De indicatoren die de belangrijkste ongunstige effecten van Evli’s beleggingen aangeven alsmede de daarmee samenhangende maatregelen en doelstellingen worden later in het verslag gepresenteerd. 

Om ongunstige milieueffecten te verkleinen heeft Evli in 2022 zijn klimaatverbintenis bekrachtigd door het Net Zero Asset Managers-initiatief (NZAM) te ondertekenen. Dat initiatief is bedoeld om de emissiereductiedoelstellingen te verstevigen en nauwkeuriger te definiëren met het oog op het halen van de doelen van de Klimaatovereenkomst van Parijs. In de zomer van 2023 heeft Evli meer specifieke tussentijdse doelstellingen ingediend bij het NZAM-initiatief, die concretere hulpmiddelen en duidelijkere meetmethoden zullen bieden om de klimaatdoelen van Evli op korte en lange termijn te ondersteunen. De tussentijdse doelstellingen bestaan uit drie afzonderlijke doelen: een tussendoel voor investeringen, een engagementdoel en tussendoelen gerelateerd aan de beoordeling van ondernemingen. De tussentijdse NZAM-doelstelling zal in eerste instantie de aandelen- en bedrijfsobligatiefondsen van Evli omvatten. Het werk aan andere activaklassen zal worden voortgezet, in overeenstemming met Evli's routekaart voor klimaatdoelen. In 2023 zette Evli zijn onderzoek naar meetmethoden voor biodiversiteit en de impact van investeringen op de natuur voort, onder andere in de vorm van portefeuillespecifieke analyses en het monitoren van de ontwikkeling van het rapportagekader van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). In september 2023 sloot Evli zich aan bij het wereldwijde initiatief Nature Action 100 voor investeerders, dat tot doel heeft bedrijven te mobiliseren voor ambitieuzere acties om het verlies aan natuur en biodiversiteit om te buigen. In het kader van zijn inzet op het vlak van biodiversiteit publiceerde Evli in december een biodiversiteitsroutekaart voor activabeheer, met een afvinklijst voor acties om in de periode 2023-2025 rekening te houden met biodiversiteit. De routekaart heeft als doel een beter inzicht te krijgen in de impact van investeringen op de biodiversiteit, Evli's onderzoek naar biodiversiteit te bevorderen en de rapportage over biodiversiteit te verbeteren.

In overeenstemming met zijn beginselen voor verantwoord beleggen heeft Evli rekening gehouden met zaken die ongunstig zijn voor werknemers of de maatschappij. Ernstige schendingen zijn geanalyseerd en waar mogelijk heeft Evli bedrijven erop aangesproken of is Evli in het uiterste geval gestopt met het investeren in die bedrijven. 

De belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsindicatoren van beleggingsbeslissingen zijn het meest zichtbaar bij kleine belangen in bedrijven en landen die de beginselen van de VN Global Compact of de OESO-richtlijnen schenden (0,56 % van de bedrijven), betrokken zijn bij de fabricage of verkoop van controversiële wapens (0,01 % van de bedrijven) of sociale rechten schenden (1,3 % van de beleggingen in staatsobligaties). Dergelijke beleggingen zijn in het algemeen gebaseerd op indexbeleggingen overeenkomstig Evli’s beleggingsstrategieën en niet op directe aandelen- en vastrentende beleggingen die door Evli zelf worden beheerd.

Résumé

Evli Plc prend en compte les principales incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité.

La présente déclaration est la déclaration consolidée des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité d’Evli Plc et de sa filiales Evli Fund Management Company Ltd (conjointement « Evli »).

Cette déclaration des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité couvre la période de référence allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Evli a examiné les principales incidences négatives de ses décisions d’investissement en matière de durabilité au cours de l’année 2023 et a mis au point un processus pour mesurer et prendre en compte ces incidences dans toutes les catégories d’actifs. La prise en compte des incidences négatives sur la durabilité s’est appuyée sur le respect des principes d’investissement responsable d’Evli et des principes liés au changement climatique, ainsi que sur les objectifs d’Evli en matière climatique. En outre, Evli a mis au point un outil permettant d’examiner les indicateurs des principales incidences négatives sur la durabilité (indicateurs PAI) avant les investissements et pendant ceux-ci. Evli a également amélioré son processus de suivi et d’analyse des indicateurs PAI au cours de l’année. Les indicateurs décrivant les principales incidences négatives des investissements d’Evli et les mesures et objectifs correspondants sont présentés plus loin dans le rapport.

Pour atténuer les incidences négatives sur l’environnement, Evli a renforcé son engagement en faveur du climat en signant en 2022 l’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM), qui vise à renforcer et à définir plus précisément les objectifs de réduction des émissions afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. À l’été 2023, Evli a fixé des objectifs intermédiaires plus précis à l’initiative NZAM, qui fourniront des outils plus concrets et des mesures plus claires pour soutenir ses objectifs climatiques à court et à long terme. Ces objectifs intermédiaires comportent trois volets distincts : investissements, impact et évaluation des entreprises. Dans la phase initiale, les fonds d’actions et d’obligations d’entreprises d’Evli participeront à l’objectif intermédiaire NZAM. L’effort se poursuivra sur d’autres classes d’actifs conformément à la feuille de route des objectifs climatiques d’Evli. En 2023, Evli a poursuivi ses travaux de recherche sur les indicateurs de biodiversité et les impacts des investissements sur la nature, notamment par le biais d’analyses spécifiques aux portefeuilles et en suivant le développement du cadre de reporting de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). En septembre 2023, Evli a rejoint l’initiative internationale Nature Action 100, qui vise à promouvoir l’action des entreprises pour enrayer la perte de biodiversité. Dans le cadre de son action en faveur de la biodiversité, Evli a publié en décembre une feuille de route sur la biodiversité pour la gestion des actifs, qui fixe les étapes des activités visant à prendre en compte la biodiversité pour les années 2023-2025. Cette feuille de route vise à mieux comprendre l’impact des investissements sur la biodiversité, à promouvoir la recherche d’Evli sur la biodiversité et à améliorer le reporting lié à la biodiversité.

Les aspects préjudiciables à la société et aux employés ont été pris en compte par Evli conformément aux principes de l’investissement responsable ; les violations graves ont été analysées et, dans la mesure du possible, Evli a influé sur les entreprises concernées ou, en dernier recours, a cessé d’investir dans celles-ci.

Les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont les plus manifestes dans les petites participations dans des entreprises et des pays qui violent les principes du Pacte mondial de l’ONU ou les Principes directeurs de l’OCDE (0,56 % des entreprises), qui sont impliqués dans la fabrication ou la vente d’armes controversées (0,01 % des entreprises) ou qui ont commis des violations de la législation sociale (1,3 % des investissements en dette souveraine). Ces investissements sont généralement basés sur des investissements indiciels conformes aux stratégies d’investissement d’Evli et non sur des investissements directs en actions et en titres à revenu fixe autogérés par Evli.

Zusammenfassung

Die Evli Oyj berücksichtigt die wichtigsten negativen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Bei dieser Erklärung handelt es sich um eine konsolidierte Erklärung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Evli Oyj und ihre Tochtergesellschaft Evli-Rahastoyhtiö Oy. (zusammen "Evli")

Diese Erklärung zu den wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Bezugszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Evli hat die wichtigsten negativen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 2023 berücksichtigt und ein Verfahren zur Messung und Berücksichtigung der Auswirkungen in allen Anlageklassen entwickelt. Die Berücksichtigung negativer Nachhaltigkeitsauswirkungen basiert auf den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investment und den Klimagrundsätzen von Evli sowie auf den Klimazielen von Evli. Darüber hinaus hat Evli ein Instrument zur Überprüfung der Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit (PAI-Indikatoren) vor und während des Investitionszeitraums entwickelt. Evli hat im Laufe des Jahres auch sein Verfahren zur Überwachung und Analyse von PAI-Indikatoren weiterentwickelt. Die Indikatoren, die die wichtigsten negativen Auswirkungen der Investitionen von Evli beschreiben, sowie die entsprechenden Maßnahmen und Ziele werden weiter unten im Bericht vorgestellt. 

Um negative Auswirkungen auf die Umwelt abzumildern, hat Evli sein Klimaengagement 2022 durch die Unterzeichnung der Initiative Net Zero Asset Managers (NZAM) verstärkt, die darauf abzielt, die Emissionsreduktionsziele zu stärken und weiter zu definieren, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Im Sommer 2023 lieferte Evli spezifischere Meilensteine für die NZAM-Initiative, die konkretere Instrumente und klarere Messgrößen zur Unterstützung der kurz- und langfristigen Klimaziele von Evli bereitstellen wird. Die Meilensteine bestehen aus drei Einzelzielen: einem Investitionsmeilenstein, einem Wirkungsmeilenstein und einem Meilenstein zur Unternehmensbewertung. Der NZAM-Meilenstein wird zunächst die Aktien- und Unternehmensanleihenfonds von Evli umfassen. Die Arbeit an anderen Anlageklassen wird im Einklang mit der Roadmap für die Klimaziele von Evli fortgesetzt.  2023 setzte das Evli seine Forschung zu Biodiversitätsmetriken und den Auswirkungen von Investitionen auf die Natur fort, zum Beispiel in Form von portfoliospezifischen Analysen und der Überwachung der Entwicklung des Berichtsrahmens der Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Im September 2023 trat Evli der internationalen Initiative Nature Action 100 bei, deren Ziel es ist, unternehmerische Maßnahmen zur Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt zu fördern. Im Rahmen ihrer Arbeit zur biologischen Vielfalt veröffentlichte Evli im Dezember eine Biodiversitäts-Roadmap für die Vermögensverwaltung, die einen Plan für die biologische Vielfalt für die Jahre 2023-2025 enthält. Die Roadmap zielt darauf ab, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionen auf die biologische Vielfalt zu erlangen, die Evli-Forschung zur biologischen Vielfalt zu fördern und die Berichterstattung über die biologische Vielfalt zu verbessern.

Nachteilige soziale und arbeitnehmerbezogene Aspekte wurden von Evli im Einklang mit den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investieren behandelt, und schwerwiegende Verstöße wurden analysiert. Soweit möglich, wurde auf die Unternehmen eingewirkt oder, als letztes Mittel, die Investition beendet. 

Die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zeigen sich am deutlichsten bei dem geringen Anteil von Unternehmen und Ländern, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder gegen OECD-Vereinbarungen verstoßen (0,56 % der Unternehmen), an der Herstellung oder dem Verkauf umstrittener Waffen beteiligt sind (0,01 % der Unternehmen) oder Verstöße gegen die Sozialgesetzgebung begangen haben (1,3 % der Investitionen in Staatsschulden). Diese Anlagen basieren im Allgemeinen auf Indexinvestitionen in Übereinstimmung mit den Anlagestrategien von Evli und nicht auf direkten Aktien- und Rentenanlagen, die von Evli selbst verwaltet werden.

Sintesi

Evli S.p.A. prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. 

La presente dichiarazione rappresenta una dichiarazione congiunta di Evli S.p.A. e della sua società affiliata Evli Società di Gestione e Aurator Gestione Patrimoniale S.p.A. (Insieme “Evli”) sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.   

La presente dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità è rilasciata per il periodo di riferimento che decorre dal 1.1.2023 e termina il 31.12.2023.

Evli ha preso in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità durante l’anno 2023 e, inoltre, ha sviluppato procedure per la misurazione e la presa in considerazione degli effetti sulle diverse classi di investimento. La presa in considerazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità si fonda sulla conformità da parte di Evli ai principi di investimento sostenibile e responsabile e alle normative climatiche, così come sugli obiettivi climatici di Evli. Inoltre, Evli ha creato uno strumento da cui è possibile consultare, prima e durante il periodo di investimento, gli indicatori (indicatori PAI) dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Nel corso dell’anno, Evli ha anche sviluppato un processo di monitoraggio e analisi degli indicatori PAI. Gli indicatori, che mostrano i principali effetti negativi delle decisioni di investimento di Evli sui fattori di sostenibilità, e i relativi provvedimenti e obiettivi, sono presentati più avanti nella relazione. 

Al fine di ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, Evli ha rafforzato il proprio impegno per l’ambiente sottoscrivendo nel 2022 l’iniziativa Net Zero Asset Managers (NZAM), mediante la quale si mira a definire con maggiore precisione, e a rafforzare, gli obiettivi di riduzione delle emissioni, al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Nell'estate del 2023 Evli ha fornito tappe più specifiche per l'iniziativa NZAM, fornendo strumenti più concreti e indicatori più chiari per sostenere gli obiettivi climatici di Evli a breve e lungo termine. Le tappe consistono in tre obiettivi distinti: una tappa di investimento, una tappa di impatto e una tappa di valutazione delle aziende. La milestone NZAM includerà inizialmente i fondi azionari e obbligazionari di Evli. Il lavoro proseguirà per altre classi di attività, in linea con la tabella di marcia degli obiettivi climatici di Evli.

Nel corso del 2023, Evli ha proseguito la ricerca sulle metriche della biodiversità e sull'impatto degli investimenti sulla natura, ad esempio, in termini di analisi specifiche del portafoglio e di monitoraggio dello sviluppo del quadro di rendicontazione della Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Nel settembre 2023 Evli ha aderito all'iniziativa internazionale Nature Action 100, che mira a promuovere l'azione delle imprese per arrestare la perdita di biodiversità. Nell'ambito del suo lavoro sulla biodiversità, Evli ha pubblicato a dicembre una Biodiversity Roadmap for Asset Management, che definisce una tabella di marcia per le azioni da intraprendere per tenere conto della biodiversità tra il 2023 e il 2025. La roadmap mira a comprendere meglio l'impatto degli investimenti sulla biodiversità, a promuovere la ricerca di Evli sulla biodiversità e a migliorare la rendicontazione sulla biodiversità.

In conformità con i principi dell'investimento responsabile, Evli ha affrontato le questioni sociali e dei dipendenti; sono state analizzate le violazioni gravi e, ove possibile, le aziende sono state influenzate o, come ultima risorsa, l'investimento è stato interrotto.

I principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità è più evidente nella piccola percentuale di aziende e Paesi che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o gli accordi OCSE (0,56% delle aziende), sono coinvolti nella produzione o nella vendita di armi controverse (0,01% delle aziende) o hanno commesso violazioni della legislazione sociale (1,3% degli investimenti in titoli di Stato). Tali investimenti sono generalmente basati su indici in linea con le strategie di investimento di Evli e non su investimenti diretti in azioni e reddito fisso gestiti da Evli stessa.

Kopsavilkums

Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, “Evli Oyj” ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Šis paziņojums ir akciju sabiedrības “Evli Oyj” un tās meitasuzņēmuma “Evli Fund Management Company Ltd” (kopā saukti “Evli”) kopīgs paziņojums par svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Šis paziņojums par svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem attiecas uz pārskata periodu, kas sākas 2023. gada 1. janvārī un noslēdzas 2023. gada 31. decembrī.

2023. gadā “Evli” izvērtēja, kāda ir bijusi akciju sabiedrības ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, kā arī izstrādāja procedūru ietekmes mērīšanai un uzskaitei visās aktīvu klasēs. Izvērtējot negatīvo ietekmi uz ilgtspēju, “Evli” koncentrējās uz atbildīgas ieguldīšanas principu, centieniem apturēt klimata pārmaiņas un “Evli” uzstādītajiem mērķiem klimata jomā. “Evli” ir izstrādājusi rīku, ar ko pirms ieguldījumu veikšanas un ieguldījumu darbības laikā iespējams pārskatīt galvenos negatīvās ietekmes rādītājus (GNI rādītāji). Tāpat gada laikā “Evli” ir ieviesusi GNI rādītāju uzraudzības un analīzes procedūru. Rādītāji, kas raksturo svarīgāko negatīvo ietekmi saistībā ar “Evli” ieguldījumu objektiem, kā arī ar tiem saistītās darbības un mērķi ir izklāstīti tālāk ziņojumā.

Lai mazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, Evli 2022. gadā pastiprināja savu klimata apņemšanos, parakstot Net Zero Asset Managers (NZAM) iniciatīvu, kuras mērķis ir pastiprināt un precizēt emisiju samazināšanas mērķus, lai sasniegtu Parīzes klimata nolīguma mērķus. 2023. gada vasarā Evli iesniedza konkrētākus starpposma mērķus NZAM iniciatīvai, kas nodrošinās konkrētākus rīkus un skaidrākus rādītājus, lai atbalstītu Evli īstermiņa un ilgtermiņa klimata mērķus. Starpposma mērķi sastāv no trim atsevišķiem mērķiem: starpposma mērķis ieguldījumiem, iesaistes mērķis un starpposma mērķi, kas saistīti ar uzņēmumu novērtēšanu. NZAM starpposma mērķis sākotnēji ietvers Evli akciju un korporatīvo obligāciju fondus. Darbs turpināsies pie citiem aktīvu veidiem saskaņā ar Evli klimata mērķu ceļvedi.  2023. gadā Evli turpināja pētījumus par bioloģiskās daudzveidības rādītājiem un ieguldījumu ietekmi uz dabu, piemēram, veicot portfeļu specifiskās analīzes un uzraugot Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) ziņošanas sistēmas attīstību. 2023. gada septembrī “Evli” pievienojās globālajai investoru iesaistes iniciatīvai “Nature Action 100”, kuras mērķis ir mobilizēt uzņēmumus, lai tie dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības labā darītu vairāk. “Evli” uzmanību velta bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, tāpēc decembrī publicēja informatīvu materiālu par aktīvu pārvaldības principiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Šajā materiālā ir izklāstīti galvenie soļi, kas no 2023. līdz 2025. gadam jāīsteno bioloģiskās daudzveidības sakarā. Šī pamācība palīdz izprast ieguldījumu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, popularizē “Evli” pētījumus par bioloģisko daudzveidību, kā arī piedāvā uzlabotu bioloģiskās daudzveidības pārskatu iesniegšanas modeli.

Ar sabiedrību un darbiniekiem saistītie problemātiskie jautājumi “Evli” ir risināti saskaņā ar atbildīgas ieguldīšanas principiem. Nopietni pārkāpumi ir rūpīgi izanalizēti, iespēju robežās ir veiktas darbības uzņēmumu ietekmēšanai un ārkārtējos gadījumos ieguldīšana šādos uzņēmumos ir pārtraukta. 

Svarīgāko ieguldījumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas rādītājiem ir izteiktāka nelielās kontrolakciju sabiedrībās un valstīs, kas pārkāpj “ANO Global Compact” principus vai ESAO līgumus (0,56 % uzņēmumu), ir iesaistītas pretrunīgā ieroču ražošanā vai pārdošanā (0,01 % uzņēmumu) vai ir pārkāpušas kādu tiesību aktiem sociālajā jomā (1,3 % no valsts parādzīmju turētājiem). Šādi ieguldījumi galvenokārt tiek balstīti uz ieguldījumu indeksiem, kas atbilst “Evli” ieguldījumu stratēģijām, nevis tiešā kapitāla un fiksēto ienākumu ieguldījumiem, kurus pārvalda pati “Evli”.

Santrauka

Priimdama investicinius sprendimus „Evli Plc“ atsižvelgia į esminį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. 

Šis pranešimas yra bendras „Evli Plc“ ir jos dukterinės įmonės „Evli Fund Management Company Ltd“ (toliau bendrai – „Evli“) pranešimas apie esminį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Šis pranešimas apie esminį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams apima ataskaitinį laikotarpį, prasidedantį 2023 m. sausio 1 d. ir pasibaigiantį 2023 m. gruodžio 31 d.

Priimdama 2023 metų investicinius sprendimus „Evli“ atsižvelgė į pagrindinius tvarumą stabdančius veiksnius ir parengė poveikio įvairioms turto klasėms vertinimo ir apskaitos procesą. Nepalankūs tvarumui veiksniai apsvarstyti atsižvelgiant į „Evli“ atsakingo investavimo principus, klimato principus ir „Evli“ klimato tikslus. Be to, „Evli“ sukūrė priemonę, kurią galima naudoti pagrindiniams tvarumą stabdančių veiksnių rodikliams (PA rodikliai) peržiūrėti prieš investuojant ir investavimo metu. Per šiuos metus „Evli“ taip pat sukūrė savo PAI rodiklių stebėjimo ir analizės procesą. Rodikliai, apibūdinantys esminį neigiamą poveikį, susijusį su „Evli“ investavimo objektais, ir su jais susijusios priemonės bei tikslai bus pateikti ataskaitoje toliau. 

Siekdama suvaldyti neigiamą poveikį aplinkai, „Evli“ sustiprino savo įsipareigojimus klimato srityje, 2022 m. pasirašydama iniciatyvą „Net Zero Asset Managers“ (NZAM), kuria siekiama sustiprinti ir išsamiau apibrėžti išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus, kad būtų pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslai. 2023 m. vasarą „Evli“ pateikė konkretesnius tarpinius tikslus NZAM iniciatyvai, kuri suteiks konkretesnius įrankius ir aiškesnius rodiklius, padėsiančius „Evli“ siekti trumpalaikių ir ilgalaikių klimato tikslų. Tarpiniai tikslai susideda iš trijų atskirų tikslų: tarpinis investicijų tikslas, įsitraukimo tikslas ir tarpinis tikslas, susijęs su įmonių vertinimu. NZAM tarpinis tikslas iš pradžių apims „Evli“ nuosavybės ir įmonių obligacijų fondus. Darbas su kitomis turto klasėmis bus tęsiamas pagal „Evli“ klimato tikslų planą.  2023 m. „Evli“ tęsė biologinės įvairovės rodiklių ir investicijų poveikio gamtai tyrimus, pavyzdžiui, analizuodama konkrečius portfelius ir stebėdama su gamta susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės (angl. „Taskforce on Nature-related Financial Disclosures“, TNFD) atskaitomybės sistemos kūrimą. 2023 m. rugsėjį „Evli“ prisijungė prie pasaulinės investuotojų iniciatyvos „Nature Action 100“, kuria siekiama paskatinti įmones imtis ambicingesnių veiksmų siekiant atkurti gamtą ir biologinę įvairovę. Vykdydama savo veiklą, susijusią su biologine įvairove gruodžio mėn. „Evli“ paskelbė turto valdymo biologinės įvairovės veiksmų planą, kuriame nustatyti kontroliniai veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti biologinę įvairovę 2023-2025 m. laikotarpiu. Šio plano tikslas – geriau suprasti investicijų poveikį biologinei įvairovei, skatinti „Evli“ mokslinius tyrimus biologinės įvairovės srityje ir gerinti biologinės įvairovės ataskaitų teikimą.

„Evli“ sprendė visuomenei ir darbuotojams rūpimus klausimus vadovaudamasi atsakingo investavimo principais. Išanalizuoti rimti pažeidimai; bendrovėms pagal galimybes daryta įtaka, o kraštutiniais atvejais investicijos į jas buvo nutrauktos. 

Esminis neigiamas investicinių sprendimų poveikis tvarumo rodikliams labiausiai pastebimas nedidelėse įmonėse ir šalyse, kurios pažeidžia JT Pasaulinio susitarimo principus ar EBPO gaires (0,56 % įmonių), gamina ar parduoda prieštaringai vertinamus ginklus ir šaunamuosius ginklus (0,01 % įmonių) arba pažeidžia socialinius teisės aktus (1,3 % turimų valstybės skolos akcijų). Tokios investicijos paprastai grindžiamos indekso investicijomis, atitinkančiomis „Evli“ investavimo strategijas, o ne pačios „Evli“ valdomomis tiesioginėmis investicijomis ir fiksuotomis pajamų investicijomis.

Sammendrag

Evli Plc vurderer de viktigste konsekvensene av sine investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer. 

Denne uttalelsen er den samlede uttalelsen om de viktigste negative konsekvensene av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer for Evli Plc og dets datterselskap Evli Fund Management Company Ltd (sammen kalt "Evli").

Denne uttalelsen om viktigste negative konsekvenser av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer dekker referanseperioden fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023.

Evli har vurdert de viktigste negative konsekvensene av sine investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer i 2023 og utviklet en prosess for å måle og vurdere konsekvensene i ulike aktivaklasser. Negative konsekvenser på bærekraftsrisikoer har blitt vurdert i samsvar med Evlis prinsipper for ansvarlig investering, klimaendringer og Evlis klimamål. I tillegg har Evli utviklet et verktøy for å gjennomgå indikatorer for de viktigste negative konsekvensene (PAI-indikatorer) på bærekraftsfaktorer før og under investeringsperioden. Evli har også utviklet sin prosess for overvåking og analyse av PAI-indikatorer i løpet av året. Indikatorene som beskriver de viktigste negative konsekvensene av Evlis investeringer og tilhørende mål og tiltak, presenteres senere i rapporten. 

For å redusere negative miljøpåvirkninger styrket Evli sin klimaforpliktelse ved å signere initiativet Net Zero Asset Managers (NZAM) i 2022, som skal styrke og nærmere spesifisere utslippsreduksjonsmål for å oppfylle målene i Parisavtalen. Sommeren 2023 leverte Evli mer spesifikke delmål til NZAM-initiativet, som vil gi mer konkrete verktøy og tydeligere beregninger for å støtte Evlis kortsiktige og langsiktige klimamål. Delmålene består av tre separate mål: et delmål for investeringer, et engasjementsmål og delmål knyttet til vurderingen av selskaper. NZAM-delmålet vil i første omgang omfatte Evlis aksje- og selskapsobligasjonsfond. Arbeidet vil fortsette med andre aktivaklasser i tråd med Evlis veikart for klimamål.  I 2023 fortsatte Evli forskning på beregninger av biologisk mangfold og effekter av investeringer i natur, blant annet i form av porteføljespesifikke analyser og overvåking av utviklingen av rapporteringsrammeverket Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). I september 2023 ble Evli med i det globale initiativet for investorengasjement Nature Action 100, som har som mål å mobilisere selskaper til mer ambisiøse tiltak for å reversere tap av natur og biologisk mangfold. Som en del av arbeidet knyttet til biologisk mangfold publiserte Evli i desember et veikart om biologisk mangfold for formuesforvaltning, som angir merker for tiltak for å ta hensyn til biologisk mangfold i årene 2023–2025. Veikartet har som mål å gi en bedre forståelse av virkningene av investeringer på biologisk mangfold, å fremme Evlis forskning på biologisk mangfold og forbedre rapporteringen om biologisk mangfold.

Evli har vurdert negative problemer knyttet til samfunnet og ansatte i samsvar med prinsippene for ansvarlig investering (PRI). Alvorlige brudd er blitt analysert, og hvor det er mulig har Evli engasjert seg aktivt i selskapene eller som siste utvei trukket seg ut. 

De viktigste negative virkningene på bærekraftindikatorer for investeringsbeslutninger er mest merkbare i mindre eierandeler i selskaper og land som bryter FNs Global Compact-prinsipper eller OECD-retningslinjene (0,56 % av selskapene), er involvert i produksjon eller salg av kontroversielle våpen og skytevåpen (0,01 % av selskapene) eller har begått brudd på sosial lovgivning (1,3 % av statsobligasjonene). Slike investeringer er generelt basert på indeksinvesteringer i tråd med Evlis investeringsstrategier og ikke på direkte egenkapital og faste inntektsinvesteringer som forvaltes av Evli selv.

Resumo

A Evli Plc tem sempre presentes os efeitos adversos na sustentabilidade envolvidos nas suas decisões de investimento. 

A presente declaração corresponde ao pensamento consolidado da Evli Plc e da sua subsidiária Evli Fund Management Company Ltd (coletivamente referidas como "Evli") relativamente aos principais impactos adversos na sustentabilidade.

O ano de 2023, na sua totalidade, é o período aqui considerado no que respeita aos principais impactos adversos associados à sustentabilidade.

Durante esse ano, a Evli considerou os principais impactos adversos na sustentabilidade resultantes das suas decisões de investimento, tendo desenvolvido para o efeito processos de medição para diferentes classes de ativos. 

Tais impactos adversos foram considerados no quadro dos Princípios de Investimento Responsável, os Princípios relativos às Alterações Climáticas da Evli, bem como os seus objetivos relativos ao ambiente. Adicionalmente, a empresa desenvolveu uma ferramenta para analisar os indicadores dos principais impactos adversos (indicadores PAI) na sustentabilidade antes e durante o período de investimento. 

A Evli desenvolveu igualmente um processo de monitorização e análise ao longo do ano de indicadores PAI. Os parâmetros que descrevem os principais impactos adversos dos investimentos da empresa, assim como as ações e objetivos associados são apresentados mais adiante no relatório. 

Como forma de mitigação dos impactos ambientais adversos, a Evli reforçou o seu compromisso climático aderindo em 2022 à iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM), que visa robustecer e aprofundar as metas de redução de emissões, indo ao encontro dos objetivos do Acordo Climático de Paris.

No verão de 2023, e no âmbito da iniciativa NZAM, a Evli apresentou objetivos provisórios mais detalhados, apontando para ferramentas concretas e métricas claras que permitam apoiar os seus  objetivos climáticos a curto e longo prazo. Os objetivos intermédios englobam três áreas distintas: objetivos intermédios para investimentos, de compromisso, e objetivos intermédios relacionados com a avaliação das empresas. 

O objetivo intermédio NZAM irá centrar-se num momento inicial nos fundos de ações e obrigações de empresas da Evli, evoluindo para outras classes de ativos em conformidade com o roteiro de metas climáticas da empresa.  Durante 2023, a Evli prosseguiu as suas pesquisas acerca de métricas de biodiversidade e impacto dos investimentos na natureza, por exemplo, em termos de análises específicas de carteiras e acompanhando o desenvolvimento das atividades da Taskforce on Nature-related Financial Disclusures (TNFD). 

Em setembro de 2023, a Evli aderiu à iniciativa global de envolvimento de investidores Nature Action 100, que visa sensibilizar o mundo empresarial para a necessidade de ações mais ambiciosas para reverter os danos causados ao ambiente e à biodiversidade. No âmbito do seu trabalho relativo à biodiversidade, a Evli publicou em dezembro um roteiro para a gestão de ativos, que para o efeito estabelece padrões de atuação a serem desenvolvidos durante  2023-2025. Este roteiro tem por objetivo perceber melhor os impactos dos investimentos na biodiversidade, promover a investigação e aprimorar a comunicação.

A Evli analisou as questões adversas relacionadas com organizações e trabalhadores em consonância com os seus Princípios para o Investimento Responsável (PRI); as violações graves foram analisadas e sempre que possível envolveu-se ou, em última instância, optou pela desvinculação. 

Os principais impactos adversos nos indicadores de sustentabilidade das decisões de investimento são mais visíveis em participações menores em empresas e países que não respeitam os princípios do Pacto Global das Nações Unidas ou as diretrizes da OCDE (0,56% das empresas), estão envolvidas no controverso mundo do fabrico e venda de armamento (0,01% das empresas) ou cometeram violações da legislação social (1,3% das participações em dívida soberana). Estas aplicações baseiam-se geralmente em investimentos em índices, em conformidade com as estratégias da Evli, e não em investimentos diretos em ações e em títulos de rendimento fixo geridos pela própria Evli.

Resumen

Evli Plc tiene en cuenta los efectos adversos principales de sus decisiones de inversión en relación con los factores de sostenibilidad. 

El presente informe es el informe consolidado sobre los principales efectos adversos en los factores de sostenibilidad de Evli Plc y su filial Evli Fund Management Company Ltd (conjuntamente “Evli”).

El presente informe sobre los principales efectos adversos en los factores de sostenibilidad abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Evli ha tenido en cuenta los principales efectos adversos de sus decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad durante 2023 y ha desarrollado un procedimiento para medir y tener en cuenta los efectos en diferentes clases de activos. Los efectos adversos sobre los riesgos de sostenibilidad se han considerado de acuerdo con los Principios de Inversión Responsable y los Principios de Cambio Climático de Evli y sus objetivos climáticos. Además, Evli ha desarrollado una herramienta para revisar los indicadores de los principales efectos adversos sobre los factores de sostenibilidad antes y durante el periodo de inversión. Evli también ha desarrollado un proceso para supervisar y analizar los indicadores de los principales efectos adversos durante el ejercicio. Los indicadores que describen los principales efectos adversos de las inversiones de Evli, así como las acciones y los objetivos asociados, se presentan más adelante en el informe.

Con el fin de mitigar los efectos medioambientales adversos, Evli fortaleció su compromiso climático mediante la adhesión a la iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM) en 2022, tiene como objetivo reforzar y definir de manera más precisa los objetivos de reducción de emisiones, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo Climático de París. En el verano de 2023, Evli presentó objetivos provisionales más específicos para la iniciativa NZAM, que proporcionarán herramientas más concretas y métricas más claras a fin de respaldar los objetivos climáticos de Evli a corto y largo plazo. Los objetivos provisionales son tres: un objetivo provisional para las inversiones, un objetivo de compromiso y objetivos provisionales relacionados con la evaluación de las empresas. El objetivo provisional de NZAM incluirá inicialmente los fondos de renta variable y renta fija corporativa de Evli. Se seguirá trabajando en otras clases de activos de acuerdo con la planificación de los objetivos climáticos de Evli.  Durante 2023, Evli siguió investigando sobre las métricas de biodiversidad y los efectos de las inversiones en la naturaleza, por ejemplo en términos de análisis de carteras específicas y seguimiento de los avances del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD). En septiembre de 2023, Evli se unió a la iniciativa mundial de participación de inversores Nature Action 100, cuyo objetivo es movilizar a las empresas para que adopten medidas más ambiciosas destinadas a revertir la pérdida de naturaleza y biodiversidad. En el marco de su labor en materia de biodiversidad, Evli publicó en diciembre un plan de biodiversidad para la gestión de activos, en el que se establecen unos criterios de actuación para tener en cuenta la biodiversidad en el periodo 2023-2025. El objetivo de este plan es comprender mejor los efectos de las inversiones en la biodiversidad, promover el estudio de la biodiversidad por Evli y mejorar la información al respecto.

Evli ha estudiado las cuestiones adversas relacionadas con la sociedad y los empleados de acuerdo con sus Principios de Inversión Responsable (PRI) y se han analizado las infracciones graves y, cuando ha sido posible, Evli se ha comprometido con las sociedades o, como último recurso, ha optado por desinvertir en ellas. 

Los principales efectos adversos sobre los indicadores de sostenibilidad de las decisiones de inversión son más evidentes en participaciones minoritarias en sociedades y países que violan los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o las directrices de la OCDE (0,56% de las sociedades), que participan en la fabricación o venta de armas y armas de fuego controvertidas (0,01% de las sociedades) o que han cometido violaciones de la legislación social (1,3% de las posiciones en deuda soberana). Estas inversiones se basan generalmente en índices acordes con las estrategias de inversión de Evli y no en inversiones directas en renta fija y variable gestionadas por la propia Evli.

Sammanfattning

Evli Abp beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. 

Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för Evli Abp och dess dotterbolag Evli-Rahastoyhtiö Oy (tillsammans "Evli").

Föreliggande redogörelse om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer täcker referensperioden mellan den 1 januari 2023 och den 31 december 2023.

Evli har beaktat de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna av sina placeringsbeslut under 2023 och utvecklat en process för att mäta och beakta konsekvenserna i olika egendomsklasser. Beaktandet av negativa hållbarhetskonsekvenser har baserats på efterföljandet av Evlis principer för ansvarsfulla placeringar och klimatprinciper samt på Evlis klimatmål. Dessutom har Evli utvecklat ett verktyg med hjälp av vilket man kan granska indikatorerna (PAI-indikatorer) för de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna före placeringen och under placeringsperioden. Evli har också utvecklat sin uppföljnings- och analysprocess för PAI-indikatorerna under året. De indikatorer som beskriver de huvudsakliga negativa konsekvenserna av Evlis placeringsmål samt de åtgärder och mål som hänför sig till dem presenteras senare i rapporten. 

För att stävja de negativa miljökonsekvenserna har Evli stärkt sitt klimatåtagande genom att underteckna initiativet Net Zero Asset Managers (NZAM) år 2022, som syftar till att stärka och definiera utsläppsminskningsmålen mer exakt för att uppnå målen i Parisavtalet. Sommaren 2023 lämnade Evli in mer detaljerade etappmål till NZAM-initiativet, som kommer att ge mer konkreta verktyg och tydligare indikatorer för att stödja Evlis kort- och långsiktiga klimatmål. Etappmålen består av tre separata mål: etappmål för placeringar, påverkansmål och etappmål för utvärdering av bolag. I det första skedet ingår Evlis aktie- och företagslånefonder i NZAM-etappmålet. Arbetet kommer att fortsätta för de övriga egendomsklasserna i enlighet med Evlis färdplan för klimatmålen.  Under 2023 fortsatte Evli sitt forskningsarbete gällande indikatorer för biodiversitet och placeringarnas miljökonsekvenser, bland annat i fråga om portföljspecifika analyser och uppföljning av utvecklingen av rapporteringsramverket Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). I september 2023 anslöt sig Evli till det internationella initiativet Nature Action 100, vars syfte är att främja bolagens åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Som en del av sitt arbete med biologisk mångfald publicerade Evli i december en färdplan för biologisk mångfald för kapitalförvaltningen, vilken fastställer riktmärken för verksamheten för beaktande av den biologiska mångfalden 2023–2025. Syftet med färdplanen är att få en bättre förståelse för placeringarnas inverkan på den biologiska mångfalden, att främja Evlis forskningsarbete om biologisk mångfald och att utveckla rapporteringen om biologisk mångfald.

Evli har beaktat skadliga frågor som gäller samhället och arbetstagarna i enlighet med principerna för ansvarsfulla placeringar, allvarliga överträdelser har analyserats och om möjligt har bolag påverkats eller som en sista utväg har investeringar i dem avslutats. 

Negativa konsekvenser av placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer framhävs tydligare i små andelar i bolag och länder som bryter mot principerna i FN:s Global Compact eller OECD-avtal (0,56 % av bolagen), som deltar i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (0,01 % av bolagen) eller har gjort sig skyldiga till brott mot sociallagstiftningen (1,3 % av placeringar av statslån). Sådana placeringar baseras i regel på indexplaceringar i enlighet med Evlis placeringsstrategier och inte på direkta aktie- och ränteplaceringar som Evli själv förvaltar.

2022

Summary

Evli Plc considers principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors.

The present statement is the consolidated statement on principal adverse impacts on sustainability factors of Evli Plc and its subsidiaries, namely Evli Fund Management Company Ltd and Aurator Asset Management Ltd (jointly “Evli”).

This statement on principal adverse impacts on sustainability factors covers the reference period from January 1, 2022, to December 31, 2022.

Evli has considered the principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors during 2022 and developed a process to measure and consider impacts in different asset classes. Adverse impacts on sustainability risks have been considered in accordance with Evli’s Principles for Responsible Investment and Climate Change Principles and Evli’s climate targets. In addition, Evli has developed a tool for reviewing indicators of the principal adverse impacts on sustainability factors before and during the investment period. The indicators describing the principal adverse impacts of Evli’s investments, and the associated actions and targets are presented later in the report.

To mitigate adverse environmental impacts, Evli strengthened its climate commitment by signing the Net Zero Asset Managers (NZAM) initiative, which aims to strengthen and further specify emission reduction targets in order to meet the objectives of the Paris Climate Agreement. Efforts have been made to monitor more closely the impact of investment activities on biodiversity loss, but the limited data and the limitations of standards remain a challenge.

Evli has considered adverse issues related to society and employees in accordance with its Principles for Responsible Investment (PRI) and serious violations have been analyzed and, where possible, Evli has engaged with the companies or, as a last resort, divested from them. Evli also suspended and, where possible, divested from all investments in Russia in 2022 for breach of international agreements.

Minor holdings in companies and countries that violate the UN Global Compact principles or OECD guidelines (0.52% of companies), are involved in the manufacture or sale of controversial weapons and firearms (0.01% of companies) or have committed violations of social legislation (1.02% of sovereign debt holdings) are generally based on index investments in line with Evli’s investment strategies and not on direct equity and fixed-income investments managed by Evli itself.

Kokkuvõte

Evli Oyj arvestab oma investeerimisotsustes peamiste kahjulike mõjudega jätkusuutlikkusteguritele.

See teadaanne on Evli Oyj ning tema tütarettevõtte Evli-Rahastoyhtiö Oy ja Aurator Varainhoito Oy (üheskoos: Evli) ühine teadaanne peamiste kahjulike mõjude kohta jätkusuutlikkusteguritele.

See teadanne peamiste kahjulike mõjude kohta jätkusuutlikkusteguritele hõlmab võrdlusperioodi, mis algab 1. jaanuaril 2022 ja lõpeb 31. detsembril 2022.

Evli on oma 2022. aasta investeerimisotsuste puhul kaalunud peamisi jätkusuutlikkust pärssivaid tegureid ning töötanud välja mõjude mõõtmise ja arvestamise protsessi eri varaklassides. Ebasoodsaid jätkusuutlikkustegureid arvestades on lähtutud Evli vastutustundliku investeerimise põhimõtetest, kliimapõhimõtetest ja Evli kliimaeesmärkidest. Ühtlasi on Evli välja arendanud tööriista, millest saab enne investeeringut ja investeeringu ajal vaadata peamiste jätkusuutlikkust pärssivate tegurite näitajaid. Evli investeerimisobjektidega seotud peamisi kahjulikke mõjusid kirjeldavad näitajad ning nendega seotud meetmed ja eesmärgid esitatakse aruandes hiljem.

Et kahjulikke keskkonnamõjusid ohjeldada, tugevdas Evli oma kliimakohustust, allkirjastades algatuse Net Zero Asset Managers (NZAM), millega tahetakse tugevdada ning täpsemalt määratleda heitkoguste vähendamise eesmärke, et saavutada Pariisi kliimakokkuleppe sihid. Investeerimistegevuse mõju loodusliku mitmekesisuse kaole on püütud veelgi põhjalikumalt jälgida, kuid endiselt on probleemiks andmete ja standardite piiratus.

Evli on lahendanud ühiskonna ja töötajatega seotud mureküsimusi vastutustundliku investeerimise põhimõtete kohaselt. Tõsiseid rikkumisi on analüüsitud; ettevõtteid on võimaluste piires mõjutatud, äärmisel juhul nendesse investeerimine lõpetatud. Ühtlasi on Evli 2022. aastal peatanud kõik investeeringud Venemaale (ning võimaluste piires neist loobunud) rahvusvaheliste lepingute rikkumise tõttu.

Pisemad osalused ettevõtetes ja riikides, mis rikuvad ÜRO Global Compacti põhimõtteid või OECD lepinguid (0,52% ettevõtetest), osalevad vaidlusaluste relvade tootmises või müügis (0,01% ettevõtetest) või on toime pannud sotsiaalseaduste rikkumisi (1,02% riigivõlakirjadest), põhinevad eelkõige Evli investeerimisstrateegiatele vastavatel indeksiinvesteeringutel, mitte aga Evli enda hallatavatel otsestel aktsia- ja fikseeritud tulumääraga investeeringutel.

Samenvatting

Evli Plc houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

De voorliggende verklaring is de geconsolideerde verklaring ten aanzien van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van Evli Plc en zijn dochterondernemingen Evli Fund Management Company Ltd en Aurator Asset Management Ltd (gezamenlijk "Evli").

Deze verklaring ten aanzien van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren beslaat de referentieperiode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Gedurende 2022 heeft Evli rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en een procedure ontwikkeld om die effecten in verschillende activaklassen te meten en in acht te nemen. Met de ongunstige effecten op duurzaamheid wordt rekening gehouden overeenkomstig Evli’s beginselen voor verantwoord beleggen en zijn beginselen en doelstellingen inzake klimaatverandering. Bovendien heeft Evli een instrument ontwikkeld waarmee indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zowel voor als tijdens de beleggingsperiode kunnen worden beoordeeld. De indicatoren die de belangrijkste ongunstige effecten van Evli’s beleggingsdoelen aangeven alsmede de daarmee samenhangende maatregelen en doelstellingen worden later in het verslag gepresenteerd.

Om ongunstige milieueffecten te verkleinen heeft Evli zijn klimaatverbintenis bekrachtigd door het Net Zero Asset Managers–initiatief (NZAM) te ondertekenen. Dat initiatief is bedoeld om de emissiereductiedoelstellingen te verstevigen en nauwkeuriger te definiëren met het oog op het halen van de doelen van de Klimaatovereenkomst van Parijs. Er zijn inspanningen gedaan om de effecten van beleggingen op het verlies aan biodiversiteit beter te monitoren, maar het gebrek aan data en normen blijft een uitdaging.

In overeenstemming met zijn beginselen voor verantwoord beleggen heeft Evli rekening gehouden met zaken die ongunstig zijn voor werknemers of de maatschappij. Ernstige schendingen zijn geanalyseerd en waar mogelijk heeft Evli bedrijven erop aangesproken of is Evli in het uiterste geval gestopt met het investeren in die bedrijven. Ook heeft Evli in 2022 alle investeringen in Rusland opgeschort en waar mogelijk afgestoten vanwege de schending van internationale overeenkomsten.

Kleine belangen in bedrijven en landen die de beginselen van de VN Global Compact of de OESO-richtlijnen schenden (0,52 % van de bedrijven), betrokken zijn bij de fabricage of verkoop van controversiële wapens (0,01 % van de bedrijven) of sociale rechten schenden (1,02 % van de beleggingen in staatsobligaties) zijn in principe gebaseerd op indexbeleggingen overeenkomstig Evli’s beleggingsstrategieën en niet op directe aandelen- en vastrentende beleggingen beheerd door Evli zelf.

Résumé

Evli Plc prend en compte les principales incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité.

La présente déclaration est la déclaration consolidée des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité d’Evli Plc et de ses filiales Evli Fund Management Company Ltd et Aurator Asset Management Ltd (conjointement « Evli »).

Cette déclaration des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité couvre la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Evli a examiné les principales incidences négatives de ses décisions d’investissement en matière de durabilité au cours de l’année 2022 et a mis au point un processus pour mesurer et prendre en compte ces incidences dans toutes les catégories d’actifs. La prise en compte des incidences négatives sur la durabilité s’est appuyée sur le respect des principes d’investissement responsable d’Evli et des principes liés au changement climatique, ainsi que sur les objectifs d’Evli en matière climatique. En outre, Evli a mis au point un outil permettant d’examiner les indicateurs des principales incidences négatives sur la durabilité avant les investissements et pendant ceux-ci. Les indicateurs décrivant les principales incidences négatives des investissements d’Evli et les mesures et objectifs correspondants sont présentés plus loin dans le rapport.

Pour atténuer les incidences négatives sur l’environnement, Evli a renforcé son engagement en faveur du climat en signant l’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM), qui vise à renforcer et à définir plus précisément les objectifs de réduction des émissions afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Bien que des efforts aient été déployés pour suivre de plus près l’incidence des activités d’investissement sur la perte de biodiversité, le caractère limité des données et des normes reste un défi.

Les aspects préjudiciables à la société et aux employés ont été pris en compte par Evli conformément aux principes de l’investissement responsable ; les violations graves ont été analysées et, dans la mesure du possible, Evli a influé sur les entreprises concernées ou, en dernier recours, a cessé d’investir dans celles-ci. Evli a également suspendu et, dans la mesure du possible, s’est désengagé de tous ses investissements en Russie en 2022, en raison de la violation des accords internationaux.

Les petites participations dans des entreprises et des pays qui violent les principes du Pacte mondial de l’ONU ou les Principes directeurs de l’OCDE (0,52 % des entreprises), qui sont impliqués dans la fabrication ou la vente d’armes controversées (0,01 % des entreprises) ou qui ont commis des violations de la législation sociale (1,02 % des investissements en dette souveraine) sont généralement basées sur des investissements indiciels conformes aux stratégies d’investissement d’Evli et non sur des investissements directs en actions et en titres à revenu fixe gérés en propre par Evli.

Zusammenfassung

Die Evli Oyj berücksichtigt die wichtigsten negativen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Bei dieser Erklärung handelt es sich um eine konsolidierte Erklärung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Evli Oyj und ihre Tochtergesellschaften Evli-Rahastoyhtiö Oy und Aurator Varainhoito Oy (zusammen "Evli").  

Diese Erklärung zu den wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Bezugszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

Evli hat die wichtigsten negativen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 2022 berücksichtigt und ein Verfahren zur Messung und Berücksichtigung der Auswirkungen in allen Anlageklassen entwickelt. Die Berücksichtigung negativer Nachhaltigkeitsauswirkungen basiert auf den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investment und den Klimagrundsätzen von Evli sowie auf den Klimazielen von Evli. Darüber hinaus hat Evli ein Instrument zur Überprüfung der Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit vor und während des Investitionszeitraums entwickelt. Die Indikatoren, die die wichtigsten negativen Auswirkungen der Investitionen von Evli beschreiben, sowie die entsprechenden Maßnahmen und Ziele werden weiter unten im Bericht vorgestellt.

Um negative Auswirkungen auf die Umwelt abzumildern, verstärkte Evli sein Klimaengagement durch die Unterzeichnung der Initiative Net Zero Asset Managers (NZAM), die darauf abzielt, die Emissionsreduktionsziele zu stärken und weiter zu definieren, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Es wurden Anstrengungen unternommen, um die Auswirkungen von Investitionstätigkeiten auf die Natur genauer zu überwachen, aber die begrenzten Daten und Standards bleiben eine Herausforderung.

Nachteilige soziale und arbeitnehmerbezogene Aspekte wurden von Evli im Einklang mit den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investieren behandelt, und schwerwiegende Verstöße wurden analysiert. Soweit möglich, wurde auf die Unternehmen eingewirkt oder, als letztes Mittel, die Investition beendet. Evli hat 2022 außerdem alle Investitionen in Russland wegen Verletzung internationaler Vereinbarungen ausgesetzt und, soweit möglich, veräußert.

Geringfügige Beteiligungen an Unternehmen und Ländern, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Verträge verstoßen (0,52 % der Unternehmen), an der Herstellung oder dem Verkauf umstrittener Waffen beteiligt sind (0,01 % der Unternehmen) oder Verstöße gegen die Sozialgesetzgebung begangen haben (1,02 % der Beteiligungen an Staatsanleihen), basieren im Allgemeinen auf Indexinvestitionen im Einklang mit den Anlagestrategien von Evli und nicht auf direkten Aktien- und Rentenanlagen, die von Evli selbst verwaltet werden.

Sintesi

Evli S.p.A. prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

La presente dichiarazione rappresenta una dichiarazione congiunta di Evli S.p.A. e della sua società affiliata Evli Società di Gestione e Aurator Gestione Patrimoniale S.p.A. (Insieme “Evli”) sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.  

La presente dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità è rilasciata per il periodo di riferimento che decorre dal 1.1.2022 e termina il 31.12.2022.

Evli ha preso in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità durante l’anno 2022 e, inoltre, ha sviluppato procedure per la misurazione e la presa in considerazione degli effetti sulle diverse classi di investimento. La presa in considerazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità si fonda sulla conformità da parte di Evli ai principi di investimento sostenibile e responsabile e alle normative climatiche, così come sugli obiettivi climatici di Evli. Inoltre, Evli ha sviluppato uno strumento da cui è possibile consultare, prima e durante il periodo di investimento, gli indicatori dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Gli indicatori, che mostrano i principali effetti negativi delle decisioni di investimento di Evli sui fattori di sostenibilità, e i relativi provvedimenti e obiettivi, sono presentati più avanti nella relazione.

Al fine di ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, Evli ha rafforzato il proprio impegno per l’ambiente sottoscrivendo l’iniziativa Net Zero Asset Managers (NZAM), mediante la quale si mira a definire con maggiore precisione e a rafforzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni, al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Si monitorano con più determinazione gli effetti delle attività di investimento sull’ambiente, ma la limitazione dei dati e degli standard rappresenta ancora una sfida.

In conformità ai principi di investimento sostenibile e responsabile, Evli ha preso in considerazione i fattori negativi sulla società e sui lavoratori e sono state, quindi, analizzate eventuali gravi violazioni e, per quanto possibile, influenzate le imprese, oppure, come extrema ratio, annullati gli investimenti su tali imprese. Nel 2022 Evli ha interrotto e ha rinunciato, per quanto possibile, ad ogni investimento in Russia a causa delle violazioni degli accordi internazionali.

Piccole quote nelle imprese e nei paesi che violano i principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite o le Convenzioni OCSE (0,52% delle imprese), che partecipano alla controversa fabbricazione e vendita di armi (0,01% delle imprese), oppure, che violano la legislazione sociale (1,02% degli investimenti in prestiti statali), si basano, in linea di principio, su investimenti in indice delle strategie di investimento di Evli e non su investimenti azionari e su tasso d’interesse diretti e autogestiti da Evli.

Kopsavilkums

Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, Evli Oyj ņem vērā galvenos nelabvēlīgās ietekmes faktorus uz ilgtspēju.

Šis paziņojums ir Evli Oyj un tās meitasuzņēmumu Evli-Rahastoyhtiö Oy un Aurator Varainhoito Oy (visi kopā saukti “Evli”) kopīgs paziņojums par galveno negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Šis paziņojums par galveno nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem attiecas uz pārskata periodu, kas sākas 2022. gada 1. janvārī un noslēdzas 2022. gada 31. decembrī.

Pieņemot lēmumus par 2022. gadā veicamajiem ieguldījumiem, Evli ir apsvērusi galvenos faktorus, kas nelabvēlīgi ietekmē ilgtspēju, un ir izstrādājusi procesu ietekmes mērīšanai un uzskaitei visās aktīvu klasēs. Evli ir balstījusies uz atbildīgas ieguldīšanas principu, klimata principu un Evli uzstādītajiem klimata jomas mērķiem, ņemot vērā arī nelabvēlīgās ietekmes faktorus uz ilgtspēju. Tāpat Evli ir izstrādājusi rīku, ko var izmantot, lai pārskatītu galvenos ilgtspējas faktorus pirms ieguldījumu veikšanas un ieguldījumu darbības laikā. Rādītāji, kas raksturo galvenās negatīvās ietekmes saistībā ar Evli ieguldījumu objektiem, kā arī ar tiem saistītie pasākumi un mērķi ir izklāstīti tālāk ziņojumā.

Lai mazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, Evli ir noteikusi stingrākas saistības klimata jomā, parakstot iniciatīvu Net Zero Asset Managers (NZAM), kuras mērķis ir nostiprināt un sīkāk definēt emisiju samazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanu. Ir veikti pasākumi, lai vēl vairāk ierobežotu ieguldījumu darbības ietekmi uz bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, taču joprojām problēmas sagādā datu un standartu ierobežotība.

Ar sabiedrību un darbiniekiem saistītie problemātiskie jautājumi Evli ir risināti saskaņā ar atbildīgas ieguldīšanas principiem. Nopietnie pārkāpumi ir rūpīgi izanalizēti, iespēju robežās ir veiktas darbības uzņēmumu ietekmēšanai un ārkārtējos gadījumos ieguldīšana šādos uzņēmumos ir pārtraukta. Sakarā ar starptautisko līgumu pārkāpumiem no Krievijas puses 2022. gadā Evli ir apturējusi arī visus ieguldījumus Krievijā (un, ciktāl tas bijis iespējams, atteikusies no tiem).

Mazāka apjoma līdzdalība uzņēmumos un valstīs, kas pārkāpj ANO Global Compact principus vai ESAO līgumus (0,52 % uzņēmumu), ir iesaistītas strīdīgu ieroču ražošanā vai pārdošanā (0,01 % uzņēmumu) vai ir izdarījušas sociālo normu pārkāpumus (1,02 % valsts obligāciju), galvenokārt balstās uz indeksu ieguldījumiem saskaņā ar Evli ieguldījumu stratēģijām, nevis uz tiešiem pašu Evli pārvaldītiem kapitāla vērtspapīru un fiksēta ienākuma ieguldījumiem.

Santrauka

Priimdama investicinius sprendimus „Evli Oyj“ atsižvelgia į esminį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Šis pranešimas yra bendras „Evli Oyj“ ir jos dukterinės įmonės „Evli-Rahastoyhtiö Oy“ bei „Aurator Varainhoito Oy“ (toliau bendrai - „Evli“) pranešimas apie esminį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Šis pranešimas apie esminį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams apima ataskaitinį laikotarpį, prasidedantį 2022 m. sausio 1 d. ir pasibaigiantį 2022 m. gruodžio 31 d.

Priimdama 2022 metų investicinius sprendimus „Evli“ atsižvelgė į pagrindinius tvarumą stabdančius veiksnius ir parengė poveikio įvairioms turto klasėms vertinimo ir apskaitos procesą. Nepalankūs tvarumui veiksniai apsvarstyti atsižvelgiant į „Evli“ atsakingo investavimo principus, klimato principus ir „Evli“ klimato tikslus. Be to, „Evli“ sukūrė priemonę, kurią galima naudoti pagrindiniams tvarumą stabdančių veiksnių rodikliams peržiūrėti prieš investuojant ir investavimo metu. Rodikliai, apibūdinantys esminį neigiamą poveikį, susijusį su „Evli“ investavimo objektais, ir su jais susijusios priemonės bei tikslai bus pateikti ataskaitoje toliau.

Siekdama suvaldyti neigiamą poveikį aplinkai, „Evli“ sustiprino savo įsipareigojimus klimato srityje, pasirašydama iniciatyvą Net Zero Asset Managers (NZAM), kuria siekiama sustiprinti ir išsamiau apibrėžti išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus, kad būtų pasiekti Paryžiaus klimato susitarimo tikslai. Buvo dedamos pastangos toliau stebėti investicinės veiklos poveikį biologinės įvairovės nykimui, tačiau ir dabar duomenų ir standartų vis dar trūksta.

„Evli“ sprendė visuomenei ir darbuotojams rūpimus klausimus vadovaudamasi atsakingo investavimo principais. Išanalizuoti rimti pažeidimai; bendrovėms pagal galimybes daryta įtaka, o kraštutiniais atvejais investicijos į jas buvo nutrauktos. Tuo pačiu, „Evli“ 2022 metais sustabdė visas investicijas Rusijoje (ir, kiek įmanoma, jų atsisakė) dėl tarptautinių sutarčių pažeidimų.

Mažesnės akcijų paketo dalys bendrovėse ir šalyse, kurios pažeidžia JT susitarimo „Global Compact“ principus arba EBPO sutartis (0,52 % bendrovių), yra susijusios su prieštaringai vertinamų ginklų gamyba ar pardavimu (0,01 % bendrovių) arba pažeidė socialinius įstatymus (1,02 % valstybės obligacijų), daugiausia grindžiamos indekso investicijomis, atitinkančiomis „Evli“ investavimo strategijas, o ne pačios „Evli“ valdomomis tiesioginėmis investicijomis į akcijas ir investicijomis su fiksuotos normos pajamomis.

Sammendrag

Evli Plc vurderer de viktigste konsekvensene av sine investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer.

Denne uttalelsen er den samlede uttalelsen om de viktigste negative konsekvensene av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer for Evli Plc og inkluderer dets datterselskaper, Evli Fund Management Company Ltd og Aurator Asset Management Ltd (sammen kalt "Evli").

Denne uttalelsen om viktigste negative konsekvenser av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer dekker referanseperioden fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022.

Evli har vurdert de viktigste negative konsekvensene av sine investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer i 2022 og utviklet en prosess for å måle og vurdere konsekvensene i ulike aktivaklasser. Negative konsekvenser på bærekraftsrisikoer har blitt vurdert i samsvar med Evlis prinsipper for ansvarlig investering, klimaendringer og Evlis klimamål. I tillegg har Evli utviklet et verktøy for å gjennomgå indikatorer for de viktigste negative konsekvensene på bærekraftsfaktorer før og under investeringsperioden. Indikatorene som beskriver de viktigste negative konsekvensene av Evilis investeringer, med tilhørende mål og tiltak, presenteres senere i rapporten.

For å redusere negative miljøpåvirkninger styrket Evli sitt klimaforpliktelse ved å signere initiativet Net Zero Asset Managers (NZAM), som skal styrke og nærmere spesifisere utslippsreduksjonsmål for å oppfylle målene i Parisavtalen. Det er gjort anstrengelser ved investeringsaktiviteter for å nøye overvåke virkningene på tap av biologisk mangfold, men de begrensede dataene og begrensninger i standarder er fortsatt en utfordring.

Evli har vurdert negative problemer knyttet til samfunnet og ansatte i samsvar med prinsippene for ansvarlig investering (PRI). Alvorlige brudd er blitt analysert, og hvor det er mulig har Evli engasjert seg aktivt i selskapene eller som siste utvei trukket seg ut. Evli har også suspendert og, der det er mulig, avstått fra alle investeringer i Russland i 2022 for brudd på internasjonale avtaler.

Mindre eierandeler finnes i selskaper og land som bryter FNs Global Compact-prinsipper eller OECD-retningslinjene (0,52% av selskapene), er involvert i produksjon eller salg av kontroversielle våpen og skytevåpen (0,01% av selskapene) eller har begått brudd på sosial lovgivning (1,02% av statsobligasjonene), er generelt basert på indeksinvesteringer i tråd med Evlis investeringsstrategier og ikke på direkte egenkapital og faste inntektsinvesteringer som forvaltes av Evli selv.

Resumo

A Evli Plc avalia os principais impactos adversos das suas decisões de investimento sobre fatores de sustentabilidade.

A presente declaração é a declaração consolidada acerca dos principais impactos adversos sobre os fatores de sustentabilidade da Evli Plc e das suas subsidiárias, nomeadamente, a Evli Fund Management Company Ltd e Aurator Asset Management Ltd (conjuntamente "Evli").

Esta declaração acerca dos principais impactos adversos nos fatores de sustentabilidade compreende o período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

A Evli avaliou os principais impactos adversos das suas decisões de investimento sobre fatores de sustentabilidade ao longo de 2022 e desenvolveu um processo para medir e considerar os impactos em diferentes categorias de ativos. Foram avaliados os impactos adversos sobre os riscos para a sustentabilidade de acordo com os Princípios da Evli para Investimento Responsável e Alterações Climáticas, bem como as metas climáticas da Evli. Adicionalmente, a Evli desenvolveu uma ferramenta para rever os indicadores dos principais impactos adversos sobre os fatores de sustentabilidade antes e durante o período de investimento. Os indicadores que descrevem os principais impactos adversos dos investimentos da Evli, bem como as ações e metas associadas apresentam-se mais à frente no relatório.

Para mitigar os impactos ambientais adversos, a Evli fortaleceu o compromisso climático ao subscrever a iniciativa Net Zero Asset Manager (NZAM), que procura fortalecer e aprofundar a especificação dos objetivos de redução de emissões para cumprir com os objetivos do Acordo de Paris para as alterações climáticas. Têm sido feitos esforços para acompanhar de perto o impacto das atividades de investimento na perda de biodiversidade, contudo os dados limitados e a limitação das normas continuam a ser um desafio.

A Evli considerou assuntos adversos relacionados com a sociedade e funcionários de acordo com os próprios Princípios de Investimento Responsável (PIR) sendo que foram observadas violações graves e, quando possível, ora investiu em empresas ora desinvestiu, como último recurso. A Evli também suspendeu e deixou, quando possível, todos os investimentos na Rússia em 2022 pelo incumprimento dos acordos internacionais.

As participações minoritárias em empresas e países que violan os princípios do Pacto Mundial das Nações Unidas ou as diretrizes da OCDE (0,52% das empresas), que estão envolvidos no fabrico ou venda de armamento controverso e armas (0,01% das empresas), ou que tenham violado legislação social (1,02% de títulos de dívida estrangeira), baseiam-se normalmente em investimentos indexados e em conformidade com as estratégias de investimento da Evli e não em investimentos de capital diretos ou de renda-fixa administrados pela própria Evli.

Resumen

Evli Plc tiene en cuenta los efectos adversos principales de sus decisiones de inversión en relación con los factores de sostenibilidad.

El presente informe es el informe consolidado sobre los principales efectos adversos en los factores de sostenibilidad de Evli Plc y sus filiales, a saber, Evli Fund Management Company Ltd y Aurator Asset Management Ltd (conjuntamente "Evli").

El presente informe sobre los principales efectos adversos en los factores de sostenibilidad abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Evli ha tenido en cuenta los principales efectos adversos de sus decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad durante 2022 y ha desarrollado un procedimiento para medir y tener en cuenta los efectos en diferentes clases de activos. Los efectos adversos sobre los riesgos de sostenibilidad se han considerado de acuerdo con los Principios de Inversión Responsable de Evli y los Principios de Cambio Climático y los objetivos climáticos de Evli. Además, Evli ha desarrollado una herramienta para revisar los indicadores de los principales efectos adversos sobre los factores de sostenibilidad antes y durante el periodo de inversión. Los indicadores que describen los principales efectos adversos de las inversiones de Evli, así como las acciones y objetivos asociados, se presentan más adelante en el informe.

Con el fin de mitigar los efectos medioambientales adversos, Evli ha fortalecido su compromiso climático mediante la adhesión a la iniciativa Net Zero Asset Managers (NZAM). Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar y definir de manera más precisa los objetivos de reducción de emisiones, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo Climático de París. Se han llevado a cabo esfuerzos para intensificar la supervisión del impacto de las actividades de inversión en la pérdida de biodiversidad. No obstante, aún persisten desafíos debido a la escasez de datos y a las limitaciones de las normas.

Evli ha abordado de manera exhaustiva las cuestiones adversas relacionadas con la sociedad y los empleados de acuerdo con sus Principios de Inversión Responsable (PRI) y se han analizado las infracciones graves y, cuando ha sido posible, Evli se ha comprometido con las sociedades o, como último recurso, ha optado por desinvertir en ellas. Evli también suspendió y, cuando fue posible, se desprendió de todas las inversiones en Rusia en 2022 por incumplimiento de acuerdos internacionales.

Las inversiones de Evli se basan generalmente en índices acordes con sus estrategias de inversión y no en inversiones directas en renta variable y renta fija gestionadas por la propia Evli. Evli evita las participaciones minoritarias en sociedades y países que violan los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o las directrices de la OCDE (representando el 0,52% de las sociedades). Además, Evli no invierte en sociedades implicadas en la fabricación o venta de armas controvertidas y armas de fuego (representando el 0,01% de las sociedades). También se distancia de inversiones que hayan cometido violaciones de la legislación social (representando el 1,02% de las participaciones en deuda soberana).

Sammanfattning

Evli Abp beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer.

Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för Evli Abp och dess dotterbolag Evli-Rahastoyhtiö Oy och Aurator Varainhoito Oy (tillsammans "Evli").  

Föreliggande redogörelse om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer täcker referensperioden mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2022.

Evli har beaktat de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna av sina placeringsbeslut under 2022 och utvecklat en process för att mäta och beakta konsekvenserna i olika egendomsklasser. Beaktandet av negativa hållbarhetskonsekvenser har baserats på efterföljandet av Evlis principer för ansvarsfulla placeringar och klimatprinciper samt på Evlis klimatmål. Dessutom har Evli utvecklat ett verktyg med hjälp av vilket man kan granska indikatorerna för de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna före placeringen och under placeringsperioden. De indikatorer som beskriver de huvudsakliga negativa konsekvenserna av Evlis placeringsmål samt de åtgärder och mål som hänför sig till dem presenteras senare i rapporten.

För att stävja de negativa miljökonsekvenserna stärkte Evli sitt klimatåtagande genom att underteckna initiativet Net Zero Asset Managers (NZAM), som syftar till att stärka och definiera utsläppsminskningsmålen mer exakt för att uppnå målen i Parisavtalet. Ansträngningar har gjorts för att närmare övervaka placeringsverksamhetens inverkan på den biologiska mångfalden, men de begränsade uppgifterna och standarderna utgör fortfarande en utmaning.

Evli har beaktat skadliga frågor som gäller samhället och arbetstagarna i enlighet med principerna för ansvarsfulla placeringar, allvarliga överträdelser har analyserats och om möjligt har bolag påverkats eller som en sista utväg har investeringar i dem avslutats. År 2022 har Evli också avbrutit och i mån av möjlighet avstått alla placeringar i Ryssland på grund av brott mot internationella avtal.

Små andelar i bolag och länder som bryter mot principerna i FN:s Global Compact eller OECD-avtal (0,52 % av bolagen), som deltar i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (0,01 % av bolagen) eller har gjort sig skyldiga till brott mot sociallagstiftningen (1,02 % av placeringar av statslån) baseras i första hand på indexplaceringar i enlighet med Evlis placeringsstrategier och inte på direkta aktie- och ränteplaceringar som Evli själv förvaltar.