Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Pankeilla ja finanssilaitoksilla on velvollisuus erilaisten lakien ja kansainvälisten sopimusten nojalla kerätä tiedot asiakkaidensa verotuksellisista asuinvaltioista. Verotuksellisella asuinvaltiolla tarkoitetaan valtiota, jonka verolainsäädännön piiriin asiakas kuuluu. Verotusmaa on yleensä asuinmaa tai oleskelumaa. Jokaisella maalla on kuitenkin omat sääntönsä verotusmaan määrittämiseen. 

Suomen kansalaisen muuttaessa ulkomaille yleinen verovelvollisuus Suomeen säilyy muuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta. Yleinen verovelvollisuus voi tänä aikana muuttua rajoitetuksi verovelvollisuudeksi, jos pystyt osoittamaan Verohallinnolle, että sinulla ei ole enää olennaisia siteitä Suomeen. Toimita Verohallinnon antama todistus rajoitetusta verovelvollisuudesta Evliin. 

Evli ei voi antaa veroneuvontaa. Mikäli sinulla on kysymyksiä verotusmaan määrittämisestä, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai paikallisen viranomaiseen.  

FATCA 

Suomi on allekirjoittanut verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act). Sopimus velvoittaa pankit ja muut finanssilaitokset tunnistamaan yhdysvaltalaiset asiakkaansa ja raportoimaan heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan Yhdysvaltain veroviranomaiselle (IRS, Internal Revenue Service). Yhdysvaltalaisilla henkilöillä tarkoitetaan muun muassa Yhdysvalloissa asuvia henkilöitä, Yhdysvaltain kansalaisia ja kaksoiskansalaisia, pysyvän oleskeluluvan haltijoita ja Yhdysvaltoihin rekisteröityjä yrityksiä.

CRS

OECD:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet automaattista finanssitietojen vaihtamista koskevan sopimuksen ja noudattavat yhteistä raportointistandardia (CRS, Common Reporting Standard). Standardin avulla halutaan estää kansainvälistä veronkiertoa. EU:n jäsenvaltioissa CRS:n mukainen tietojenvaihto toteutetaan ns. DAC2-direktiivimuutokseen perustuen. Tietojen vaihdon piiriin kuuluvat kaikki yksityishenkilöt ja yritykset, joiden verotusmaa on muu kuin pankin tai finanssilaitoksen maa ja jotka käyttävät jotakin standardin piiriin kuuluvaa tuotetta. 

Lisätietoja:

Kaikilta asiakkailta pidätetään oletuksena 30 %:n lähdevero yhdysvaltalaisen yrityksen maksamista osingoista, koroista ja muista vastaavista tuotoista. Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen perusteella asiakas voi olla oikeutettu alennettuun 15 %:n lähdeverokantaan. Jotta Evli voi soveltaa alempaa verokantaa, pyydämme toimittamaan Evliin soveltuvan Yhdysvaltojen veroviranomaisen IRS:n (Internal Revenue Service) lomakkeen.

  • Lomake W-8BEN (muille kuin yhdysvaltalaisille henkilöille)
    Lomakkeen liitteeksi tulee lisätä kopio asiakkaan voimassa olevasta passista. Myös mahdollisten holhoojien tai edunvalvojien tulee liittää kopiot voimassa olevista passeistaan.
  • Lomake W-8BEN-E (muille kuin yhdysvaltalaisille yrityksille ja yhteisöille)
    Lomakkeen liitteeksi tulee toimittaa kopio sen allekirjoittajan voimassa olevasta passista.