Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Yrityksen arvossa tärkein asia on sen kyky tehdä tulosta – historiallisesti, nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa.

Tulos ja kasvu

Arvonmäärityksessä käytetään lopulta aina eniten resursseja tämän arviointiin. Painopiste on käyttökatteessa ja liikevoitossa sekä niiden kehityksessä tulevaisuudessa. Onko yritys kasvavalla, vakaalla vai taantuvalla toimialalla? Miten eri liiketoiminta-alueet kehittyvät? Kohdistuuko tulevaisuuden tulosodotuksiin uhkia, vai tarjoaako tulevaisuus suuria mahdollisuuksia? Miltä näyttää lyhyellä ja toisaalta pitkällä aikavälillä? Näihin kysymyksiin vastaaminen on aina arvonmäärityksen ytimessä. Jos yritys voi olla kannattamaton, enemmän huomiota suunnataan eri omaisuuserien arvoon.

Kassavirta

Yrityksen arvo määritetään teoreettisesti tulevien kassavirtojen diskontattuna nykyarvona. Ensin siis estimoidaan tulevaa tuloskehitystä sekä sen vaatimaa käyttöpääoma- ja investointitarvetta. Näiden jälkeen jäljellä jää kassavirta, joka tulevina vuosina odotetaan saavutettavan. Ennustehorisontti voi olla vaikka 10 vuotta, jonka jälkeen seuraa niin sanottu terminaaliarvo. Kassavirtaa diskontataan keskimääräisellä pääomakustannuksella. Tämä niin sanottu DCF-mallinnus on arvonmäärityksessä keskeinen työkalu, mutta sillä on rajoituksensa. Arvo on erittäin herkkä käytetylle diskonttokorolle sekä terminaalivaiheen kasvulle ja kannattavuudelle. Kassavirran antamaa arvoa on hyvä ajatella myös toisinpäin – mitä pitää yrityksen tulevaisuudesta uskoa, jotta tiettyyn arvoon voi saapua.

Kertoimet ja verrokit

Kassavirta-arvon ohella toinen oleellinen arvostustapa ovat erilaiset arvostuskertoimet – yrityksen arvo vs. käyttökate (EV/EBITDA), liikevoitto (EV/EBIT) tai markkina-arvo vs. oma pääoma (P/B) tai nettotulos (P/E). Kun on ensin arvioitu tuleva tulos, voidaan keskeisten kilpailijoiden ja muiden samankaltaisten yhtiöiden markkinakertoimien perusteella arvioida, mikä yrityksen arvo tulisi olla. Tällaista analyysiä on hyödyllistä käyttää myös yhtiön eri osille, jolloin saadaan nsiin sanottu osien summa (sum of the parts). Jos arvioitava yritys on listattu, voidaan arvioida yhtiön kertoimia suhteessa verrokkien kertoimiin, jolloin voidaan arvioida, onko yhtiö mahdollisesti yli- tai aliarvostettu. Hyödyllistä on myös arvioida kertoimia yli ajan – verraten omaan arvostushistoriaan ja verrokkien arvostushistoriaan. Yrityskauppoihin liittyvässä arvonmäärityksessä tyypillisesti katsotaan markkinakertoimien lisäksi myös toteutuneita yrityskauppoja.   

Arvo ja hinta

Yrityksen arvo haetaan näillä menetelmillä. Osakkeiden arvo saadaan vähentämällä tästä nettovelat. Arvo ei ole sama kuin hinta – osake voi olla ali- tai yliarvostettu. Ja vaikka hinta vaikuttasi kohtuulliselta, suurempien osakemäärien saaminen voi olla hankalaa. Osakkeen hintaan vaikuttaa myös kysyntä ja tarjonta. Jos suuri omistaja myy merkittävästi omistustaan, hinta voi lyhyellä aikavälillä laskea tarjonnan kasvaessa kysyntää voimakkaammin. Toisaalta, jos vaikka ulkomaiset sijoittajat kiinnostuvat yhtiöstä, kysynnän kasvulla on positiivinen vaikutus hintaan. 

Markku Järvinen, pääanalyytikko, Evli Research

 

{{cta('ce51c1b3-1072-4315-9c45-33024c094c01')}}

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua