Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Blue20abstract20paint20marble20 So Me20 Tiny

Vaihtoehtoiset, epälikvidit sijoitukset ovat kasvava markkina ja etenkin institutionaalisten sijoittajien suosiossa. Listaamattomien osakkeiden (private equity), vaihtoehtoisten lainasijoitusten (private debt) tai infrastruktuuri- ja metsäkohteiden valjastaminen osaksi sijoitussalkkua vaatii kuitenkin asiantuntemusta ja riittävän määrän sijoitusvarallisuutta. Evli on kehittänyt epälikvideistä sijoituksista kattavan vaihtoehtorahastojen palvelukokonaisuuden, jota myös varakkaiden yksityissijoittajien on vaivaton hyödyntää.

Evlin vaihtoehtorahastot hyödyntävät pääasiasiallisesti niin sanottua rahastojen rahasto (FoF) -lähestymistapaa. Tämä johtuu sijoitustoiminnan paikallisuudesta, sanoo kahdesta Evlin pääomasijoitusrahastosta vastaava salkunhoitaja Ben Wärn. "FoF-strategian ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaille vaihtoehtoisissa sijoituksissa koko maailman kattavan sijoitusuniversumin", hän perustelee.

"Golf-termein ilmaistuna rahastojen rahasto vie sijoittajan keskelle väylää, koska sijoitukset voidaan hajauttaa globaalisti eri kokoluokkiin, maantieteellisiin alueisiin ja toimialoihin", kuvailee Wärn. "Suoran sijoittamisen strategia epälikvideissä sijoituksissa globaalissa mittakaavassa vaatisi valtavia resursseja. Nyt valitsemme maailmalta parhaat pääomasijoitusrahastot ja hyödynnämme välillisesti niiden resursseja."

Ville Toivakainen tuli viime vuoden marraskuussa vastaamaan Evlin private debt -sijoituksista. Hän on Wärnin kanssa samaa mieltä: "rahastojen rahasto -rakenteella pyritään saavuttamaan hajautettuja salkkuja."

"Tehokkaan hajautushyödyn saavuttaminen yhden ainoan rahastosalkunhoitajan avulla olisi lähes mahdotonta. FoF-strategian avulla voimme käyttää useita eri rahastoja ja yhdistää yhden omaisuusluokan sisällä erityyppisiä sijoitusstrategioita. Haluamme tarjota hajautetun sijoitusportfolion yhteen rahastoon koottuna, joka samalla toimii tietyn vaihtoehtoisen omaisuusluokan ydinsijoituksena asiakkaan salkussa", Toivakainen sanoo.

"Hajautus on edullisin lounas, jonka sijoittaja voi saada, ja erityisesti velkasijoituksissa hajautus on kaiken A ja O.”

"Haluamme tarjota hajautetun sijoitusportfolion yhteen rahastoon koottuna, joka samalla toimii tietyn vaihtoehtoisen omaisuusluokan ydinsijoituksena asiakkaan salkussa."

 

Evlin Infrastruktuurirahastoja vuodesta 2019 luotsannut Richard Wanamo jatkaa: "Asiakkaan tulisi aina saada paitsi riittävän laajasti hajautettu myös tasapainoinen sijoitus tiettyyn omaisuusluokkaan". "Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän on hajautettava sijoitukset eri mittareiden, kohderahastojen, alueiden, sektoreiden ja arvonluontistrategioiden kesken", hän selittää. "Numeerisen datan valossa toteutuneiden tuottojen vaihteluväli on rahastojen rahastoilla tyypillisesti paljon kapeampi kuin sijoitettaessa yksittäiseen rahastoon."

Täysi paletti hajauttamiseen

Evli pyrkii rakentamaan hyvin hajautettuja rahastojen rahastoja kaikissa vaihtoehtoisissa omaisuusluokissa. Hajautuksen ja tuotto-odotuksen näkökulmasta omaisuusluokilla on kuitenkin erilaisia rooleja asiakkaan salkkuallokaatiossa. Tästä syystä Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima on kaiken kattava kokonaisuus.

"Voisi sanoa, että olemme rakentaneet listaamattomista sijoitusluokista rahastokokonaisuuden, joka tarjoaa asiakkaalle kaikki komponentit oman sijoitusallokaation rakentamiseksi", kuvailee Ben Wärn.

Listaamattomissa osakkeissa sijoittajat arvostavat Wärnin mukaan eniten pääoman arvonnousunäkökulmaa. Infrastruktuurisijoituksista taas etsitään vähäistä korrelaatiota muihin omaisuusluokkiin, Richard Wanamo sanoo. "Infrastruktuuri on erittäin tehokas hajauttaja, ja tappion riski on rajallinen", hän toteaa. ”Infrasijoitusten houkuttelevuutta lisää myös niiden joukkovelkakirjalainojen kaltainen tuottokomponentti. Kohteet ovat todellisia ja konkreettisia, ja defensiivisinä sijoituksina ne tarjoavat vakautta ja tasaista tuottovirtaa."

Myös private debt -sijoitukset, kuten muutkin korkosijoitukset, tarjoavat vakaata kassavirtaa. ”Jos taas puhutaan riskistä, private debt on yrityksen pääomarakenteessa tyypillisesti etuoikeutetussa asemassa verrattuna esimerkiksi osakkeenomistajaan", Toivakainen kuvaa. "Vaihtoehtoiset sijoitusluokat sisältävät siis erilaisia riskikomponentteja, mikä lisää hajautusta asiakkaan kokonaissalkkuun", hän jatkaa.

"Olemme rakentaneet listaamattomista sijoitusluokista rahastokokonaisuuden, joka tarjoaa asiakkaalle kaikki komponentit oman sijoitusallokaation rakentamiseksi."

"Tiivistäisin asian niin, että kukin eri vaihtoehtoisista sijoitusluokista tuo jotain uutta sijoitussalkkuun, ja tästä syystä on tärkeää hyödyntää kaikkia mahdollisimman hyvän hajautushyödyn takaamiseksi."

Onnistunut salkunhoitajan valinta ratkaisee

"Vaihtoehtorahasto voi olla asiakkaan ainoa sijoitus tiettyyn omaisuusluokkaan, joten valitsemme kohderahastomme erittäin huolellisesti", Richard Wanamo vakuuttaa. "Meidän on kyettävä tunnistamaan ja valitsemaan rahastoista ne, jotka tuottavat eniten lisäarvoa. Kyse on ennen kaikkea oikeiden salkunhoitajien valinnasta", hän korostaa.

Ben Wärn on samaa mieltä: "kaikki vaihtoehtoisia sijoituksia hoitavat rahastot eivät tuota lisäarvoa, joten meidän on löydettävä niistä parhaat – eniten alfaa luovat salkunhoitajat."

"Rahastojen valintaprosessissa käytetään paljon aikaa sekä kvantitatiivisten että kvalitatiivisten aspektien analysointiin", sanoo Ville Toivakainen. ”Ja tietysti myös vastuullisuustekijöiden analysointiin, joka sijoittuu edellä mainittujen menetelmien välimaastoon. Vastuullisuuden ESG-kriteerit on integroitu osaksi koko sijoitusprosessia", hän kertoo.

Kohderahaston tuottohistoria on yksi tärkeimmistä asioista, jota analysoidaan. "Tästä syystä, emme sijoita startup-rahastoihin tai vastaperustetun tiimin rahastoihin", Toivakainen sanoo. "Meillä on verkostomme ja tunnemme pääomasijoitusrahastojen universumin, joten ennen kuin olemme valmiita tekemään sijoituksen, olemme tyypillisesti tunteneet salkunhoitajan jo vuosia", Wanamo tarkentaa. "Se on ainoa tapa seurata rahaston strategian johdonmukaisuutta." "Tämän jälkeen käytämme paljon aikaa analysoidaksemme yksittäisiä sijoituksia rahastojen salkuissa ymmärtääksemme sijoitusten taustalla olevia perustelut", Toivakainen jatkaa.

Strategian ja tuottoprofiilin toistettavuus on toinen keskeinen näkökohta rahastoja valittaessa. ”Jotta ymmärtäisimme, pystyykö rahaston sen hetkinen tiimi toistamaan aikaisemman tuottohistorian, meidän täytyy ymmärtää taustatekijät ja se, mistä tuotto kumpuaa. Onko se pääomasijoitusrahaston panoksen ansiota, onnea vai tulosta suotuisasta markkinaympäristöstä?", Wärn selittää. "Koska useimmat meistä ovat tehneet itse suoria sijoituksia, tutkimme myös varsinaisia kohdeyhtiöitä ruohonjuuritasolla ymmärtääksemme rahaston DNA:ta", hän lisää. "Saamme vuosittain yhteydenottoja useilta sadoilta rahastoilta. Koska teemme muutamia sijoituksia vuosittain, tärkein tehtävämme on sanoa ei."

Kohderahastojen vastuullisuus (ESG) -käytäntöjen ymmärtäminen on olennainen osa prosessia. "ESG-arviointiprosessi alkaa ensimmäisistä keskusteluista salkunhoitajien kanssa ja jatkuu aina siihen asti, kunnes saamme lopullisen maksun kyseisestä rahastosta", Ville Toivakainen selittää. Hänen mukaansa prosessiin kuuluu "sen varmistaminen, että rahastojen salkunhoitajat tekevät oikeita asioita, jotta me tekisimme oikeita asioita". "Jos on huolenaiheita, käymme aktiivista vuoropuhelua löytääksemme ratkaisut ja antaaksemme ehdotuksia prosessien parantamiseksi."

Sekä sijoittajat että varainhoitajat ovat viime vuosina omaksuneet vastuullisuuden merkityksen. "Kun aloitin alalla 15 vuotta sitten, ESG oli tuntematon konsepti, joka piti selittää pääomasijoitusrahastoille", Richard Wanamo kertoo. "Tilanne on selvästi muuttunut, mutta edelleen hyvin pienillä toimijoilla tai startup-rahastoilla voi olla vaikeuksia panostaa ESG-prosesseihin", hän tarkentaa. "Useimmilla kokeneilla pääomasijoitusrahastoilla saattaa jo olla omat vastuullisuusresurssit sekä selkeät ESG-prosessit ja -mittarit, joiden avulla ne seuraavat kohdeyhtiöiden päästöjä tai työntekijöiden työoloja, tai mitä tahansa, mikä on kyseiselle yhtiölle ja sektorille merkityksellistä."

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua