Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Uusi pääomarahasto tarjoaa vaihtoehtoja kokeneille sijoittajille, joilla ei ole luontaista pääsyä epälikvideille lainamarkkinoille. Kommandiittiyhtiömuotoinen rahasto sijoittaa erityylisiä sijoitusstrategioita edustaviin kohderahastoihin, joiden fokus on yritysten lainarahoitus Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Rahasto keräsi 14.5.2021 pidetyssä ensimmäisessä merkintäajankohdassa 59 miljoonaa euroa kotimaisilta sijoittajilta.

Perinteisesti pankit ovat olleet tärkein yritysrahoituksen lähde, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana pankkien sääntelykehikon muutos on johtanut siihen, että pankkien kyky ja halu rahoittaa yrityksiä on pienentynyt. Samanaikaisesti kasvavan velkarahan kysyntä yhdistettynä pankkien pienentyneeseen rooliin on lisännyt yksityisen rahoituksen kysyntää.

Tähän tilanteeseen Evli vastaa perustamalla uuden Evli Private Debt I -pääomarahaston, joka tarjoaa laajasti hajautetun ydinsijoituksen epälikvideihin yritysten lainainstrumentteihin sijoittavaan private debt -omaisuusluokkaan. Rahasto sijoittaa erityylisiä sijoitusstrategioita edustaviin rahastoihin, joiden fokus on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Rahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka haluavat hajauttaa sijoitusportfoliotaan perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle.

Evlissä uuden rahaston perustaminen nähdään oleellisena myös sen vuoksi, että Private Debt -rahastojen hallinnoimat varat ovat lähes nelinkertaistuneet finanssikriisin jälkeisenä aikana, ja kasvun odotetaan jatkuvan erittäin vahvana myös tulevina vuosina.

”Private Debt -rahastot vastaavat osaltaan yritysten kasvaneeseen lainarahan kysyntään ja pienentyneeseen perinteisen lainarahan tarjontaan mahdollistamalla sijoittajille kanavan tarjota yksityistä rahoitusta erityisesti sellaisille yrityksille ja yhtiöille, joilla ei ole luontaista pääsyä laajoille rahoitusmarkkinoille esimerkiksi yrityksen koosta johtuen”, Evli Private Debt I -rahaston vastaava salkunhoitaja Ville Toivakainen kertoo.

”Suurin osa yrityksistä tarvitsee rahoitusta elinkaarensa aikana, eli lainoja on useita erilaisia ja erityylisiä. Yrityksellä on tyypillisesti vain yksi tai kaksi osakesarjaa, jotka ovat samat yrityksen perustamisesta yrityksen lopettamiseen asti. Vastaavasti lainojen määrä vaihtelee suurestikin eri aikoina, ja niitä voi olla jopa kymmeniä tai satoja erilaisia samanaikaisesti. Lainarahoittaminen on siis paljon monipuolisempaa ja monimuotoisempaa kuin osakesijoittaminen, mikä tarjoaa sijoittajalle kiinnostavan ja hajautetun lisän kokonaisportfolioon.”

Kokeneiden sijoittajien vaihtoehto perinteisten sijoituskohteiden rinnalle

Evli Private Debt I -rahasto on osa Evlin listaamattomien omaisuusluokkien tarjoamaa, jonka avulla pyritään mahdollistamaan sijoittajille kaikki rakennuspalikat riski-tuottosuhteeltaan optimaalisen sijoitussalkun luomiseksi.

”Evlin Private Debt -rahasto on globaali laajasti hajautettu kokonaisportfolion osa, jonka sijoitus- ja allokaatiotavoitteet on selkeästi määritelty etukäteen. Rahasto keskittyy sekä Pohjois-Amerikkaan että Eurooppaan monien muiden toimijoiden rajoittaessa painopistettään vain Eurooppaan. Lisäksi rahaston strategia-allokaatio on määritelty etukäteen, eikä rahasto ole ”opportunistinen” strategioiden suhteen. Evlin vaihtoehtoiset sijoitukset -yksikkö on erittäin vahvasti resursoitu ja rahastojen rahastotiimillä on pitkä kokemus niin private equity- kuin private debt -sijoittamisesta ja rahastovalinnasta”, Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tero Tuominen toteaa.

Evlin rahasto on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen, ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. Rahasto soveltuu sijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on pitkä, ja joka haluaa hajauttaa sijoitusportfoliotaan perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle.

”Kohderahastojen myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti vaihtuvakorkoisia, mikä on erittäin kiinnostavaa erityisesti nousevien korkojen ympäristössä. Omaisuusluokka on myös voimakkaasti kasvava, joten sekä sijoittajat että toisaalta rahoitusta tarvitsevat yhtiöt omaksuvat omaisuusluokan toimintatapaa enemmän ja enemmän, jolloin sijoitusmahdollisuuksien joukko kasvaa”, Tuominen sanoo.

Vastuullisuus osa sijoitusprosessia

Vastuullisuus on integroitu Evlin varainhoidon sijoitustoimintaan, ja yhtiön rahastot noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ESG (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) -kriteerien mukaisia standardeja. Evli Private Fund I -rahasto ei sijoita rahastoihin, joilla ei ole ESG-politiikka tai jotka eivät ota ESG-kriteerejä huomioon sijoitusprosessissaan.

Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjonta kattaa kiinteistöt, listaamattomat osakkeet, infrastruktuurin, metsän ja private debt -omaisuusluokan. Vaihtoehtoisia rahastoja on yhteensä yhdeksän, ja niihin sijoitetaan yli 20 henkilön voimin. Rahastojen yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on noin 1,2 miljardia euroa (31.3.2021).

Tutustu rahastoon

Lisätietoa: 

Tero Tuominen, toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, +358 50 439 2867, tero.tuominen@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua