Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Haastavaksi muuttuneesta markkinaympäristöstä huolimatta Evli onnistui kasvattamaan strategisten painopistealueiden myyntiä vuonna 2018. Kansainvälinen rahastopääoma kasvoi 1,9 miljardiin euroon ja ulkomaisten asiakkaiden osuus Evlin rahastopääomasta kasvoi 25 prosenttiin.

Hyvä tulos haastavassa markkinaympäristössä

 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi ja oli 17,4 miljoonaa euroa (1-12/2017: 16,2 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 2,2 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot heikkenivät edellisvuodesta 4,2 miljoonaa euroa, jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos laski.

Tammi-joulukuu 2018

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 68,5 miljoonaa euroa (71,4 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 18,9 miljoonaa euroa (21,3 milj. euroa). Tulosta heikensi 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset toiminnan tehostamiseen liittyen
 • Tilikauden voitto oli 17,3 miljoonaa euroa (17,5 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,72 euroa) ja oman pääoman tuotto 23,0 prosenttia (25,5 %)
 • Osinkoehdotus on 0,61 euroa osakkeelta (0,52 euroa)
 • Hallinnoidut varat nousivat ja olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 11,4 miljardia euroa (11,2 mrd. euroa)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 113 prosenttia (113 %).

Loka-joulukuu 2018

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 17,5 miljoonaa euroa (21,0 milj. euroa). Laskun taustalla oli 1,5 miljoonaa euroa vertailukautta alhaisemmat tuottosidonnaiset palkkiot, sekä oman taseen alhaisempi tuotto
 • Tarkastelujakson liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa). Tulosta heikensi 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset toiminnan tehostamiseen liittyen
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,21 euroa).

Näkymät vuodelle 2019

Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien laskun jatkuminen tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta. Etenkin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Evli on käynnistänyt joukon sisäisiä, strategian mukaisia toimenpiteitä ja kulusäästöjä, joiden seurauksena yhtiön kulutehokkuus paranee.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät vuodelle 2019 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta supistui vuoden 2018 aikana. Tästä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia. Asiakkaiden kysyntä Evlin tuotteita ja palveluita kohtaan on jatkunut hyvänä, minkä johdosta myös antolainausta on kasvatettu suunnitelmallisesti.
Kannattavan ja vakaan kehityksen seurauksena arvioimme vuoden 2019 tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.

Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua