Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Matthew smith Rfflri94rs8 unsplash

Ilmastonmuutos lisää yhtiöiden ja sijoittamisen riskejä, ja asialla on olennainen merkitys sijoittajan näkökulmasta. Evlissä vastuullisuus on yksi yhtiön strategisista fokusalueista ja yhtiöllä on selkeät tavoitteet vastuullisen sijoittamisen kehittämiselle. Yksi Evlin vastuullisen sijoittamisen kantavista teemoista on ilmastonmuutoksen hillitseminen.

"Meidän tärkein tehtävämme varainhoitajana on auttaa asiakasta kasvattamaan varallisuuttaan. Koska ympäristöllä ja ilmastonmuutoksella on kuitenkin elintärkeä merkitys tulevaisuuden kannalta, ilmastonmuutoksen huomiotta jättäminen olisi luottamuksen laiminlyömistä asiakasta kohtaan", sanoo Evlin toimitusjohtaja  Maunu Lehtimäki.

Toimitusjohtaja Lehtimäen mielestä vastuullisen sijoittamisen ja ESG1-tekijöiden (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) tulee olla yritysten toimintakulttuurin ytimessä. Työ tämän ajattelutavan omaksumiseksi käynnistyi Evlissä jo vuosia sitten ja on edennyt läpi organisaation, johdosta työntekijöihin. Viiden viime vuoden aikana viesti on entisestään kirkastunut ja muuttunut yhä tärkeämmäksi globaalin epävarmuuden lisääntyessä.

"Uskomme Evlissä vahvasti tieteeseen. Ellei hiilidioksidipäästöjen määrässä tapahdu dramaattista vähenemistä, monien teollisuudenalojen toimintaympäristö muuttuu elinkelvottomaksi, millä on vakava vaikutus tuhansiin yrityksiin eri puolilla maailmaa. Tämä vaikuttaa erittäin negatiivisesti myös sijoittajiin ja sijoituskohteiden tuottoihin", Lehtimäki jatkaa.

Evli julkaisi kesäkuussa 2021 ilmastotavoitteensa, joiden mukaisesti Evli asettaa tavoitteeksi sijoitusten hiilipäästöjen puolittamisen vuoteen 2030 mennessä ja tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050. Tavoite koskee sekä Evlin omista toiminnoista että sijoituksista aiheutuvia päästöjä ja edellyttää, että sijoitusympäristö mahdollistaa tämän.  

Tiedostamme, että uskottava pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoite vaatii tuekseen riittävän kunnianhimoisia välitavoitteita”, kertoo Evlin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius ja jatkaa: ”Ymmärrämme, että asettamamme sijoituksia koskeva välitavoite, sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen 50 % lasku vuoteen 2030 mennessä, on hyvin kunnianhimoinen. Olemme siksi lisäksi asettaneet erillisen ilmastotyöryhmän selvittämään, miten pystymme parhaiten saavuttamaan sijoituksiin liittyvän välitavoitteen reaalimaailman päästövähennyksillä ja yhdenmukaisesti Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.”

Sijoittajat ovat myös alkaneet enemmän kiinnostua vastuullisesta sijoittamisesta."Yhä useammat suomalaisista institutionaalisista sijoittajista uskovat, että ESG-tekijöiden huomioon ottamisella on merkitys heidän sijoitussalkuilleen ja tiedostavien sijoittajien osuus kasvaa koko ajan.  Viime aikoina olemme nähneet, että ESG-tekijöiden huomioiminen on alkanut vaikuttaa osakkeiden hinnoitteluun ja sijoituskohteiden arvostuksiin. Tämä voi vaikuttaa naiivilta, mutta on olemassa arvoperusta, johon useimmat asiakkaistamme nojaavat erityisesti Pohjoismaissa. Siksi meidän on jatkuvasti otettava vastuullisuuteen liittyvät arvot huomioon strategiamme kehittämisessä", kertoo Evlin institutionaalisista asiakkaista vastaava johtaja Kim Pessala.

Kriteerit vaihtelevat, mutta periaatteet pysyvät

"Kun aloitin Evlissä noin viisi vuotta sitten vastuullisen sijoittamisen koordinaattorina, istuin salkunhoitajien kanssa alas keskustelemaan vastuullisesta sijoittamisesta ja ESG-periaatteiden toteuttamisesta.  Kävi ilmi, että salkunhoitajat olivat tehneet vastuullista sijoittamista jo vuosikymmenten ajan. He olivat kuvitelleet, että ESG ja vastuullinen sijoittaminen tarkoittivat jotain muuta", Evlin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius muistelee.

Evlillä on pitkä vastuullisen sijoittamisen historia, sillä se allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) jo vuonna 2010.  Evli on myös ollut kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman järjestön CDP:n (entinen Carbon Disclosure Project) sijoittajajäsen vuodesta 2007 ja Finsifin eli Finland’s Sustainable Investment Forumin jäsen vuodesta 2010. CDP kannustaa yhtiöitä raportoimaan toimistaan ilmastomuutoksen, metsän ja veden käytön osalta ja Evli on ollut sijoittajana mukana monessa yhteisvaikutteessa muiden sijoittajien kanssa kannustamassa yhtiöitä raportoimaan ja asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvia tavoitteita. Pitkän kokemuksensa ja kehitystyön pohjalta Evli päivitti vastuullisuusstrategiansa tavoitteenaan tuoda selkeämmin esiin vaikutus, joka ESG-periaatteiden noudattamisella on sijoitussalkkuihin. Evli tuo näin myös esille yhtiön sitoutumista vastuulliseen sijoittamiseen.  "Se, että tämä kehitys on lähtöisin Evlin hallituksesta ja vastuullisuus on nyt tärkeimpiä strategisista painopistealueistamme, osoittaa, miten tärkeää vastuullisuus meille on", toteaa toimitusjohtaja Lehtimäki.

Evlissä salkunhoitajat käyttävät yhtenäisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikkialla yhtiössä. Taustalla on systemaattinen malli, jolla vastuullista sijoittamista koskevat päätökset on tehty vuodesta 2016 lähtien. Evli on panostanut merkittävästi omaan ESG-tietopankkiinsa, jota käytetään osana yhtiökohtaista analyysiä, riskienhallintaa sekä läpinäkyvää raportointia. Evlin rahastojen ESG-raportit ovat olleet Evlin kotisivujen kautta kaikkien saatavilla vuodesta 2017 lähtien, ja uusien kattavien päivitysten myötä ne sisältävät esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä mittareita.

Evlille on aina ollut tärkeää, että asiakkailla on selkeä käsitys vastuullisuuden merkityksestä Evlille ja siitä, miten sen tekemä työ asian hyväksi vaikuttaa salkkuihin. Siksi on välttämätöntä, että rahastojen ESG-raportit ovat vapaasti saatavilla, läpinäkyviä ja selkeitä.

"Meillä on paremmat työkalut ohjata, visualisoida ja mitata ESG-tekijöiden vaikutusta asiakkaan salkkuun kuin kymmenen vuotta sitten. Voimme myös käyttää sellaisia ESG-mittareita, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia. Eri asiakkaat tietenkin haluavat erilaisia ESG-kriteerejä, joten kriteerit voivat vaihdella, mutta vahva sitoutumisemme vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin pysyy. Johonkin tiettyyn yhtiöön sijoittamista koskevat päätöksemme perustuvat aina Evlin periaatteisiin", kertoo Pessala.

Evli tarjoaa myös kaikille asiakkailleen laajan asiakas- ja salkkukohtaisen vastuullisuusraportin, joka kattaa osake- ja yrityslainasijoitukset sekä osake-, yrityslaina- ja indeksirahastosijoitukset sekä käy mielellään asiakkaidensa kanssa keskusteluja heille sopivista vastuullisen sijoittamisen ratkaisuista.

Valmiuksien vahvistaminen lupauksien pitämiseksi  

Strategian päivitys oli seurausta yli viisi vuotta sitten tehdystä päätöksestä vahvistaa Evlin suhtautumista vastuulliseen sijoittamiseen ja ESG-kriteereihin orgaanisesti ja järjestelmällisesti.  "Olemme muutaman viime vuoden aikana panostaneet sen varmistamiseen, että olemme valmiita ja että pystymme saavuttamaan tavoitteemme, ennen kuin tiedotimme päivityksestä", Lehtimäki kertoo. " Enemmän tuloksia ja vähemmän lupauksia on osa Evlin DNA:ta ja yrityskulttuuria.”

Kun Evlin hallitus oli päättänyt ESG-ohjelmasta, yhtiö varmisti, että kaikki salkunhoitajista työnhakijoihin ymmärsivät, että vastuullisesta sijoittamisesta tulee keskeinen osa liiketoimintaa.  Seuraavaksi rahastonhoitajille annettiin tarvittavat välineet, kuten ohjelmistot, tietokannat ja henkilöresurssit.  "Tämän strategisen päivityksen avulla pystyimme kertomaan asiakkaillemme, että olemme vahvistaneet valmiuksiamme noudattaa vastuullisen sijoittamisen lupauksiamme", kertoo Pessala.

“Vastuullisesta sijoittamisesta tulee vakiintunut sijoitustapa.”

Lehtimäki uskoo vakaasti, että pysyvä vaikutus edellyttää koko toimialan laajuista lähestymistavan muutosta. Rahastojen hoitajien ja sijoittajien yleinen lähestymistapa on ollut poissulkeva, sillä ympäristöä saastuttavat yhtiöt eivät houkuttele sijoituksia. Tämä ei ole oikea tapa.  Rankaisemisen sijaan on palkittava niitä saastuttavia yhtiöitä, jotka sitoutuvat muuttumaan, ja laadittava suunnitelma, joka sisältää todennettavissa olevat välitavoitteet muutoksen toteuttamiseksi.

Lehtimäki haluaa myös varoittaa yhtiöitä, joille ESG-asioiden huomioiminen ja vastuullinen sijoittaminen on vain markkinointia. "Pitkällä aikavälillä oikeudenmukaisuus voittaa ja tällaiset yhtiöt jäävät kiinni. Warren Buffetin sanoin: Kun vesi laskee, nähdään, kenellä ei ole uimahousuja”, sanoo Lehtimäki.

Tällä hetkellä myös EU:n puolelta on tulossa yhä vahvistuvaa sääntelyä ja vastuullisen sijoittamisen määritelmät tulevat vakiintumaan. Keväällä 2021 voimaan tulleen tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ensimmäinen osa määritti, että sijoitustuotteiden tarjoajien tuli luokitella sijoitustuotteet sen mukaisesti, miten ne huomioivat kestävyystekijöitä sijoitustoiminnassaan. Suurin osa Evlin rahastoista luokiteltiin kestävyystekijöitä edistäviksi rahastoiksi (ns. artikla 8 -rahastot, light green) ja kaksi rahastoa kestävyystavoitteen omaaviksi (ns. artikla 9 -rahastot, dark green). Evli on myös aktiivisesti käynyt keskustelua tiedonantoasetuksesta ja sen soveltamisesta eri toimijoiden kanssa, ja ollut puhumassa useissa seminaareissa varainhoitajien edustajana.

1ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social and Governance ja tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua