Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

People walking on street with shadows reflected on the street Unsplash SOME Tiny

ESG-vastaisuus on nousussa Yhdysvalloissa. Mitä anti-ESG:n takana on ja pitääkö Yhdysvaltain markkinaan sijoittavien olla huolissaan sijoitustensa vastuullisuudesta? 

”Anti-ESG” eli ESG:n vastainen liike oli yksi Yhdysvaltojen puhutuimmista sijoittamisen ilmiöistä vuonna 2023.

Sen ytimessä on äänekäs joukko ihmisiä, jotka uskovat, että esimerkiksi ympäristön huomioiminen sijoituksissa on taloudellisesti haitallista ja ESG-tekijöiden huomioiminen sijoituspäätöksiä tehdessä pitäisi jopa kieltää lailla. ESG:n vastustajat uskovat, että ESG-tekijöiden huomioiminen hidastaa yritysten kasvua ja innovaatioita sekä rajoittaa niin yksilöiden, instituutioiden kuin valtion vapautta.

ESG-vastaisuus on vahvasti politisoitunutta. Yhdysvallat on entistä vahvemmin jakautunut asenneilmastossaan kahtia: siinä missä toisissa osavaltioissa velvoitetaan yrityksiä ja varainhoitajia raportoimaan entistä tarkemmin vastuullisuustoimistaan ja ilmastovaikutuksistaan, puuhataan toisissa osavaltioissa parhaillaan lainsäädäntöä, joka hankaloittaa ESG-tekijöiden huomioimista sijoituspäätöksissä. Liikettä vauhdittavat myös öljy- ja kaasuyhtiöt, jotka kokevat ESG:n uhkaavan niiden liiketoimintaa ja joilla on rahaa lobata lakimuutoksia.

Lisäksi tämänhetkinen taloudellinen tilanne on todennäköisesti lisännyt ESG-vastaisuutta. Vastuullisuus ja ESG nousivat sijoittamisen keskiöön nousukauden aikana. Nyt, kun talouden näkymät ovat paljon epävarmemmat, useammat ovat suhtautuneet entistä kriittisemmin ESG:n tuomiin taloudellisiin hyötyihin.

Näkyykö anti-ESG suomalaisen rahastosijoittajan salkussa?

Vaikka anti-ESG on saanut viime aikoina paljon palstatilaa etenkin Yhdysvalloissa, sen konkreettiset vaikutukset ovat edelleen varsin maltilliset. Tällä hetkellä vain kuudessatoista osavaltiossa on onnistuttu saamaan läpi ESG:n vastaista lainsäädäntöä, ja aloitteita on torpattu myös monissa republikaanivetoisissa osavaltioissa. Erityisesti otsikoihin ovat nousseet muutamissa osavaltioissa läpi menneet lakialoitteet, jotka kieltävät osavaltion eläkerahastojen hoitajia käyttämästä ESG-kriteerejä sijoitustoiminnassaan. Merkittävin vaikutus kyseisellä lainsäädännöllä on ns. impaktirahastoihin sijoittamiseen kyseisten eläkerahastojen toimesta. Impaktirahastoissa sijoituspäätökset tehdään tarkkaan määriteltyjen vastuullisuustavoitteiden mukaisesti ja konkreettisia vaikutuksia tavoitellen. Vaikutukset rahastoihin, jotka huomioivat ESG-tekijät osana sijoitusprosessiaan, mutta eivät tee sijoituspäätöksiä vastuullisuustavoitteiden perusteella, ovat vähäiset.

Anti-ESG-liikehdinnän vaikutukset suomalaisen rahastosijoittajan näkökulmasta ovat olleet tähän mennessä hyvin rajalliset. Näkyvin muutos on yhdysvaltalaisten varainhoitajien kommunikaatiossa liittyen ESG:hen. He ovat nyt entistä tarkempia, miten puhuvat ESG-toimenpiteistään, he pyrkivät erottamaan selvästi ESG:n ja impaktisijoittamisen toisistaan, ja perustelevat ESG-asioiden huomioon ottamista taloudellisesti kannattavana. Jotkin varainhoitajat jopa välttelevät ESG-termin käyttöä sen vahvan latauksen takia. Maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink on esimerkiksi kertonut, että ei käytä enää sanaa ESG, koska se on poliittisesti niin latautunut. BlackRockin sijoittamisen käytäntöihin ja varsinaiseen ESG-integraatioon tämä ei kuitenkaan tule Finkin mukaan vaikuttamaan.

Evlin Yhdysvaltojen markkinaan sijoittaviin private asset -rahastoihin anti-ESG-ilmiö ei ole vaikuttanut. Olemme käyneet paljon keskusteluja Yhdysvaltalaisten rahastonhoitajien kanssa, ja he kertovat, että tulevat jatkamaan keskittymistä ESG:hen jatkossakin eivätkä näe tarvetta muuttaa lähestymistapaansa valloillaan olevan ESG:n vastaisen liikkeen vuoksi. Viestinnässään useat rahastonhoitajat korostavat ESG-lähestymistapansa olevan linjassa sijoittajien taloudellisten tuottojen maksimoimisen kanssa.

Suomalaisten private asset -rahastosijoittajien ei siis tarvitse olla erityisen huolissaan anti-ESG-ilmiöstä tai siitä, että omien Yhdysvaltain-rahastosijoitusten vastuullisuus olisi suoraan kärsimässä. Sijoittajat ympäri maailmaa tulevat todennäköisesti jatkossakin käyttämään ESG-tietoja sijoituspäätöksissään, ja kaikki haastattelemamme yhdysvaltalaiset rahastonhoitajat vakuuttivat ESG:n olevan jatkossakin heidän fokuksessaan. Lisäksi selkeämpi viestintä ESG:stä hyödyttää myös sen puolella olevia sijoittajia. 

Millaiset ovat ESG-vastaisuuden vaikutukset?

Kuinka vastata anti-ESG-liikkeeseen? Kun ESG-vastaisuutta perustellaan taloudellisilla syillä, raha on myös toimivin vasta-argumentti. Ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan huomioiminen liiketoiminnassa ja sijoituksissa on kannattavaa etenkin pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyy merkittäviä materiaalisia riskejä, joiden hallitsemisessa ei ole kyse ideologiasta. Myös useissa Yhdysvaltain osavaltioissa ESG:n vastainen lainsäädäntö on kaatunut nimenomaan taloudellisiin perusteisiin, kun on käynyt ilmi, että esimerkiksi varojen poisvetäminen tietyistä sijoituksista johtaisi miljoonien dollarien tappioihin. Lisäksi joissakin osavaltioissa, joissa ESG:n vastaisia lakeja on hyväksytty, julkisten eläkerahastojen hoitajat ovat vastustaneet varojen poisvetämistä tietyistä rahastoista, koska se rikkoisi heidän velvollisuuttaan asettaa sijoittajat ja heidän tuottonsa etusijalle.

Voi myös ajatella, että vastuullisen sijoittamisen vastaisesta liikehdinnästä seuraa jotain hyvää. ESG:n puolestapuhujina meidän täytyy perustella konkreettisesti ja yhdenmukaisesti, miksi ESG-tekijöiden huomioiminen on tärkeää. Vastuullisuustoimista ja -vaikutuksista täytyy myös raportoida entistä avoimemmin ja yhteismitallisemmin, mikä paitsi liennyttää epäilijöiden huolia myös helpottaa ESG-myönteisten sijoittajien päätöksentekoa, kun tarjolla on parempaa ja laadukkaampaa tietoa.

Vastareaktiosta huolimatta vastuullisuuteen panostetaan entistä enemmän sekä liiketoiminnassa että sijoituksissa. ESG:n vastainen liike on edelleen rajoittunut Yhdysvaltoihin, eikä ole odotettavissa, että se leviäisi Eurooppaan, jossa olemme yleisesti edellä vastuullisuusasioissa. Me Evlissä jatkamme anti-ESG-ilmiön seuraamista, mutta uskomme edelleen vakaasti siihen, että vastuullisuuden huomioiminen on jatkossakin kannattavaa, sekä meillä että maailmalla.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua