Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Meadow

Vastuullisessa sijoittamisessa on kauan puhuttu pitkälti ilmastonmuutoksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä. Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on kuitenkin lisäämässä painoarvoaan sijoituskentällä.

Evlin vastuullisuusjohtaja Petra Hakamon mielestä sijoittajan on syytä ottaa käynnissä oleva luontokato vakavasti ja kehottaa jokaista pohtimaan salkkunsa sisältöä suhteessa käynnissä olevaan kehitykseen. Luontokato voi pahimmillaan aiheuttaa merkittäviä tappioita niin yrityksille kuin rahoittajille.

Evli mukana kehittämässä biodiversiteetin vaikutusmittareita 

Biodiversiteetin roolista sijoittamisessa on Hakamon mukaan ylipäätään puhuttu liian vähän. Tämä johtuu eritoten yhteismitallisten mittareiden uupumisesta.

”Luontokadon vaikutuksen mittaamista vaikeuttaa luonnon monimutkainen kokonaisuus, sen paikkakohtaisuus sekä ekosysteemien väliset riippuvuudet. Siinä missä ilmastoon liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä on voitu mitata missä tahansa samoin periaattein, vaatii luonto useita erilaisia mittareita, jotka myös keskittyvät eri maantieteellisiin alueisiin ja luonnon eri osiin", Hakamo toteaa.

"Kun yritysten toiminnan yhteyttä luontoon ei ole voitu mitata, yritykset eivät ole voineet arvioida sen taloudellista merkitystä, eikä luontoa ole näin voitu huomioida systemaattisesti myöskään sijoitustoiminnassa.”

Tähän on tulossa muutos, sillä biodiversiteetin vaikutusta tutkivia mittareita kehitetään parhaillaan. Evli on liittynyt ensimmäisenä suomalaisena varainhoitajana Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -foorumiin, jonka tarkoituksena on kehittää luontoraportoinnin viitekehys sijoitustoimijoille.

”Tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan oman toimintansa riippuvuudet ja vaikutukset luontoon, sekä luontoon liittyvät oman toiminnan riskit ja mahdollisuudet. Näistä raportointi auttaa myös sijoittajia tulevaisuudessa, kun relevanttia luontoon liittyvää dataa on paremmin saatavilla. Jäsenenä olo tarkoittaa myös sitä, että Evlin toimintaperiaatteita voidaan jatkossa kehittää TNFD:n mission ja periaatteiden mukaan”, Hakamo kertoo.

Sijoitussalkuissa voi piillä uudenlainen tappioiden riski 

Mitä luontokadon mittareiden kehittyminen tarkoittaa sijoittajalle konkreettisesti? Petra Hakamon mukaan pian on edessä aika, jolloin mittareita aletaan soveltaa sijoitussalkkujen sisältöön.

”Muun muassa EU:n kehittyvässä vihreän rahoituksen sääntelyssä tullaan huomioimaan biodiversiteetti, minkä vuoksi aihetta ei voi enää sivuuttaa. Mittareiden avulla näemme ihan uudella tavalla millaiset vaikutukset ja riskit tämän hetken sijoituskohteissamme on luontokadon näkökulmasta.”

Vastuullisuusjohtaja varoittaa, että harkitsematon sijoittaja on vaarassa menettää rahaa nykyisen kehityksen jatkuessa.

”Kun tämän tyyppisiä salkkuanalyysejä aletaan tekemään, tulisi varautua suuriinkin yllätyksiin. Jos salkussa on paljon vahvasti luonnosta riippuvaisia yrityksiä, kuten ruokateollisuutta, nykykehityksellä luontokato voikin aiheuttaa selkeitä riskejä näille yrityksille. Näin ollen näihin yrityksiin tehdyt sijoitukset voivat altistua taloudellisille menetyksille."

Konkreettisena esimerkkinä tästä on Hakamon mukaan esimerkiksi pölyttäjäeläinten väheneminen, mikä vaikuttaa laajamittaisesti globaaliin ruoantuotantoon, sillä yli 75 prosenttia viljellystä ruoasta on suoraan riippuvaista pölyttäjistä.

Yritykset ja sijoittajat ovat merkittävässä roolissa biodiversiteetin säilyttämisessä

Hakamon mielestä nyt sekä yritysten että sijoittajien on aika ottaa tilanne vakavasti.

Yli puolet maailman BKT:sta on joko kohtalaisesti tai vahvasti riippuvaista luonnosta ja sen tarjoamista palveluista. Biodiversiteetin merkitys on siis elintärkeä, myös yritysten toiminnalle. Ilman luonnon monimuotoisuutta emme tule maapallolla toimeen. Hyödymme niin kasveista, eläimistä kuin myös ekosysteemipalveluista.

Tutkimusten mukaan ekosysteemien tila huononee nopeammin kuin koskaan ennen, ja luontokadosta on tulossa vakava uhka sekä liiketoiminnalliselle että taloudelliselle vakaudelle. Kuitenkaan sijoituskentällä tähän mennessä asialle ei ole tehty tarpeeksi.

”Kehottaisin sijoittajia seuraamaan näiden mittareiden kehitystä ja jatkossa arvioimaan salkkunsa sisältöä niiden pohjalta. Yrityksillä ja sijoittajilla on oikeilla toimilla mahdollisuus vaikuttaa sekä meneillään olevaan luonnon kehitykseen että omaan taloudelliseen turvaansa”, vastuullisuusjohtaja jatkaa.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua