Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White20marble20with20beams20of20light20heading20down SOME20tiny

Evli-Rahastoyhtiö Oy on päättänyt sulautumisesta, jossa Sijoitusrahasto Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 (sulautuva rahasto) sulautuu Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat Yrityslaina -nimiseen rahastoon (vastaanottava rahasto).

Finanssivalvonta on 1.11.2023 myöntänyt täytäntöönpanoluvan sulautumiselle. 

Sulautuminen tapahtuu 28.12.2023, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle rahastolle. Sulautumisen hyväksyminen ja sulautumisvastikkeena saatavien Evli Pohjoismaat Yrityslaina -rahaston osuuksien vastaanottaminen ei edellytä osuudenomistajilta erillisiä toimenpiteitä. Kaupankäynti Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 -rahaston osuuksilla loppuu 22.12.2023 klo 14.00 (Suomen aikaa). 

Sulautumisen täytäntöönpanon syyt 

Sulautuva sijoitusrahasto on sääntöjensä mukaisesti pohjoismainen yrityslainarahasto, jonka sijoitusstrategia on määräaikainen ja päättyy viimeistään 31.12.2023. Sulautumiseen osallistuvat sijoitusrahastot ovat molemmat pohjoismaisia yrityslainarahastoja, joiden pääasialliset sijoituskohteet vastaavat toisiaan. Koska sulautuvan sijoitusrahaston määräaikainen sijoitusstrategia päättyy, rahaston jäljellä olevat varat siirretään sulautumisella vastaavaa strategiaa toteuttavaan rahastoon, jonka sijoitusstrategia ei ole määräaikainen. Osuudenomistajat, jotka eivät lunasta osuuksiaan sulautuvassa rahastossa, pääsevät sulautumisen myötä sijoittajaksi vastaavaa strategiaa toteuttavaan vastaanottavaan rahastoon. 

Molemmat rahastot ovat aktiivisia. Evli Pohjoismaat Yrityslaina rahastolla on sama riskiluokka kuin sulautuvalla rahastolla ja vastaanottavaan rahastoon kohdistuvat riskit ovat vastaavia kuin sulautuvassa rahastossa. Sekä sulautuva että vastaanottava rahasto edistävät muiden ominaisuuksiensa ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia Tiedonantovelvoiteasetuksen 8. artiklassa tarkoitetulla tavalla. 

Sulautuvan rahaston kiinteä vuosittainen hallinnointipalkkio on korkeampi kuin vastaanottavalla rahastolla, jolloin sulautumisvastikkeen hyväksyvältä osuudenomistajalta perittävä hallinnointipalkkio laskee lähes kaikissa osuussarjoissa.  

Tiedot sulautumiseen osallistuvista rahastoista per 31.8.2023* 

Rahasto 

Tuotto 1 v 
(%) 

Tuotto 3 v, vuotuinen tuotto (%) 

Hallinnointi-palkkio  

Pääoma 
(milj. €) 

Riskiluokka 

 

Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 

 

 

4,07 % 

 

2,77 % 

 

0,85 % 

 

50,29 

 

2 

 

Evli Pohjoismaat Yrityslaina  

 

 

4,17 % 

 

-0,44 % 

 

0,75 % 

 

908,01 

 

2 

 *Tiedot koskevat B osuussarjaa (kasvuosuus) 

Sulautuva osuussarja 

Hallinnointi-palkkio 

Vastaanottava osuussarja 

Hallinnointi-palkkio 

A 
(ISIN: FI4000363981) 

            

0,85 % 

A 
(ISIN: FI0008811989) 

                       

0,75 % 

B 
(ISIN: FI4000363999) 

            

 0,85 % 

B 
(ISIN: FI0008811997) 

 

0,75 % 

CA 
(ISIN: FI4000364021) 

            

0,60 % 

A
(ISIN: FI0008811989) 

                        

 0,75 % 

CB 
(ISIN: FI4000364039) 

            

0,60 % 

CB 
(ISIN: FI4000541677) 

                        

0,55 % 

IA 
(ISIN: FI4000364005) 

 

0,45 % 

IA 
(ISIN: FI0008812003) 

 

0,40 % 

IB 
(ISIN: FI4000364013) 

 

0,45 % 

IB 
(ISIN: FI0008812011) 

 

0,40 % 

ASEK 
(ISIN: FI4000369764) 

 

0,85 % 

BSEK 
(ISIN: FI4000058862) 

 

0,75 % 

BSEK 
(ISIN: FI4000369772) 

 

0,85 % 

BSEK 
(ISIN: FI4000058862) 

 

0,75 % 

Sulautumisen täytäntöönpanon seuraukset 

 Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 -rahaston osuudenomistajat 

Sijoitusrahastolain perusteella sulautuvan rahaston osuudenomistajasta tulee sulautumispäivänä vastaanottavan rahaston osuudenomistaja, mikäli osuudenomistaja ei ennen sulautumisen täytäntöönpanoa lunasta rahasto-osuuksiaan tai vaihda niitä toisen Evli-Rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston osuuksiin. 

Sulautumisen hyväksyvien osuudenomistajien omistukset muunnetaan rahastoyhtiön toimesta sulautumispäivälle laskettavien rahasto-osuuksien arvojen suhteessa rahamäärältään vastaavansuuruisiksi omistuksiksi vastaanottavassa rahastossa.  

Osuudenomistajan oikeudet vastaanottavassa rahastossa alkavat, kun sulautumisvastikkeena saadut rahasto-osuudet on merkitty rahastoyhtiön ylläpitämään osuusrekisteriin. Sulautumisvastikkeena saatavien rahasto-osuuksien tekninen rekisterimerkintä suoritetaan 5.1.2024 mennessä, käyttäen kuitenkin sulautumispäivälle vahvistettuja rahasto-osuuksien arvoja.  

Rahastoyhtiö voi muuttaa sulautuvan rahaston varallisuuden käteiseksi välittömästi ennen sulautumispäivää varmistaakseen sulautumisen häiriöttömän toteuttamisen ja rahastossa voidaan toteuttaa sijoituspainojen ja sijoituskohteiden muutoksia ennen sulautumisen toteuttamista. Rahaston mahdolliset siirtosaamiset, esimerkiksi myytyjen arvopapereiden kauppahintasaatavat tai kertyneet korot, huomioidaan sulautuvan rahaston varoina ja siirretään sulautumisen yhteydessä vastaanottavalle rahastolle. 

Rahastoyhtiö ei peri lunastus- eikä vaihtopalkkiota niiltä osuudenomistajilta, jotka haluavat lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Lunastus- tai vaihtopyynnöt on annettava rahastoyhtiölle 22.12.2023 kello 14.00 (Suomen aikaa) mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Määräaikaan mennessä annettujen lunastuspyyntöjen osalta lunastusvastike maksetaan rahana osuudenomistajan Evli Oyj:ssä oleviin rahavaroihin 5.1.2024 mennessä. 

Evli Pohjoismaat Yrityslaina -rahaston osuudenomistajat 

Sulautumisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia rahaston osuudenomistajille eikä sulautuminen vaikuta heidän oikeuksiinsa. Vastaanottavan rahaston säännöissä ei tapahdu muutoksia eikä sijoitussalkun koostumus muutu merkittävästi, mutta sen varallisuus kasvaa sulautumisessa siirtyvän pääoman määrällä. Sulautuvan rahaston varat siirretään joko käteisenä tai arvopapereina tai niiden yhdistelmänä, joiden hallinnointia vastaanottava rahasto jatkaa sijoitusstrategiansa mukaisesti.  

Mikäli osuudenomistaja hyväksyy sulautumisen, ei tämä kirje vaadi toimenpiteitä osuudenomistajalta. 

Verotus 

Osuudenomistajia kehotetaan tarvittaessa pyytämään neuvoa ammattimaisilta neuvonantajilta siitä, millaisia lakiin, talouteen ja verotukseen liittyviä lakisääteisiä vaikutuksia sulautumisella on osuudenomistajan koti-, asuin- tai sijaintimaassa. Mikäli Suomessa yleisesti verovelvollinen osuudenomistaja ottaa sulautumisvastikkeen rahasto-osuuksina, ei toimenpide realisoi verotusta, koska kyseessä on verolainsäädännössä tarkoitettu yleisseuraanto. Rahasto-osuuksien lunastusta tai vaihtoa toiseen sijoitusrahastoon ennen sulautumista käsitellään sitä vastoin verotuksessa kuten muitakin omaisuuden realisointeja ja rahasto-osuuksien myynti (tai vaihto) verotetaan normaalina luovutuksena. Vastaavasti sulautumisvastikkeena saatujen rahasto-osuuksien myynti verotetaan sulautumisen jälkeen normaalisti, kuitenkin siten, että sulautumisvastikkeena saatujen rahasto-osuuksien hankintamenoksi katsotaan aikaisemmin omistettujen rahasto-osuuksien hankintamenoa vastaava määrä.  

Lisätiedot 

Vastaanottavan rahaston avaintietoasiakirja, rahastoesite, säännöt sekä puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavilla verkkosivuilta osoitteessa www.evli.com/rahastot. Sulautuvan rahasto-osuudenomistajien suositellaan tutustuvan vastaanottavan rahaston dokumentaatioon. Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla Evli-Rahastoyhtiö Oy:ltä. 

Sijoittajapalvelumme antaa mielellään lisätietoja sulautumisesta tai muista rahastosijoittamiseen liittyvistä asioista puhelimitse +358 (0)9 4766 9701 ja sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30 - 16.30 (Suomen aikaa, CET+1). 


EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua