Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Liikevoitto laski vaikeassa markkinaympäristössä

Tuloskehitys tammi-kesäkuu 2022

  • Nettoliikevaihto oli 46,2 miljoonaa euroa (1-6/2021: 55,8 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 18,0 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa)
  • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos laski ja oli 15,5 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa)
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos laski ja oli 2,0 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa)
  • Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 14,5 miljardia euroa (16,1 mrd. euroa)
  • Oman pääoman tuotto oli 28,6 prosenttia (47,1 %)
  • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 131 prosenttia (132 %).

Tuloskehitys huhti-kesäkuu 2022

  • Konsernin nettoliikevaihto oli 22,9 miljoonaa euroa (28,5 milj. euroa)
  • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa)
  • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa.

Näkymät vuodelle 2022 ennallaan

Vuosi 2022 on käynnistynyt markkinoilla haastavissa merkeissä, mikä johtuu kohonneista korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden laskusta.

Kasvaneista riskeistä huolimatta arvioimme vuoden 2022 liiketuloksen olevan hyvällä tasolla.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Toinen vuosineljännes oli pääomamarkkinoilla alkuvuoden tapaan negatiivinen. Keskeisten omaisuuslajien, erityisesti osake- ja korkosijoitusten arvot laskivat voimakkaasti. Kurssien laskua kiihdyttivät energian ja raaka-aineiden hinnannousu ja sen myötä lisääntyneet inflaatio- sekä korkohuolet. Keskuspankkien arviot kohoavan inflaation riskeistä ja sen estämiseksi vaadittavasta rahapolitiikan tuntuvasta kiristämisestä, yhdessä taloutta jo toista vuotta haitanneiden globaalien toimitusketjujen haasteiden kanssa, lisäsivät sijoittajien taantumapelkoja. Ukrainan sodan myötä energian, varsinkin maakaasun, saatavuus nousi Euroopassa todelliseksi huoleksi.

Evlin liiketoiminta heijasteli toisella vuosineljänneksellä pääomamarkkinoiden heikkoa kehitystä. Nettoliikevaihto laski 20 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 22,9 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto laski 39 prosenttia ja oli 8,3 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden sekä kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat, mutta varsinkin Corporate Finance -yksikön tuotot jäivät selvästi edellisvuoden poikkeuksellisen korkeaa tasoa alemmaksi.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-kesäkuussa hyvä, ollen 28,6 prosenttia (47,1 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 131 prosenttia (132 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat 12 prosenttia ja olivat 17,6 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat laskivat heikon markkinakehityksen ja kasvaneiden nettolunastusten myötä 14,5 miljardiin euroon (16,1 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 9,5 miljardia euroa (11,5 mrd. euroa). Nettolunastukset olivat alkuvuonna noin 900 miljoonaa euroa ja kohdistuivat perinteisiin rahastoihin, erityisesti lyhyen koron rahastoihin, yrityslainarahastoihin ja eurooppalaisiin osakkeisiin. Segmentin tuottojen kehitykseen vaikutti positiivisesti vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden palkkiotuottojen kasvu, mikä ei kuitenkaan kompensoinut perinteisten rahastojen hallinnoitujen varojen supistumisesta johtuvaa tuottojen laskua. Välitystoiminnan tuotot jäivät niin ikään edellisvuotta alemmalle tasolle.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat 42 prosenttia ja olivat 4,4 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus väheni vertailukaudesta ja oli 1,7 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa). Yksikön mandaattikanta on kuitenkin vahva. Kannustinliiketoiminnan tuotot nousivat edellisvuosien tapaan ja olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Yhtiö on voittanut uusia kannustinohjelmien suunnittelu- ja hallinnointiasiakkuuksia, ja sen näkymät ovat niin ikään hyvät.

Vuosineljänneksen alussa toteutui suunnitelmien mukaisesti yritysjärjestely, jonka seurauksena Evli Pankki Oyj jakaantui uudeksi listatuksi varainhoitoon keskittyväksi sijoituspalvelukonserniksi, Evli Oyj, ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oyj yhdistyi.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kaksijakoisesti. Kansainvälinen myynti, jonka keskiössä ovat Evlin yrityslainarahastot kärsi alkuvuonna korkojen noususta sekä yleisestä markkinaepävarmuudesta. Kansainvälisten asiakkaiden lunastukset olivat lähes 700 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet laski 22 prosenttiin (25 prosenttia).

Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin toisella vuosineljänneksellä yhteensä 76 miljoonalla eurolla (110 milj. euroa). Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimmat merkinnät keräsivät Evli Private Equity I ja Evli Private Equity III yhteensä 33 miljoonaa euroa, Evli Private Debt I 16 miljoonaa euroa ja Evli Vuokratuotto 11 miljoonaa euroa. Odotamme vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysynnän jatkuvan vahvana tulevaisuudessa, minkä seurauksena olemme kirkastaneet jakelustrategiaamme ja kasvattaneet myyntiresurssejamme Ruotsissa.

Vastuullisuus on yksi Evlin strateginen fokusalue. Toisella vuosineljänneksellä järjestimme laajan sisäisen koulutuksen liittyen ilmastokysymyksiin, biodiversiteettiin ja EU:n kestävän kehityksen lainsäädäntöön. Jatkoimme myös kehitystyötä ilmastotavoitteiden, ihmisoikeuksien ja biodiversiteetin osalta.

Toisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitimme EAB Group Oyj:n kanssa yhdistymissopimuksen, joka on tarkoitus saattaa täytäntöön arviolta lokakuun alussa. Yhdistynyt yhtiö tulee olemaan yksi Helsingin Pörssin johtavista sijoittamisen ja varainhoidon palveluita tarjoavista yhtiöistä, jolla on laaja osaaminen ja jonka asiakaskunta kattaa instituutio-, yritys- ja yksityisasiakkaat. Yhdistyneellä yhtiöllä on vahva taloudellinen asema ja erinomaiset edellytykset kasvulle tulevaisuudessa Evlin strategian mukaisesti. Suuremman kokonsa ansiosta yhtiöllä on mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa operatiivisesti tehokkaammin ja mahdollistaen synergiaetujen saavuttamisen. Asiakkaillemme yhdistynyt yhtiö tarjoaa laajemman tuote- ja palveluvalikoiman sekä kattavammat asiantuntijaresurssit.

Lue raportti:

Evli Oyj:n puolivuosikatsaus 1-6/2022

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua