Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin liiketoiminta kehittyi viimeisellä vuosineljänneksellä erinomaisesti. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 25 prosenttia vertailukauteen nähden ja olivat 35 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 18 prosenttia ja oli 16,1 miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta Evlin liikevaihto kasvoi 45 prosenttia 116 miljoonaan euroon ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui 53 miljoonaan euroon.

Ennätyksellinen tulos – liikevoitto kasvoi yli 80 prosenttia

Tuloskehitys tammi-joulukuu 2021

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 115,6 miljoonaa euroa (1-12/2020: 79,7 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 53,0 miljoonaa euroa (29,1 milj. euroa)
  Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 44,8 miljoonaa euroa (27,7 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 7,4 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 3,5 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa)
 • Hallinnoidut varat olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 17,5 miljardia euroa (14,1 mrd. euroa)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,47 euroa (0,87 euroa) ja oman pääoman tuotto 40,3 prosenttia (23,4 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 130 prosenttia (128 %)
 • Hallituksen ehdotus on, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 1,06 euroa osakkeelta (0,73 euroa). Yhtiön arvion mukaan nykyliiketoimintaan sitoutuneita pääomia tulee vapautumaan osittaisjakautumisen ja varainhoitoliiketoimintaan keskittymisen myötä. Vapautuvien pääomien osalta yhtiö tulee arvioimaan mahdollisuuksia niiden investoimiseksi tai jakamiseksi osakkeenomistajille myöhemmin.
 • Osittaisjakautumisessa Evli Pankin osakkeenomistajat jäävät omistamaan myös järjestelyssä syntyvän Fellow Pankin osakkeita. Jakautumisessa Fellow Pankkiin jää Evli Pankista omia varoja määrä, joka vastaa noin 0,27 EUR/osake.

  Tuloskehitys loka-joulukuu 2021
 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 35,0 miljoonaa euroa (28,1 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 16,1 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,42 euroa).

Näkymät vuodelle 2022

Vuosi 2022 on käynnistynyt markkinoilla haastavissa merkeissä kohonneiden korko- ja inflaatiopelkojen, kasvaneiden geopoliittisten riskien ja markkinoiden laskun myötä.

Vuodelle 2022 suunnitellun jakautumisen myötä Evli pystyy jatkossa keskittymään entistä paremmin sekä varainhoitoliiketoiminnan että pankkitoiminnan kehittämiseen. Varainhoitoliiketoiminnan, johon sisältyy sijoittajille ja yrityksille tarjottavat tuotteet ja palvelut, kasvunäkymät ovat vakaat. Osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat saavuttivat uuden ennätystason vuoden 2021 lopussa, ja tuotevalikoima on laajentunut etenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, mitkä seikat lieventävät mahdollisen markkinakäänteen negatiivista tulosvaikutusta.

Pankkiliiketoiminta vahvistuu selvästi Fellow Finance Oyj:n sulautuessa Evli Pankki Oyj:öön, minkä myötä kyseisen liiketoiminnan kasvunäkymät ovat positiiviset. Liiketoiminnan kannalta kriittisiin laina- ja talletuskannan kehityksiin liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta. Näillä on suora vaikutus yhtiön lyhyen aikavälin tuloksen kehitykseen.

Yllä olevat seikat huomioiden pankkitoiminnan osalta näkymät tulevat tarkentumaan jakautumisen ja sulautumisen toteuduttua. Varainhoitoliiketoiminnan osalta arvioimme liiketuloksen olevan hyvällä tasolla. Varainhoidon näkymiä tarkennetaan jakautumisen toteutumisen jälkeen ja vuoden kuluessa, kun markkinakehityksen osalta näkymät tarkentuvat.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Viimeisellä vuosineljänneksellä pääomamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui ja osakkeiden hinnat nousivat maailmanlaajuisesti. Osakemarkkinoiden myönteistä kehitystä tukivat maailmantalouden vahva kasvu, yritysten parantuneet tulokset, valtioiden elvyttävä finanssipolitiikka ja keskuspankkien kevyt rahapolitiikka sekä koronavirus-pandemian asteittainen helpottuminen rokotuskattavuuden nousun myötä.

Omikron-variantin ilmaantuminen vuoden lopulla käänsi tartuntaluvut uuteen nousuun. Variantin lievempien oireiden johdosta on toistaiseksi vältytty laaja-alaisilta yhteiskuntaa ja taloutta lamaannuttavilta rajoitustoimenpiteiltä. Korkeat arvostustasot, vallitsevat inflaatiopaineet ja nousevat korko-odotukset eivät kuitenkaan anna tilaa pettymyksille talouden kasvunäkymissä. Kiinan tiukka nollapolitiikka koronaviruksen hoidossa osaltaan kasvattaa riskiä globaalien tavaravirtojen ja toimitusketjujen häiriöistä, joilla toteutuessaan on vaikutusta myös yritysten tulosnäkymiin.

Evlin liiketoiminta kehittyi viimeisellä vuosineljänneksellä erinomaisesti. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 25 prosenttia vertailukauteen nähden ja olivat 35 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 18 prosenttia ja oli 16,1 miljoonaa euroa. Tuloskasvua siivittivät tuottojen kasvu kaikilla keskeisillä liiketoiminta-alueilla sekä vahvan salkunhoitotuloksen myötä kertyneet tuottosidonnaiset palkkiot. Tulosta rasittivat ulkoiset asiantuntijakulut liittyen kesällä julkistettuun yritysjärjestelyyn, jonka seurauksena Evli Pankki Oyj jakaantuu uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oyj yhdistyy.

Koko vuoden osalta Evlin liikevaihto kasvoi 45 prosenttia 116 miljoonaan euroon ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui 53 miljoonaan euroon. Evlin oman pääoman tuotto oli 40 prosenttia (26 %), ja toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 130 prosenttia (128 %). Tuottojen vahva kasvu on seurausta panostuksista uusien tuotteiden kehittämiseen, aktiivisesta asiakashankinnasta niin koti- kuin ulkomailla, yrityspalveluiden kysynnän kasvusta sekä salkunhoidon erinomaisesta onnistumisesta kautta linjan.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot nousivat 23 prosenttia edellisvuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna ja olivat 28,8 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat nousivat uuteen ennätykseen 17,5 miljardiin euroon (14,1 mrd. euroa), ja Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma oli 10,6 miljardia euroa (8,7 mrd. euroa). Nettomerkinnät olivat lähes 1,2 miljardia euroa kohdistuen pääasiassa pohjoismaisiin sekä eurooppalaisiin yrityslainoihin. Segmentin tuottojen kasvuun vaikuttivat positiivisesti perinteisten ja vaihtoehtoisten rahastojen palkkiotuottojen kasvu sekä välitystoiminnan lisääntyneet palkkiot. Uudet asiakkuudet, nykyisten asiakkaiden lisäsijoitukset sekä positiivinen markkinavaikutus kasvattivat hoidettavan asiakasvarallisuuden yksityis- ja instituutiovaranhoitomandaateissa uuteen ennätykseen. Segmentin positiivista kehitystä vahvistivat salkunhoidon hyvät tulokset sekä menestyminen riippumattomissa kilpailijavertailuissa niin varainhoito- kuin rahastopuolella.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot nousivat 65 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä ja olivat 5,4 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus lisääntyi selvästi vertailukaudesta ja oli 2,8 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Yksikön mandaattikanta on hyvällä tasolla ja näkymät alkaneelle vuodelle ovat suotuisat. Kannustinliiketoiminnan tuotot nousivat alkuvuoden tapaan ja olivat 2,8 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Yhtiö on loppuvuoden aikana edelleen voittanut uusia kannustinohjelmien suunnittelu- ja hallinnointiasiakkuuksia, ja sen näkymät ovat niin ikään hyvät. Uutta kysyntää yhtiön palveluille ovat luoneet Suomen aktiivinen listautumismarkkina, henkilöstön osakeomistuksien verokohtelua koskeva lakimuutos listaamattomien yritysten osalta sekä markkinointi ruotsalaisille pörssiyhtiöille.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä ja koko vuonna suunnitelman mukaisesti. Kansainvälinen myynti on matkustusrajoituksista huolimatta sujunut hyvin; nettomerkinnät vuoden alusta laskettuna olivat 737 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, ylittää 27 prosenttia.

Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin viimeisellä vuosineljänneksellä yhteensä 171 miljoonalla eurolla ja koko vuonna yhteensä 498 miljoonalla eurolla. Viimeisellä vuosineljänneksellä laskettiin liikkeelle uusina tuotteina Evli Private Equity III sekä Evli Residential II, joiden ensimmäiseen sulkemiseen kerättiin yhteensä 92 miljoonaa euroa. Uusia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita perustettiin kaiken kaikkiaan viisi kappaletta vuoden 2021 aikana. Osaaminen ja kyvykkyys luoda uusia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita on keskeistä tavoitteemme kannalta tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltainen ja hyvin hajautettu varainhoitostrategia, jossa yhdistyvät niin perinteiset kuin vaihtoehtoiset omaisuuslajit.

Evlin 22.12.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous vahvisti Evli Pankki Oyj:n jakautumisen sekä jakautumisesta jäljelle jäävän Evlin ja Fellow Finance Oyj:n sulautumisen. Järjestelyn lopputuloksena syntyy entistä vahvemmin varainhoitoon ja neuvonantoon keskittyvä Evli Oyj sekä uusi, skaalautuvaan ja digitaaliseen palvelukonseptiin pohjaava Fellow Pankki Oyj. Järjestely luo edellytykset kasvattaa sekä varainhoito- että pankkiliiketoimintaa itsenäisinä kokonaisuuksina. Järjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen alussa. Evli Oyj:n tavoitteena on olla pohjoismaiden johtava varainhoitaja, jonka kansainvälinen liiketoiminta on entistä laajempaa. Toimintaa ohjaavia teemoja ovat kasvu, kannattavuus ja vastuullisuus. Yhtiö tavoittelee yli 25 prosentin oman pääoman tuottoa ja yli 30 prosentin liikevoittomarginaalia toiminnassaan yli suhdanteiden sekä hallinnoitavien asiakasvarojen kasvattaminen 30 miljardin euron tasolle pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi yhtiön tavoitteena on nostaa toistuvien tuottojen osuus suhteessa operatiivisiin kustannuksiin yli 130 prosentin. Uuden Evlin hallitus täsmentää taloudellisia tavoitteita jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Vastuullisen sijoittamisen saralla työ keskittyi vuoden viimeisellä neljänneksellä suurelta osin ilmastotavoitteisiin liittyvään vaikuttamiseen. Ilmastotavoitteisiin liittyvä vaikuttaminen on osa Evlin ilmastotavoitteiden tiekarttaa ja kohdistuu ensimmäisessä vaiheessa suuripäästöisiin yhtiöihin, joilla ei ole päästövähennys- tai ilmastotavoitteita. Evlin vastuullisuustyö sai kiitosta myös asiakkailta, jotka arvioivat yhtiön vastuullisen sijoittamisen osalta Suomen parhaimmaksi varainhoitajaksi SFR Scandinavian Financial Research -tutkimuslaitoksen tekemässä yhteisöasiakastutkimuksessa.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta Evliin, sekä työntekijöitämme upeasta ja menestyksekkäästä työstä vuonna 2021.

Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2021 →

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua