Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Modernin puurakennuksen seinä ja ikkunat.

Evlin nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat tammi-syyskuussa hyvän rahastokehityksen ja syksyllä 2022 toteutetun EAB Group Oyj:n hankinnan tukemana. Kysyntä perinteisiä sijoitusrahastoja kohtaan kasvoi, ja Evli keräsi toiseksi eniten rahastomerkintöjä Suomessa. Myös toistuvien tuottojen osuus liikevaihdosta kasvoi entisestään parantaen tuloksen laatua.


Tuloskehitys tammi-syyskuu 2023 (vertailukohtana 1–9/2022*)

 • Nettoliikevaihto oli 78,0 miljoonaa euroa (66,7 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 29,3 miljoonaa euroa (25,8 milj. euroa).
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi 26,3 miljoonaan euroon (22,3 milj. euroa).
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 1,5 miljoonaan euroon (2,8 milj. euroa).
 • Hallinnoidut varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 17,1 miljardia euroa (14,4 mrd. euroa).
 • Oman pääoman tuotto oli 22,8 prosenttia (27,3 %).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,71 euroa).
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 133 prosenttia (127 %).

Tuloskehitys heinä-syyskuu 2023 (vertailukohtana 7–9/2022)
 • Nettoliikevaihto oli 25,9 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,21 euroa). 

Toimintaympäristön epävarmuus ja kohonneet kustannukset vaikuttivat liiketoiminta-alueiden tulokseen

Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä talouskasvu USA:ssa oli edelleen ripeää ja Eurooppakin välttyi taantumalta, minkä seurauksena markkinoilla vallinneet odotukset korkojen nostosyklin päättymisestä haihtuivat. Vaikka kuluttajahinnat ovat laskeneet viime vuoden huipputasoiltaan, hintojen nousu oli edelleen yli keskuspankkien pitkän aikavälin noin kahden prosentin tavoitteen, mikä rajoitti keskuspankkien liikkumatilaa.

Osakkeiden hinnat laskivat monin paikoin kolmannella vuosineljänneksellä. Osakkeiden ja valtionobligaatioiden vaisu kehitys oli seurausta loppukesän täyskäännöksestä sijoittajien korko-odotuksissa, erityisesti toiveista rahapolitiikan kiristymisen pikaisesta päättymisestä. Korkeat raaka-ainehinnat, varsinkin raakaöljyn hinta, sekä yritysten heikentyvät tulokset lisäsivät myös osaltaan sijoittajien varovaisuutta. Korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainat sekä matalamman luottoluokituksen High Yield -lainat kehittyivät kuitenkin vahvasti, mikä indikoi taantumariskien pysymistä edelleen alhaisella tasolla.

”Toimintaympäristön epävarmuus ja kansainvälisten markkinoiden epätasainen kehitys yhdessä kohonneiden kustannusten kanssa näkyivät Evlin liiketoiminta-alueiden kehityksessä ja tuloksessa. Liikevaihtoa kasvattivat viime vuonna toteutettu yhdistyminen EAB Group Oyj:n kanssa sekä edelleen vahvasti kasvaneet vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden ja kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sanoo.

Konsernin nettoliikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli 25,9 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa). Liikevoitto puolestaan nousi 31 prosenttia ja oli 10,2 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa). Perinteisten rahastojen palkkiotuotot kasvoivat ja olivat koko alkuvuoden osalta 12 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Corporate Finance -yksikön sekä välitystoiminnan palkkiotuotot jäivät vuosineljänneksellä sen sijaan edellisvuotta alhaisemmiksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 22,8 prosenttia (27,3 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 133 prosenttia (127 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

”Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä alkuvuoden tapaan kaksijakoisesti. Kansainvälisten asiakkaiden nettolunastukset olivat 15 miljoonaa euroa. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 19 prosenttia. Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 19 miljoonalla eurolla”, Lehtimäki kertoo. 

Kolmannella vuosineljänneksellä Evli allekirjoitti EU:n kestävyysraportointistandardeja (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) koskevan sijoittajakannanoton. Evli jatkoi Suomen UNICEFin kanssa aloitettua tutkimushanketta, jossa selvitetään sijoittajien keinoja edistää lapsen oikeuksia. Lisäksi Evli toimitti Net Zero Asset Managers -aloitteelle omat välitavoitteensa sekä liittyi kansainväliseen Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteeseen.

Näkymät ennallaan

Epävarmat tunnelmat sijoitusmarkkinoilla ovat jatkuneet lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden heilunnasta johtuen. 

Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Järjestelyistä saatavien synergiahyötyjen ja vuodelle 2022 kohdistuneiden kertaluonteisten kustannusten myötä arvioimme liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden tason (30,9 miljoonaa euroa vuonna 2022).


Lue lisää: Evli Oyj:n osavuosikatsaus 1–9/2023


* Sisältää carve-out luvut 1–3/2022

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua