Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Moderni puurakennus ja lasirakennus ulkopuolelta pystysuoraan.

Hyvä kannattavuus poikkeuksellisessa markkinassa

Tuloskehitys tammi-syyskuu 2022

 • Nettoliikevaihto oli 66,7 miljoonaa euroa (1-9/2021: 81,2 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 25,8 miljoonaa euroa (39,7 milj. euroa). Liikevoitto ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 27,3 miljoonaa euroa.
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos laski ja oli 22,3 miljoonaa euroa (29,8 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos laski ja oli 2,8 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa)
 • Hallinnoidut varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 14,4 miljardia euroa (16,1 mrd. euroa)
 • Oman pääoman tuotto oli 27,3 prosenttia (46,0 %)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa. Vastaava osakekohtainen tulos ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 0,77 euroa.
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 134 prosenttia (141 %)
 • Tuloskehitys heinä-syyskuu 2022
 • Konsernin nettoliikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa.
 • EAB Group Oyj sulautui Evli Oyj:öön 1.10.2022 eli tarkastelujakson päättymisen jälkeen. Näin ollen tässä osavuosikatsauksessa ei ole huomioitu EAB Group Oyj:n lukuja.

Näkymät vuodelle 2022 ennallaan

 • Vuosi 2022 on jatkunut markkinoilla haastavissa merkeissä, mikä johtuu kohonneista korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden laskusta.
 • Kasvaneista riskeistä huolimatta arvioimme vuoden 2022 liiketuloksen olevan hyvällä tasolla.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Kolmatta vuosineljännestä leimasi alkuvuoden tapaan poikkeuksellisen heikko sijoitusmarkkinaympäristö. Kaikkien keskeisten omaisuuslajien, valtion obligaatioista yrityslainoihin ja osakkeisiin, arvot laskivat vuoden alkuun verrattuna. Jopa perinteisesti turvasatamana pidetty kulta menetti arvoaan. Kurssien laskua vauhdittivat Ukrainan sota, geopoliittisten jännitteiden kasvu, energian, varsinkin Euroopassa sähkön ja maakaasun hinnannousu, sekä yhä kiihtyvä inflaatio ja keskeisten ohjauskorkojen nousu. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen lähes kaikkia muita valuuttoja vastaan lisäsi entisestään maailmantalouden paineita. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n arvion mukaan noin 40 prosenttia maailmankaupasta käydään dollareissa, riippumatta siitä onko USA kaupan osapuolena, minkä johdosta dollarin vahvistuminen nostaa tuontihintoja, kasvattaa valtiontalouksien vajeita ja lisää velanhoitokustannuksia. Useampi kehittyvä maa on viime aikoina ajautunut lähelle maksukyvyttömyyttä, ja tilanteen odotetaan yhä heikkenevän.

Evlin liiketoiminta heijasteli kolmannella vuosineljänneksellä pääomamarkkinoiden historiallisen heikkoa kehitystä. Nettoliikevaihto laski noin 19 prosenttia ja oli 20,5 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto laski noin 41 prosenttia ja oli 7,8 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden sekä kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat, mutta perinteisten rahastojen ja Corporate Finance -yksikön palkkiotuotot jäivät selvästi edellisvuotta alemmaksi. Palkkiotuottojen laskuun vaikutti markkina- ja toimintaympäristön heikentyminen, jonka myötä omaisuusarvot laskivat, lunastukset lisääntyivät ja yrityskauppa-aktiviteetti hidastui.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa hyvä ollen 27,3 prosenttia (46,0 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 134 prosenttia (141 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat 21 prosenttia ja olivat 16,3 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat laskivat heikon markkinakehityksen ja kasvaneiden nettolunastusten myötä 14,4 miljardiin euroon (16,1 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet oli 10,1 miljardia euroa (12,0 mrd. euroa). Perinteisten sijoitusrahastojen nettolunastukset olivat alkuvuonna noin miljardi euroa ja kohdistuivat erityisesti lyhyen koron rahastoihin, yrityslainarahastoihin ja eurooppalaisiin osakkeisiin. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden palkkiotuotot kuitenkin kasvoivat 34 prosenttia ja vastasivat siten jo noin 27 prosenttia kaikista rahastopalkkioista.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 14 prosenttia ja olivat 3,6 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus säilyi vertailukauden tasolla ja oli vuosineljänneksellä 1,4 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Yksikön mandaattikanta on hyvä ja näkymät ovat heikentyneestä toimintaympäristöstä huolimatta kohtuulliset. Kannustinliiketoiminnan tuotot lisääntyivät ja olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Yhtiö on edelleen voittanut uusia kannustinohjelmien suunnittelu- ja hallinnointiasiakkuuksia, ja sen näkymät ovat hyvät.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kaksijakoisesti. Kansainvälinen myynti, jonka keskiössä ovat Evlin yrityslainarahastot, kärsi alkuvuonna korkojen noususta sekä yleisestä markkinaepävarmuudesta. Kansainvälisten asiakkaiden lunastukset olivat lähes 670 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, laski 21 prosenttiin (25 %).

Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 111 miljoonalla eurolla (140 milj. euroa). Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimman merkintäsumman keräsi ensimmäisen sulkeutumisensa tehnyt Evli Infrastructure II -rahasto. Odotamme vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysynnän jatkuvan hyvänä myös loppuvuoden aikana.

Vastuullisuus on yksi Evlin strateginen fokusalue. Kolmannella vuosineljänneksellä osana ilmastotavoitteidemme mukaista työtä allekirjoitimme Net Zero Asset Managers -aloitteen, jonka myötä kehitämme entisestään ilmastotyömme askelmerkkejä ja raportointia. Ilmastositoumuksen lisäksi vahvistimme biodiversiteettiin liittyvää työtämme liittymällä ensimmäisen suomalaisena varainhoitajana Taskforce on Nature-related Financial Disclosures -foorumiin.

Vuosineljänneksen jälkeen toteutui suunnitelmien mukaisesti yritysjärjestely, jossa EAB Group Oyj sulautui Evli Oyj:öön. Yhdistynyt yhtiö on yksi Suomen johtavista sijoittamisen ja varainhoidon palveluita tarjoavista yhtiöistä, jolla on laaja osaaminen ja jonka asiakaskunta kattaa instituutio-, yritys- ja yksityisasiakkaat. Yhdistyneellä yhtiöllä on vahva taloudellinen asema ja tulevaisuudessa erinomaiset edellytykset kasvulle Evlin strategian mukaisesti. Suuremman kokonsa ansiosta Evlillä on mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa operatiivisesti tehokkaammin. Asiakkaillemme yhdistynyt yhtiö tarjoaa laajemman tuote- ja palveluvalikoiman sekä kattavammat asiantuntijaresurssit.

Lue raportti:

Evli Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2022

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua