Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White20marble20with20beams20of20light20heading20down SOME20tiny

Evli-Rahastoyhtiö Oy on päättänyt sulautumisesta, jossa Sijoitusrahasto Evli Globaali Korko (sulautuva rahasto) sulautuu Sijoitusrahasto Evli Yrityslaina -nimiseen rahastoon (vastaanottava rahasto).

Evli-Rahastoyhtiö Oy on päättänyt sulautumisesta, jossa Sijoitusrahasto Evli Globaali Korko (sulautuva rahasto) sulautuu Sijoitusrahasto Evli Yrityslaina -nimiseen rahastoon (vastaanottava rahasto).

Finanssivalvonta on 4.3.2024 myöntänyt täytäntöönpanoluvan sulautumiselle.

Sulautuminen tapahtuu 15.4.2024, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle rahastolle. Sulautumisen hyväksyminen ja sulautumisvastikkeena saatavien Evli Yrityslaina -rahaston osuuksien vastaanottaminen eivät edellytä osuudenomistajilta erillisiä toimenpiteitä. Kaupankäynti Evli Globaali Korko -rahaston osuuksilla loppuu 11.4.2024 klo 14.00 (Suomen aikaa).

Sulautumisen täytäntöönpanon syyt 

Sulautuva sijoitusrahasto sijoittaa varansa pääasiassa pitkän koron rahastoihin, yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Vastaanottava sijoitusrahasto on yrityslainarahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin. Sulautuvan sijoitusrahaston pääomat ovat vähentyneet viimeisen vuoden aikana asiakaskysynnän laskiessa. Sulautuvan rahaston osuudenomistajat hyötyvät sulautumisessa vastaanottavan rahaston suuremmasta koosta, joka turvaa sijoitusten jatkuvuuden sekä alemmasta kokonaispalkkiotasosta, vaikka kiinteä hallinnointipalkkio nousee.

Molempia rahastoja hoidetaan aktiivisesti salkunhoitajan toimesta. Evli Yrityslainalla on sama riskiluokka kuin sulautuvalla rahastolla ja vastaanottavaan rahastoon kohdistuvat riskit ovat vastaavia kuin sulautuvassa rahastossa. Vastaanottava rahasto edistää muiden ominaisuuksiensa ohella ympäristöön liittyviä ominaisuuksia Tiedonantovelvoiteasetuksen 8. artiklassa tarkoitetulla tavalla. Evli Globaali Korko on huomioinut vain kestävyysriskit.

Sulautuvan rahaston kiinteä vuosittainen hallinnointipalkkio on matalampi kuin vastaanottavalla rahastolla, jolloin sulautumisvastikkeen hyväksyvältä osuudenomistajalta perittävä hallinnointipalkkio nousee. 


Tiedot sulautumiseen osallistuvista rahastoista per 31.12.2023
 

 

Rahasto

 Tuotto 1 v
(%)

 

Tuotto 3 v, vuotuinen tuotto
(%)

 

 Tuotto 5 v, vuotuinen tuotto
(%)

 Hallinnointi-palkkio

 
Pääoma
(milj. €)

 Riski-luokka

 

Evli Globaali Korko

 

 

6,52 %

 

-2,88 %

 

0,45 %

 

0,75 %

 

51,50

 

2

 

Evli Yrityslaina

 

 

9,29 %

 

-1,94 %

 

0,50 %

 

0,85 %

 

159,82

 

2

 


Sulautuva osuussarja


Hallinnointipalkkio

Vastaanottava osuussarja

Hallinnointipalkkio


B (ISIN: FI4000252291)


0,75 %


B (ISIN: FI0008801097)


0,85 %


A (ISIN: FI4000359427)


0,75 %


A (ISIN: FI0008801089)


0,85 %

 

Sulautumisen täytäntöönpanon seuraukset 

Evli Globaali Korko -rahaston osuudenomistajat

Sijoitusrahastolain perusteella sulautuvan rahaston osuudenomistajasta tulee sulautumispäivänä vastaanottavan rahaston osuudenomistaja, mikäli osuudenomistaja ei ennen sulautumisen täytäntöönpanoa lunasta rahasto-osuuksiaan tai vaihda niitä toisen Evli-Rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston osuuksiin.

Sulautumisen hyväksyvien osuudenomistajien omistukset muunnetaan rahastoyhtiön toimesta sulautumispäivälle laskettavien rahasto-osuuksien arvojen suhteessa rahamäärältään vastaavansuuruisiksi omistuksiksi vastaanottavassa rahastossa. Sulautuvalla rahastolla on kaksi osuussarjaa, B-osuussarja (kasvuosuus) ja A-osuussarja (tuotto-osuus) ja osuudenomistajat saavat nykyistä omistustaan vastaavasti B- tai A-osuussarjan osuuksia vastaanottavassa rahastossa. 

Osuudenomistajan oikeudet vastaanottavassa rahastossa alkavat, kun sulautumisvastikkeena saadut rahasto-osuudet on merkitty rahastoyhtiön ylläpitämään osuusrekisteriin. Sulautumisvastikkeena saatavien rahasto-osuuksien tekninen rekisterimerkintä suoritetaan 22.4.2024 mennessä, käyttäen kuitenkin sulautumispäivälle vahvistettuja rahasto-osuuksien arvoja. 

Rahastoyhtiö voi muuttaa sulautuvan rahaston varallisuuden käteiseksi välittömästi ennen sulautumispäivää varmistaakseen sulautumisen häiriöttömän toteuttamisen, ja rahastossa voidaan toteuttaa sijoituspainojen ja sijoituskohteiden muutoksia ennen sulautumisen toteuttamista. Rahaston mahdolliset siirtosaamiset, esimerkiksi myytyjen arvopapereiden kauppahintasaatavat tai kertyneet korot, huomioidaan sulautuvan rahaston varoina ja siirretään sulautumisen yhteydessä vastaanottavalle rahastolle.

Rahastoyhtiö ei peri lunastus- eikä vaihtopalkkiota niiltä osuudenomistajilta, jotka haluavat lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Lunastus- tai vaihtopyynnöt on annettava rahastoyhtiölle 11.4.2024 kello 14.00 (Suomen aikaa) mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Määräaikaan mennessä annettujen lunastuspyyntöjen osalta lunastusvastike maksetaan rahana rahastoyhtiön tiedossa olevalle osuudenomistajan Evli Oyj:ssä olevalle asiakasvaratilille 22.4.2024 mennessä.

Evli Yrityslaina -rahaston osuudenomistajat

Sulautumisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia rahaston osuudenomistajille eikä sulautuminen vaikuta heidän oikeuksiinsa. Vastaanottavan rahaston säännöissä ei tapahdu muutoksia eikä sijoitussalkun koostumus muutu merkittävästi, mutta sen varallisuus kasvaa sulautumisessa siirtyvän pääoman määrällä. Sulautuvan rahaston varat siirretään joko käteisenä tai arvopapereina tai niiden yhdistelmänä, joiden hallinnointia vastaanottava rahasto jatkaa sijoitusstrategiansa mukaisesti. Osuudenomistajalta ei edellytetä toimenpiteitä tämän kirjeen perusteella.

Verotus 

Osuudenomistajia kehotetaan tarvittaessa pyytämään neuvoa ammattimaisilta neuvonantajilta siitä, millaisia lakiin, talouteen ja verotukseen liittyviä lakisääteisiä vaikutuksia sulautumisella on osuudenomistajan koti-, asuin- tai sijaintimaassa.

Mikäli Suomessa yleisesti verovelvollinen osuudenomistaja ottaa sulautumisvastikkeen rahasto-osuuksina, ei toimenpide realisoi verotusta, koska kyseessä on verolainsäädännössä tarkoitettu yleisseuraanto. Rahasto-osuuksien lunastusta tai vaihtoa toiseen sijoitusrahastoon ennen sulautumista käsitellään sitä vastoin verotuksessa kuten muitakin omaisuuden realisointeja ja rahasto-osuuksien myynti (tai vaihto) verotetaan normaalina luovutuksena. Vastaavasti sulautumisvastikkeena saatujen rahasto-osuuksien myynti verotetaan sulautumisen jälkeen normaalisti, kuitenkin siten, että sulautumisvastikkeena saatujen rahasto-osuuksien hankintamenoksi katsotaan aikaisemmin omistettujen rahasto-osuuksien hankintamenoa vastaava määrä. 

Lisätiedot 

Vastaanottavan rahaston avaintietoasiakirja, rahastoesite, säännöt sekä puolivuotiskatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavilla verkkosivuilta osoitteessa www.evli.com/rahastot. Sulautuvan rahaston osuudenomistajien suositellaan tutustuvan vastaanottavan rahaston dokumentaatioon. Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla Evli-Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Sijoittajapalvelumme antaa mielellään lisätietoja sulautumisesta tai muista rahastosijoittamiseen liittyvistä asioista puhelimitse +358 (0)9 4766 9701 ja sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30 - 16.30 (Suomen aikaa, CET+1). 


EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua