Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Hyvä tulos vaikeassa markkinaympäristössä


Evli Oyj syntyi osittaisjakautumisella Evli Pankki Oyj:stä 2.4.2022. Osittaisjakautumisessa kaikki Evli Pankin varainhoitoliiketoimintaan, säilytys-, selvitys- ja välitysliiketoimintaan ja corporate finance -toimintaan sekä niitä tukevaan toimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirrettiin uudelle itsenäiselle Evli Oyj -nimiselle yhtiölle, joka perustettiin osittaisjakautumisessa (Jakautuminen). Tämä raportti perustuu carve-out lukuihin, jotka on johdettu Evli Pankki Oyj:n konserniluvuista 31.3.2022. Raportissa esitellään Evli-konsernin varat, velat, tuotot, kulut ja rahavirrat ilman pankkitoimintoja, eli siten kuin yhtiö olisi nykyisessä muodossa harjoittanut toimintaa tammi-maaliskuussa 2022.

Koska carve-out osavuosikatsaus on laadittu carve-out perusteella, osakekohtaisia tunnuslukuja, kuten osakekohtainen tulos, ei ole mahdollista määrittää esitettävälle tarkastelukaudelle. Evli Oyj ei yhtiönä ole virallisesti ollut olemassa, eikä sillä siten ole ollut osakepääomaa, eikä sille voida kohdistaa osaa Evlin ulkona olevista osakkeista.

Tarkempi kuvaus osittaisjakautumisen vaikutuksista Evli-konsernin taloudellisiin tietoihin, tietojen esittämiseen ja näiden muodostamisessa käytettyihin laadintaperiaatteisiin on kuvattu tiedotteen taulukko-osion yhteydessä esitetyissä laadintaperiaatteissa sekä Evli Oyj:n carve-out tilinpäätöksessä, joka on saatavilla osoitteesta evli.com.

Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2022

  • Nettoliikevaihto oli 23,3 miljoonaa euroa (1-3/2021: 27,3 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (12,8 milj. euroa)
  • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos laski ja oli 9,6 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa)
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos laski ja oli 0,8 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa)
  • Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 15,8 miljardia euroa (15,0 mrd. euroa)
  • Oman pääoman tuotto oli 33,8 prosenttia (51,2 %)
  • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 138 prosenttia (121 %)

Näkymät vuodelle 2022

Vuosi 2022 on käynnistynyt markkinoilla haastavissa merkeissä, mikä johtuu kohonneista korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden laskusta.

Kasvaneista riskeistä huolimatta arvioimme vuoden 2022 liiketuloksen olevan hyvällä tasolla.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Hyvä tulos vaikeassa markkinaympäristössä

Ensimmäinen vuosineljännes päättyi pääomamarkkinoilla laskuvoittoisesti. Inflaation kiihtymisen, rahapolitiikan kiristymisen ja nousevien korkojen takia osake- ja korkosijoitusten arvot laskivat. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seuranneet länsimaiden kovat pakotteet ja Venäjän vastapakotteet käänsivät optimismin maailmantalouden kasvusta huoleksi kasvun hidastumisesta, erityisesti venäläisestä energiasta riippuvaisessa Euroopassa. Kiinan tiukka nollapolitiikka koronaviruksen hoidossa lisäsi myös osaltaan kasvuhuolia ja vaikeutti globaalien tavaravirtojen ja toimitusketjujen normalisoitumista.

Evlin liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä pääomamarkkinoiden heikkoa kehitystä myötäillen. Liiketoiminnan tuotot laskivat 15 prosenttia vertailukauteen nähden ja olivat 23,3 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto laski 24 prosenttia ja oli 9,7 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat kannustinliiketoiminnassa sekä välitystoiminnassa, mutta vähenivät Corporate Finance -yksikössä. Merkittävin syy palkkiotuottojen laskuun oli kuitenkin tuottosidonnaisten palkkioiden väheneminen edellisvuodesta. Evlin oman pääoman tuotto oli alkuvuonna lähes 34 prosenttia (51 %), toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 138 prosenttia (121 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot alenivat kymmenen prosenttia ollen 19,9 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat nousivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 15,8 miljardiin euroon (15 mrd. euroa), mutta laskivat vuodenvaihteen 17,5 miljardista eurosta kurssien laskun ja nettolunastusten takia. Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma oli 9,5 miljardia euroa (9,4 mrd. euroa). Nettolunastukset perinteisistä sijoitusrahastoista olivat 428 miljoonaa euroa kohdistuen pääasiassa pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin yrityslainoihin sekä eurooppalaisiin osakkeisiin. Segmentin tuottojen kehitykseen vaikuttivat positiivisesti perinteisten ja vaihtoehtoisten rahastojen palkkiotuottojen kasvu sekä välitystoiminnan lisääntyneet palkkiot. Tuottojen kehitykseen vaikutti puolestaan negatiivisesti tuottosidonnaisten palkkioiden merkittävä lasku vertailukauden noin viidestä miljoonasta eurosta tarkastelujakson 0,4 miljoonan euron tasolle.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat 11 prosenttia ja olivat 3,6 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus väheni vertailukaudesta ja oli 0,7 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Yksikön mandaattikanta on kuitenkin hyvällä tasolla ja näkymät toimeksiantojen läpiviemiseksi ovat kirkastumassa alkuvuoden shokkireaktion jälkeen. Kannustinliiketoiminnan tuotot nousivat edellisvuosien tapaan ja olivat 2,8 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Yhtiö on voittanut uusia kannustinohjelmien suunnittelu- ja hallinnointiasiakkuuksia, ja sen näkymät ovat niin ikään hyvät.

Tarkastelukauden jälkeen, 2.4.2022, saatettiin loppuun kesällä 2021 julkistettu yritysjärjestely, jonka seurauksena Evli Pankki Oyj jakautui uudeksi listattavaksi varainhoitoon keskittyväksi yhtiöksi ja pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oyj yhdistyi. Sijoituspalvelukonserni Evli Oyj:n osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle. Täytäntöönpano toteutui alkuperäisten suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti ja toimintojen kannalta kriittinen järjestelmäkonversio saatiin vietyä onnistuneesti loppuun.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kaksijakoisesti. Kansainvälinen myynti kärsi alkuvuoden korkojen noususta sekä Ukrainan sodan aiheuttamasta epävarmuudesta. Kansainvälisten asiakkaiden lunastukset olivat yhteensä noin 300 miljoonaa euroa, ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 23 prosenttia (23 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä noin 126 miljoonalla eurolla (73 milj. eurolla). Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimmat merkinnät keräsivät Evli Private Equity I ja Evli Private Equity III (yhteensä noin 60 miljoonaa euroa), Evli Residential II (noin 17 miljoonaa euroa) ja Evli Impact Forest I (noin 13 miljoonaa euroa). Odotamme vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kysynnän jatkuvan loppuvuoden aikana edelleen vahvana.

Jatkoimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana systemaattista työtä vastuullisen sijoittamisen kehittämiseksi uuden vastuullisuusjohtajan, Petra Hakamon, johdolla. Keskeisiä kehitysteemoja olivat ihmisoikeudet ja biodiversiteetti. Ilmastotyö jatkui vuonna 2021 julkaistujen ilmastotavoitteiden tiekartan mukaisesti, ja ennestään monipuolista vastuullisuuden asiakasraportointia laajennettiin hallintotavan ja kestävän kehityksen mittareiden osalta. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Evli päätti poissulkea sijoituksista Venäjä-liitännäiset kohteet. Evli noudattaa myös kaikkia Venäjään kohdistuvia pakotesäännöksiä. 

Vuosineljänneksen päätyttyä Evli julkaisi 22.4.2022 aiesopimuksen, jonka mukaan Evli Oyj ja EAB Group Oyj selvittävät mahdollisuutta yhdistää toimintansa. Osapuolten tavoitteena on allekirjoittaa yhdistymissopimus ja muut transaktiosopimukset toukokuun 2022 aikana. Suunnitellun yhdistymisen arvioidaan toteutuvan syksyllä 2022. 

Lue lisää:

Evli Oyj:n carve-out taloudelliset tiedot 1-3/2022

Evli Oyj:n carve-out tilinpäätös 2021

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua